Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva zemědělství
I. Průmysl a stavebnictví
I.a suroviny
I.h technická normalizace
I.j státní zkušebnictví
II. Energetika, teplárenství, plynárenství
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
III. Podnikání a zahraniční obchod
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
IV.h inovační podnikání
IV.i ochrana práv průmyslového vlastnictví
IV.j specializované poradenské služby
V. Informační a komunikační technologie
VI. Vzdělávání
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII. Zaměstnanost a trh práce
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.d adaptabilita pracovní síly
VIII. Sociální začleňování
IX. Sociální služby
X. Rodinná politika
XI. Doprava
XII. Životní prostředí
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XIII. Zdravotnictví
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIV. Cestovní ruch
XIV.b služby cestovního ruchu
XV. Kultura
XV.a kulturní dědictví
XV.c propagace a marketing kultury
XVI. Bydlení
XVII. Veřejná správa
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví
XVIII.c rybářství
XVIII.d potravinářství
XVIII.e myslivost
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.i Evropská unie
XXI. Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.b zájmová činnost a rekreace
XXI.c církve a náboženské společnosti
XXI.d NNO
XXII. Demografie a propopulační opatření
XXIII. Ochrana spotřebitelů
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
XXIII.b dozor nad trhem
XXIII.c práva spotřebitelů
XXIV. Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění