» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2022 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Libereckého kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie LK 2009+Koncepce prevence kriminality LK 2017–2021Rozvoj psych.péče LK2016–2022Územní energetická koncepce LK2015+Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu LK 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK 2021–2030Povodňový plán LK 2013+Analýza stavudopravy LK 2018+ Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK 2020–2024Regionálnísurovinová politika 2003–2020[akt. 2011]Zásady řízenízdravotnictví LK v oblastilůžkové péčevč. návaznosti nazdravotnickouzáchrannouslužbu 2015–2020Plán protidrogové politiky LK 2019–2022Plán dopravníobslužnosti LK2012–2018(v přípravě2019–2023)Koncepce BESIP LK2015+Koncepce ochranypřírody a krajinyLK [akt. 2021+]Plán odpadovéhohospodářství LK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 2016–2020Plán rozvoje vodovodůa kanalizací LK 2004+Krajská koncepcezemědělství LK 2003+Program ochranyzemědělské půdy LK 2009+Plány dílčích povodí2009+Koncepce ochrany předpovodněmi LK 2006+Koncepce účinnější podpory památkové péče LK 2003+Program rozvojekulturních institucízřizovaných LK2014–2020 Rozvoj návazné péče LK 2016–2020Sbírkotvorná činnost muzeí zřizovaných LK 2010+OstatníKoncepce zdravotních služeb v lůžkovýchzařízeních LK 2016+Krizový plán LKHavarijní plán LKPoplachový plán LKDílčí plán obrany LKPandemický plán LKKoncepce výstavby a rozvoje ISkrizového řízení a IZS LK 2013+Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Strategie rozvoje LK 2021–2027Akční plán protihlukových opatření LK2015+Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst LK na silnicích II. a III. třídy 2010–2025KoncepceBESIP LK 2015+Krajský lesnickýprogram LK 2006+Územně analytické podklady LK 2021Zásady územního rozvoje LK akt. č. 1 (2021)*2*6*7*8*10*11*14*3Krajský plánvyrovnávání příležitostípro osoby se zdravotnímpostižením 2021-2024Chytřejší krajpro LK (2019)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb LK 2021-2023Strategie rozvojecyklodopravyv LK 2021+Krajská příloha k národníRIS3 LK 2021–2027Strategický plánrodinné politikyLK 2019-2023Plán rozvojesportu v LK2019-2021[akt. 2020]Zdravotní politikaLK 2018- AP 2019-2020[akt. 2019] Akční plánkoncepceChytřejšíkraj pro LK(2020)Akční plánenvironmentálníhovzdělávání, výchovya osvěty LK 2021-2023Akční plán adaptacena změnu klimatuv podmínkách LK (2021)Strategie sociálníhozačleňováníLK 2021+ (2021)
zobrazit legendu