*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

1. Efektivní, inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem

- Opatření řešící strategický cíl 1 "Efektivní, inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem"

- Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů
- Definovat minimální stav vybavenosti stávající i nové infrastruktury dopravními senzory
- Do NDIC integrovat zdroj informací o dynamice dopravních proudů
- Datovou sadu doplnit o veškerá významná meteorologická data
- Zajistit archivaci všech relevantních dat pro potřeby predikčních modelů a systémů pro podporu rozhodování na základě definované doby retence
- Zajistit optimální přístup k historickým datům nebo jejich následným agregátům pro navazující systémové moduly
- Průběžně, křížově, kontrolovat kvalitu (včasnost, dostupnost, integrita, …) sbíraných a poskytovaných dat interních i externích auditů
- Průběžně sbírat metadata k prostorovým datům
- Na základě sbíraných dat kontinuálně vyhodnocovat stav dopravních proudů
- Na základě vyhodnocování údajů o dopravních proudech a dalších vstupech (např. meteorologická data) generovat prognózy stavu
- Zajistit optimální přístup výstupů monitoringu v reálném čase a predikce vývoje dopravy pro navazující řídicí a informační systémy
- Vytvořit centrální databázi dopravního značení
- Vybudovat podmínky pro sběr a ověřování dopravních informací od přímých účastníků silničního provozu přímo nebo prostřednictvím organizovaných sítí zpravodajů
- Zpřístupnit všechna dostupná data NDIC třetím stranám ve strojově čitelném formátu
- Vytvořit datové rozhraní, které umožní (nediskriminačním způsobem) integrovat dostupná data o silničním provozu do mobilních aplikací a dalších informačních prostředků (např. navigace) třetích stran
- Upravit fungování Celostátního informačního systému o jízdních řádech podle zásad směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru
- Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy
- Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů
- Ve větších aglomeracích podporovat zavádění spolupracujících systémů pro preferenci vozidel veřejné osobní dopravy
- Podporovat systémy pro preferenci vozidel složek integrovaného záchranného systému
- Prostřednictvím otevřeného rozhraní řídicích systémů vozidel veřejné osobní dopravy začlenit do NDIC data o pohybu prostředků veřejné hromadné dopravy v reálném čase

2. Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu

- Opatření řešící část strategického cíle 2 "Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu"

- Průběžně rozšiřovat zdroj informací týkající se silničního provozu o pokrytí silniční sítě dobíjecími a plnícími stanicemi
- Vybudovat podmínky pro sběr a ověřování dopravních informací od přímých účastníků silničního provozu přímo nebo prostřednictvím organizovaných sítí zpravodajů
- Zpřístupnit všechna dostupná data NDIC třetím stranám ve strojově čitelném formátu
- Zpracovat plány pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních zemích
- Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla, a to i na území významných měst
- Připravit a zavést (na bázi transparentních a nediskriminačních pravidel) systémové řešení pro odstraňování překážek silničního provozu na základě spolupráce poskytovatelů dopravně informačních a asistenčních služeb se složkami IZS
- Vytvoření národního/mezinárodního přístupového bodu (datového distribučního rozhraní) k poskytování dat o bezpečných a chráněných parkovacích místech a o minimálních dopravních informacích
- Prostřednictvím otevřeného rozhraní řídicích systémů vozidel veřejné osobní dopravy začlenit do NDIC data o pohybu prostředků veřejné hromadné dopravy v reálném čase

2.1 Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu

- Instalace detekčních bodů na dopravní síti
- Průběžně sbírat dostatečné množství vstupních dat popisujících chování dopravních proudů
- Definovat minimální stav vybavenosti stávající i nové infrastruktury dopravními senzory
- Do NDIC integrovat zdroj informací o dynamice dopravních proudů
- Do NDIC začlenit zdroj informací poskytovaných dobrovolnými zpravodaji z řad motoristů
- Podporovat výstavbu městských dopravních informačních center a ITS systémů na území důležitých městských aglomerací s vazbou na významné kapacitní silnice TEN-T
- Definovat minimální stav vybavenosti stávající i nové infrastruktury základními prvky ITS na území důležitých městských aglomerací s vazbou na významné kapacitní silnice TEN-T
- Definovat na jaké infrastruktuře elektronických komunikací se předpokládají přenosy dat a jak bude tato přenosová síť
dimenzována
- Na území důležitých městských aglomerací mající vazbu na významné kapacitní silnice TEN-T podporovat vlastníky silniční sítě při budování a vybavování této sítě základními prvky ITS pro sběr dat
- Poskytovat včasné, ověřené a prostorově dostatečně přesně umístěné informace o standardních a mimořádných dopravních situacích
- Vytvořit vícejazyčné call centrum pro dopravní zpravodajství odpovídají specifikacím stanoveným v příslušných technických a právních předpisech
- Zajistit včasné informování ostatních účastníků dopravního provozu o mimořádné situaci nejenom prostřednictvím informačních prvků ITS
- Podpořit vybavení SSÚD o přenosné/mobilní ITS řídicí a informační systémy pro řízení dopravních proudů a informování účastníků silničního provozu v místech dopravních uzavírek
- Podpořit vybavení vozidlového parku veřejné osobní dopravy vozidlovými a informačními systémy ITS
- Zavádět vyšší algoritmy řízení pro detekci událostí nad definovanými senzory a automatické zásahy do dopravy v dané oblasti
- Podpořit využívání dynamických multimodálních modelů dopravy pro ovlivňování dopravních proudů
- Dovybavit silniční síť ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst o následující bezpečnostní aplikace ITS
- Odstraňovat bariéry v přístupnosti osob se sníženou schopností orientace, mobility nebo komunikace k veřejné osobní dopravě podporou zavádění systémů pro zlepšení orientace a sloužící k navigaci v neznámém prostředí
- Stanovit systém kontroly kvality poskytovaných informací

3. Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu

- Opatření řešící část strategického cíle 3 "Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu"

- Na základě vyhodnocování údajů o dopravních proudech a dalších vstupech (např. meteorologická data) generovat prognózy stavu
- Průběžně rozšiřovat zdroj informací týkající se silničního provozu o pokrytí silniční sítě dobíjecími a plnícími stanicemi
- Zajistit včasné informování ostatních účastníků dopravního provozu o mimořádné situaci nejenom prostřednictvím informačních prvků ITS
- Propojit dopravní informační systémy se systémy krizového řízení
- Podporovat implementaci systémů dynamického plánování tras k místu zásahu pro vozidla integrovaného záchranného systému v podmínkách mimořádných situací s přihlédnutím k aktuálním dojezdovým časům
- Podporovat systémy pro preferenci vozidel složek integrovaného záchranného systému
- Podpora rozvoje systémů pro sledování stavu a polohy zásilek, dopravních prostředků a mobilních zařízení
- Podpora rozvoje a budování „inteligentních“ zařízení na železničních přejezdech
- Zvyšovat bezpečnost železničního provozu na regionálních tratích podporou rozvoje systémů bezpečné lokalizace vlaků s využitím GNSS
- Realizovat přípravu pro zavádění kooperativních systémů ITS

3.1 Snížení počtu usmrcených a vážně zraněnýchosob v silničním provozu

- Včasně varovat o vzniku nehodové události a zajistit včasnou a adekvátní reakci k záchraně lidského života
- Identifikovat a relevantními senzory vybavit rizikové lokality na české silniční sítí ve správě ŘSD nebo ve vlastnictví významných měst přizpůsobeným zařízením ITS
- Zavedení evropského systému automatického tísňového volání z vozidla (tzv. eCall 112)
- Podporovat systémy pro provedení záchranné operace vrtulníky letecké záchranné služby (LZS/HEMS) v rizikových podmínkách
- Pro navigaci záchranných složek trasou, která není součástí silniční sítě, zajistit jednotnou digitální evidenci účelových komunikací, polních a lesních cest

3.2 Snížení rizik vzniku mimořádných událostí při přepravě zásilek vyžadující zvláštní péči nebo dozor (nebezpečné věci, nadměrná a nadrozměrná přeprava)

3.3 Zvýšení informovanosti osobám nacházejících se uvnitř či přijíždějícím k oblasti živelné pohromy nebo jiné krizové situace

- Připravit funkční propojení ITS s informačními médii a v době krizových situací využívat k informování účastníků dopravy (řidič, cestující, občan) odpovídajících
informačních kanálů, kterými systémy ITS disponují
- Zpracovat plány pro řízení dopravního provozu na hlavních trasách jak mezi důležitými sídly v rámci ČR, tak i s důležitými sídly v sousedních zemích
- Podporovat řešení krizových situací v rámci řízení dopravy na území významných měst

3.4 Zvýšení bezpečnosti při provozování silniční nákladní dopravy

3.5 Snížení rizikového chování osob v prostorudráhy

- Kromě budování přejezdových zabezpečovacích zařízení podporovat rozvoj spolupracujících varovných informačních systémů pro informování účastníků silničního provozu
v reálném čase o pohybu drážních vozidel

3.6 Snížení rizika ohrožení bezpečnosti železniční dopravy technickými závadami na vozidlech

3.7 Zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy prostřednictvím ITS – Kontrolně analytické centrum řízení železničního provozu

3.8 Snížení rizika ohrožení bezpečnosti železniční dopravy v důsledku poškození či odcizení technických prostředků a zařízení železniční dopravní cesty

- Rozvíjet a podporovat systémy (včetně aplikací založených na družicových systémech jako např. dálkový průzkum Země) pro monitorování bezpečnosti dopravní
infrastruktury

4. Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu a zamezení závažného protiprávního jednání v dopravě

- Opatření řešící strategický cíl 4 "Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu a zamezení závažného protiprávního jednání v dopravě"

- Zprovoznit monitorovací systémy za účelem prevence před trestnou činností a za účelem získávání důkazních prostředků
- Včasně identifikovat hrozby možného protiprávního jednání a zajištění ochrany před nimi
- Upozorňovat na závažné porušování pravidel silničního provozu a zajistit adekvátní reakci bezpečnostních složek
- Upozorňovat na ohrožení nebo narušení bezpečnosti v případě poškození zařízení pro řízení dopravního provozu
- Připojit se k systému EUCARIS
- Vytvořit podmínky pro ověřování shody výrobků a služeb ITS s cílem splnit požadavky směrnice EU

5. Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem

- Opatření řešící část strategického cíle 5 "Rozvíjet systémy ITS harmonizovaným způsobem"

- Datovou sadu doplnit o veškerá významná meteorologická data
- Podporovat datové propojení městských dopravních informačních center s NDIC
- Poskytovat podporu při pokrytí železničních koridorů, dálnic a rychlostních silnic telekomunikačními sítěmi operátorů
mobilních sítí pro zajištění přístupu cestujících k vysokorychlostnímu internetu
- Z existujících systémů integrovat do NDIC další dosud chybějící data jako např. data o poloze vozidel veřejné osobní dopravy
- Podporovat výstavbu městských dopravních informačních center a ITS systémů na území důležitých městských aglomerací
- Zajistit archivaci všech relevantních dat pro potřeby predikčních modelů a systémů pro podporu rozhodování na základě definované doby retence
- Zajistit optimální přístup k historickým datům nebo jejich následným agregátům pro navazující systémové moduly
- Průběžně, křížově, kontrolovat kvalitu (včasnost, dostupnost, integrita, …) sbíraných a poskytovaných dat
- Průběžně sbírat metadata k prostorovým datům
- Na základě sbíraných dat kontinuálně vyhodnocovat stav dopravních proudů v ČR
- Na základě vyhodnocování údajů o dopravních proudech a dalších vstupech (např. meteorologická data) generovat prognózy stavu
- Zajistit optimální přístup výstupů monitoringu v reálném čase
- Vytvořit centrální databázi dopravního značení
- Vybudovat podmínky pro sběr a ověřování dopravních informací od přímých účastníků silničního provozu přímo nebo prostřednictvím organizovaných sítí zpravodajů
- Zpřístupnit všechna dostupná data NDIC třetím stranám ve strojově čitelném formátu
- Vytvořit datové rozhraní, které umožní (nediskriminačním způsobem) integrovat dostupná data o silničním provozu
do mobilních aplikací a dalších informačních prostředků (např. navigace) třetích stran
- Zajistit včasné informování ostatních účastníků dopravního provozu o mimořádné situaci nejenom prostřednictvím
informačních prvků ITS, ale i s využitím mobilních aplikací
- Upravit fungování Celostátního informačního systému o jízdních řádech podle zásad směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru
- Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy
- Jako součást profesní přípravy a pravidelných školení pro další získávání, udržování nebo rozšiřování odborné
způsobilosti a znalosti zaměstnanců dopravců nebo správců a provozovatelů dopravní infrastruktury, kteří jsou
v přímém kontaktu s cestujícími, zařadit znalost zásad komunikace s lidmi neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými
- Pro výstavbu nových parkovacích míst požadovat integraci ITS senzorů a služeb
- U parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla vytvořit předpoklady pro možnost rezervace místa na parkovišti
- Připravit a zavést (na bázi transparentních a nediskriminačních pravidel) systémové řešení pro odstraňování překážek silničního provozu na základě spolupráce poskytovatelů dopravně informačních a asistenčních služeb se složkami IZS
- Vytvoření národního/mezinárodního přístupového bodu (datového distribučního rozhraní) k poskytování dat o bezpečných a chráněných parkovacích místech a o minimálních dopravních informacích
- Rozšiřovat možnosti dispečinků IZS včetně zabezpečení informační podpory a součinnosti jeho složek
- Připojit se k systému EUCARIS
- Propojit stávající systémy sběru dopravních dat (Systémy vážení za jízdy /WIM/, Automatické senzory dopravy, meteostanice atd.) do tzv. „big dat“
- Při zavádění řešení využívající data o poloze vozidel ze systémů GNSS podporovat vybavování vozidel multikonstelačními přijímači s podporou GPS, Galileo i EGNOS
- Ve větších aglomeracích podporovat zavádění
spolupracujících systémů pro preferenci vozidel veřejné osobní dopravy
- Podporovat systémy pro preferenci vozidel složek integrovaného záchranného systému.
- Podpora rozvoje systémů pro sledování stavu a polohy zásilek
- Vytvořit podmínky pro ověřování shody výrobků a služeb ITS s cílem splnit požadavky směrnice EU
- Vytvořit strategický plán dalšího rozvoje NDIC s výhledem na 10 let
- Jednoznačně nastavit funkční procesy a spolupráce mezi NDIC a dalšími institucemi veřejného a privátního sektoru
- Zapojit se na mezinárodní úrovni do budování
kooperativních ITS koridorů na síti TEN-T v rámci ČR s napojením na koridory budované v sousedních zemích

5.1 Vytváření transparentního trhu ITS pro mobilitu jako službu

- Zabezpečit volný přístup k datům pro potřeby výzkumu a vývoje v oblasti ITS, především nových služeb a také dynamických multimodálních modelů mobility osob
a logistických procesů v nákladní dopravě
- Zajistit dostupnost informací o poloze všech vozidel veřejné dopravy v reálném čase na základě otevřeného rozhraní
- V oblasti veřejných zakázek je nezbytné nastavovat zadávací podmínky s odkazem na vhodné normy a standardy

5.2 Vytváření standardizovaných rozhraní systémů ITS k technicky obdobným systémům v ostatních druzích dopravy

- Do NDIC začlenit modul umožňující prostorové konverze mezi jednotlivými zdroji tak aby byly propojitelné na jednotnou prostorovou základnu používanou NDIC
- V NDIC definovat vstupní formáty dat, včetně prostorového popisu a umožnit automatickou validaci těchto vstupních dat
- Zabezpečit standardizaci rozhraní informačních vazeb
- Zavedení evropského standardu poskytování dopravních informací DATEX II do praxe v ČR
- Vzájemně propojit v praxi elektronické odbavení cestujících ve veřejné osobní dopravě
- Zajistit dostupnost informací o poloze všech vozidel veřejné dopravy v reálném čase na základě otevřeného rozhraní
- V oblasti veřejných zakázek je nezbytné nastavovat zadávací podmínky s odkazem na vhodné normy a standardy
- Zajistit aktivní účast na standardizaci a na vytváření podmínek pro certifikaci ITS systémů

5.3 Vytvoření integrovaného technologického systému správce železniční infrastruktury

- Do NDIC začlenit modul umožňující prostorové konverze mezi jednotlivými zdroji tak aby byly propojitelné na jednotnou prostorovou základnu používanou NDIC
- V NDIC definovat vstupní formáty dat, včetně prostorového popisu a umožnit automatickou validaci těchto vstupních dat
- Zabezpečit jednotný formát prostorových dat, který bude naplňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady ES/2/2007 INSPIRE
- Zabezpečit konsolidaci infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
- Zajistit podporu rozvoje ITS a aplikací a služeb spojených s využíváním dat z družicové navigace, telekomunikace a pozorování Země postupným budováním dostatečně robustní infrastruktury prostorových dat
- Rozvíjet a podporovat systémy pro jednotný a přesný popis dopravní infrastruktury pro přesnou lokalizaci a zobrazení dopravních informací a situace až na úroveň mapové
vizualizace
- Určit oblasti na síti TEN-T, které z důvodu dopravní a bezpečnostní situace vyžadují zavedení služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa
- Určit tratě (v rámci jejich kategorizace), na kterých využití GNSS přinese urychlené zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu s přiměřenými náklady
- Zabezpečit jednotnou digitální evidenci železničních přejezdů
- Zajistit interoperabilitu různých formátů sad prostorových dat (mapových děl), GIS a informací, které spravují, s ohledem na prostorovou, objektovou a časovou
synchronizaci
- Zajistit rozvoj konsolidované infrastruktury prostorových dat v resortu dopravy
- Pro navigaci záchranných složek trasou, která není součástí silniční sítě, zajistit jednotnou digitální evidenci účelových komunikací, polních a lesních cest

5.4 Rozvoj oblasti prostorových dat v oblasti dopravy

- Zabezpečit jednotný formát prostorových dat, který bude naplňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady ES/2/2007 INSPIRE
- Zabezpečit konsolidaci infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
- Propojit dopravní informační systémy se systémy krizového řízení
- Rozvíjet a podporovat systémy (včetně aplikací založených na družicových systémech jako např. dálkový průzkum Země) pro monitorování bezpečnosti dopravní
infrastruktury
- Zajistit podporu rozvoje ITS a aplikací a služeb spojených s využíváním dat z družicové navigace, telekomunikace a pozorování Země postupným budováním dostatečně robustní infrastruktury prostorových dat
- Rozvíjet a podporovat systémy pro jednotný a přesný popis dopravní infrastruktury pro přesnou lokalizaci a zobrazení
dopravních informací a situace až na úroveň mapové vizualizace
UrÄŤit oblasti na síti TEN-T, které z důvodu dopravní a bezpečnostní situace vyžadují zavedení služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa
- Zabezpečit jednotnou digitální evidenci železničních přejezdů
- Zajistit interoperabilitu různých formátů sad prostorových dat (mapových děl), GIS a informací, které spravují, s ohledem na prostorovou, objektovou a časovou
synchronizaci
- Pro navigaci záchranných složek trasou, která není součástí silniční sítě, zajistit jednotnou digitální evidenci účelových komunikací, polních a lesních cest
- Výzkum v oblasti prostorových dat, např. možnosti sdílení geodat a metadat z různých zdrojů bez transformace

5.5 Rozvoj ITS v souvislosti s rozvojem čisté mobility

- Do národního přístupového bodu, umožňujícího přístup k informacím o silničním provozu a o podmínkách při cestování

5.6 Rozvoj kosmických technologií

5.7 Podpora rozvoje autonomních (robotických)vozidel

- Průběžně rozšiřovat zdroj informací týkající se silničního provozu o pokrytí silniční sítě dobíjecími a plnícími stanicemi
- Podporovat výzkum a vývoj v oblasti automatizovaných a autonomních systémů schopných operativně reagovat na
mimořádnosti vyskytující se na infrastruktuře

5.8 Podpora výzkumu, vývoje a inovací

- Zabezpečit volný přístup k datům pro potřeby výzkumu a vývoje v oblasti ITS, především nových služeb a také dynamických multimodálních modelů mobility osob
a logistických procesů v nákladní dopravě
- V oblasti veřejných zakázek je nezbytné nastavovat zadávací podmínky s odkazem na vhodné normy a standardy
- Posuny paradigmatu, jichž jsme byli svědky
- Podporovat výzkumné a vývojové činnosti v oblasti interakce mezi člověkem a přístroji v dopravě
- Zabezpečovat testování navržených výzkumných a vývojových řešení ITS v rámci zkušebního/ověřovacího provozu

6. Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb

- Opatření řešící strategický cíl 6 "Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb"

- Do NDIC začlenit zdroj informací poskytovaných dobrovolnými zpravodaji z řad motoristů
- Zajistit archivaci všech relevantních dat pro potřeby predikčních modelů a systémů pro podporu rozhodování na základě definované doby retence
- Zajistit optimální přístup k historickým datům nebo jejich následným agregátům pro navazující systémové moduly
- Průběžně, křížově, kontrolovat kvalitu (včasnost, dostupnost, integrita, …) sbíraných a poskytovaných dat interních i externích auditů
- Průběžně sbírat metadata k prostorovým datům, aby bylo usnadněno určování spolehlivosti například predikcí budoucího vývoje dopravy
- Na základě sbíraných dat kontinuálně vyhodnocovat stav dopravních proudů v ČR
- Na základě vyhodnocování údajů o dopravních proudech a dalších vstupech (např. meteorologická data) generovat prognózy stavu
- Zajistit optimální přístup výstupů monitoringu v reálném čase a predikce vývoje dopravy pro navazující řídicí a informační systémy
- Vytvořit centrální databázi dopravního značení
- Průběžně rozšiřovat zdroj informací týkající se silničního provozu o pokrytí silniční sítě dobíjecími a plnícími stanicemi a poskytovat informační služby o přístupnosti těchto stanic účastníkům silničního provozu
- Vybudovat podmínky pro sběr a ověřování dopravních informací od přímých účastníků silničního provozu přímo nebo prostřednictvím organizovaných sítí zpravodajů
- Zpřístupnit všechna dostupná data NDIC třetím stranám ve strojově čitelném formátu
- Zajistit včasné informování ostatních účastníků dopravního provozu o mimořádné situaci nejenom prostřednictvím informačních prvků ITS, ale i s využitím mobilních aplikací, systémů GNSS
- Upravit fungování Celostátního informačního systému o jízdních řádech podle zásad směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru
- Poskytovat široké spektrum služeb a rozvíjet aplikace založených na datech o jízdních řádech veřejné osobní dopravy
- K informacím o jízdních řádech a o spojení veřejnou osobní dopravou integrovat také tarifní informace
- Zajistit provázanost systémů o cestování veřejnou osobní dopravou s dispečerskými systémy dopravních společností zajišťujících veřejnou osobní dopravu v oblasti skutečného
nasazení konkrétních typů vozidel na jednotlivé spoje
- Jakékoli informace, které mají být dostupné uživatelům, musí být poskytovány tak, aby je mohli přijímat v plném rozsahu i uživatelé handicapovaní
- Hlášení změn a mimořádností v dopravě prostřednictvím rozhlasů v železničních stanicích, letištích rozhlasů
- Jako součást profesní přípravy a pravidelných školení pro další získávání, udržování nebo rozšiřování odborné
způsobilosti a znalosti zaměstnanců dopravců nebo správců a provozovatelů dopravní infrastruktury, kteří jsou
v přímém kontaktu s cestujícími, zařadit znalost zásad komunikace s lidmi neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými
- Pro výstavbu nových parkovacích míst požadovat integraci ITS senzorů a služeb
- U parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla vytvořit předpoklady pro možnost rezervace místa na parkovišti
- Poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla, a to i na území významných měst
- Připravit a zavést (na bázi transparentních a nediskriminačních pravidel) systémové řešení pro odstraňování překážek silničního provozu na základě spolupráce poskytovatelů dopravně informačních a asistenčních služeb se složkami IZS
- Podporovat projekty zaměřené na zkvalitnění
a zefektivnění služeb pro motoristy zajištěním rychlejšího zásahu díky technologiím lokalizace silničních vozidel
- Vytvoření národního/mezinárodního přístupového bodu (datového distribučního rozhraní) k poskytování dat o bezpečných a chráněných parkovacích místech a o minimálních dopravních informacích
- Rozšiřovat možnosti dispečinků IZS včetně zabezpečení informační podpory a součinnosti jeho složek
- Odstraňovat bariéry v přístupnosti osob se sníženou schopností orientace, mobility nebo komunikace k veřejné osobní dopravě podporou zavádění systémů pro zlepšení orientace a sloužící k navigaci v neznámém prostředí
- Při zavádění řešení využívající data o poloze vozidel ze systémů GNSS podporovat vybavování vozidel multikonstelačními přijímači s podporou GPS, Galileo i EGNOS
- Podporovat implementaci systémů dynamického plánování tras k místu zásahu pro vozidla integrovaného záchranného systému v podmínkách mimořádných situací s přihlédnutím k aktuálním dojezdovým časům
- Podporovat rozvoj systémů pro automatické vedení vlaku
- Podpora rozvoje systémů pro sledování stavu a polohy zásilek, dopravních prostředků a mobilních zařízení
- Podpora rozvoje a budování „inteligentních“ zařízení na železničních přejezdech, která přizpůsobí začátek výstrahy signalizačních zařízení rychlosti drážního vozidla blížícího
se k přejezdu
- Kromě budování přejezdových zabezpečovacích zařízení podporovat rozvoj spolupracujících varovných informačních systémů pro informování účastníků silničního provozu
v reálném čase
- Zvyšovat bezpečnost železničního provozu na regionálních tratích podporou rozvoje systémů bezpečné lokalizace vlaků s využitím GNSS
- Podporovat systémy pro provedení záchranné operace vrtulníky letecké záchranné služby (LZS/HEMS) v rizikových podmínkách
- Vytvořit strategický plán dalšího rozvoje NDIC s výhledem na 10 let
- Jednoznačně nastavit funkční procesy a spolupráce mezi NDIC a dalšími institucemi veřejného a privátního sektoru
- Stanovit systém kontroly kvality poskytovaných informací. Zaměřit se na relevantnost poskytnutých informací
- V oblasti systémů pro podporu a řízení mobility je rovněž nezbytná kontinuální komunikace směrem k široké veřejnosti
- Zajistit vzdělávání řidičů, příp. dalších účastníků silničního provozu, o technologiích ITS, aby mohli reagovat na postupný vývoj nových technologií
- Posuny paradigmatu, jichž jsme byli svědky – od pečlivě řízených směrodatných dat ke značným proudům dat neznámé kvality v reálném čase
- Podporovat výzkumné a vývojové činnosti v oblasti interakce mezi člověkem a přístroji v dopravě
- Realizovat přípravu pro zavádění kooperativních systémů ITS
- Zapojit se na mezinárodní úrovni do budování
kooperativních ITS koridorů na síti TEN-T v rámci ČR s napojením na koridory budované v sousedních zemích
- Podporovat výzkum a vývoj v oblasti automatizovaných a autonomních systémů schopných operativně reagovat na mimořádnosti vyskytující se na infrastruktuře
- Zabezpečovat testování navržených výzkumných a vývojových řešení ITS v rámci zkušebního/ověřovacího provozu

7. Podpora vzdělávacích a výcvikových programů

- Opatření řešící strategický cíl 7 "Podpora vzdělávacích a výcvikových programů"

- Poskytovat podporu při pokrytí železničních koridorů, dálnic a rychlostních silnic telekomunikačními sítěmi operátorů
mobilních sítí pro zajištění přístupu cestujících k vysokorychlostnímu internetu
- Vytvoření postupů a sběr dat pro poskytování informací o provozních nepravidelnostech v železničním provozu pro cestující i železniční podniky
- Podpora rozvoje systémů pro sledování stavu a polohy zásilek, dopravních prostředků a mobilních zařízení
- Zvyšovat bezpečnost železničního provozu na regionálních tratích podporou rozvoje systémů bezpečné lokalizace vlaků s využitím GNSS

8. Podpora rozvoje standardizovaných systémů ITS pro železniční dopravu v rámci EU a podpora rozvoje standardizované výměny dat mezi provozovateli železniční infrastruktury a dopravci

- Opatření řešící strategický cíl 8 "Podpora rozvoje standardizovaných systémů ITS pro železniční dopravu v rámci EU a podpora rozvoje standardizované výměny dat mezi provozovateli železniční infrastruktury a dopravci"

- Poskytovat podporu při pokrytí železničních koridorů, dálnic a rychlostních silnic telekomunikačními sítěmi operátorů
mobilních sítí pro zajištění přístupu cestujících k vysokorychlostnímu internetu
- Vytvoření postupů a sběr dat pro poskytování informací o provozních nepravidelnostech v železničním provozu pro cestující i železniční podniky
- Podpora rozvoje systémů pro sledování stavu a polohy zásilek, dopravních prostředků a mobilních zařízení
- Zvyšovat bezpečnost železničního provozu na regionálních tratích podporou rozvoje systémů bezpečné lokalizace vlaků s využitím GNSS
*