Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
1. "Pilíř"
1.1 "Klíčová iniciativa / Projekt"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020

1. INSTITUCE

2. INFRASTRUKTURA

2.1 Silniční doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
Popis / Komentář:
Naplnění identifikovaných cílů v oblasti silniční dopravy je podmíněno optimalizací zdrojové stránky rozpočtu určeného pro dopravu i při využití privátních zdrojů. Cíle bude dosahováno postupně dobudováváním páteřní sítě dálnic a rychlostních silnic a výstavbou obchvatů významnějších sídel na hlavních silnicích I. třídy, dle výsledků prioritizace jednotlivých projektů podle jejich reálné ekonomické přidané hodnoty.

2.2 Železniční doprava

Deskriptory:
XI.c železniční doprava
Popis / Komentář:
Na základě vyhodnocení potřeb a priorit v této oblasti vybudovat hlavní železniční síť pro dálkovou osobní a nákladní dopravu, pro městskou a příměstskou dopravu v hustě osídlených oblastech a optimalizovat síť pro páteřní regionální dopravu. Konvenční železniční systém musí být tam, kde to bude vhodné, doplněn systémem rychlých a velmi rychlých železnic, který zajistí napojení ČR na již existující síť VRT Evropy.... »

2.3 Letecká a vodní doprava

Deskriptory:
XI.b vodní doprava
XI.d letecká doprava
Popis / Komentář:
V návaznosti na analýzu vnitřních a vnějších vztahů v oblasti středoevropské, evropské a globální letecké dopravy, a to zejména z hlediska prognózovaných kapacit a z hlediska poptávky po skladbě letadel a potřebných parametrů letišť, vytvořit strategii podpory konkurenceschopnosti letištní infrastruktury. S tím souvisí i realizace propojení kolejovou dopravou s centrem Prahy a vytvoření konceptu navazujících logistických systémů, hotelových a kongresových kapacit aj.... »

2.4 Státní energetická koncepce (SEK) a strategické usměrňování

Deskriptory:
II. Energetika, teplárenství, plynárenství
Popis / Komentář:
Energetika zásadním způsobem přispívá k fungování ekonomiky a společnosti a k zajištění životní úrovně obyvatelstva. Tvoří páteřní síť státu, na které je závislá řada dalších oblastí – od průmyslu až po výkon správy státu. Na energetiku lze nahlížet z různých úhlů pohledu.... »

2.5 Implementace státní politiky Digitální Česko

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.d digitalizace agend veřejné správy
Popis / Komentář:
Elektronické komunikace svými sítěmi a službami urychlují, rozšiřují a zkvalitňují komunikaci ve prospěch rozvoje celé společnosti, v souladu s požadavky občanů, firem a státních institucí. Efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost státu. Digitální agenda, která je první vlajkovou lodí strategie Evropa 2020, se zaměřuje na roli a využití ICT s cílem odstranit nejrůznější elektronické bariéry v Evropě.... »

3. MAKROEKONOMICKÁ STABILITA

3.1 Rozpočtový dohled – transparentní a udržitelné veřejné finance

Deskriptory:
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
Popis / Komentář:
Fiskální nerovnováha (dluh a strukturální deficit) v České republice je dlouhodobě neudržitelná. Celý rámec fiskální politiky, počínaje institucionálním uspořádáním a konče diskrečními zásahy při překročení deficitu, prochází zásadními změnami. Na současných problémech některých zemí EU je vidět, že špatně hospodařící stát ve svém důsledku podvazuje konkurenceschopnost a celý výkon ekonomiky.... »

3.2 Konkurenceschopný daňový systém

Deskriptory:
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
Popis / Komentář:
České daně mohou být opravdu konkurenceschopné pouze tehdy, pokud splní podmínky maximální administrativní jednoduchosti a minimalizace distorzí. V malé otevřené ekonomice hraje daňový systém mimořádně významnou roli. Daně musí být dostatečně vysoké pro český systém přerozdělování, ale v oblastech s vysokou konkurencí současně i mírně podbízivé. Ekonomická krize totiž nevyvrátila většinu tezí moderního tax designu.... »

3.3 Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR - systém včasného varování

Deskriptory:
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
Popis / Komentář:
V současné době se v EU připravuje plán na celoevropský systém včasného varování, který před ČR klade několik výzev. Tento systém je zcela nový a ČR se na něj proto musí připravit nejen jako pasivní příjemce, ale rovněž se nabízí možnost aktivní participace při jeho zakládání. Je proto nutné provést integraci tohoto systému na meziresortní úrovni. Novou výzvou je i dokument "Pakt pro euro plus", který artikuloval mnoho různých opatření na evropské úrovni.... »

4. ZDRAVOTNICTVÍ

4.1 Léky a technologie

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Popis / Komentář:
Racionalizační a protikorupční změny ve smyslu racionalizace nákupů zdravotnické techniky a léků včetně zabezpečení přístupu ke generikům a vytvoření koncepce předpisové základny, veřejná dostupnost informací o zakázkách. - Alokace zdrojů s přihlédnutím k oportunitním nákladům (například prostřednictvím testování nových technologií a farmaceutických preparátů z hlediska jejich poměrů užitku k nákladům)... »

4.2 Zefektivnění financování zdravotnictví

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.a legislativní a regulační prostředí
Popis / Komentář:
Zefektivnění finančních toků od poplatníka k veřejným rozpočtům, optimalizace úhradového systému, úprava mechanismů přerozdělení vybraného pojistného, dále pak podpora konkurenčního prostředí včetně zaručení soutěže pojišťoven o pojištěnce. - Potenciální administrativní úspory dané zavedením jednotného inkasního místa (JIM)... »

4.3 Zefektivnění fungování pojišťoven

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIX.d zdravotní pojištění
Popis / Komentář:
Komplexní institucionální nastavení fungování pojišťoven včetně jednotné právní úpravy formy a postavení, úpravy způsobu účtování a dohledu nad zdravotními pojišťovnami. - Sjednocení legislativy pro fungování veřejnoprávních zdravotních pojišťoven - Vyčlenění funkcí dosud zajišťovaných VZP do Kanceláře zdravotních pojišťoven - Definování pravomocí a kompetencí dohledu nad zdravotními pojišťovnami z hlediska - Finanční stability - Nároku pojištěnce... »

4.4 Restrukturalizace lůžkové péče

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
Popis / Komentář:
Racionalizace a restrukturalizace lůžkové péče směrem ke snížení fixních nákladů současně s vytvořením konceptu dlouhodobé péče ve smyslu zdravotně sociálním včetně finančního zajištění. - Restrukturalizace nabídky akutní lůžkové péče, kde existuje významný potenciál pro realokaci rozpočtu - Posílení následné a dlouhodobé péče z úspor vzniklých v akutní péči... »

4.5 Vazba pacienta ke zdraví

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XVII.a legislativní a regulační prostředí
Popis / Komentář:
- Přesnější definování nároku na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění včetně rozhraní standard/nadstandard - Podmínky pro čerpání péče pojištěncem (např .povinnost dodržovat léčebný režim) - Alokace významnější části zdravotního rozpočtu na preventivní opatření - Disease management a podpora kontinua péče napříč poskytovateli... »

4.6 Vzdělávání a odměňování

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
Popis / Komentář:
Stabilizace pracovního trhu s úpravou přístupu k postgraduálnímu vzdělávání směrem ke zvyšování efektivity práce.
- Nastavení platových podmínek k zaručení retence pracovní síly
- Optimalizace systému vzdělávání prostřednictvím změny v systému financování specializačního vzdělávání a změn v rozsahu činnosti akreditační komise
- Zvýšení efektivity práce realokací vybraných pravomocí nelékařským profesím

5. VZDĚLANOST

5.1 Předškolní výchova

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
Popis / Komentář:
Zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání. Ze strany státu, v politice daňové a zaměstnanosti je třeba podporovat možnosti skloubení aktivního a kvalitního rodičovství s pracovní kariérou a dětem poskytnou kvalitní výchovu a péči v podnětném sociálním prostředí. Opatření musí zajistit kvalitní a všeobecnou dostupnost předškolní výchovy pro děti rodin všech sociálních skupin a všech lokalit.... »

5.2 Základní a střední školství

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
Popis / Komentář:
V regionálním školství je třeba uskutečnit dlouhou sérii dílčích opatření, z nichž řada je poměrně složitá, buď technicky, politicky nebo odborně, a jejich implementace musí proto probíhat v úzké součinnosti s odbornou veřejností. Mezi klíčová opatření patří zavedení standardů výsledků a monitoringu jejich dosahování, opatření vedoucí ke zvyšování kvality učitelů, opatření ke zkvalitnění práce managementu škol, zkvalitnění kariérního poradenství ve školách.... »

5.3 Vysoké školství

Deskriptory:
VI.e vysokoškolské vzdělávání
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
Popis / Komentář:
I ve vysokém školství je třeba uskutečnit řadu změn. Mají se soustředit především dosažení diverzifikace a zvyšování kvality a excelence. Toho je třeba ze strany státu dosáhnout nástroji financování a usměrňování a změnami vnitřního a vnějšího systému řízení. To se ovšem neobejde bez zásadního zkvalitnění informací o kvalitě vzdělávací a výzkumné činnosti vysokých škol. To bude vyžadovat změny systému akreditací a zavedení systému hodnocení výsledků výzkumu a vývoje na VŠ.... »

5.4 Změny obsahu vzdělávání

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
Popis / Komentář:
Řadou přímých a nepřímých opatření je třeba zvyšovat důraz výuky na všeobecně použitelné a přenositelné kompetence, především kompetence k dalšímu vzdělávání. Učňovské vzdělávání a profesní bakalářské vzdělávání je žádoucí více sladit s očekáváními a potřebami konkrétních zaměstnavatelů - s reálnou poptávkou. Je třeba upravit obsah i formy vzdělávání směrem ke kreativnímu samostatnému myšlení, schopnostem dalšího učení a schopnostem spolupracovat.... »

6. TRH PRÁCE

6.1 Sladění rodinného života a pracovní kariéry

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
X.a soulad soukromého a pracovního života
Popis / Komentář:
ČR vykazuje v EU nejvyšší pokles zaměstnanosti žen v případě, že mají malé děti. Příčinou je nevhodně nastavená prorodinná politika a nedostatek dostupných a kvalitních služeb předškolní výchovy. Důsledkem je nevyužití lidského kapitálu žen, vysoká mzdová mezera mezi muži a ženami, snížený zájem o rodičovství obecně, což má jako celek i negativní dopady na fiskální rovnováhu.... »

6.2 Rozvoj trhu práce

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.c služby zaměstnanosti
VII.d adaptabilita pracovní síly
VII.e mobilita pracovní síly
Popis / Komentář:
Český trh práce ve svém celku prokazuje na evropské poměry solidní míru flexibility. Přesto existují oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a kde bez adekvátních opatření bude neuspokojivá situace přetrvávat.... »

6.3 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení
Popis / Komentář:
Trh práce ČR vykazuje velké regionální rozdíly. Regionální mobilita pracovní síly zůstává poměrně nízká a to jak v důsledku nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury (dojížďka do práce), tak v důsledku nedostatečné nabídky nájemního bydlení (rezidenční mobilita). Je to zřejmě kombinace tržních selhání a nedokonalého právního rámce, které způsobují omezenost nabídky nájemního bydlení, která flexibilitu pracovní síly oslabuje. Nedostatek sociálního bydlení má navíc negativní sociální dopady.... »

6.4 Zavedení jednotného výplatního místa

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
Popis / Komentář:
ČR má rozvinutou a funkční síť pracovních úřadů a dalších úřadů zajišťující sociální podporu a pomoc. Ke zvýšení jejich efektivnosti je třeba realizovat sjednocení činností a zjednodušení administrativních agend. Spojením několik souvisejících agend se sníží celková nákladnost systému, zvýší se koordinovanost a zacílení sociálních a dalších dávek, zvýší se kvalita informací získávaných z terénu, které jsou potřeba pro kvalitní monitoring a vyhodnocování, sníží se prostor pro zneužívání systému.... »

6.5 Chytrá politika migrace

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.i Evropská unie
Popis / Komentář:
Vzdělaná zahraniční pracovní síla představuje potenciálně nevyčerpatelný doplněk omezené zásoby domácí pracovní sily. Vhodně usměrňovaná imigrace kvalifikované pracovní síly nejenže neomezí pracovní příležitosti domácí pracovní síly, ale dokonce může její růst podporovat. Rozvoj vysokoškolského sektoru a sektoru výzkumu, vývoje a inovací bude pro konkurenceschopnost země nepostradatelný. Toho ale nebude možno dosáhnout bez přílivu špičkových zahraničních akademiků ve výzkumu a expertů ve vývoji.... »

6.6 Implementace a rozvoj systému celoživotního vzdělávání

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
Popis / Komentář:
Intelektuální lidský kapitál je stále významnějším zdrojem produktivity, než je prostá pracovní síla. Produktivní schopnosti lidského kapitálu však musí držet krok jednak s technologickými změnami v rámci profesí a dále se změnami vynucenými změnou komparativních ekonomických výhod firem i celých odvětví. Protože tyto změny nelze dostatečně dobře předvídat, není efektivní a ve své podstatě ani možné realizovat veškeré vzdělání před začátkem pracovní kariéry.... »

7. FINANČNÍ TRHY

7.1 Realizace pilotního Seed fondu

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XIX.a finance a finanční trhy
Popis / Komentář:
Projekt Seed fondu představuje v širším chápání provázání více nástrojů. Všechny jeho součásti si zaslouží maximální pozornost a prioritu (fond, finanční nástroje, ostatní podpůrná opatření), neboť úspěch projektu by měl příznivé dopady na ekonomiku i „prestiž“ moderních finančních nástrojů v instrumentáriu státu. Úspěch konceptu podpory vzniku nových, progresivních firem má potenciál významně podpořit rozvoj ekonomiku a zlepšit její strukturu.... »

7.2 Transformace ČMZRB pro využití nástrojů finančního inženýrství

Deskriptory:
XIX.a finance a finanční trhy
Popis / Komentář:
V případě České republiky je ČMZRB z mnoha důvodů optimální institucí pro realizaci programů s využitím inovativních nástrojů finančního inženýrství. Je nezbytné, aby došlo k jasné profilaci instituce tímto směrem, koncentraci finančních nástrojů do ní a jejich širší zakotvení ve státních politikách. Proto je třeba vytipovat legislativní překážky a neprovázanosti v právním řádu a navrhnout řešení pro vymezení prostoru činnosti specializované finanční instituce.... »

7.3 Zlepšení stavu či fungování finančních trhů - provedení analýz

Deskriptory:
XIX.a finance a finanční trhy
Popis / Komentář:
V otázce přístupu ke službám se na základě analýz jeví jako klíčové prověření fungování stávajícího právního/ regulatorního prostředí a mimo jiné i to, zda přes vysoké zastoupení finančních institucí v poměru k velikosti ekonomiky neexistují nadbytečné bariéry vstupu na trh.... »

8. EFEKTIVNOST TRHU ZBOŽÍ A SLUŽEB A ZKVALITŇOVÁNÍ CHARAKTERISTIK PODNIKÁNÍ

8.1 Zlepšování podnikatelského prostředí

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
Popis / Komentář:
Přívětivé prostředí pro podnikání a obchod je dlouhodobou prioritou České republiky. Detailním přeměřením administrativní zátěže vznikne dobrý základ pro přijetí opatření k jejímu snížení. Ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí budou spolupracovat na ekoauditu, který podnikatelům sníží zátěž plynoucí z environmentální regulace, aniž by byla oslabena ochrana životního prostředí.... »

8.2 Služby pro rozvoj podnikání

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání
Popis / Komentář:
Aby čeští podnikatelé uspěli nejen doma, ale také na zahraničních trzích, je nezbytné usnadnit jim přístup ke kvalitním informacím relevantním pro podnikání a zabezpečit asistenci v případě, že při podnikání narazí na problémy. Z tohoto důvodu je jedním z klíčových opatření rozvoj webového portálu BusinessInfo.cz, který by měl sloužit jako dobrý rádce podnikatele a přispět ke zjednodušení komunikaci s úřady.... »

8.3 Služby pro inovační podnikání

Deskriptory:
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.j specializované poradenské služby
Popis / Komentář:
Zvláštní pozornost si zaslouží služby pro inovační podnikání, které by se v budoucnosti mělo stát základním zdrojem konkurenceschopnosti Česka. Je třeba podpořit rozvoj netechnických kompetencí firem a stanovit podmínky pro podporu modernizace a rozvoje technologického zázemí firem. Cílem navrhovaných opatření je motivovat firmy k posunu v hodnotových řetězcích, ke spolupráci s VaV sektorem, k vyššímu transferu technologií a k prosazování inovačních produktů na zahraničních trzích.... »

8.4 Intenzivnější využívání polohové renty

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XX.i Evropská unie
Popis / Komentář:
Pro intenzivnější využívání komparativní výhody plynoucí z geografické polohy ČR (polohové renty) je zásadní sladění rozvoje podnikání a rozvoje příslušné infrastruktury – jak fyzické, tak institucionální. Mezi důležité kroky patří optimalizace sítě celnic, zvýšení jejich časové flexibility či mezinárodně centralizované celní řízení, tedy jediné celní řízení při vstupu do EU.... »

8.5 Podpora aktivní samoregulace

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.e transfer znalostí a technologií
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
IV.h inovační podnikání
Popis / Komentář:
Navrhujeme zejména u malých a středních podniků posílit propagaci dobrovolných přístupů (včetně samoregulace k udržitelnému rozvoji), které zvyšují hodnotu podniku a zefektivňují strategické řízení firem. Podporujeme rozvoj metody EPC (Energy Performance Contracting), zavádění environmentálních manažerských systémů a dalších dobrovolných přístupů.... »

9. INOVACE

9.1 Vytvoření funkčního systému pro řízení a koordinaci rozvoje národního inovačního systému

Deskriptory:
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
IV.h inovační podnikání
Popis / Komentář:
Opatření směřuje ke zvýšení efektivity politik a nástrojů v oblasti inovačního podnikání a VaV. Skládá se ze čtyř skupin aktivit: (i) vytvoření expertního systému pro hodnocení inovačního potenciálu a jeho bariér, vč. analýzy excelentního VaV, (ii) iniciace a koordinace odborné diskuse o nastavení nových rolí a vztahů institucí NIS, (iii) změn kompetenčního zákona a dalších zákonů, (iv) rozhodnutí Vlády ČR o způsobu koordinace nástrojů a politik na inovacích založené konkurenceschopnosti.... »

9.2 Vytvoření prostředí pro excelentní VaV

Deskriptory:
IV.b inovační infrastruktura a kapacita
IV.c investice do VaVaI
Popis / Komentář:
Opatření zlepšuje podmínky pro excelentní výzkum, který bude přinášet výsledky generující znalostní a technologický náskok Česka v oblastech, kde má ČR potenciál.... »

9.3 Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a akademickým sektorem

Deskriptory:
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
Popis / Komentář:
Opatření sestává ze sedmi skupin aktivit, které přispějí ke spolupráci výzkumných institucí s podniky a k rozvoji služeb podporujících komercializaci výsledků VaV. Jejich přínos závisí na opatřeních v oblasti podpory podnikání, zejm. na službách pro inovační podnikání, bez nichž nepřinese požadovaný efekt.... »

9.4 Podpora spolupráce mezi podniky

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání
Popis / Komentář:
Opatření podporuje spolupráci mezi firmami, která usnadní realizaci jejich inovačních aktivit. Navrhované aktivity budou firmy stimulovat ke spolupráci při tvorbě inovací a také nepřímo podpoří firmy při řízení inovačního procesu. Opatření je zaměřeno na rozvoj a manažerské řízení klastrů a jiných kooperačních uskupení k rozvoji spolupráce podporující inovace.... »

9.5 Foresight a určení technologických oblastí strategického významu pro ekonomický růst ČR

Deskriptory:
I.f průmyslová odvětví (hutnictví, strojírenství, elektrotechnika …)
III.a podnikatelské prostředí
IV.h inovační podnikání
Popis / Komentář:
Cílem tohoto opatření je vytvoření systému a rozvoj personálních kapacit pro monitoring (i) světových trhů a (ii) vývoje na poli VaV a technologií umožňující včasnou identifikaci sociálních, ekonomických a technologických trendů. Na základě těchto foresightových aktivit analyzujících vývoj světové poptávky a vznikajících potřeb společnosti dojde k identifikaci klíčových technologických oblastí pro ČR.... »

9.6 Kosmické technologie

Deskriptory:
IV.a infrastruktura a kapacita pro výzkum a vývoj
IV.e transfer znalostí a technologií
Popis / Komentář:
Opatření je zaměřeno na zvýšení počtu a objemu zakázek českých firem (a výzkumných institucí) v oblasti kosmických aktivit vedoucí ke komerční úspěšnosti produktů českých firem na globálních trzích, s cílem zajistit maximalizaci ekonomického užitku a návratnost investic.