*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Aktivita"

Rozbalit detaily

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2015)

1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

- Rozvoj kapacit výzkumných týmů
- Dobudování, modernizace či upgrade stávajících výzkumných infrastruktur
- Budování nové či modernizace stávající vědeckovýzkumné infrastruktury
- Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím - „open access“
- Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce
- Zapojení výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných projektů v oblastech národních a evropských priorit
- Kofinancování projektů v programu Horizon 2020
- Vytvoření nových a rozvoj stávajících návštěvnických center v podpořených výzkumných centrech a infrastrukturách
- Dodávky částí infrastruktur a výzkumných zařízení do mezinárodních výzkumných infrastruktur

1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

- Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství
- Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v předaplikační fázi
- Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů Future emerging technologies (FET)
- Kofinancování projektů v programu Horizon 2020

1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

- Zkvalitnění infrastrukturních podmínek
- Budování nové infrastruktury pro rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

- Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací
- Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality
- Vytvoření a implementace mechanizmů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit
- Řízení RIS3 na národní úrovni
- Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro centralizované zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj
- Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje

2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

2.1 (IP1): Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

- Zkvalitnění vzdělávací činnosti
- Posílení internacionalizace a celkový rozvoj a modernizace
- Výuka dle moderních výukových trendů a posilování spolupráce s praxí
- Navýšená nabídka plnohodnotných bakalářských studijních programů a oborů zaměřených na praxi

2.2 (IP1): Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

- Rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti vysokoškolských poradenských a asistenčních služeb
- Revize a adaptace studijního prostředí

2.3 (IP1): Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

- Zkvalitnění podmínek pro CŽV na VŠ

2.4 (IP1): Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

- Vytvoření, zavedení a rozvoj transparentních systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ
- Budování kapacit pro zajišťování kvality na VŠ
- Zajišťování kvality a efektivních principů řízení
- Zkvalitnění vnějších forem hodnocení

2.5 (IP1): Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

- Zvýšení kvalifikace výzkumných, administrativních a technických pracovníků ve výzkumných organizacích
- Posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti. Investice do zvýšení kvality a internacionalizace výzkumně zaměřených vzdělávacích programů
- Příliv špičkových odborníků ze soukromé sféry i ze zahraniční
- Zvýšení kvality a efektivity strategického řízení výzkumných organizací
- Zatraktivnění práce ve VaV jako profesní volby díky stimulaci zájmu dětí, žáků a studentů o VaV
- Posílení koordinace regionálních politik, zlepšení komunikace a rozvoj vícestranné spolupráce veřejné, akademické a aplikační sféry, s cílem rozvinutí a udržení dlouhodobé konkurenční výhody založené na znalostech

2.1 (IP2): Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

- Úprava prostorů a pořízení potřebného vybavení tak, aby vyhovovaly studentům se specifickými potřebami
- Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří
- Rozvoj prostorů určených pro praktickou výuku
- Rekonstrukce a obnova nevyhovujících objektů určených pro vzdělávací činnost na vysoké škole
- Zpřístupnění nových a rozšíření přístupu ke stávajícím informačním zdrojům

3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

3.1 (IP1): Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

- Zvýšení podílu vzdělávacích organizací s vyšší kvalitou
- Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů
- Zajištění kvalitní metodické, pedagogicko-psychologické a asistenční podpory
- Zvýšení počtu učitelů a dalších pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání
- Zlepšení kompetencí pracovníků zařízení pro předškolní vzdělávání
- Navázání spolupráce
- Prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů, sdílení profesních zkušeností

3.2 (IP1): Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

- Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů
- Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností
- Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků
- Zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke KK
- Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství
- Otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci
- Zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k inkluzivnímu vzdělávání
- Zavedení a rozvoj postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace výuky
- Podpora rozvoje KK žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání

3.3 (IP1): Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

- Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje
- Vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému
- Zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky
- Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků
- Budou připraveny nástroje pro zvýšení míry spolehlivosti a spravedlnosti hodnocení žáků pedagogy

3.4 (IP1): Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

- Rozvoj systému hodnocení a řízení kvality VŠVU
- Zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků, aby byli připraveni pro rozvíjení potenciálu každého dítěte a žáka
- Vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací
- Spolupráce ŠVU a dalších vzdělávacích organizací
- Redukce obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi
- Rozvoj lidských zdrojů ŠVU
- Rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu

3.5 (IP1): Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

- Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů
- Posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice předškolních dětí
- Rozšíření polytechnického vzdělávání
- Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů
- Rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně
- Zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství
- Zvýšení relevance RVP a ŠVP
- Rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých

3.1 (IP2): Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

- Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
- Transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství

3.1 (IP3): Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

- Zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami
- Řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků

4. Technická pomoc

4.1 Zajištění efektivní administrace

4.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity

*