» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ústeckého kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2011+Územně analyticképodklady 2013Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyAktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK (2010)Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy vÚsteckém kraji (2016-2020)Územní energetickákoncepce 2010+eGovernementstrategie kraje(2010)Akční hlukovýplán pro pozemníkomunikace vevlastnictví ÚK (2008)Dopravní plán2012-2016Aktualizace koncepce EVVO v ÚK (2013)Plán odpadovéhohospodářství (2005)Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ÚK2014-2017Strategieprotidrogovépolitiky ÚK naobdobí 2015-2018Ústecký krajskýplán vyrovnávánípříležitostí proosoby se zdravotnímpostižením naobdobí 2015-2018Strategie rozvojecestovního ruchu v ÚK na roky 2015-2020Koncepce rozvojekultury a památkové péče v ÚK 2014-2020Koncepcezdravotnictví -rozšířené teze(2003)Strategie podporyzdraví a rozvojezdravotnictví azdravotních služebv ÚK na období2015-2020Integrovaný program ke zlepšení kvalityovzduší 2010Integrovaný krajskýprogram snižování emisí (2009)Plán rozvoje vodovodů a kanalizacíPlán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009 )Koncepce směrů rozvojezemědělství a venkovskýchoblastí ÚK (2007)Krajská příloha k národní RIS 3 strategii 2014-2020Strategie rozvojelidských zdrojů ÚK (2008)Regionální inovační strategie ÚK (2014)Koncepce rozvoje agroturistiky s využitím přírodního bohatství ÚK (2009)
zobrazit legendu