» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Jihomoravského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíÚzemní energetická koncepce JMK2018–2043Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty JMK 2011–2020Povodňový plán JMK 2014+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2016–2020Koncepce rozvoje sportu JMK do roku 2025Krajská příloha k národní RIS3 JMK 2014–2020Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb JMK 2021–2023Plán odpadovéhohospodářství JMK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06 2016–2020Plán rozvoje vodovodůa kanalizací JMK 2007+(akt. 2019)Plány dílčích povodí2009+Koncepce zachovánía obnovy kulturníchpamátek JMK 2005+ Strategie rozvojelidských zdrojů JMK 2016–2025 Strategie rozvojecestovního ruchu JMK2021–2027 [akt. 2022]OstatníKrizový plán JMKHavarijní plán JMKPoplachový plán JMKPlán obrany JMKPandemický plán JMKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření JMK2016+Územně analytické podklady JMK 2015+Zásady územního rozvoje JMK 2011+*2*6*10*9*1Akční plán Strategie rozvoje JMK 2021+ na roky 2024–2025Koncepce ochrany přírody JMK2010+Krajský plánvyrovnávání příležitostípro občany se zdrav.postižením JMK 2013+*5Koncepce rodinnépolitiky pro všechnygenerace 2020–2030z Strategie transformacesociálních služeb proosoby se zdrav.postižením JMK 2021–2027 [akt. 2021]Generel dopravy JMK 2003–2030 Program rozvojelesního hospodářství JMK 2009+*14Koncepce rozvojecyklistiky JMK 2016–2023 *8KoncepcezdravotnictvíJihomoravského kraje2020-2025Strategie Jihomoravskéhokraje pro oblastrizikového chování,závislostí a závislostníhochování 2020-2028Strategie rozvoje JMK 2021+Regionální inovační strategieJMK 2021-2027Strategie prevencekriminality JMK2023–2028 Koncepce rozvojekulturních institucízřizovaných JMK2020-2025 Koncepce rozvojepaliativní péče v JMK2022-2025 Akční plán rozvojesociálních služeb v JMKna rok 2023 Krátkodobý realizačníplán pro oblast rizikovéhochování, závislostía závislostního chováníJMK 2022-2023Krátkodobýrealizační plánStrategie rozvojelidských zdrojůJMK 2022-2023 Plán dopravníobslužnosti JMK2022-2026[akt. 2022]Studieaglomeračníhoprojektu brněnsképříměstskéželezničnídopravy 2020Koncepce ProjektuZdravý kraja místní Agendy 21Hospodářskástrategiese zaměřenímna vybranáúzemí JMK(2023)
zobrazit legendu