Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Opatření"

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR (2015)

GesceSpolugesceSpolupráce
Zajištění jaderné bezpečnosti
Kontinuálně podporovat roli Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v oblasti jaderné energetiky tak, aby bylo i nadále zajištěno dlouhodobé plnění doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti jaderné bezpečnosti.
Ve vazbě na výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR zapojit ČR do Multinational Design Evaluation Programme.
Vytvořit podmínky pro zachování a další rozvoj potřebné domácí personální a znalostní infrastruktury pro zajištění jaderné bezpečnosti, a to u všech subjektů podílejících se na zajištění jaderné bezpečnosti.
Zajistit financování technické podpory a výzkumu pro dozor, ať již přímo z rozpočtu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo formou jeho zahrnutí do podpory výzkumu v oblasti jaderné energetiky jako celku.
Připravit náležitosti k přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1997, respektive k Vídeňské úmluvě z roku 1997 společně s Úmluvou o dodatkovém odškodnění jaderných škod z roku 1997 tak, aby Česká republika přistoupila k této úmluvě ke dni 1. ledna 2017.
MPO
Role státu a organizace sektoru jaderné energetiky
Připravit do legislativního procesu Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR.
MPO
Založit výbor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku jako tajemníkem.
MPO
Metodicky připravit fungování organizace sdružující průmyslové podniky s působením v oblasti jaderné energetiky.
MPO
Připravit analýzu možností řešení problematiky strategických staveb stavebním zákonem, který by obsahoval možnost výběru mezi jednostupňovým a dvoustupňovým jednotným povolovacím řízením v souladu s principy definovanými v předchozí kapitole a v návaznosti na tuto analýzu případně připravit návrh věcného záměru zákona o strategických stavbách.
Systematicky podporovat další využívání jaderné energetiky v rámci mezinárodní politiky ČR a mapovat pozice ostatních států.
Dlouhodobý provoz stávajících jaderných elektráren
Na národní úrovni optimalizovat požadavky mezinárodních a nadnárodních institucí ke zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení s ohledem na reálnost nákladových dopadů.
Podpořit externí komunikační strategii ČEZ pro dlouhodobý provoz stávajících provozovaných jaderných elektráren.
Zintenzivnit komunikaci/spolupráci v rámci států provozujících bloky VVER s cílem udržet dlouhodobou akceptovatelnost technologie VVER 440 jako bezpečnostně srovnatelného standardu s bloky jiných výrobců/výkonů.
Pro každou lokalitu jaderné výrobny zpracovat socioekonomickou studii dopadů provozu/výstavby jaderných elektráren na mikroregion.
Řešení konce palivového cyklu - kapacita a bezpečnost úložišť
Uvést do provozu hlubinné úložiště okolo roku 2065.
Provést výběr lokality by do roku 2025.
Zahájit výstavbu hlubinného úložiště po roce 2050.
Zajistit, že hlubinné úložiště bude schopno kapacitně pokrýt objem vyhořelého jaderného paliva v rozsahu předpokládané výroby v jaderných elektrárnách do roku 2100, včetně vysokoaktivního odpadu z likvidace samotných elektráren a rezervy na vysokoaktivní odpad v případě havárie jaderné elektrárny.
Zajistit, aby provoz přípovrchových úložišť nízkoaktivního odpadu a středněaktivního odpadu byl včas prodlužován a rozšiřován tak, aby byly schopny absorbovat všechny nízkoaktivní/středněaktivní odpady z provozu jaderných zařízení, průmyslu a zdravotnictví, včetně odpadů z konečné likvidace jaderných zařízení.
Příprava na odstavování jaderných elektráren
Cíleně zajistit dostatek finančních prostředků ze strany provozovatele jaderně-energetických zařízení pro profinancování celé fáze decommissioningu včetně pravidelného vyhodnocování projektových nákladů likvidace a úpravy požadavků na příslušné rezervy.
Zajistit dostatek lidských i průmyslových kapacit pro odstavování jaderných elektráren na území ČR, s vědomím souběžného procesu odstavování a likvidace odstavených jaderných elektráren napříč Evropou.
Podporovat zapojení českých firem do procesu odstavování a likvidace odstavených jaderných elektráren v Evropě již v současné době, s cílem zisku potřebného know-how i nové podnikatelské příležitosti.
Pokračování přípravy a výstavby nových jaderných zdrojů
Prodiskutovat s ČEZ případnou možnost založení speciální společnosti (SPV) pro vyvedení relevantních aktiv pro dostavbu jaderných bloků na lokalitách Dukovany a Temelín.
MF
Projednat se společností ČEZ, a.s. z pozice vykonavatele vlastnických práv realizaci dokumentu Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů s ohledem na preferovanou variantu z pohledu státu.
MF
Předložit vládě studii konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby.
Zajistit vyhledání a kontaktování strategických partnerů pro výstavbu nového jaderného zdroje v ČR.
MPO
Zahájit předběžná jednání s Evropskou komisí o způsobu výběru dodavatele, zajištění financování, zajištění návratnosti a státní podpoře.
MPO
Komunikace s občany a nevládními organizacemi
Udržovat vysokou míru informovanosti občanů o provozu jaderných elektráren na území ČR.
Dlouhodobé zajištění jaderného palivového cyklu
Zpracovat komplexní strategii v oblasti jaderného palivového cyklu.
Zapojit se do výzkumu využití nekonvenčních zásob uranu s cílem získat přístup k levnějším zásobám než dostupným na trhu, pro případ, že by nedošlo ke komercializaci rychlých reaktorů do roku 2100.
Zapojit do spolupráce na vývoji rychlého reaktoru a jeho palivového cyklu.
Zpracovat technickoekonomickou studii možností recyklování paliva (MOX) v rozsahu 25 % aktivní zóny při výběru technologie nových jaderných zdrojů.
MPO
Provést studii zajištění potenciálních budoucích transportních cest pro vyhořelé jaderné palivo.
Zajištění dlouhodobé bezpečnosti dodávek paliva
Připravit studii nejvhodnějšího postupu zajištění zásob jaderného paliva v rozsahu stanoveném ve Státní energetické koncepci ČR pro pokrytí jednoho palivového cyklu všech jaderných elektráren.
Připravit legislativní rámec pro realizaci výstupů ze studie nejvhodnějšího postupu zajištění jaderného paliva.
Obnova a rozvoj lidských zdrojů
Podpora zkvalitnění a úpravy vzdělávacího systému na všech stupních s cílem zajistit požadavky na lidské zdroje dle Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR.
Podpora českého jaderného průmyslu
Při rozhodování o investorsko-obchodním modelu pro výstavbu nových jaderných elektráren v ČR preferovat takový model, který vytvoří dostatečný tlak na dosažení významného podílu dodávek z ČR při výstavbě nových jaderných zdrojů.
Podporovat cíleně prosazování českého jaderného průmyslu ve vybraných prioritních zemích.
Výzkum a vývoj v oblasti jaderné energetiky
Připravit státní politiku výzkumu a vývoje pro oblast jaderné energetiky, případně jako segment pro oblast energetiky jako celku.
MPO
V návaznosti na politiku připravit nástroje strategického usměrňování veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti jaderné energetiky.
MPO
Zajistit naplnění výzkumné podpory nově budované role státu v oblasti jaderné energetiky.
MPO
Připravit podklad pro strategické partnerství v oblasti podpory revitalizace dodavatelského průmyslu, participace průmyslu a výzkumu na demonstraci rychlého reaktoru a spolupráce v oblasti uzavření palivového cyklu.
MPO
Posílit zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a způsobu jeho financování.