Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

I. Průmysl a stavebnictví

7.2.1 Podíl malých a středních podniků na hrubé přidané hodnotě
9.4.1 Míra soběstačnosti ČR v produkci základních potravin, krmiv a technických plodin
18.1.3 Počet a plocha výměry brownfieldů v kraji

II. Energetika, teplárenství, plynárenství

10.4.1 Počet účinných soustav zásobování tepelnou energií
19.2.1 Tepelný ostrov města
19.3.1 Podíl dokončených budov ve třídě A na počtu dokončených budov
19.3.2 Podíl adaptovaných budov

III. Podnikání a zahraniční obchod

17.2.2 Státní podpora malého a středního podnikání mimo hlavní aglomerace

IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie

8.1.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD)
8.1.3 Celkový počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji
8.1.5 Specialisté v oblasti vědy a techniky
8.2.1 Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru (BERD)
8.2.2 Podniky s technickými (produktovými nebo procesními) inovacemi
8.2.3 Podniky provádějící výzkumnou a vývojovou činnost v rámci svých technických (produktových nebo procesních) inovačních aktivit
8.2.4 Celkové náklady na technické inovace
8.2.5 Příjmy z prodeje služeb výzkumu a vývoje
8.2.6 Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru (GTARD)
23.3.1 Hodnocení výzkumných organizací

V. Informační a komunikační technologie

10.5.1 Přístup obyvatel ČR k internetu
10.5.2 Pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu

VI. Vzdělávání

2.5.4 Podíl cizinců na celkovém počtu absolventů vysokých škol
4.1.1 Podíly studentů dle jednotlivých vzdělávacích drah
4.1.2 Studenti vysokých škol dle socioekonomického zázemí
4.2.1 Existence systému kariérního rozvoje učitelů
4.3.1 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – čtenářská gramotnost
4.3.2 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – numerická gramotnost
4.3.3 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – přírodovědná gramotnost
4.4.1 Účast dospělé populace na celoživotním vzdělávání v posledních 4 týdnech
4.4.2 Úroveň kompetencí dospělých v mezinárodním srovnání – čtenářská gramotnost
8.1.6 Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů vzdělání na vysokých školách

VII. Zaměstnanost a trh práce

1.1.1 Zaměstnanost matek s dětmi do šesti let věku
1.1.2 Míra zaměstnanosti matek dle věku dítěte
2.1.1 Nenaplněná poptávka dle jednotlivých profesí/kvalifikací
2.1.2 Podíly 90/10, 90/50, 50/10 percentilu měsíční mzdy
2.2.1 Míra zaměstnanosti uvedených skupin
2.3.1 Obecná míra nezaměstnanosti
2.4.1 Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a věku
2.4.2 Podíl pracovníků a pracovnic na dobu určitou
3.4.1 Míry zaměstnanosti jednotlivých skupin

VIII. Sociální začleňování

1.1.4 Průměrný disponibilní příjem na osobu v rodinách s dětmi ve srovnání s ostatními typy domácností
3.1.1 Míra ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením
3.2.1 Vývoj příjmů osob ohrožených příjmovou chudobou
3.3.1 Gender pay gap
3.3.2 Zastoupení žen v zastupitelských a exekutivních orgánech
3.3.3 Míra ekonomické aktivity žen a mužů
3.4.2 Pocit diskriminace
17.4.2 Podíl osob vykazujících známky sociálního vyloučení
17.4.4 Spokojenost s mezilidskými vztahy v obci
17.4.5 Podíl osob se špatně vnímanou celkovou sociální podporou

X. Rodinná politika

1.2.1 Relativní míra rizika ohrožení příjmovou chudobou u osob v domácnostech s dětmi se specifickými potřebami ve srovnání s celou populací

XI. Doprava

10.2.1 Postup v budování transevropské dopravní sítě
10.2.2 Jízdní doba do vybraných zahraničních měst
10.3.1 Výkonová přiměřenost přenosové soustavy
18.2.2 Ročně ujeté vozokilometry MHD ve městech
18.2.3 Podíl nízkopodlažních vozidel MHD ve městech
19.5.1 Počet kilometrů nově vybudovaných úseků cyklistické infrastruktury
19.6.1 Počet elektrovozidel
19.6.2 Počet rychlodobíjecích stanic na veřejné silniční síti
19.6.3 Počet vozidel na zemní plyn (CNG/LNG)
19.6.4 Počet napájecích stanic CNG/LNG na veřejné silniční síti

XII. Životní prostředí

5.5.3 Rozloha oblastí ČR s překročeným imisním limitem
5.5.4 Podíl obyvatel ČR žijících na území, kde jsou překračovány mezní hodnoty hlukových indikátorů Ldvn a Ln pro silniční dopravu
9.1.1 Emise skleníkových plynů
9.2.1 Podíl objemu produkce druhotných surovin na přímém materiálovém vstupu
9.2.2 Celková produkce odpadů
13.1.2 Indikátor druhů ptáků
15.2.1 Podíl půd významně ohrožených erozí
15.3.1 Podíl jednotlivých druhů dřevin na obnově lesa
19.1.1 Podíl integrovaných strategií obcí III. stupně obsahujících problematiku změny klimatu
19.4.1 Podíl plochy zeleně ve městech
19.7.1 Celkové množství produkovaného komunálního odpadu
19.7.2 Celkové množství skládkovaného komunálního odpadu

XIII. Zdravotnictví

5.1.1 Naděje dožití – střední délka života při narození a ve věku 65 let
5.1.2 Délka života ve zdraví (Healthy life years) při narození a ve věku 65 let
5.2.1 Dlouhodobé omezení aktivit (Global Activity Limitation Indicator)
5.3.1 Věková struktura lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví dle jednotlivých specializací
5.3.2 Průměrný a mediánový plat/mzda lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví
5.3.3 Počet lékařů a nelékařů na 1 000 obyvatel
5.3.4 Neuspokojená potřeba lékařské péče v posledních 12 měsících podle důvodu
5.3.5 Přežití pacientů s nádorovými onemocněními
5.4.1 Veřejné výdaje na prevenci nemocí (primární i sekundární) a podporu zdraví v absolutním vyjádření a jako podíl na veřejných výdajích na zdravotnictví celkem
5.5.1 Podíl osob s rizikovou konzumací alkoholu
5.5.2 Podíl denních kuřáků

XV. Kultura

6.1.1 Veřejné výdaje do oblasti kultury
6.2.1 Investice do růstu sbírek současného umění
6.3.1 Veřejná podpora kulturních a kreativních průmyslů

XVI. Bydlení

1.1.3 Relativní míra rizika ohrožení příjmovou chudobou u osob v domácnostech s dětmi ve srovnání s celou populací
17.3.2 Podíl nájemního bydlení na obydlených bytech
17.3.3 Byty se sociálním určením pořízené s podporou z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení za rok
17.3.4 Počet sociálních bytů na bytovém fondu obce
17.4.1 Počet území v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností s výskytem sociálně vyloučených lokalit

XVII. Veřejná správa

16.1.1 Existence metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování na úrovni státu, krajů a obcí
16.1.2 Počet projektů realizovaných v rámci strategií CLLD
16.1.3 Počet projektů realizovaných v rámci strategických dokumentů pro území aglomerace
16.2.1 Existence standardů dostupnosti veřejných služeb
16.3.1 Počet municipalit naplňujících požadavky metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury
16.4.1 Existence metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování na úrovni přesahující úroveň jednotlivých obcí
16.4.2 Podíl území/obyvatel z celkové rozlohy ČR / obyvatelstva ČR, zahrnutých do území řešených dokumenty územního a strategického plánování přesahujících úroveň jednotlivých obcí, vzájemně metodicky koordinovaných
17.4.3 Počet místních integrovaných strategií
18.1.2 Podíl počtu obyvatel ORP vůči výměře zastavěného území v ORP
18.2.1 Počet municipalit naplňujících požadavky metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury
18.3.1 Počet realizátorů místní Agendy 21
18.3.2 Počet strategií CLLD
18.3.3 Počet obcí uskutečňujících participativní rozpočtování
20.1.1 Existující metodická podpora nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit
20.2.1 Četnost využívání řízení kvality v samosprávných úřadech
20.3.1 Počet realizátorů MA21
21.1.1 Promítnutí Agendy 2030 do koncepčních a strategických dokumentů ČR, EU a nejvýznamnějších mezinárodních organizací
21.1.2 Podíl ODA na HND
21.2.1 Procenta bilaterální oficiální rozvojové spolupráce vynaložená na posílení rozvojových zemí v oblasti lidských práv a dobrého vládnutí, jak jsou vymezeny v rámci SDG16
21.3.1 Zastoupení ČR ve volených orgánech nejvýznamnějších mezinárodních organizací relevantních pro udržitelný rozvoj
22.1.1 Soulad koncepčních dokumentů a programů vnějších politik České republiky s přijatými mezinárodními závazky a národními prioritami v oblasti udržitelného rozvoje
22.2.1 Vytvoření metodiky ke koherenci politik pro veřejnou správu a její pilotní aplikace na konkrétní tematické oblasti
22.2.2 Pravidelné vyhodnocení koherence klíčových politik v jednotlivých tematických oblastech
22.3.1 Zapojení České republiky do mezinárodních platforem na evropské a globální úrovni, kde je projednávána problematika koherence politik
23.1.1 Počet projektů realizovaných správními úřady v oblasti vzdělávání a v oblasti tvorby nových nebo úpravy stávajících vnitřních systémů vzdělávání či koncepcí/strategií vzdělávání
23.1.2 Počet projektů realizovaných územními samosprávnými celky v oblasti vzdělávání zaměstnanců a rozvoje lidských zdrojů
23.1.3 Počet úředníků proškolených v oblasti strategické práce
23.2.1 Počet realizátorů MA21
24.1.1 Počet služebních úřadů využívajících řízení kvality
24.1.2 Počet územních samosprávných celků a obcí využívajících řízení kvality
24.1.3 Institucionální kapacita pro potřeby strategické práce
24.2.1 Nastavení hierarchického systému strategických dokumentů
24.2.2 Podíl/počet strategických dokumentů připravených v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií
24.3.1 Hodnocení dopadů navrhované regulace
24.4.1 Počet evaluací veřejných politik (zpráv, studií či podkladů)
24.4.2 Počet institucí veřejné správy zastoupených na konferenci evaluačních jednotek pořádané evaluační jednotkou Národního orgánu pro koordinaci
25.1.1 Schválené a do Databáze strategií vložené – nové i aktualizované – strategické dokumenty
25.1.2 Počet zveřejněných analýz
25.2.1 Zpřístupnění obsahu, transparentnost, open data
25.2.2 Počet osob využívajících ke komunikaci s úřady internet
25.3.1 Míra využití existujících forem stáží a studií mezi českou veřejnou správou a EU
26.1.1 Počet přihlášek do European Public Sector Awards
26.1.2 Počet záznamů v databázi OECD Observatory of Public Sector Innovation
26.2.1 Experimentální testování veřejných politik
26.2.2 Systematická analýza aktuálního stavu vědění
26.3.1 Konzultace návrhů veřejných politik s dotčenými subjekty
26.3.2 Počet realizátorů MA21
27.1.1 Volební účast ve všech typech voleb
27.1.2 Četnost krajských a místních referend a účast v nich
27.1.3 Zastoupení žen/mužů ve volených orgánech
27.1.4 Populace žijící pod hranicí chudoby před sociálními transfery a po nich
27.1.5 Zastoupení žen/mužů ve vedoucích pozicích veřejné správy
27.2.1 Efektivita veřejné správy z hlediska jejích klientů

XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

10.6.1 Obyvatelé zásobovaní vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu
10.6.2 Obyvatelé trvale bydlící v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu s koncovkou ČOV
12.2.1 Podíl orné půdy
12.2.2 Podíl trvalých travních porostů
12.3.1 Podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství
12.4.1 Podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR
12.5.1 Počet kritických míst na dálkových migračních koridorech
12.6.1 Existuje formalizovaný systém hodnocení ekosystémových služeb
13.1.1 Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť
13.1.3 Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin
13.1.4 Index červených seznamů
13.1.5 Invazní druhy
14.1.1 Objem přímého odtoku pro srážky s různou pravděpodobností výskytu
14.2.1 Ekologický stav vodních útvarů
14.2.2 Chemický stav útvarů povrchových a podzemních vod
14.2.3 Kvantitativní stav útvarů podzemních vod
15.1.1 Obsah organické hmoty v půdě
15.1.2 Půdní struktura
15.2.2 Průměrná velikost bloku orné půdy
18.1.1 Roční zábor zemědělského půdního fondu

XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce

3.2.2 Průměrná měsíční mzda
3.2.3 Mediánová měsíční mzda
4.2.2 Platové ohodnocení učitelů
6.4.1 Platy a mzdy v kulturním sektoru
7.1.1 Hrubá přidaná hodnota podniků
7.2.2 Čas nutný ke zpracování a platbě daní (Time to prepare and pay taxes)
7.3.1 Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti
7.3.2 Příjmy z prodeje technologických služeb do zahraničí
7.3.3 Patentové žádosti podané u Evropského patentového úřadu
7.4.1 Produktivita práce
8.1.2 Veřejné (státní) rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD)
8.1.4 Výzkumní pracovníci s cizím státním občanstvím
9.3.1 Efektivita využívání zdrojů
9.3.2 Energetická náročnost HDP
11.1.1 Dluh sektoru vládních institucí
11.1.2 Strukturální saldo sektoru vládních institucí
11.2.1 Výstupová efektivita veřejných výdajů
17.2.1 Disponibilní příjem domácnosti na 1 obyvatele dle krajů
17.3.1 Medián podílu celkových výdajů na bydlení na disponibilním příjmu domácnosti (vše po odečtení příspěvku na bydlení)

XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce

10.1.1 Trvalá státní kontrola nad systémem kritické infrastruktury a rozvíjení systému ochrany kritické infrastruktury
27.2.2 Průměrná délka soudního řízení

XXII. Demografie a propopulační opatření

1.1.5 Úhrnná plodnost
2.5.1 Počet cizinců a cizinek žijících v ČR (stavy)
2.5.2 Počet imigrantů a imigrantek
2.5.3 Míra hrubé migrace
5.1.1 Naděje dožití – střední délka života při narození a ve věku 65 let
17.1.1 Migrační saldo (daného území)
17.1.2 Index stáří