*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
-. "Prioritní oblast"
-.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)

-. Zajištění jaderné bezpečnosti

- Kontinuálně podporovat roli Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v oblasti jaderné energetiky tak, aby bylo i nadále zajištěno dlouhodobé plnění doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti jaderné bezpečnosti.

- Ve vazbě na výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR zapojit ČR do Multinational Design Evaluation Programme.

- Vytvořit podmínky pro zachování a další rozvoj potřebné domácí personální a znalostní infrastruktury pro zajištění jaderné bezpečnosti, a to u všech subjektů podílejících se na zajištění jaderné bezpečnosti.

- Zajistit financování technické podpory a výzkumu pro dozor, ať již přímo z rozpočtu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo formou jeho zahrnutí do podpory výzkumu v oblasti jaderné energetiky jako celku.

- Připravit náležitosti k přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1997, respektive k Vídeňské úmluvě z roku 1997 společně s Úmluvou o dodatkovém odškodnění jaderných škod z roku 1997 tak, aby Česká republika přistoupila k této úmluvě ke dni 1. ledna 2017.

-. Role státu a organizace sektoru jaderné energetiky

- Připravit do legislativního procesu Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR.

- Založit výbor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku jako tajemníkem.

- Metodicky připravit fungování organizace sdružující průmyslové podniky s působením v oblasti jaderné energetiky.

- Připravit analýzu možností řešení problematiky strategických staveb stavebním zákonem, který by obsahoval možnost výběru mezi jednostupňovým a dvoustupňovým jednotným povolovacím řízením v souladu s principy definovanými v předchozí kapitole a v návaznosti na tuto analýzu případně připravit návrh věcného záměru zákona o strategických stavbách.

- Systematicky podporovat další využívání jaderné energetiky v rámci mezinárodní politiky ČR a mapovat pozice ostatních států.

-. Dlouhodobý provoz stávajících jaderných elektráren

- Na národní úrovni optimalizovat požadavky mezinárodních a nadnárodních institucí ke zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení s ohledem na reálnost nákladových dopadů.

- Podpořit externí komunikační strategii ČEZ pro dlouhodobý provoz stávajících provozovaných jaderných elektráren.

- Zintenzivnit komunikaci/spolupráci v rámci států provozujících bloky VVER s cílem udržet dlouhodobou akceptovatelnost technologie VVER 440 jako bezpečnostně srovnatelného standardu s bloky jiných výrobců/výkonů.

- Pro každou lokalitu jaderné výrobny zpracovat socioekonomickou studii dopadů provozu/výstavby jaderných elektráren na mikroregion.

-. Řešení konce palivového cyklu - kapacita a bezpečnost úložišť

- Uvést do provozu hlubinné úložiště okolo roku 2065.

- Provést výběr lokality by do roku 2025.

- Zahájit výstavbu hlubinného úložiště po roce 2050.

- Zajistit, že hlubinné úložiště bude schopno kapacitně pokrýt objem vyhořelého jaderného paliva v rozsahu předpokládané výroby v jaderných elektrárnách do roku 2100, včetně vysokoaktivního odpadu z likvidace samotných elektráren a rezervy na vysokoaktivní odpad v případě havárie jaderné elektrárny.

- Zajistit, aby provoz přípovrchových úložišť nízkoaktivního odpadu a středněaktivního odpadu byl včas prodlužován a rozšiřován tak, aby byly schopny absorbovat všechny nízkoaktivní/středněaktivní odpady z provozu jaderných zařízení, průmyslu a zdravotnictví, včetně odpadů z konečné likvidace jaderných zařízení.

-. Příprava na odstavování jaderných elektráren

- Cíleně zajistit dostatek finančních prostředků ze strany provozovatele jaderně-energetických zařízení pro profinancování celé fáze decommissioningu včetně pravidelného vyhodnocování projektových nákladů likvidace a úpravy požadavků na příslušné rezervy.

- Zajistit dostatek lidských i průmyslových kapacit pro odstavování jaderných elektráren na území ČR, s vědomím souběžného procesu odstavování a likvidace odstavených jaderných elektráren napříč Evropou.

- Podporovat zapojení českých firem do procesu odstavování a likvidace odstavených jaderných elektráren v Evropě již v současné době, s cílem zisku potřebného know-how i nové podnikatelské příležitosti.

-. Pokračování přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů

- Prodiskutovat s ČEZ případnou možnost založení speciální společnosti (SPV) pro vyvedení relevantních aktiv pro dostavbu jaderných bloků na lokalitách Dukovany a Temelín.

- Projednat se společností ČEZ, a.s. z pozice vykonavatele vlastnických práv realizaci dokumentu Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů s ohledem na preferovanou variantu z pohledu státu.

- Předložit vládě studii konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby.

- Zajistit vyhledání a kontaktování strategických partnerů pro výstavbu nového jaderného zdroje v ČR.

- Zahájit předběžná jednání s Evropskou komisí o způsobu výběru dodavatele, zajištění financování, zajištění návratnosti a státní podpoře.

-. Komunikace s občany a nevládními organizacemi

- Udržovat vysokou míru informovanosti občanů o provozu jaderných elektráren na území ČR.

-. Dlouhodobé zajištění jaderného palivového cyklu

- Zpracovat komplexní strategii v oblasti jaderného palivového cyklu.

- Zapojit se do výzkumu využití nekonvenčních zásob uranu s cílem získat přístup k levnějším zásobám než dostupným na trhu, pro případ, že by nedošlo ke komercializaci rychlých reaktorů do roku 2100.

- Zapojit do spolupráce na vývoji rychlého reaktoru a jeho palivového cyklu.

- Zpracovat technickoekonomickou studii možností recyklování paliva (MOX) v rozsahu 25 % aktivní zóny při výběru technologie nových jaderných zdrojů.

- Provést studii zajištění potenciálních budoucích transportních cest pro vyhořelé jaderné palivo.

-. Zajištění dlouhodobé bezpečnosti dodávek paliva

- Připravit studii nejvhodnějšího postupu zajištění zásob jaderného paliva v rozsahu stanoveném ve Státní energetické koncepci ČR pro pokrytí jednoho palivového cyklu všech jaderných elektráren.

- Připravit legislativní rámec pro realizaci výstupů ze studie nejvhodnějšího postupu zajištění jaderného paliva.

-. Obnova a rozvoj lidských zdrojů

- Podpora zkvalitnění a úpravy vzdělávacího systému na všech stupních s cílem zajistit požadavky na lidské zdroje dle Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR.

-. Podpora českého jaderného průmyslu

- Při rozhodování o investorsko-obchodním modelu pro výstavbu nových jaderných elektráren v ČR preferovat takový model, který vytvoří dostatečný tlak na dosažení významného podílu dodávek z ČR při výstavbě nových jaderných zdrojů.

- Podporovat cíleně prosazování českého jaderného průmyslu ve vybraných prioritních zemích.

-. Výzkum a vývoj v oblasti jaderné energetiky

- Připravit státní politiku výzkumu a vývoje pro oblast jaderné energetiky, případně jako segment pro oblast energetiky jako celku.

- V návaznosti na politiku připravit nástroje strategického usměrňování veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti jaderné energetiky.

- Zajistit naplnění výzkumné podpory nově budované role státu v oblasti jaderné energetiky.

- Připravit podklad pro strategické partnerství v oblasti podpory revitalizace dodavatelského průmyslu, participace průmyslu a výzkumu na demonstraci rychlého reaktoru a spolupráce v oblasti uzavření palivového cyklu.

- Posílit zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a způsobu jeho financování.

*