Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Rozvojová oblast"
A.1 "Priority"
A.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027

A. LIDSKÉ ZDROJE

A.1 Zlepšení znalostí a dovedností obyvatel kraje

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.f lidské zdroje VaV
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.h odborné vzdělávání
A.1.1 Zvýšení kvality vzdělávacího procesu na všech stupních škol
A.1.2 Prohlubování spolupráce škol a zaměstnavatelů
A.1.3 Využití potenciálu neformálního, zájmového vzdělávání, environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji
A.1.4 Zkvalitnění práce s nadanými dětmi, žáky a studenty

A.2 Zajištění dostupnosti a kvality veřejných služeb

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
IX.d sociální infrastruktura
IX.e financování sociálních služeb
IX.f transformace sociálních služeb
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XIII.e nemocnost a úrazovost
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XX.b kriminalita a prevence kriminality
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
A.2.1 Dostupnost a kvalita sociálních služeb
A.2.2 Dostupnost a kvalita zdravotnických služeb
A.2.3 Zajištění bezpečnosti obyvatel
A.2.4 Zajištění dostupné občanské vybavenosti v sídlech Pardubického kraje

A.3 Zajištění podmínek pro kultivaci lidského potenciálu

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
XXI.d NNO
A.3.1 Ochrana a zachování kulturních památek
A.3.2 Rozvoj kultury a kreativity a uchování místních tradic
A.3.3 Zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity
A.3.4 Udržení pestré nabídky sportovních akcí
A.3.5 Podpora aktivního stárnutí, mezigeneračního soužití a zdravého životního stylu
A.3.6 Rozvoj neziskového sektoru
A.3.7 Zlepšování podmínek pro bydlení obyvatel Pardubického kraje

B. EKONOMIKA

B.1 Vytváření příznivého podnikatelského prostředí

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání
III.e sociální podnikání
IV.j specializované poradenské služby
VI.f lidské zdroje VaV
VI.h další vzdělávání
VII.c služby zaměstnanosti
B.1.1 Zvýšení a zefektivnění podnikatelské aktivity v Pardubickém kraji
B.1.2 Rozvoj potenciálu pracovních sil
B.1.3 Zajištění prostor pro podnikání
B.1.4 Podpora vybraných oborů podnikání

B.2 Posilování znalostní ekonomiky

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.h inovační podnikání
IV.j specializované poradenské služby
V.a širokopásmové připojení
V.b vysokorychlostní sítě
V.c infrastruktura ICT
B.2.1 Zvýšení inovační aktivity firem v Pardubickém kraji
B.2.2 Využití výsledků vědy a výzkumu
B.2.3 Zvýšení schopnosti ekonomiky Pardubického kraje přizpůsobit se a využít nové trendy

B.3 Zvýšení využití potenciálu cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
B.3.1 Zkvalitnění infrastruktury a nabídky cestovního ruchu
B.3.2 Marketing a tvorba produktů cestovního ruchu
B.3.3 Řízení cestovního ruchu

B.4 Zlepšení dopravního systému kraje

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.b vodní doprava
XI.c železniční doprava
XI.d letecká doprava
XI.e multimodální doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.j bezpečnost v dopravě
XI.k nemotorová doprava
B.4.1 Dobudování silniční a železniční páteřní infrastruktury
B.4.2 Využití vodní a letecké dopravy
B.4.3 Zlepšení stavu regionální a lokální dopravní infrastruktury
B.4.4 Dobudování infrastruktury pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku
B.4.5 Zlepšení fungování systému veřejné dopravy

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.g omezování hluku a vibrací
XVIII.g voda v zemědělské krajině
C.1.1 Snižování negativních dopadů dopravy
C.1.2 Snižování negativních dopadů ekonomické činnosti a bydlení
C.1.3 Obnova krajiny a boj proti suchu
C.1.4 Ochrana přírody a krajiny
C.1.5 Snižování produkce odpadů
C.1.6 Využití odpadů

C.2 Efektivní využití zdrojů kraje

Deskriptory:
XII.f biodiverzita
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví
XVIII.c rybářství
XVIII.f vodní hospodářství
C.2.1 Řešení odpadních vod
C.2.2 Zásobování pitnou vodou
C.2.3 Efektivní hospodaření s vodou
C.2.4 Podpora zemědělství a rybářství a ochrana zemědělského půdního fondu
C.2.5 Podpora lesnictví a ochrana pozemků určených pro funkci lesa

C.3 Energetika

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
II.h kombinovaná výroba tepla a elektřiny
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
C.3.1 Zlepšení využití energetických zdrojů
C.3.2 Energetická bezpečnost

D. ROZVOJ ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE

D.1 Zkvalitnění systému řízení rozvoje území kraje

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
D.1.1 Důsledné využívání koncepčních nástrojů
D.1.2 Uplatnění IT nástrojů
D.1.3 Uplatnění SMART konceptů
D.1.4 Efektivní využívání vnějších finančních zdrojů s důrazem na evropské fondy a národní dotační prostředky

D.2 Využití potenciálu spolupráce

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVII.h participace občanů na veřejné správě
D.2.1 Vnější spolupráce
D.2.2 Vnitřní spolupráce