» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Úřadu vlády ČR

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaSTRATEGICKÉ DOKUMENTYNárodní program reforemKoncepcepolitiky ČR v EU: Aktivnía srozumitelnáČR v jednotnéEvropěNárodní strategieotevřenéhopřístupu ČRk vědeckýminformacím 2017-2020AktualizaceNárodní politikyvýzkumu, vývojea inovacíČeské republiky2016-2020[akt. 2018]Národní prio-rity orientova-ného výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací(2012-2030)Implementace Národních prio-rit orientované-ho výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací (2014-2020)Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020Vládnístrategie prorovnost žen amužů v ČR2014-2020Aktualizova-ná opatřeníPriorit apostupůvlády připrosazovánírovnostižen a mužů(2018)Vládní plánfinancováníNárodníhorozvojovéhoprogramumobilitypro všechnyna období2016-2025Akční plán Strategie bojeproti sociálnímu vyloučenína období 2016-2020Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2015-2020Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2021-2025Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky na léta 2021 až 2025Strategiepodpory Čechův institucích EU: NováKoncepce2018-2020a Revidovaný akční plánKomunikační strategiečeskéhopředsednictvív radě EU2022Komunikační strategieo evropskýchzáležitostechNárodní rozvojovýprogram mobilitypro všechnyPrioritizace cílůstrategickéhorámce ČR 2030Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním2019-2027Akční plánpro rovnostžen a mužů2019-2020Digitální Česko 2030:Česko v digitálníEvropě (2018)Akční plán prevencedomácíhoa genderově podmíněného násilí 2019-2022Národní akční plándrogového informačníhosystému (NAPDIS) 2016-2018Akční plán proimplementaciNárodní strategieotevřenéhopřístupu ČRk vědeckýminformacím2017-2020Národní akčníplán pro byznys a lidská práva2017-2022Inovačnístrategie ČR2019-2030UdržitelnýrozvojRůstovépolitiky ahospodářskýrozvoj, EUzáležitostiVěda, výzkuma inovaceSociálnízačleňováníOchranamenšinRovnostžen a mužů,prevence domácíhonásilíZdravotnípostiženíOchrana zdraví,protidrogová politikaStrategie boje protisociálnímu vyloučení2016-2020Zásady dlouhodobéKoncepce romské integracedo roku 2025Nařízení EP a Ra-dy č. 1303/2013,Obecné nařízeníZákon č. 130/2002 Sb.,o podpoře výz-kumu, experi-mentálního vývoje a inovacíz veřejnýchprostředkůZákon č. 379/2005 Sb. - ochrana před škodamiz tabáku, alkoholu atd.Strategie romské integracedo roku 2020Koncepce sociálního bydleníČeské republiky 2015-2025Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020Zákon č. 198/2009 Sb., rovné zacházení a ochranapřed diskriminacíZákon č.273/2001 Sb., právanárodnost-ních menšinZákon č.329/2011 Sb.,o poskytovánídávek osobámse zdravotnímpostiženímAkční plánsnižováníškod užívánínelegálníchdrog a psychoakti-vních léčivýchpřípravků2019-2021Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2021-2028Strategie boje se sociálnímvyloučením 2019-2028Strategie romské integracedo roku 2030Akční plánsnižováníškodhazardníhohraní a dalšíchnelátkovýchzávislostí2019-2021
zobrazit legendu