*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Záměr"

Rozbalit detaily

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2012)

1. Předškolní vzdělávání

- optimalizovat síť mateřských škol s ohledem na demografický vývoj ve spolupráci s obcemi jako jejich zřizovateli, podporovat vznik nových tříd nebo mateřských škol v lokalitách, kde je nedostatek kapacit k umístění dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

- podporovat další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na oblast vnitřní evaluace a hodnocení individuálního rozvoje a vzdělávacích pokroků dětí nebo formou bakalářského studijního programu, např. Učitelství pro mateřské školy na PdF UP Olomouc. Začlenit do programu přípravy pedagogů působících v mateřských školách nebo do programu dalšího vzdělávání učitelů mateřských škol jazykovou přípravu tak, aby jejich působení při seznamování dětí s cizím jazykem bylo co nejkvalitnější

- zajistit odbornou péči pro děti s lehčími vadami řeči v běžných třídách mateřských škol formou vyškolení pedagogických pracovníků pro logopedickou prevenci v jednotlivých mateřských školách

- podporovat vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích u dětí mateřských škol, tam, kde jsou vhodné personální podmínky seznamovat děti přiměřeným způsobem jejich věku a možnostem s cizím jazykem

- podporovat vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvíjet spolupráci mateřských škol se speciálními pedagogickými centry nebo pedagogicko-psychologickými poradnami

- v odůvodněných případech podporovat vznik tříd s alternativní pedagogikou

- věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání dětí před začátkem plnění povinné školní docházky, aby byl minimalizován počet dětí s odkladem školní docházky

- metodicky a organizačně podporovat vznik tzv. firemních školek

- v rámci naplňování Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí podporovat rozvoj spolupráce mateřských škol s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

2. Základní vzdělávání

- zkvalitnit ŠVP na školách tak, aby byly v souladu s RVP a lépe umožňovala mobilitu žáků a jejich přípravu na studium na středních školách

- zvyšovat kvalifikovanost učitelů základních škol, zejména v oblasti výuky cizích jazyků a oborových didaktik

- v odůvodněných případech a za podmínky dostatečného zájmu veřejnosti podporovat vznik tříd s alternativní pedagogikou na ZŠ

- podporovat organizování kurzů k doplnění základního vzdělání základními školami

- podporovat přípravu žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností členského státu EU, k jejich začlenění do základního vzdělávání

- podpora vzniku škol zřizovaných svazky obcí

- podporovat zavedení anglického jazyka jako prvního cizího jazyka od 3. ročníku základní školy

- monitorovat výsledky žáků 5. a 9. tříd základních škol na území kraje a na jejich základě jednat se zástupci zřizovatelů o krocích vedoucích k zachování úrovně vzdělávání na základních školách

3. Střední vzdělávání

- zlepšit vybavenost a podmínky pro studium (budování odborných učeben, sportovišť, prostorů pro projektovou výuku a mimoškolní činnost)

- realizovat periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení

- realizovat kroky, které povedou ke srovnatelné úrovni v přijímacím řízení na obdobných typech škol

- podporovat zapojení škol do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje

- vytvářet podmínky na středních školách pro systémový projekt UNIV (uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání) a tím významně rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání na tomto typu odborných škol

- podpořit zefektivnění procesu vlastního hodnocení škol účelnou metodikou procesu a vhodnými autoevaluačními nástroji

- podporovat spolupráci škol s odborníky z praxe

- podporovat technické a přírodovědné odborné vzdělávání využíváním tzv. šablon, tedy předpřipravených typizovaných projektů, které jsou financovány metodou"unit costs“ (prostřednictvím programu "EU peníze školám“)

- podporovat jazykové vzdělávání ve školách prostřednictvím programu "EU peníze školám“

- podporovat mimořádně nadané děti, žáky a studenty, např. formou ocenění Talent Olomouckého kraje

4. Konzervatoř

- podpořit realizaci vzdělávacích programů v konzervatoři

- nenavyšovat počet konzervatoří

5. Terciární vzdělávání

- ponechat v rejstříku škol a školských zařízení vyšší odborné školy s kvalitními a dobře personálně i materiálně zabezpečenými vzdělávacími programy

- u škol, které budou splňovat podmínky, podporovat jejich snahu transformace a integrace do struktury vybrané vysoké školy, což řeší skupina pro výzkum a vysoké školství

- u škol, které se vydají cestou zachování stávajícího stavu, podporovat rozvoj a další vzdělávání v rámci stabilizace sektoru VOŠ, což řeší skupina regionálního školství odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT

6. Další vzdělávání

- podporovat zapojení škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do oblasti dalšího vzdělávání prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí pro veřejnost, zaměstnavatele a veřejnou správu (např. realizace rekvalifikačních kurzů) atd.

- podporovat školy a školská zařízení v dobudování infrastruktury využívané pro účely dalšího vzdělávání

- podporovat zapojení škol a školských zařízení do národních projektů a aktivit Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje

- podporovat činnost Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje

- podporovat projekty a aktivity stimulující poptávku po dalším vzdělávání

- podporovat zapojení středních škol do systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělání v rámci Národní soustavy kvalifikací a tím umožnit rozvoj nabídky dalšího vzdělávání a systému uznávání výsledků vzdělávání na tomto typu odborných škol

7. Speciální vzdělávání

- podporovat návaznost SOU, OU a PrŠ na ZŠ praktické a ZŠ speciální, včetně podpory zřízení nových učebních oborů v oblastech, kde je jich nedostatek

- v souladu s reálnými potřebami Olomouckého kraje optimalizovat síť škol a školských zařízení pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

- podporovat práci Sdružení speciálních škol a zařízení Olomouckého kraje

- napomáhat sjednocení podmínek pro vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením

8. Základní umělecké školy

- řešit komplexně oblast uměleckého školství, a to v souladu s jejich aktivitami v rámci měst a obcí, a připravit podmínky na jejich převedení do zřizovatelských kompetencí na základě vzájemné dohody

- nerozšiřovat místa poskytovaného vzdělávání, vyjma zřizování odloučených pracovišť již stávajících ZUŠ s ohledem na složitou dopravní obslužnost v rámci stávající cílové kapacity

- v rámci stability sítě ZUŠ podporovat případné přesuny mezi kapacitami jednotlivých oborů v rámci stávající cílové kapacity škol

- s ohledem na dosavadní vývoj nezvyšovat kapacity ZUŠ

- nerozšiřovat stávající síť ZUŠ o další samostatné ZUŠ

9. Školy a školská zařízení jiných zřizovatelů

- pohlížet na školství v Olomouckém kraji jako na celek bez ohledu na zřizovatele a uplatňovat strategické návrhy a záměry z dalších oblastí DZ 2012 i na školy jiných zřizovatelů

10. Jazykové školy

- podporovat zachování jednoletých kurzů cizích jazyků na jazykových školách

- podporovat spolupráci jazykových škol se zahraničními institucemi, univerzitou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra České republiky

- podporovat jazykové školy v organizaci zkoušky A1 z českého jazyka pro trvalý pobyt

- podporovat zachování stávající sítě jazykových škol

11. Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- vytvářet podmínky a podporovat vznik možnosti samostatného bydlení

- v odůvodněných případech podporovat vznik elokovaných pracovišť stávajících dětských domovů (rodinné domy, byty ve stávající zástavbě…)

- v souladu s navrhovanou novelou zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, a transformací systému péče o ohrožené děti využít v případě zřizovatelských kompetencí kapacit některých ze stávajících dětských domovů (zejména ve větších městech) ke zřízení Středisek preventivních služeb zaměřených na poskytování služeb ambulantních, celodenních, internátních a terénních

- posílit preventivní složky práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami zejména přesunem části personálních kapacit do terénních služeb

12. Zájmové vzdělávání - Školní kluby a družiny

- řešit komplexně volnočasové a zájmové vzdělávací aktivity zejména tím, že nebude nově podporovat plošné souběžné fungování školních klubů, školních družin a středisek volného času u jedné právnické osoby

- nevytvářet nové konkurenční prostředí mezi jednotlivými druhy (typy) zařízení zejména tím, že nebude nově zařazovat zařízení pro zájmové vzdělávání u právnických osob v oblastech, kde je nabídka volnočasových aktivit dostatečná

- podporovat činnosti stávajících zařízení

12. Zájmové vzdělávání - Střediska volného času

- po dohodě s obcemi usilovat o přechod středisek volného času zřizovaných krajem, do zřizovatelské kompetence obcí

- podporovat prezentaci příkladů dobré praxe v oblasti zájmového vzdělávání s využitím výstupů projektů OP VK

- rozšiřovat nabídku spontánních aktivit, volně přístupných, nezávislých na pravidelné účasti dětí

- podporovat vytvořenou strukturu aktivit SVČ, zkvalitňování zájmového vzdělávání a jeho dostupnost

- vytvářet možnosti vícezdrojového financování SVČ

13. Rovné příležitosti ve vzdělávání

- podporovat zřizování přípravných tříd a pracovních pozic asistentů pedagoga především v mateřských a základních školách s vyšším počtem sociálně znevýhodněných dětí

- podporovat studium dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na středních školách

- podporovat inkluzivní vzdělávání především v mateřských a základních školách

14. Systém poradenství ve školství - Pedagogicko-psychologické poradny – rozvoj integrovaného systému

- podporovat zřízení jednoho speciálně pedagogického centra s celokrajskou působnostíporadenství

- podporovat rozšíření nabídky služeb speciálně pedagogických center formou dalších míst poskytování školských služeb s ohledem na potřeby regionu a zřizovatele

- podporovat zřízení střediska výchovné péče (SVP) pro území Olomouckého kraje s ambulantním poradenským provozem mj. také pro řešení úkolů primární prevence a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

- podporovat zřízení střediska výchovné péče (SVP) pro území Olomouckého kraje s ambulantním poradenským provozem mj. také pro řešení úkolů primární prevence a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

14. Systém poradenství ve školství - Kariérové poradenství

- zajistit organizaci prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje

- podílet se i nadále na vydávání Sborníku oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje

- informovat veřejnost o podpoře Olomouckého kraje žákům učebních oborů požadovaných na trhu práce

- podporovat provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce, primární pozornost věnovat spolupráci s kariérovými poradci 2. stupně ZŠ tak, aby měli skutečné informace o reálném pracovním prostředí

15. Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

- podporovat tvorbu příznivého školního klimatu ke zmírnění společensky negativních jevů, např. zavedením předmětu etická výchova do ŠVP na 2. stupni základních škol a ŠVP středních škol jako jednu z účinných forem prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže (např. prostřednictvím projektů v rámci OP VK) a financovat projekty primární prevence ze státního rozpočtu i z rozpočtu kraje

- podporovat zkvalitnění minimálních preventivních programů a v této souvislosti dále rozvíjet specifickou primární prevenci a udržovat nespecifickou primární prevenci

- podporovat spolupráci škol a školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi profilujícími se v oblasti primární prevence a koordinovat meziresortní činnost a nabídku v této oblasti

- podporovat činnosti a aktivity směřující k většímu zapojení rodičů do primární prevence a dále prohlubovat tvorbu prostoru pro mimoškolní výchovu jako prostředku ovlivňujícího potenciální výskyt sociálně patologických jevů (včetně problematiky zapojení dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí)

- intenzivně podporovat informovanost a dostupnost informací z oblasti primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

16. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

- v souladu s finančními možnostmi Olomouckého kraje realizovat body Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje zejména v oblasti školství (cílená podpora vybraných aktivit a zajištění služeb v oblasti EVVO významně přispívajících k naplnění Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje)

- podporovat environmentální projekty škol, školských zařízení a dalších subjektů prostřednictvím vyhlašovaných grantových schémat Olomouckého kraje, vyhlašovaných soutěží, hledáním dalších finančních zdrojů a prezentací úspěšných projektů

- podporovat doporučené postupy stanovené pro školy a školská zařízení Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (zejména podpora odborně-metodické práce pedagogických pracovníků v oblasti EVVO a využívání doporučených metod a forem vzdělávání v oblasti EVVO)

- rozvíjet spolupráci s organizacemi (př. nevládní neziskové organizace) poskytujícími služby v oblasti EVVO zacílenými na děti, mládež a veřejnost

17. a) Podpora výuky cizích jazyků

- metodicky a organizačně podporovat rozšíření kvalifikované výuky cizího jazyka, především anglického, v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ

- podporovat rozšíření nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Olomouckého kraje v oblasti cizích jazyků (ve spolupráci s fakultami a např. prostřednictvím příspěvkové organizace Olomouckého kraje Schola servis

- metodicky a organizačně podporovat využití finančních prostředků z programu EU peníze školám (ZŠ) a programu EU peníze středním školám v oblasti jazykového vzdělávání

17. b) Podpora výuky informačních a komunikačních technologií

- podporovat ICT vzdělávání ve školách prostřednictvím prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje

- metodicky a organizačně podporovat využití finančních prostředků z programu EU peníze školám (ZŠ) a programu EU peníze středním školám

- podporovat školy při podávání dalších grantových projektů zaměřených na podporu ICT

- pokračovat ve vzdělávání učitelů se zaměřením na praktické využití ICT ve výuce

18. Mezinárodní spolupráce, partnerství škol a studium na zahraničních školách - Evropské vzdělávací programy

- podporovat a propagovat evropské vzdělávací programy v Olomouckém kraji

- podporovat zapojení Olomouckého kraje do mezinárodních společenství, jejichž cílem je posílení mezinárodní spolupráce při tvorbě společných projektů, zajištění výměny informací (tzv. best practices) a pomoc při hledání partnerů pro jednotlivé projekty

18. Mezinárodní spolupráce, partnerství škol a studium na zahraničních školách - Partnerství škol

- podporovat vznik partnerství škol a školských zařízení navzájem a s dalšími subjekty působícími na poli vzdělávání, zejména mezinárodní partnerství

- podporovat spolupráci škol a školských zařízení na území Olomouckého kraje se školami a školskými zařízeními v partnerských regionech

18. Mezinárodní spolupráce, partnerství škol a studium na zahraničních školách - Studium na zahraničních školách

- nadále podporovat a propagovat studium žáků a studentů z Olomouckého kraje na zahraničních školách a univerzitách

- pořádat soutěže o zahraniční studijní stipendium pro žáky středních škol

19. Strukturální fondy EU v oblasti vzdělávání

- podporovat školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem v přípravě a realizaci projektů financovaných z ESF EU zaměřených na rozvoj vzdělávání

- podporovat školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem v přípravě a realizaci projektů financovaných z ESF EU zaměřených na podporu rovných příležitostí

- podporovat školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem v přípravě a realizaci projektů financovaných z ESF EU zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a individuální další vzdělávání

- podporovat školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem v přípravě a realizaci investičních projektů financovaných z ESF EU

- podporovat školy a školská zařízení zřizovaná Olomouckým krajem v přípravě a realizaci projektů v rámci EU – peníze školám

- podílet se na přípravě zaměření nových programů v následujícím programovém období

*