» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 09/2015 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Jihomoravského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíStrategie rozvoje JMK 2020 (2012)Program rozvoje JMK 2014 - 2017Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2011+Územně analyticképodklady 2015Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje lidskýchzdrojů (2006)Dlouhodobýzáměr vzdělá-vání a rozvojvzdělávací soustavy 2012Územní energetickákoncepce 2008-2028Regionální inovační strategie IV(2014-2020)Akčníplán Brněnskéaglomerace(2008)Genereldopravy 2003 - 2030Generelkrajských silnic2006 - 2030Program rozvojesítě cyklistickýchkomunikací sminimálnímkontaktem smotorovoudopravou (2007)Koncepce ochrany přírody JMK2004 - 2019Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdavot.postižením (2013)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JMK (2015)Koncepce prevencekriminality JMK2013-2016Strategie romskéintegrace 2014-2018Program rozvojecestovního ruchu2014 - 2020Koncepcezachování a obnovy kulturních památek (2005)Akčníplán pozemníchkomunikací (2008)Strategie protidrogové politiky 2010-2018Koncepce rodinnépolitiky JMK 2015-2019Strategie transformacesociálních služeb proosoby se zdrav.postižením 2014-2020Program cílené adlouhodobé podporyintegrace cizinců třetíchzemí na území JMK (2011)Plán dopravníobslužnostiJMK pro obdobílet 2012-2016Koncepce EVVO2011 - 2020Plán odpadovéhohospodářství 2004 - 2014Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší (2012)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2004 - 2014Plán oblasti povodíMoravy (2009)Plán oblasti povodí Dyje (2009)Program rozvojelesního hospodářství(2009)Zákon č.258/2000 Sb.,o ochraněveřejnéhozdraví
zobrazit legendu