» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 09/2015 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Královehradeckého kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje 2011+Územně analyticképodklady 2015Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce zemědělsképolitiky (2004)Plán oblasti povodí Horního a středníhoLabe (2015)Strategie rozvojelidských zdrojůKHK 2007-2015Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016Dlouhodobýzáměr vzdě-lávání a rozvoj vzdělávacísoustavy KHK2012 - 2016Regionálnísurovinová politikaKHK (2004)Regionální inovační strategieKrálovéhradeckého kraje 2010-2016Koncepcezdravotnictví KHK2011-2015Akční protihlukovéplány pro po-zemní komuni-kace ve vlastnictví KHK (2015)KoncepcecyklodopravyKHK (2010)Koncepce ochranypřírody a krajinyKHK (2004)Koncepce prevencekriminality na léta2012-2016 v KHKPlán rozvojesociálních služebv KHK 2011-2016Strategieprotidrogové politikyKHK 2011-2015Strategie integrace sociálně vyloučenýchlokalit v KHK (2011)Koncepce péče opamátkový fondKHK (2010)Koncepce rodinnépolitiky KHK 2012-2016Koncepce EVVOv KHK (2005)Plán odpadovéhohospodářstvíKHK 2004Integrovanýkrajský program snižování emisí aKrajský programke zlepšení kvalityovzduší KHK (2004)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2004-2014Příloha k národn RIS3 strategii za KHK (2014-2020)Dotační strategieKHK 2014-2020Územníenergetickákoncepce 2010+
zobrazit legendu