Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Strategické dokumenty

Strategická mapa Pardubického kraje
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.aelektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.dhospodaření a úspory energie
II.eobnovitelné zdroje energie
II.hkombinovaná výroba tepla a elektřiny
II.iplynárenství
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.bpodnikatelská infrastruktura
III.cslužby pro podnikání
III.esociální podnikání
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
IV.ainfrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.binovační infrastruktura a kapacita
IV.cinvestice do VaVaI
IV.dspolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.etransfer znalostí a technologií
IV.hinovační podnikání
IV.jspecializované poradenské služby
V.Informační a komunikační technologie
V.aširokopásmové připojení
V.bvysokorychlostní sítě
V.cinfrastruktura ICT
V.deSlužby, aplikace a produkty ICT
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.evysokoškolské vzdělávání
VI.flidské zdroje VaV
VI.gústavní a ochranná výchova
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VII.cslužby zaměstnanosti
VII.hodborné vzdělávání
VIII.Sociální začleňování
VIII.bohrožené skupiny
VIII.crovné příležitosti
VIII.daktivní stárnutí obyvatel
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
IX.efinancování sociálních služeb
IX.ftransformace sociálních služeb
X.Rodinná politika
X.bpéče a práva dítěte
X.cohrožené děti
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.bvodní doprava
XI.cželezniční doprava
XI.dletecká doprava
XI.emultimodální doprava
XI.finteligentní dopravní systémy
XI.hveřejná doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.aochrana ovzduší a klimatu
XII.bnakládání s odpady
XII.cochrana a sanace půdy
XII.dregenerace znečištěných oblastí
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.fbiodiverzita
XII.gomezování hluku a vibrací
XII.hodvádění a čištění odpadních vod
XII.iochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.jjakost povrchových a podpovrchových vod
XIII.Zdravotnictví
XIII.azdravotnická infrastruktura
XIII.bkvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.dzdravé stárnutí obyvatel
XIII.enemocnost a úrazovost
XIV.Cestovní ruch
XIV.ainfrastruktura cestovního ruchu
XIV.bslužby cestovního ruchu
XIV.cpropagace a marketing cestovního ruchu
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.bkulturní památky a umění
XV.cpropagace a marketing kultury
XVI.Bydlení
XVI.ddostupné bydlení
XVI.ebytová výstavba
XVII.Veřejná správa
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.cveřejné služby
XVII.ddigitalizace agend veřejné správy
XVII.ekvalifikace ve veřejné správě
XVII.fkomunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XVIII.azemědělství
XVIII.blesnictví
XVIII.crybářství
XVIII.fvodní hospodářství
XVIII.gvoda v zemědělské krajině
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XX.gochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.atělesná výchova, sport, turistika
XXI.bzájmová činnost a rekreace
XXI.dNNO
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění