Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Rozvojová oblast"
A.1 "Priority"
A.1.1 "Opatření"

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027

A. LIDSKÉ ZDROJE

A.1 Zlepšení znalostí a dovedností obyvatel kraje

A.1.1 Zvýšení kvality vzdělávacího procesu na všech stupních škol
A.1.2 Prohlubování spolupráce škol a zaměstnavatelů
A.1.3 Využití potenciálu neformálního, zájmového vzdělávání, environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji
A.1.4 Zkvalitnění práce s nadanými dětmi, žáky a studenty

A.2 Zajištění dostupnosti a kvality veřejných služeb

A.2.1 Dostupnost a kvalita sociálních služeb
A.2.2 Dostupnost a kvalita zdravotnických služeb
A.2.3 Zajištění bezpečnosti obyvatel
A.2.4 Zajištění dostupné občanské vybavenosti v sídlech Pardubického kraje

A.3 Zajištění podmínek pro kultivaci lidského potenciálu

A.3.1 Ochrana a zachování kulturních památek
A.3.2 Rozvoj kultury a kreativity a uchování místních tradic
A.3.3 Zlepšování podmínek pro sport a volnočasové aktivity
A.3.4 Udržení pestré nabídky sportovních akcí
A.3.5 Podpora aktivního stárnutí, mezigeneračního soužití a zdravého životního stylu
A.3.6 Rozvoj neziskového sektoru
A.3.7 Zlepšování podmínek pro bydlení obyvatel Pardubického kraje

B. EKONOMIKA

B.1 Vytváření příznivého podnikatelského prostředí

B.1.1 Zvýšení a zefektivnění podnikatelské aktivity v Pardubickém kraji
B.1.2 Rozvoj potenciálu pracovních sil
B.1.3 Zajištění prostor pro podnikání
B.1.4 Podpora vybraných oborů podnikání

B.2 Posilování znalostní ekonomiky

B.2.1 Zvýšení inovační aktivity firem v Pardubickém kraji
B.2.2 Využití výsledků vědy a výzkumu
B.2.3 Zvýšení schopnosti ekonomiky Pardubického kraje přizpůsobit se a využít nové trendy

B.3 Zvýšení využití potenciálu cestovního ruchu

B.3.1 Zkvalitnění infrastruktury a nabídky cestovního ruchu
B.3.2 Marketing a tvorba produktů cestovního ruchu
B.3.3 Řízení cestovního ruchu

B.4 Zlepšení dopravního systému kraje

B.4.1 Dobudování silniční a železniční páteřní infrastruktury
B.4.2 Využití vodní a letecké dopravy
B.4.3 Zlepšení stavu regionální a lokální dopravní infrastruktury
B.4.4 Dobudování infrastruktury pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku
B.4.5 Zlepšení fungování systému veřejné dopravy

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí

C.1.1 Snižování negativních dopadů dopravy
C.1.2 Snižování negativních dopadů ekonomické činnosti a bydlení
C.1.3 Obnova krajiny a boj proti suchu
C.1.4 Ochrana přírody a krajiny
C.1.5 Snižování produkce odpadů
C.1.6 Využití odpadů

C.2 Efektivní využití zdrojů kraje

C.2.1 Řešení odpadních vod
C.2.2 Zásobování pitnou vodou
C.2.3 Efektivní hospodaření s vodou
C.2.4 Podpora zemědělství a rybářství a ochrana zemědělského půdního fondu
C.2.5 Podpora lesnictví a ochrana pozemků určených pro funkci lesa

C.3 Energetika

C.3.1 Zlepšení využití energetických zdrojů
C.3.2 Energetická bezpečnost

D. ROZVOJ ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE

D.1 Zkvalitnění systému řízení rozvoje území kraje

D.1.1 Důsledné využívání koncepčních nástrojů
D.1.2 Uplatnění IT nástrojů
D.1.3 Uplatnění SMART konceptů
D.1.4 Efektivní využívání vnějších finančních zdrojů s důrazem na evropské fondy a národní dotační prostředky

D.2 Využití potenciálu spolupráce

D.2.1 Vnější spolupráce
D.2.2 Vnitřní spolupráce