» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 12/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Úřadu vlády ČR

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaSTRATEGICKÉ DOKUMENTYNárodní politika výzkumu, vývoje a inovací Českérepubliky 2021+Národní program reforem ČR (2023)Koncepcepolitiky ČR v EU: Aktivnía srozumitelnáČR v jednotnéEvropěNárodní prio-rity orientova-ného výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací(2012-2030)Implementace Národních prio-rit orientované-ho výzkumu,experimentál-ního vývoje ainovací (2014-2020)Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021 až 2025Strategierovnostižen a mužův ČR2021-2030Aktualizova-ná opatřeníPriorit apostupůvlády připrosazovánírovnostižen a mužů(2018)Vládní plánfinancováníNárodníhorozvojovéhoprogramumobilitypro všechnyna období2016-2025Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2021-2025[akt. 2022]Národní plánpodpory rovnýchpříležitostípro osobyse zdravotnímpostižením2021-2025Komunikační strategiečeskéhopředsednictvív radě EU2022 Komunikační strategieo evropskýchzáležitostech - akt. 2019 Národní rozvojovýprogram mobilitypro všechnyPrioritizace cílůstrategickéhorámce ČR 2030 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním2019-2027Akční plánpro rovnostžen a mužů2019-2020 Digitální Česko 2030:Česko v digitálníEvropě (2018) Akční plán prevencedomácíhoa genderově podmíněného násilí 2023-2026Národní akční pláninformačního systémuv závislostech (NAPISZ)2020-2022Inovačnístrategie ČR2019-2030 Akční plán realizaceNárodní Strategie prevencea snižování škod spojenýchse závislostním chováním2019-2021Akční plán politikyv oblasti závislostí2023-2025UdržitelnýrozvojRůstovépolitiky ahospodářskýrozvoj, EUzáležitostiVěda, výzkuma inovaceSociálnízačleňováníOchranamenšinRovnostžen a mužů,prevence domácíhonásilíZdravotnípostiženíOchrana zdraví,protidrogová politikaZásady dlouhodobéKoncepce romské integracedo roku 2025Nařízení EP a Ra-dy č. 1303/2013,Obecné nařízeníZákon č. 130/2002 Sb.,o podpoře výz-kumu, experi-mentálního vývoje a inovacíz veřejnýchprostředkůStrategie romské integrace2021-2030Koncepce sociálního bydleníČeské republiky 2015-2025Zákon č. 198/2009 Sb., rovné zacházení a ochranapřed diskriminacíZákon č.273/2001 Sb., právanárodnost-ních menšinZákon č.329/2011 Sb.,o poskytovánídávek osobámse zdravotnímpostiženímStátní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2021-2028Strategie boje se sociálnímvyloučením 2019-2028Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024Eliminace virové hepatitidytypu C mezi uživateli drogv ČR: východiska a akční plán2019-2021Zákon č. 65/2017 Sb.,o ochraně zdravípřed škodlivými účinkynávykových látek
zobrazit legendu