» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Libereckého kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZásady územního rozvoje LK (2011+)Územně analytické podklady LK (2015+)Regionální inovační strategie LK (2009+)Koncepce prevence kriminality LK (2017–2021)Rozvoj psychiatrické péče v LK(2016–2022)Územní energetická koncepce LK(2015+)Optimalizace pořadí realizace silničních obchvatů vybraných měst v LK na silnicích II. a III. třídy (2010–2025)Akční plán marketingových aktivit cestovního ruchu (2017–2020)Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK (2011–2020, akt. 2016)Akční plán environmen–tálního vzdělávání, výchovy a osvěty LK (2016–2020)Povodňový plán LK (2013+)Analýza stavudopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2018)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje LK 2006–2020 (akt. 2012)Strategie udržitelného rozvoje LK 2006–2020Program rozvoje LK 2014–2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK 2016–2020Strategie podporysportu LBK 2014–2016Regionálnísurovinová politika2003–2020Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018)Zdravotní politika LK - Dlouhodobý program zlepšovánízdravotního stavu obyvatel LK(2002+)Zásady řízenízdravotnictví vLbK v oblastilůžkové péčevčetněnávaznosti nazdravotnickouzáchrannouslužbu v obdbobí2015–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb LBK 2014–2017Krajský plán vyrovnávánípříležitostí pro občany se zdravotnímpostižením (2014–2016)Plán protidrogové politiky LBK 2015–2018Plán dopravníobslužnosti LBK2012–2018Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci LiberecAkční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území krajeKoncepce BESIP vLBK (akt. 2015)Program rozvojecyklistické dopravy v LBK 2014–2020Koncepce ochranypřírody a krajinyLBK 2004–2020(akt. 2014)Plán odpadovéhohospodářství 2016–2025Integrovaný program kezlepšení kvality ovzduší2012+Plán rozvoje vodovodů akanalizací 2004–2014Krajská koncepcezemědělství (2003+)Krajský lesnickýprogram (2006+)Program ochranyzemědělské půdy v LBK (2009+ )Plán oblasti povodíHorního a Středního Labe(2009–2015)Plán oblasti povodí Ohřea Dolního Labe (2009–2015)Koncepce ochrany předpovodněmi (2006+)Koncepce účinnější podpory památkové péče LBK 2003+Program rozvojekulturních institucízřizovaných LBK2014–2020Strategie rozvojelidských zdrojů v LK 2014+Společný akční plán LK 2014+Rozvoj návazné péče v LBK 2016–2020Sbírkotvorná činnost muzeí zřizovaných LKOstatníKoncepce zdravotních služeb v lůžkovýchzařízeních LK (2016+)Krizový plán LK (2012+)Havarijní plán LK (2003+)Poplachový plánPlán obrany krajePandemický plán krajeKoncepce výstavby a rozvoje informač-ních systémů krizového řízení a integrovaného záchranného systému LK(2013+)Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013
zobrazit legendu