» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Pardubického kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje Pak (2014)Územně analytické podklady Pak (2017)Regionální inovační strategie Pak (2006)Koncepce prevence kriminality v Pak (2017–2021)Koncepce rozvoje psychiatrické péče v PaK (2015)Územní energetická koncepce Pak(2004)Strategie cestovního ruchu PaK 2016–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pak (2008)Povodňový plán Pak (2013+)Koncepce Rozvoj „eHealth“ v PaK (2017)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyProgram rozvoje PaK 2012 - 2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pak 2016–2020Regionálnísurovinová politika PaK2003Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PaK 2016–2018Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením (2016–2020)Strategie protidrogové politiky Pak 2012–2018Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v PaK (2016)Aktualizace koncepce ochrany přírody PaK (2012)Plán odpadovéhohospodářství 2016–2025Program zlepšení kvality ovzduší PaK (2012)Plán rozvoje vodovodů akanalizací 2004Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova PaK (2004)Plán oblasti povodíHorního a Středního Labe(2009–2015)Plán oblasti povodí MoravyKoncepce protipovodňové ochrany PaK (2006)Koncepce podpory památkové péče na území Pak 2017–2020Koncepce rozvoje muzejnictví PaK 2016–2020Koncepce návazné péče PaK (2015)OstatníKrizový plán Pak (2016)Havarijní plán Pak (20015)Poplachový plánPlán obrany krajePandemický plán krajeZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krajská příloha ke Strategie inteligentní specializace pro PaKj 2014–2020Strategie integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pak 2016–2020Akční plán protihlukových opatření silnic II. a III. třídy v majetku Pak (2015)Plán dopravní obslužnosti PaK na období 2016 - 2020Plán oblasti povodí DyjeKrajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v PaK 2015–2019
zobrazit legendu