» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Úřadu vlády ČR

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaSTRATEGICKÉ DOKUMENTYNárodní program reforem České republiky 2015StrategiepůsobeníČR v EUKoncepcepolitiky ČR vEU: Aktivní asrozumitel-ná ČR vjednotnéEvropěReforma systémuvýzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008-2015)Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky na léta 2016 až 2020s výhledem do roku 2025Národní prio-rity orientova-ného výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací(2012-2030)Implementace Národních prio-rit orientované-ho výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací (2014-2020)Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020Národní výzkumná ainovačnístrategie prointeligentní specializaciČeské repu-bliky (2014-2022) - RIS3Implementační plán Národní RIS3(2015-2016)Akční plán prorozvoj digitálníhotrhu 2015Vládnístrategie prorovnost žen amužů v ČR2014-2020Aktualizova-ná opatřeníPriorit apostupůvlády připrosazovánírovnostižen a mužů(2014)Národnístrategieprevencenásilí nadětech v ČR2008-2018Akční plánprevencedomácího agenderověpodmíněnéhonásilí na léta2015 - 2018Vládní plánfinancováníNárodníhorozvojovéhoprogramumobility provšechny naobdobí2016-2025Akční plánrealizaceNárodní stra-tegie proti-drogovépolitiky prooblasthazardního hraní na období 2015 -2018Akční plán České rep.Partnerství pro otevřené vládnutí na období let2018 až 2020Národní strategie proti-drogové politiky na období 2010-2018 (revize 2016)Národní akční plán drogového informační-ho systému (NAPDIS) na období 2016-2018Akční plán Strategie bojeproti sociálnímu vyloučenína období 2016-2020Národní plánpodporyrovnýchpříležitostípro osoby sezdravotnímpostižením2015 - 2020Národní plánpodporyrovnýchpříležitostípro osoby sezdravotnímpostižením2021-2028Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky na léta 2021 až 2025Národnístrategieprotidrogovépolitikyna období2019-2027Národnístrategieprotidrogovépolitiky prooblasthazardníhohraní naobdobí2015-2018Plán implementa-ce Národnívýzkumné ainovační strategiepro inteligentníspecializaci ČR na období2018-2019Rámcovýrezortní interníprotikorupčníprogram ČR(2013)[akt. 2017]Strategiepodpory Čechův institucích EU: NováKoncepce2018-2020 aRevidovaný akční plánVládnístrategie prorovnost žen amužů v ČR2021-2028UdržitelnýrozvojRůstovépolitiky ahospodářskýrozvoj, EUzáležitostiVěda, výzkuma inovaceBoj skorupcí,otevřenévládnutíSociálnízačleňováníOchranamenšinRovnostžen a mužůPrevencedomácíhonásilíZdravotnípostiženíOchrana zdraví,protidrogová politikaZákonč. 108/2006Sb., o so-ciálníchslužbáchStrategie boje protisociálnímu vyloučení2016-2020Zásady dlouhodobéKoncepce romské integracedo roku 2025Nařízení EP a Ra-dy č. 1303/2013,Obecné nařízeníZákon č. 130/2002 Sb., opodpoře výz-kumu, experi-mentálního vývoje a inovacíz veřejnýchprostředkůZákon č. 379/2005 Sb. - ochrana před škodamiz tabáku, alkoholu atd.Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010-2030)Strategie romské integracedo roku 2020Koncepce sociálního bydleníČeské republiky 2015-2025Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018Zákon č. 198/2009 Sb., rovné zacházení a ochrana předdiskriminacíZákon č.273/2001 Sb., právanárodnost-níchmenšinZákon č.329/2011 Sb., oposkytovánídávek oso-bám sezdravotnímpostiženímZákon č.359/1999 Sb., osociálně-právníochranědětíZákon č. 167/1998 Sb., onávykových látkáchAkční plán boje s korupcí na rok 2018Akční plán pro vyrovna-né zastoupe-ní žen a mužův rozhodova-cích pozicích na léta 2016-2018Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látekAkční plánrealizaceNárodní stra-tegie proti-drogovépolitiky na období 2019 -2021Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2021-2028Strategie boje se sociálnímvyloučením 2019-2028Strategie romské integracedo roku 2021-2028Vládníkoncepce bojes korupcí 2018-2022Strategický rámec Česká republika 2030 - v přípravěAkční plán podpory hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR pro rok 2016 a další
zobrazit legendu