» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 11/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Středočeského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DSČKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce prevence kriminality SČK 2018–2021Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeStrategie integrace romské komunity SČK 2017–2021Krajská příloha k národní RIS3 SČK 2014+*12*13*9Akční plán k RIS3 strategiiSČK 2017-2018Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje územního obvodu SČK 2019–2024Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy SČK 2016–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb SČK 2015–2019Strategie protidrogové politiky SČK 2016–2020Strategie rozvoje zdravotnictví SČK 2014–2020OstatníKrizový plán SČKHavarijní plán SČKPoplachový plán SČKDílčí plán obrany SČKPandemický plán SČKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Plán dopravní obslužnosti SČK 2016–2020Koncepce pod-pory sportovních center mládeže SČK 2017–2021Regionální surovinová politika SČK2016+Plán primární prevence rizikového chováníu dětí a mládeže SČK 2016–2018Akční plán protihlukových opatření SČK 2016+Zásady územního rozvoje SČK 2011+Územně analytické podklady SČK 2017+Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plány dílčích povodí 2009+ (akt. 2016)Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 2016–2020Povodňový plán SČK 2004+Akční plán environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty SČK 2011–2020Plán odpadovéhohospodářství SČK 2016–2025Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SČK 2004+ Koncepce ochrany přírody a krajiny SČK 2018-2028Koncepce podpory profesionálních divadel SČK 2016–2020Program rozvoje cestovního ruchu SČK 2015–2020 (akt. 2016)Koncepce účinnější péče o tradičnílidovou kulturu SČK 2015–2018Koncepce regionálních funkcí knihoven SČK 2014–2018Koncepce podpory památkové péče SČK 2014–2016Územní energetická koncepce SČK2019–2043Koncepce rozvoje cyklistické dopravy SČK2017–2023*1*3*6*8*10*2
zobrazit legendu