Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Klíčová oblast"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Specifický cíl"

Rozbalit detaily

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

1. Lidé a společnost

1 Společenské klima je vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky jsou minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany a jsou společensky vysoce oceňovány.

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
X.a soulad soukromého a pracovního života
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti
XXII.a demografie a propopulační opatření
1.1 Vhodné socioekonomické podmínky podporují dobré fungování rodin. Zaměřují se na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti i seniory. Umožňují tak získat dostatek volného času pro zkvalitňování rodinných vztahů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
1.1.1 Zaměstnanost matek s dětmi do šesti let věku Podíl (v %) Český statistický úřad
1.1.2 Míra zaměstnanosti matek dle věku dítěte Podíl (v %)
1.1.3 Relativní míra rizika ohrožení příjmovou chudobou u osob v domácnostech s dětmi ve srovnání s celou populací Bezrozměrné číslo Český statistický úřad
1.1.4 Průměrný disponibilní příjem na osobu v rodinách s dětmi ve srovnání s ostatními typy domácností Kč / os. Český statistický úřad
1.1.5 Úhrnná plodnost Počet Český statistický úřad
1.2 Rodinám se specifickými potřebami je věnována zvláštní pozornost. Jsou přijímána cílená opatření přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve společnosti.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
1.2.1 Relativní míra rizika ohrožení příjmovou chudobou u osob v domácnostech s dětmi se specifickými potřebami ve srovnání s celou populací Bezrozměrné číslo

2 Technologický a sociální rozvoj rozšiřují přístup k důstojné práci.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.b nezaměstnanost
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.f pružné formy zaměstnávání
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
VIII.e začleňování cizinců
IX.d sociální infrastruktura
IX.f transformace sociálních služeb
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.f nemocenské pojištění
XIX.h pracovněprávní vztahy
XXII.a demografie a propopulační opatření
2.1 Trh práce vykazuje na celostátní i regionální úrovni nižší strukturální nerovnováhy, zmírňuje se polarizace trhu práce i její společenské dopady.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
2.1.1 Nenaplněná poptávka dle jednotlivých profesí/kvalifikací Počet uchazečů a počet míst ÚŘAD Ministerstvo práce a sociálních věcí
2.1.2 Podíly 90/10, 90/50, 50/10 percentilu měsíční mzdy ÚŘAD Ministerstvo práce a sociálních věcí
2.2 Přístup k důstojné práci se rozšiřuje i pro skupiny, které jsou na trhu práce dosud znevýhodněné – rodiče na rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením nebo osoby starší 50 let.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
2.2.1 Míra zaměstnanosti uvedených skupin Podíl (v %) Český statistický úřad
2.3 S obecnou mírou nezaměstnanosti se zároveň snižuje i podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
2.3.1 Obecná míra nezaměstnanosti Podíl (v %) Český statistický úřad
2.4 Minimalizuje se míra prekarizace a nedobrovolné flexibilizace práce, a to i u činností vykonávaných prostřednictvím ekonomiky platforem a jiných nových atypických forem práce.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
2.4.1 Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a věku Počet hodin Český statistický úřad
2.4.2 Podíl pracovníků a pracovnic na dobu určitou Podíl (v %) Český statistický úřad
2.5 Imigrační a integrační politika klade důraz na přilákání kvalifikovaných cizinců a cizinek a posiluje diverzitu pracovních sil významnou pro inovace. Veřejné politiky také podporují návrat českých občanů a občanek ze zahraničí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
2.5.1 Počet cizinců a cizinek žijících v ČR (stavy) Počet osob Český statistický úřad
2.5.2 Počet imigrantů a imigrantek Počet osob Český statistický úřad
2.5.3 Míra hrubé migrace Podíl (v ‰) Český statistický úřad
2.5.4 Podíl cizinců na celkovém počtu absolventů vysokých škol Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3 Strukturální nerovnosti ve společnosti jsou nízké.

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.c rovné příležitosti
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
VIII.e začleňování cizinců
XX.h lidská práva
3.1 Dlouhodobě se snižuje podíl osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
3.1.1 Míra ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením Podíl (v %) Český statistický úřad
3.2 Snižuje se příjmová nerovnost a je kladen důraz na udržení silné střední vrstvy.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
3.2.1 Vývoj příjmů osob ohrožených příjmovou chudobou Index (meziroční) Český statistický úřad
3.2.2 Průměrná měsíční mzda Český statistický úřad
3.2.3 Mediánová měsíční mzda Český statistický úřad
3.3 Snižuje se genderová nerovnost.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
3.3.1 Gender pay gap Podíl (v %) Český statistický úřad
3.3.2 Zastoupení žen v zastupitelských a exekutivních orgánech Podíl (v %), počet osob Český statistický úřad
3.3.3 Míra ekonomické aktivity žen a mužů Podíl (v %) Český statistický úřad
3.4 Je zajištěn rovný přístup k osobám ohroženým diskriminací na základě pohlaví, věku, péče o závislé osoby, zdravotního postižení, etnicity, národnosti, sexuální orientace, vyznání nebo světonázoru. Zvláštní důraz je kladen na předcházení vícečetné diskriminaci.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
3.4.1 Míry zaměstnanosti jednotlivých skupin Podíl (v %), počet osob Český statistický úřad
3.4.2 Pocit diskriminace Podíl (v %)

4 Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj.

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VIII.a aktivní začleňování
VIII.c rovné příležitosti
4.1 Vzdělávací systém je inkluzivní a vzájemně prostupný, neselektuje žáky a žákyně v útlém věku na talentované a netalentované a omezuje závislost vzdělávacích drah a výsledků na jejich socioekonomickém zázemí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
4.1.1 Podíly studentů dle jednotlivých vzdělávacích drah Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.1.2 Studenti vysokých škol dle socioekonomického zázemí Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.2 Systém vzdělávání podporuje učitele, učitelky a další vzdělavatele, aby ve vzdělávání dokázali přinášet potřebné změny a převzít roli průvodců účastníků vzdělávání v měnícím se světě. Je otevřený intenzivnímu kontaktu s reálným světem a zapojuje všechny aktéry ve vzdělávání.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
4.2.1 Existence systému kariérního rozvoje učitelů ANO / NE, výstupový indikátor ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.2.2 Platové ohodnocení učitelů Podíl (v %) Český statistický úřad ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.3 Vzdělávání zajišťuje každému přístup k rozvoji přenositelných kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Systém zahrnuje přiměřený všeobecný základ nezbytný pro další vzdělávání, zapojení do společnosti i pro porozumění vzájemné provázanosti současného světa.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
4.3.1 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – čtenářská gramotnost Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.3.2 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – numerická gramotnost Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.3.3 Úroveň dovedností žáků v mezinárodním srovnání – přírodovědná gramotnost Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.4 Systém celoživotního vzdělávání je veřejně garantovaný a široce dostupný: Zaměřuje se jak na profesní vzdělávání, tak i na vzdělávání v oblasti přenositelných dovedností.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
4.4.1 Účast dospělé populace na celoživotním vzdělávání v posledních 4 týdnech Podíl (v %) Český statistický úřad
4.4.2 Úroveň kompetencí dospělých v mezinárodním srovnání – čtenářská gramotnost Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5 Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje.

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.g omezování hluku a vibrací
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel
XXII.a demografie a propopulační opatření
5.1 Zvyšuje se délka života ve zdraví u všech skupin obyvatel České republiky.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
5.1.1 Naděje dožití – střední délka života při narození a ve věku 65 let rok Český statistický úřad
5.1.2 Délka života ve zdraví (Healthy life years) při narození a ve věku 65 let Počet let Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.2 Snižují se vlivy způsobující nerovnosti v oblasti zdraví.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
5.2.1 Dlouhodobé omezení aktivit (Global Activity Limitation Indicator) Podíl (v %) Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.3 Systém veřejného zdravotnictví je stabilní, všeobecně dostupný co do kvality i kapacity a současně se rozvíjí odpovídající profesní struktura. Věkový průměr lékařského i nelékařského personálu se snižuje a zlepšuje se ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
5.3.1 Věková struktura lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví dle jednotlivých specializací Podíl (v %) Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.3.2 Průměrný a mediánový plat/mzda lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.3.3 Počet lékařů a nelékařů na 1 000 obyvatel Počet plných úvazků na 1000 osob Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.3.4 Neuspokojená potřeba lékařské péče v posledních 12 měsících podle důvodu Podíl osob v % Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.3.5 Přežití pacientů s nádorovými onemocněními Pětileté relativní přežití, uvádí se v % Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.4 Zdravý životní styl je podporován prostřednictvím vyšších veřejných výdajů s důrazem na primární prevenci nemocí a podporu zdraví v průběhu celého života.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
5.4.1 Veřejné výdaje na prevenci nemocí (primární i sekundární) a podporu zdraví v absolutním vyjádření a jako podíl na veřejných výdajích na zdravotnictví celkem % Český statistický úřadÚstav zdravotnických informací a statistiky
5.5 Snižuje se konzumace návykových látek i zátěž obyvatel zdravotně rizikovými látkami a hlukem prostřednictvím lepší kvality životního prostředí. Příslušné limity škodlivých látek a hluku nejsou překračovány.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
5.5.1 Podíl osob s rizikovou konzumací alkoholu Podíl (v %) Ústav zdravotnických informací a statistiky
5.5.2 Podíl denních kuřáků Podíl (v %) Státní zdravotní ústav
5.5.3 Rozloha oblastí ČR s překročeným imisním limitem Podíl (v %) Český hydrometeorologický ústav
5.5.4 Podíl obyvatel ČR žijících na území, kde jsou překračovány mezní hodnoty hlukových indikátorů Ldvn a Ln pro silniční dopravu Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zdravotnictvíCENIA - česká informační agentura životního prostředí

6 Vyšší veřejné investice podporují klíčové funkce kultury a rovný přístup ke kultuře a kreativitě.

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury
6.1 Do oblasti kultury směřují vyšší veřejné výdaje a posilují se možnosti dlouhodobého finančního plánování kulturních organizací.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
6.1.1 Veřejné výdaje do oblasti kultury %
6.2 Podle potřeb měnící se společnosti je systémově podporován rozvoj i zakládání nových kulturních organizací.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
6.2.1 Investice do růstu sbírek současného umění ÚŘAD Ministerstvo kultury
6.3 Kulturní a kreativní průmysly jsou podporovány jako příležitost pro rozvoj ekonomiky.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
6.3.1 Veřejná podpora kulturních a kreativních průmyslů Podíl (v %), Kč
6.4 Pracovníci v kultuře jsou podporováni metodicky i finančně s cílem zvyšování jejich prestiže a zlepšování podmínek potřebných pro jejich kreativní a motivační roli vůči dalším skupinám společnosti.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
6.4.1 Platy a mzdy v kulturním sektoru Podíl (v %), Kč

2. Hospodářský model

7 Ekonomika dlouhodobě roste a domácí sektor je silný.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání
III.d zahraniční obchod a podpora exportu
III.e sociální podnikání
7.1 Domácí části ekonomiky se rozvíjejí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
7.1.1 Hrubá přidaná hodnota podniků mil. Kč Český statistický úřad
7.2 Sektor malých a středních podniků roste.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
7.2.1 Podíl malých a středních podniků na hrubé přidané hodnotě Podíl (v %) Český statistický úřad
7.2.2 Čas nutný ke zpracování a platbě daní (Time to prepare and pay taxes) Hodiny
7.3 Stát podporuje posun ekonomiky na vyšší pozice v mezinárodní dělbě práce a v mezinárodním hodnotovém řetězci.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
7.3.1 Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti mil. Kč; % Český statistický úřad
7.3.2 Příjmy z prodeje technologických služeb do zahraničí mil. Kč; podíl na HDP, podíl na celkovém vývozu služeb, podíl na celkových výdajích na výzkum a vývoj Český statistický úřad
7.3.3 Patentové žádosti podané u Evropského patentového úřadu
7.4 Zvyšuje se kvalita přímých zahraničních investic v České republice.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
7.4.1 Produktivita práce tis. Kč Český statistický úřad

8 Česko má dobře fungující a stabilní instituce pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a pro identifikaci příležitostí v této oblasti.

Deskriptory:
III.b podnikatelská infrastruktura
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
IV.h inovační podnikání
8.1 Česko má stabilní materiální i personální kapacitu výzkumu a vývoje s odpovídající strukturou a zaměřením, do které jak stát, tak podniky investují dostatečné finanční zdroje.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
8.1.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD) mil. Kč; podíl na HDP; % Český statistický úřad
8.1.2 Veřejné (státní) rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD) mil. Kč; podíl na HDP; podíl na státním rozpočtu; % Český statistický úřad
8.1.3 Celkový počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji Fyzické osoby (Head Count) k 31.12. sledovaného roku; přepočtené osoby (FTE) na plnou roční pracovní dobu věnovanou výzkumné a vývojové činnosti Český statistický úřad
8.1.4 Výzkumní pracovníci s cizím státním občanstvím Fyzické osoby (Head Count) k 31.12. sledovaného roku; podíl na celkovém počtu výzkumných pracovníků Český statistický úřad
8.1.5 Specialisté v oblasti vědy a techniky Fyzické osoby (průměrné údaje příslušného roku); podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob a podíl na celkovém počtu specialistů (CZ-ISCO: 2); průměrná hrubá měsíční mzda a medián mzdy těchto specialistů Český statistický úřad
8.1.6 Studenti a absolventi přírodovědných a technických oborů vzdělání na vysokých školách Fyzické osoby; podíl na celkovém počtu studentů/absolventů vysokých škol daného stupně vzdělávání; podíl na celkové populaci ve věku 20 až 29 let Český statistický úřad ÚŘAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8.2 Roste inovační aktivita podniků, založená zejména na výsledcích domácího výzkumu a vývoje, a rozsah spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
8.2.1 Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru (BERD) mil. Kč, podíl na HDP / přidané hodnotě či celkové produkci vytvořené v podnikatelském sektoru Český statistický úřad
8.2.2 Podniky s technickými (produktovými nebo procesními) inovacemi Podíl (v %) Český statistický úřad
8.2.3 Podniky provádějící výzkumnou a vývojovou činnost v rámci svých technických (produktových nebo procesních) inovačních aktivit Podíl (v %) Český statistický úřad
8.2.4 Celkové náklady na technické inovace mil. Kč; podíl na celkových podnikových tržbách Český statistický úřad
8.2.5 Příjmy z prodeje služeb výzkumu a vývoje mil. Kč; podíl na celkových výdajích na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru; podíl na celkových výdajích na výzkum a vývoj financovaných z podnikatelských zdrojů Český statistický úřad
8.2.6 Nepřímá veřejná (daňová) podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru (GTARD) mil. Kč; podíl na HDP; podíl na státním rozpočtu; podíl na BERD; podíl na celkové veřejné podpoře VaV prováděného v podnikatelském sektoru Český statistický úřad

9 Přírodní zdroje jsou využívány co nejefektivněji a nejšetrněji tak, aby se minimalizovaly externí náklady, které jejich spotřeba působí.

Deskriptory:
I.a suroviny
II.d hospodaření a úspory energie
II.f druhotné zdroje energie
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XVIII.a zemědělství
XVIII.d potravinářství
9.1 Snižují se emise skleníkových plynů a náročnost produktu na tyto emise.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
9.1.1 Emise skleníkových plynů Tuny ekvivalentu CO2 plus v přepočtu na tis. Kč HDP ve stálých cenách a na osobu ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
9.2 Zvyšuje se podíl oběhového hospodářství na celkovém objemu materiálových toků.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
9.2.1 Podíl objemu produkce druhotných surovin na přímém materiálovém vstupu Podíl (v %) Český statistický úřad
9.2.2 Celková produkce odpadů
9.3 Zvyšuje se energetická a materiálová účinnost ekonomiky.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
9.3.1 Efektivita využívání zdrojů kg/Kč, Kč/kg Český statistický úřad
9.3.2 Energetická náročnost HDP GJ/Kč HDP Český statistický úřad
9.4 Využívání domácí zemědělské produkce se zvyšuje a snižuje se tak dovoz zemědělských produktů a posiluje se potravinová soběstačnost.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
9.4.1 Míra soběstačnosti ČR v produkci základních potravin, krmiv a technických plodin Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zemědělství

10 Ekonomické aktivity podporuje stabilní a funkční infrastruktura.

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.e obnovitelné zdroje energie
II.f druhotné zdroje energie
V.b vysokorychlostní sítě
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
XI.h veřejná doprava
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
10.1 Zachování trvalé státní kontroly nad systémem kritické infrastruktury a rozvíjení systému ochrany kritické infrastruktury.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
10.1.1 Trvalá státní kontrola nad systémem kritické infrastruktury a rozvíjení systému ochrany kritické infrastruktury Počet kontrol
10.2 Je zajištěno kvalitní dopravní spojení s ekonomickými populačními a dopravními centry Německa, Rakouska a Polska.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
10.2.1 Postup v budování transevropské dopravní sítě Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo dopravy
10.2.2 Jízdní doba do vybraných zahraničních měst Minuty ÚŘAD Ministerstvo dopravy
10.3 Elektrizační síť zajišťuje distribuci elektrické energie v požadovaném technickém standardu bez ohledu na strukturu zdrojů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
10.3.1 Výkonová přiměřenost přenosové soustavy MWh/rok (1); hod/rok (2); % (3)
10.4 Soustavy zásobování tepelnou energií vytvářejí podmínky pro efektivní využití tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie dostupných na regionální a místní úrovni.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
10.4.1 Počet účinných soustav zásobování tepelnou energií Počet (bezrozměrné číslo) Energetický regulační úřad
10.5 Zvyšuje se dostupnost vysokorychlostního internetu.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
10.5.1 Přístup obyvatel ČR k internetu % domácností Český statistický úřad
10.5.2 Pokrytí České republiky sítěmi širokopásmového připojení k internetu %
10.6 Navzdory negativním dopadům změny klimatu stát udržuje vysoký standard vodohospodářských služeb a zároveň zvyšuje jejich dostupnost.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
10.6.1 Obyvatelé zásobovaní vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu Počet osob Český statistický úřad
10.6.2 Obyvatelé trvale bydlící v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu s koncovkou ČOV Počet osob Český statistický úřad

11 Fiskální systém jako předpoklad úspěšného hospodářství je stabilní.

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XIX.a finance a finanční trhy
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
11.1 Střednědobý výhled zachovává strukturálně vyrovnané rozpočty, čímž zajišťuje jak stabilizační funkci veřejných rozpočtů, tak jejich dlouhodobou udržitelnost.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
11.1.1 Dluh sektoru vládních institucí Podíl HDP (v %) Český statistický úřad
11.1.2 Strukturální saldo sektoru vládních institucí Podíl HDP (v %) ÚŘAD Ministerstvo financí
11.2 Zvyšuje se efektivita vynakládání veřejných prostředků ve vybraných veřejných politikách (zdravotnictví, vzdělávání, vědě a výzkumu a dalších).
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
11.2.1 Výstupová efektivita veřejných výdajů ÚŘAD Úřad vlády

3. Odolné ekosystémy

12 Krajina ČR je pojímána jako komplexní ekosystém a ekosystémové služby poskytují vhodný rámec pro rozvoj lidské společnosti.

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví
XVIII.g voda v zemědělské krajině
12.1 Je zpracována politika krajiny a pravidla jejího naplňování, které různé úrovně veřejné správy využívají pro své rozhodování.
12.2 Snižuje se podíl orné půdy a roste podíl trvalých travních porostů na zemědělském půdním fondu.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
12.2.1 Podíl orné půdy Podíl (v %) Český statistický úřad
12.2.2 Podíl trvalých travních porostů Podíl (v %) Český statistický úřad
12.3 Významně roste podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
12.3.1 Podíl orné půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství tis. ha, podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
12.4 Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
12.4.1 Podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR tis. ha, podíl (v %) Český statistický úřad
12.5 Vzroste prostupnost krajiny pro migraci volně žijících organismů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
12.5.1 Počet kritických míst na dálkových migračních koridorech Počet ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
12.6 Hodnocení ekosystémových služeb je začleněno do rozhodovacích procesů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
12.6.1 Existuje formalizovaný systém hodnocení ekosystémových služeb

13 Česká krajina je pestrá a dochází k obnově biologické rozmanitosti.

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
13.1 Rozmanitost a stabilita biotopů i populací jednotlivých původních druhů rostlin a živočichů se zvyšuje.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
13.1.1 Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
13.1.2 Indikátor druhů ptáků Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zemědělstvíÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
13.1.3 Stav evropsky významných druhů živočichů a rostlin Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
13.1.4 Index červených seznamů Index dosahuje hodnoty od 0 do 1, kdy 0 znamená, že všechny druhy zkoumané skupiny vyhynou, 1 znamená, že žádné nevyhynou. Ukazatelem je rozdíl mezi těmito hodnotami pro jednotlivé skupiny mezi hodnocenými roky, tj. zlepšení či zhoršení stavu dané skupiny Agentura ochrany přírody a krajiny
13.1.5 Invazní druhy Počet invazních druhů Agentura ochrany přírody a krajiny
13.2 Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů je běžně užívaným postupem.

14 Krajina je adaptována na změnu klimatu a její struktura napomáhá zadržování vody.

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
14.1 Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
14.1.1 Objem přímého odtoku pro srážky s různou pravděpodobností výskytu m3/rok; m3/ha/rok
14.2 Kvalita povrchových i podzemních vod se zlepšuje.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
14.2.1 Ekologický stav vodních útvarů Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
14.2.2 Chemický stav útvarů povrchových a podzemních vod Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
14.2.3 Kvantitativní stav útvarů podzemních vod Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD Ministerstvo zemědělství

15 Půdy jsou chráněny před degradací a potenciál krajiny je v maximální možné míře využíván k zachycování a ukládání uhlíku.

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.f biodiverzita
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví
XVIII.g voda v zemědělské krajině
15.1 Obsah organické hmoty v půdě a struktura půdy odpovídají přirozenému stavu daného půdního typu.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
15.1.1 Obsah organické hmoty v půdě Hmotnostní podíl (% rozdílu v časové řadě) ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
15.1.2 Půdní struktura WSA index (výsledek metody hodnocení stability půdní struktury). Hodnoty indexu WSA jsou posuzovány z poměru ve vodě stabilních a nestabilních makroagregátů, jedná se o bezrozměrný index v rozsahu hodnot 0–1. ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
15.2 Snižuje se míra ohrožení půdy vodní a větrnou erozí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
15.2.1 Podíl půd významně ohrožených erozí Podíl (v %), plocha [ha] ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
15.2.2 Průměrná velikost bloku orné půdy Plocha [ha] ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
15.3 Druhová skladba vysazovaných lesních porostů odpovídá stanovištním poměrům a brání další degradaci lesních půd.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
15.3.1 Podíl jednotlivých druhů dřevin na obnově lesa Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zemědělství

4. Obce a regiony

16 Veřejné služby v území jsou pro všechny obyvatele lépe dostupné.

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
16.1 Strategické a územní plánování je na všech úrovních koordinováno.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
16.1.1 Existence metodiky pro koordinaci územního a strategického plánování na úrovni státu, krajů a obcí Počet metodik ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
16.1.2 Počet projektů realizovaných v rámci strategií CLLD Počet projektů ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
16.1.3 Počet projektů realizovaných v rámci strategických dokumentů pro území aglomerace Počet projektů ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
16.2 Jsou stanoveny závazné standardy dostupnosti základních veřejných služeb a jim odpovídající veřejné infrastruktury občanského vybavení, které jsou platné pro veškerou zástavbu.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
16.2.1 Existence standardů dostupnosti veřejných služeb ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj ÚŘAD Úřad vlády ÚŘAD Ministerstvo vnitra
16.3 Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního a strategického plánování.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
16.3.1 Počet municipalit naplňujících požadavky metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury Počet ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
16.4 Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň jednotlivých obcí.

17 Růst kvality života v jednotlivých municipalitách snižuje regionální nerovnosti.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
VII.e mobilita pracovní síly
XI.i mobilita
XVI.d dostupné bydlení
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
17.1 Dnešní venkovské a periferní oblasti se nevylidňují a jejich populace nestárne více než v urbanizovaných oblastech.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
17.1.1 Migrační saldo (daného území) počet osob Český statistický úřad
17.1.2 Index stáří Index Český statistický úřad
17.2 Jsou podporovány vysoce kvalifikované pracovní příležitosti v malých a středních podnicích využívajících místní a regionální potenciál.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
17.2.1 Disponibilní příjem domácnosti na 1 obyvatele dle krajů Český statistický úřad
17.2.2 Státní podpora malého a středního podnikání mimo hlavní aglomerace ÚŘAD Ministerstvo průmyslu a obchodu ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
17.3 Jsou podporovány různorodé formy bydlení, především dostupné nájemní bydlení pro všechny segmenty společnosti.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
17.3.1 Medián podílu celkových výdajů na bydlení na disponibilním příjmu domácnosti (vše po odečtení příspěvku na bydlení) Podíl (v %) Český statistický úřad
17.3.2 Podíl nájemního bydlení na obydlených bytech Podíl (v %) Český statistický úřad
17.3.3 Byty se sociálním určením pořízené s podporou z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení za rok Počet bytů ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
17.3.4 Počet sociálních bytů na bytovém fondu obce Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo práce a sociálních věcí
17.4 Lokální integrované strategie snižují sociální disparity v území, posilují nekonfliktní soužití a zvyšují kvalitu života pro všechny.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
17.4.1 Počet území v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností s výskytem sociálně vyloučených lokalit Územní jednotka (obec) ÚŘAD Úřad vlády
17.4.2 Podíl osob vykazujících známky sociálního vyloučení Podíl osob ÚŘAD Úřad vlády
17.4.3 Počet místních integrovaných strategií Počet ÚŘAD Úřad vlády
17.4.4 Spokojenost s mezilidskými vztahy v obci Zhodnocení subjektivní spokojenosti na standardizované škále
17.4.5 Podíl osob se špatně vnímanou celkovou sociální podporou Podíl (%) Ústav zdravotnických informací a statistiky

18 Kvalitní urbánní rozvoj sídelních útvarů je zajištěn.

Deskriptory:
I.e rekonstrukce podnikatelské infrastruktury (brownfileds)
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.h participace občanů na veřejné správě
18.1 Snižuje se zábor zemědělské půdy ve městech i volné krajině. Brownfieldy jsou regenerovány a revitalizovány.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
18.1.1 Roční zábor zemědělského půdního fondu Plocha [ha] ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
18.1.2 Podíl počtu obyvatel ORP vůči výměře zastavěného území v ORP Počet obyv./plochu [ha] zastavěného území Český statistický úřad
18.1.3 Počet a plocha výměry brownfieldů v kraji Počet, plocha [ha] ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
18.2 Města jsou přátelská ke všem věkovým a uživatelským skupinám.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
18.2.1 Počet municipalit naplňujících požadavky metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury Počet ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
18.2.2 Ročně ujeté vozokilometry MHD ve městech Vozokilometry ÚŘAD Ministerstvo dopravy
18.2.3 Podíl nízkopodlažních vozidel MHD ve městech Počet ÚŘAD Ministerstvo dopravy
18.3 Obce běžně plánují rozvoj společně s veřejností.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
18.3.1 Počet realizátorů místní Agendy 21 Počet CENIA - česká informační agentura životního prostředí
18.3.2 Počet strategií CLLD Počet ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
18.3.3 Počet obcí uskutečňujících participativní rozpočtování Počet obcí ÚŘAD Úřad vlády

19 Města a obce omezila emise skleníkových plynů a adaptovala se na negativní dopady změny klimatu.

Deskriptory:
I.g stavebnictví
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.k nemotorová doprava
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XVII.c veřejné služby
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.1.1 Podíl integrovaných strategií obcí III. stupně obsahujících problematiku změny klimatu Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
19.2 Snižuje se počet a intenzita městských tepelných ostrovů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.2.1 Tepelný ostrov města Km2 CENIA - česká informační agentura životního prostředí
19.3 Všechny nově dokončené budovy se řadí do energetické třídy A. Existující budovy se postupně renovují minimálně na úroveň energetické třídy C.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.3.1 Podíl dokončených budov ve třídě A na počtu dokončených budov % Český statistický úřad
19.3.2 Podíl adaptovaných budov Podíl (v %)
19.4 Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských aglomeracích.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.4.1 Podíl plochy zeleně ve městech Podíl (v %), plocha [ha] CENIA - česká informační agentura životního prostředí
19.5 Významně roste délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty a cyklistky.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.5.1 Počet kilometrů nově vybudovaných úseků cyklistické infrastruktury Km ÚŘAD Ministerstvo dopravy
19.6 Významně se zvyšuje počet bezemisních a nízkoemisních vozidel.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.6.1 Počet elektrovozidel Počet elektromobilů ÚŘAD Ministerstvo dopravy
19.6.2 Počet rychlodobíjecích stanic na veřejné silniční síti Počet nabíjecích stanic ÚŘAD Ministerstvo dopravy
19.6.3 Počet vozidel na zemní plyn (CNG/LNG) Počet vozidel ÚŘAD Ministerstvo dopravy
19.6.4 Počet napájecích stanic CNG/LNG na veřejné silniční síti Počet stanic ÚŘAD Ministerstvo dopravy
19.7 Klesá množství skladovaného komunálního odpadu.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
19.7.1 Celkové množství produkovaného komunálního odpadu
19.7.2 Celkové množství skládkovaného komunálního odpadu

20 Územní veřejná správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit.

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.h participace občanů na veřejné správě
20.1 Ústřední státní správa metodicky podporuje a rozvíjí nástroje udržitelného rozvoje municipalit.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
20.1.1 Existující metodická podpora nástrojům pro udržitelný rozvoj municipalit Počet (nástrojů) ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj ÚŘAD Úřad vlády ÚŘAD Ministerstvo vnitraÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
20.2 Územní veřejná správa má dostatečné institucionální kapacity pro výkon agendy udržitelného rozvoje.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
20.2.1 Četnost využívání řízení kvality v samosprávných úřadech Počet úřadů ÚŘAD Ministerstvo vnitra
20.3 Zvýší se počet i kvalita realizátorů místní Agendy 21.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
20.3.1 Počet realizátorů MA21 Počet realizátorů CENIA - česká informační agentura životního prostředí

5. Globální rozvoj

21 Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni Evropské unie.

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.i Evropská unie
21.1 Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních závazků v oblasti udržitelného rozvoje, jejich implementaci na úrovni Evropské unie i jejich promítnutí do činnosti mezinárodních organizací a sama tyto závazky plní.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
21.1.1 Promítnutí Agendy 2030 do koncepčních a strategických dokumentů ČR, EU a nejvýznamnějších mezinárodních organizací Seznam dokumentů (uváděním pouhého počtu by sebraná data neměla význam) ÚŘAD Úřad vlády ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí
21.1.2 Podíl ODA na HND Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí
21.2 Česká republika na globální i na úrovni Evropské unie podporuje naplnění Cílů udržitelného rozvoje a specificky Cíle č. 16 Mír, spravedlnost a silné instituce.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
21.2.1 Procenta bilaterální oficiální rozvojové spolupráce vynaložená na posílení rozvojových zemí v oblasti lidských práv a dobrého vládnutí, jak jsou vymezeny v rámci SDG16 Podíl (v %) ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí
21.3 Česká republika posiluje svou přidanou hodnotu pro působení v mezinárodních organizacích a Evropské unii.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
21.3.1 Zastoupení ČR ve volených orgánech nejvýznamnějších mezinárodních organizací relevantních pro udržitelný rozvoj Seznam pozic, do nichž byla zvolena ČR a/nebo její zástupce (uváděním pouhého počtu by sebraná data neměla význam) ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí

22 Posílením koherence vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje Česká republika globální udržitelný rozvoj.

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.i Evropská unie
22.1 Česká republika průběžně promítá do koncepčních dokumentů a nástrojů vnějších politik přijaté mezinárodní závazky a národní priority v oblasti udržitelného rozvoje.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
22.1.1 Soulad koncepčních dokumentů a programů vnějších politik České republiky s přijatými mezinárodními závazky a národními prioritami v oblasti udržitelného rozvoje Seznam revidovaných dokumentů, které zahrnuly mezinárodní závazky k udržitelnému rozvoji ÚŘAD Úřad vlády ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí
22.2 Česká republika aktivně buduje institucionální kapacity pro sledování koherence vnitřních politik s vnějším dopadem a omezuje jejich negativní vliv na globální směřování k udržitelnému rozvoji.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
22.2.1 Vytvoření metodiky ke koherenci politik pro veřejnou správu a její pilotní aplikace na konkrétní tematické oblasti Formální existence metodiky; seznam tematických oblastí, na které byla aplikována ÚŘAD Úřad vlády
22.2.2 Pravidelné vyhodnocení koherence klíčových politik v jednotlivých tematických oblastech Seznam tematických oblastí, které prošly analýzou koherence politik; seznam analytických výstupů ÚŘAD Úřad vlády
22.3 Česká republika aktivně prosazuje sledování a naplňování koherence politik na úrovni Evropské unie, ve vnějších politikách Evropské unie a na globální úrovni.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
22.3.1 Zapojení České republiky do mezinárodních platforem na evropské a globální úrovni, kde je projednávána problematika koherence politik Seznam platforem, do kterých je Česká republika zapojena ÚŘAD Úřad vlády ÚŘAD Ministerstvo zahraničních věcí

6. Dobré vládnutí

23 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají znalosti a dovednosti, které jim umožňují plnohodnotnou účast ve veřejné rozpravě.

Deskriptory:
IV.e transfer znalostí a technologií
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
XVII.h participace občanů na veřejné správě
23.1 Systém vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy reálně rozvine koncepční uvažování a zprostředkuje nejnovější vědecké poznatky, kontakt se zkušenostmi z jiných zemí a vhled do způsobu, jak s těmito poznatky kriticky pracovat.
23.2 Systém vzdělávání poskytovaný veřejnými vzdělávacími institucemi zajistí rozvoj participativních a deliberativních dovedností občanů a občanek.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
23.2.1 Počet realizátorů MA21 Počet realizátorů ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
23.3 Státní systém podpory orientovaného a aplikovaného výzkumu zajistí soustavný příliv poznatků a inovací demokratičnosti a dlouhodobé efektivity vládnutí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
23.3.1 Hodnocení výzkumných organizací

24 Veřejné politiky jsou soudržné ve vztahu k cílům strategického rámce Česká republika 2030.

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.e kvalifikace ve veřejné správě
24.1 Veřejná správa na všech úrovních bude mít dostatečnou institucionální kapacitu k vytváření soudržných politik (kompetence, personál, finanční prostředky, komunikační kanály ap.).
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
24.1.1 Počet služebních úřadů využívajících řízení kvality Počet a podíl úřadů ÚŘAD Ministerstvo vnitra
24.1.2 Počet územních samosprávných celků a obcí využívajících řízení kvality Počet a podíl územních samosprávných celků a obcí ÚŘAD Ministerstvo vnitraÚŘAD Ministerstvo životního prostředí
24.1.3 Institucionální kapacita pro potřeby strategické práce ANO/NE, výstupový indikátor ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
24.2 Veřejné politiky budou brát ohled na dlouhodobé dopady a instituce veřejné správy budou tyto dopady sledovat v rámci vlastních strategických materiálů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
24.2.1 Nastavení hierarchického systému strategických dokumentů ANO/NE, výstupový indikátor ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
24.2.2 Podíl/počet strategických dokumentů připravených v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií ANO/NE, výstupový indikátor ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
24.3 Veřejné politiky budou založeny na dostupných znalostech a budou systematicky posuzovány předem s ohledem na možné dopady na příjemce a dopady na jiné oblasti než oblast primárního zájmu.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
24.3.1 Hodnocení dopadů navrhované regulace Podíl (v %) ÚŘAD Úřad vlády
24.4 Veřejné politiky budou systematicky vyhodnocovány zpětně (expost evaluace).
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
24.4.1 Počet evaluací veřejných politik (zpráv, studií či podkladů) Počet evaluací ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
24.4.2 Počet institucí veřejné správy zastoupených na konferenci evaluačních jednotek pořádané evaluační jednotkou Národního orgánu pro koordinaci Počet institucí ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj

25 Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik mají kvalitní a snadno dostupná data a informace pro potřeby rozhodování.

Deskriptory:
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
V.e interoperabilita
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
25.1 Uvnitř veřejné správy se dále rozvine systém sběru a sdílení dat a informací, které umožňují analýzu problémů, tvorbu variant a odhad dopadů.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
25.1.1 Schválené a do Databáze strategií vložené – nové i aktualizované – strategické dokumenty Počet dokumentů ÚŘAD Ministerstvo pro místní rozvoj
25.1.2 Počet zveřejněných analýz Počet analýz ÚŘAD Ministerstvo vnitra
25.2 Data a informace veřejné správy budou dostupné takovou cestou, která je z hlediska občanů a občanek nejpohodlnější.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
25.2.1 Zpřístupnění obsahu, transparentnost, open data Počet datových sad a počet veřejných institucí publikujících otevřená data ÚŘAD Ministerstvo vnitra
25.2.2 Počet osob využívajících ke komunikaci s úřady internet % z uživatelů internetu, % ze všech jednotlivců starších 16 let Český statistický úřad
25.3 Bude rozvinut systém výměny zkušeností mezi vyššími a nižšími úrovněmi veřejné správy, mezi různými sektory vládnutí a mezi českou veřejnou správou a veřejnými správami v zahraničí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
25.3.1 Míra využití existujících forem stáží a studií mezi českou veřejnou správou a EU Počet a podíl (v %) obsazených míst ÚŘAD Ministerstvo vnitra

26 Inovace v tvorbě veřejných politik jsou progresivním řešením, které zvyšuje demokratičnost a/nebo dlouhodobou efektivitu veřejných politik; takové inovace jsou trvalou součástí fungování veřejné správy na všech úrovních.

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.h participace občanů na veřejné správě
26.1 Rozvine se systém podpory inovací v tvorbě veřejných politik.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
26.1.1 Počet přihlášek do European Public Sector Awards Počet přihlášek ÚŘAD Úřad vlády
26.1.2 Počet záznamů v databázi OECD Observatory of Public Sector Innovation Počet záznamů ÚŘAD Úřad vlády
26.2 Pilotáže se stanou součástí tvorby veřejných politik všude tam, kde to bude dle charakteru politiky vhodné.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
26.2.1 Experimentální testování veřejných politik ANO/NE (pro jednotlivá ministerstva) ÚŘAD Úřad vlády
26.2.2 Systematická analýza aktuálního stavu vědění ANO/NE (pro jednotlivá ministerstva) ÚŘAD Úřad vlády
26.3 Deliberace veřejných politik budou pravidlem všude tam, kde to bude dle charakteru politiky vhodné.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
26.3.1 Konzultace návrhů veřejných politik s dotčenými subjekty Podíl (v %) ÚŘAD Úřad vlády
26.3.2 Počet realizátorů MA21 Počet realizátorů ÚŘAD Úřad vládyÚŘAD Ministerstvo životního prostředí

27 Zvýšila se kvalita vládnutí z hlediska příjemců veřejných politik.

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby
XVII.h participace občanů na veřejné správě
27.1 Rozvinou se postupy zvyšující z hlediska občanů a občanek inkluzivitu vládnutí.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
27.1.1 Volební účast ve všech typech voleb Podíl (v %) Český statistický úřad
27.1.2 Četnost krajských a místních referend a účast v nich Počet referent a podíl platných/neplatných referend ÚŘAD Ministerstvo vnitra
27.1.3 Zastoupení žen/mužů ve volených orgánech Podíl (v %) Český statistický úřad
27.1.4 Populace žijící pod hranicí chudoby před sociálními transfery a po nich Podíl (v %) Český statistický úřad
27.1.5 Zastoupení žen/mužů ve vedoucích pozicích veřejné správy Podíl (v %) Český statistický úřad
27.2 Rozvinou se postupy zvyšující efektivitu veřejné správy z hlediska občanů/občanek a podnikatelů/podnikatelek a firem.
Číslo Název Jednotka Plánováno 2016 Skutečnost 2016 Stav Garant
Strategické ukazatele
27.2.1 Efektivita veřejné správy z hlediska jejích klientů
27.2.2 Průměrná délka soudního řízení Počet dní ÚŘAD Ministerstvo spravedlnosti