Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Ministerstva zemědělství
I.Průmysl a stavebnictví
I.asuroviny
I.htechnická normalizace
I.jstátní zkušebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.eobnovitelné zdroje energie
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.cslužby pro podnikání
III.dzahraniční obchod a podpora exportu
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.ftechnické inovace
IV.gnetechnické inovace
IV.hinovační podnikání
IV.iochrana práv průmyslového vlastnictví
IV.jspecializované poradenské služby
V.Informační a komunikační technologie
V.einteroperabilita
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.flidské zdroje VaV
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.aaktivní politika zaměstnanosti
VII.dadaptabilita pracovní síly
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.aaktivní začleňování
VIII.crovné příležitosti
IX.Sociální služby
X.Rodinná politika
XI.Doprava
XI.imobilita
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.bnakládání s odpady
XII.cochrana a sanace půdy
XII.dregenerace znečištěných oblastí
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.fbiodiverzita
XII.hodvádění a čištění odpadních vod
XII.iochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.jjakost povrchových a podpovrchových vod
XIII.Zdravotnictví
XIII.cživotní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIV.Cestovní ruch
XIV.bslužby cestovního ruchu
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.cpropagace a marketing kultury
XVI.Bydlení
XVII.Veřejná správa
XVII.alegislativní a regulační prostředí
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.cveřejné služby
XVII.ddigitalizace agend veřejné správy
XVII.ekvalifikace ve veřejné správě
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XVIII.azemědělství
XVIII.blesnictví
XVIII.crybářství
XVIII.dpotravinářství
XVIII.emyslivost
XVIII.fvodní hospodářství
XVIII.gvoda v zemědělské krajině
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.gochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.iEvropská unie
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.bzájmová činnost a rekreace
XXI.ccírkve a náboženské společnosti
XXI.dNNO
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIII.abezpečnost výrobků a služeb
XXIII.bdozor nad trhem
XXIII.cpráva spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění