Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Opatření"
1.1.1 "Aktivity"

Rozbalit detaily

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020

1. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu

Popis / Komentář:
Východiska Kvalitní nabídka je základním předpokladem úspěšného rozvoje cestovního ruchu. Nabídku v cestovním ruchu vytvářejí hlavně podnikatelské subjekty, nicméně je významně doplňována veřejnými statky a službami. Tento fakt determinuje jak celkovou filozofii nastavení opatření, tak její věcnou strukturu. Kvalita nabídky totiž závisí na kvalitě prostředí, ve kterém vzniká.... »

Náměty / Záměry:
Hlavní cíle a záměry priority:
- zkvalitňovat podmínky podnikatelského prostředí v cestovním ruchu
- zkvalitňovat nabídku základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
- zkvalitňovat doprovodné služby cestovního ruchu
- zkvalitňovat nabídku přírodního a kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu

1.1 Zkvalitňování podnikatelského prostředí v cestovním ruchu

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XIV.b služby cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Podnikatelské prostředí a jeho kultivace je a bude dlouhodobou prioritou každé ekonomicky zaměřené strategie. V současném období byla problematika podnikatelského prostředí zúžena na iniciaci investiční aktivity za pomoci dotačních nástrojů. Směřovala tedy spíše ke kvantitativním cílům. Dlouhodobý a základní problém MSP v dostupnosti volného kapitálu byl řešen výběrovou alokací dotací na rozvojové projekty.... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Vytvoření Kompetenčních center pro podporu MSP v cestovním ruchu
- Informační portál o vývoji a tendencích domácí a zahraniční turistické poptávky
- Stanovení míst soustředěného turistického ruchu v dikci zákona č. 565/1990 Sb.
- Kultivace prostředí v oblasti průvodcovské činnosti

Cílové skupiny opatření:
- MSP v cestovním ruchu,
- subjekty veřejné správy, NNO

Využitelné nástroje:
- Legislativní nástroje
- Účelové dotace
1.1.1 Vytvoření Kompetenčních center pro podporu MSP v cestovním ruchu
Náměty / Záměry:
Činnost Kompetenčních center bude spočívat především v metodické a informační pomoci jak v oblasti možností podpory MSP, tak v poradenství pro přípravu a realizaci jejich projektových záměrů v oblasti cestovního ruchu. Na vytvoření a činnosti Kompetenčních center se ve spolupráci s MMR budou podílet kraje, hospodářské komory, CzechTourism, destinační společnosti a profesní asociace
1.1.2 Informační portál o vývoji a tendencích domácí a zahraniční turistické poptávky
Náměty / Záměry:
Vytvoření národního portálu v gesci MMR ve spolupráci s CzechTourism a vysokými školami.
1.1.3 Stanovení míst soustředěného turistického ruchu v dikci zákona č. 565/1990 Sb.
Náměty / Záměry:
Zákon č. 565/1990 Sb., stanovuje výběr poplatků v místech soustředěného turistického ruchu, neurčuje však, o která místa jde. Cílem opatření je konkrétní určení způsobu vymezení těchto míst. Realizace opatření vnese řád do systému výběru místní poplatků spojených s rozvojem pobytového cestovního ruchu. Smyslem je zajistit rovné podmínky pro podnikatelskou sféru, tak aby poplatky byly vybírány pouze v lokalitách intenzivního cestovního ruchu.
1.1.4 Kultivace prostředí v oblasti průvodcovské činnosti
Náměty / Záměry:
Při regulaci podmínek pro realizaci průvodcovské činnosti vycházet z Národní soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací a příslušných evropských směrnic. Jedním z možných nástrojů kultivace prostředí průvodcovské činnosti je zavedení Průkazu odborné způsobilosti průvodce cestovního
ruchu.

1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu představuje sekundární potenciál rozvoje cestovního ruchu, bez jehož existence není efektivní rozvoj vůbec možný. V případě základní (ubytovací) infrastruktury je kladen důraz na růst kvality (struktura pokojů, vybavenost, služby,... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Zvyšování standardu ubytovacích zařízení
- Dovybavení středisek cestovního ruchu vybranou doprovodnou turistickou infrastrukturou
(sportovně-rekreační, kulturně-rekreační, zdravotně-rekreační)
- Budování středisek venkovské turistiky
- Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických destinací
- Podpora infrastruktury pro rozvoj nemotorové dopravy

Cílové skupiny opatření:
- MSP v cestovním ruchu,
- subjekty veřejného sektoru, NNO

Využitelné nástroje:
- Zvýhodněné úvěry
- Účelové dotace
1.2.1 Zvyšování standardu ubytovacích zařízení
Náměty / Záměry:
Podpora výstavby a především rekonstrukce všech kategorií ubytovacích zařízení formou
zvýhodněných úvěrů. Prostorová lokalizace takových projektů nebude a priory omezována. Projekt bude hodnocen pouze na základě ekonomických kritérií.
1.2.2 Dovybavení středisek cestovního ruchu vybranou doprovodnou turistickou infrastrukturou (sportovně-rekreační, kulturně-rekreační, zdravotně-rekreační)
Náměty / Záměry:
Podpora výstavby a rekonstrukce turistické infrastruktury bude řešena ve dvou rovinách. Komerčně
orientované projekty budou podporovány formou zvýhodněných úvěrů. Prostorová lokalizace takových projektů nebude omezována. Projekt bude hodnocen pouze na základě ekonomických kritérií. Podpora veřejně prospěšné turistické infrastruktury (negenerující zisk) bude směřovat pouze do významnějších středisek cestovního ruchu. Jejich výčet bude definován Kvantifikační analýzou.
1.2.3 Budování středisek venkovské turistiky
Náměty / Záměry:
Celoplošná podpora integrovaných projektů venkovské turistiky (ubytování, gastronomie, program). Prostorová lokalizace takových projektů nebude a priory omezována. Projekt bude hodnocen pouze na základě ekonomických kritérií.
1.2.4 Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických destinací
Náměty / Záměry:
Podpora budování dopravní infrastruktury a dopravy v klidu u nejvýznamnějších středisek cestovního ruchu ve spolupráci s MD a kraji formou účelových dotací. V souladu s principy udržitelného rozvoje klást důraz na budování inteligentních dopravních systémů a podporovat alternativní způsoby dopravy vůči individuální silniční automobilové dopravě (např. železniční, autobusová, vodní či cyklo doprava).
1.2.5 Podpora infrastruktury pro rozvoj nemotorové dopravy
Náměty / Záměry:
Aktivita je zaměřena na budování liniových prvků turistické infrastruktury. Smyslem je vytvářet dobré podmínky pro rozvoj nemotorové dopravy v destinacích cestovního ruchu. Konkrétně jde o budování cyklo a in-line stezek, singletracků, vodáckých, pěších a běžeckých lyžařských tras. Součástí aktivity je
i jejich údržba a vybavování doprovodnou turistickou infrastrukturou včetně značení. V případě cykloturistiky musí být kladen důraz na vytváření integrovaných sítí stezek, které propojí dálkové trasy s navazujícími okruhy v zázemí středisek cestovního ruchu.

1.3 Zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Základním cílem opatření je zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu s vyšší přidanou hodnotou. Systémové řešení kvality služeb se doposud soustředilo na řešení pouze technických předpokladů kvality, jejichž cílem je na základě kritérií provést certifikaci zařízení a služeb cestovního ruchu a přispět ke zlepšení orientace zákazníků.... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Tvorba a další rozvoj oborových technických standardů včetně tvorby českých technických
norem ve vybraných segmentech cestovního ruchu s cílem postupného zavedení povinné
celostátní kategorizace a klasifikace v různých segmentech cestovního ruchu
- Další rozvoj Českého systému kvality služeb jako systémového nástroje zvyšování kvality
služeb pro subjekty cestovního ruchu
- Podpora a rozvoj specifických produktových certifikačních systémů
- Podpora a rozvoj dopravních naváděcích a informačních systémů v turistických destinacích

Cílové skupiny opatření:
- MSP v cestovním ruchu,
- Destinace cestovního ruchu

Využitelné nástroje:
- Český systém kvality služeb
- Účelové dotace
1.3.1 Tvorba a další rozvoj oborových technických standardů včetně tvorby českých technických norem ve vybraných segmentech cestovního ruchu s cílem postupného zavedení povinné celostátní kategorizace a klasifikace v různých segmentech cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Aktivita zahrnuje tvorbu Českých technických norem (ČSN) upravující vybrané služby cestovního
ruchu. Součástí podpory je rovněž iniciace motivačních programů zaměřená na podnikatelské
subjekty za účelem certifikace zařízení cestovního ruchu ČSN nebo oborovými technickými standardy
v různých segmentech cestovního ruchu.

V součinnosti s odbornou veřejností v cestovním ruchu prosazení legislativní úpravy, jejímž cílem
bude zavedení povinné celostátní kategorizace nebo klasifikace ve vybraných segmentech cestovního
ruchu.

Tvorba a další rozvoj technických standardů v oblasti cestovního ruchu bude mimo jiné zahrnovat
aspekty kvality služeb ve vazbě na životní prostředí a veřejné zdraví
1.3.2 Další rozvoj Českého systému kvality služeb jako systémového nástroje zvyšování kvality služeb pro subjekty cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Předmětem aktivity je další rozvoj Českého systému kvality služeb umožňujícího zavádění moderních
metod řízení kvality v jednotlivých subjektech cestovního ruchu s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných
služeb. Podpora bude směřovat do technického zabezpečení Českého systému kvality služeb a do
motivačních programů zaměřených na podnikatelské subjekty.
1.3.3 Podpora a rozvoj specifických produktových certifikačních systémů
Náměty / Záměry:
Podpora a další rozvoj specifických produktových certifikačních systémů zohledňující charakter
destinace nebo specifickou službu určenou pro konkrétní cílovou skupinu.
1.3.4 Podpora a rozvoj dopravních naváděcích a informačních systémů v turistických destinacích
Náměty / Záměry:
Návrh a realizace systému dopravních naváděcích a informačních systémů v turistických regionech a střediscích regionálního a nadregionálního významu.

1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu cestovního ruchu (zkvalitnění využívání přírodních a kulturně-historických atraktivit pro cestovní ruch)

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Opatření podobného charakteru – využití kulturně-historického a přírodního dědictví pro cestovní ruch - bylo uvedeno již v minulých Koncepcích. Teprve však s pomocí Evropských fondů (hlavně prostřednictvím programů IOP a ROP) bylo v letech 2008-2012 dosaženo významného pokroku v podpoře této nejcennější části nabídky cestovního ruchu, především v oblasti kulturně-historických památek.... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Podpora rekonstrukce nejvýznamnějších kulturně-historických a technických památek
využívaných pro cestovní ruch
- Zpřístupňování a interpretace atraktivního přírodního a kulturních dědictví ČR pro rozvoj
cestovního ruchu
- Podpora národních geoparků, resp. geoparků UNESCO

Cílové skupiny opatření:
- Účastníci cestovního ruchu

Využitelné nástroje:
- Účelové dotace
- Zvýhodněné úvěry
1.4.1 Podpora rekonstrukce nejvýznamnějších kulturně-historických a technických památek využívaných pro cestovní ruch
Náměty / Záměry:
Přednostní podpora zatraktivnění našich nejvýznamnějších památek, resp. jejich souborů je
nejdůležitější aktivitou v tomto opatření, výrazně podporující zejména zahraniční poptávku. Aktivita bude realizována MMR ve spolupráci s MK formou zvýhodněných úvěrů a účelových dotací.
1.4.2 Zpřístupňování a interpretace atraktivního přírodního a kulturních dědictví ČR pro rozvoj cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Podpora projektů využití přírodního dědictví ČR je podobně důležitou aktivitou v tomto opatření. Důraz musí být kladen na využití vhodných interpretačních technik (vč. interaktivních prvků) vzhledem k charakteru a specifikům daných cílových skupin návštěvníků. Podpora musí směřovat pouze do smysluplných projektů s vysokou přidanou hodnotou. Půjde tedy o projekty národního a mezinárodního významu. Příkladem takových projektů jsou interpretační centra - tzv. Domy přírody, které se dnes budují ve vybraných velkoplošných chráněných územích. Součástí aktivity je i podpora kandidatur objektů a lokalit cestovního ruchu na Seznam světového dědictví UNESCO.
1.4.3 Podpora národních geoparků, resp. geoparků UNESCO
Náměty / Záměry:
Předmětem podpory je především iniciace zakládání národních geoparků v ČR. Další oblastí podpory jsou mezinárodní aktivity národních geoparků směřující k jejich zapojení do mezinárodních sítí, a tím aktivace transferu dobrých zkušeností a dovedností do českého prostředí.

2. Management cestovního ruchu

Popis / Komentář:
Východiska Ani jedna z dosavadních koncepcí státní politiky cestovního ruchu nedokázala vytvořit vhodné podmínky pro fungování společností uplatňujících destinační management jakožto nejvyspělejší formu řízení destinace (regionu).... »

Náměty / Záměry:
Hlavní cíle a záměry priority:
- Vybudovat systém organizace (uspořádání) cestovního ruchu v ČR jako platformu pro spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu;
- Posílit využívání efektivních nástrojů a inovací v oblasti řízení destinace;
- Zintenzivnit rozvoj cestovního ruchu v souladu se zásadami udržitelnosti;
- Zkvalitnit rozvoj lidského potenciálu a podporu znalostí z oblasti cestovního ruchu.

2.1 Podpora činnosti destinačních společností

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Česká republika nemá vybudovanou pevnou organizační strukturu cestovního ruchu, což vede z dlouhodobého hlediska k neefektivnímu rozvoji destinací. Přestože aktéři cestovního ruchu v destinaci cítí tlak a potřebu sdružovat se a zakládat instituce posilující rozvoj cestovního ruchu v destinaci, narážejí na nedostatek v metodické pomoci (případně i v nevzdělanosti) – nejsou jednoznačně vymezeny vazby a kompetence. V praxi narážejí na legislativní problémy, které politika... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Posílení organizace (uspořádání) cestovního ruchu
- Podpora spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu

Cílové skupiny opatření:
- CzechTourism, destinační společnosti

Využitelné nástroje:
- Ekonomické (účelové dotace)
- Legislativní (zákon)
- Metodická činnost
2.1.1 Posílení organizace (uspořádání) cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Tato aktivita je především určena pro MMR či další nositele politiky cestovního ruchu, kteří svým politickým rozhodnutím ovlivňují cestovní ruch a jejichž primárním cílem je vytvoření stabilních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v destinacích. Důležitá je meziresortní spolupráce. Nástroje použité k naplnění této aktivity by měly:

- stanovit pravidla pro zakládání a činnost destinačních společností na jednotlivých
prostorových úrovních;
- identifikovat vertikální a horizontální vazby nutné pro efektivní spolupráci (důležité
zejména u destinací, které přesahují administrativní hranice více krajů);
- jasně stanovit kompetence jednotlivých subjektů v organizaci (uspořádání) cestovního
ruchu v ČR a tím zamezit duplicitám v činnostech; Horizontální úroveň (MMR a
CzechTourism, ostatní orgány státní správy), Vertikální úroveň (MMR a kraje,
CzechTourism a destinační společnosti, MMR a destinační společnosti);
- posílit ucelenost a provázanost strategického rozvoje cestovního ruchu v destinaci, tj.
povinnost destinačních společností vytvářet strategické dokumenty jako klíčové nástroje
rozvoje (podmínkou je jejich provázanost s nadřazenými strategickými a programovými
dokumenty).
2.1.2 Podpora spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Společné projekty, jejichž výsledkem nejsou pouze výstupy v podobě uspořádané akce či vytvořených propagačních materiálů, ale především v podobě aktivní (strategické) spolupráce, která posiluje vzájemnou důvěru a tím samotné partnerství mezi zapojenými subjekty. Důležitým znakem při realizaci projektů podporujících vzájemnou spolupráci by mělo být prokázání její dlouhodobosti
(udržitelnosti).

- Projekty posilující spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem;
- Projekty posilující spolupráci s turistickými informačními centry. Aktivita zahrnuje
společnou činnost, která má podpořit postavení turistického informačního centra, jakožto
klíčového článku marketingových aktivit destinace (distribuce, tvorba produktů CR,
monitoring).

Projekty posilující mezinárodní spolupráci by měly být zaměřeny především na výměnu zkušeností
v oblasti procesu řízení destinace. Podporován by mohl být zejména benchmarking, jakožto metoda
umožňující přebírat poznatky a zkušenosti od nejlepších z oboru. Sledovat, jak byly tyto nově získané zkušenosti aplikovány do praxe.

2.2 Posílení a inovace řízení destinace

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Za inovace je považováno využívání takových forem řízení, které inovují dosavadní způsob řízení destinace a celkově vedou k posílení konkurenceschopnosti destinace (tj. řízení kvality, řízení informací, řízení návštěvnosti apod.). Patří sem i aplikace poznatků z výzkumu do praxe. ... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Zavádění a realizace managementu kvality
- Zavádění a realizace návštěvnického managementu
- Vytvoření manuálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu
- Monitoring a šetření udržitelného rozvoje cestovního ruchu
- Zavádění nových technologií (inovací) do řízení destinace

Cílové skupiny opatření:
- CzechTourism, destinační společnosti

Využitelné nástroje:
- Ekonomické (účelová dotace)
- Metodické (manuály)
2.2.1 Zavádění a realizace managementu kvality
Náměty / Záměry:
Zkvalitňování procesu řízení pomocí moderních metod řízení kvality využitelných v oblasti cestovního ruchu s návazností na další rozvoj Českého systému kvality služeb.
2.2.2 Zavádění a realizace návštěvnického managementu
Náměty / Záměry:
Zavádění a realizace opatření naplňující koncept řízení návštěvníků (visitor managment) například v podobě zonace, značení, přístupového managementu, viz eko-counter (sčítače návštěvníků) ve volné krajině, atd. Smyslem této aktivity je, aby koncept řízení návštěvníků nebyl aplikován pouze v národních parcích a chráněných územích, ale ve všech turisticky exponovaných lokalitách.
2.2.3 Vytvoření manuálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Na základě strategie Evropská Agenda 21 pro cestovní ruch vytvořit manuál s jasně stanovenými indikátory, které budu schopny vyjádřit, do jaké míry mají prováděné aktivity destinačních společností udržitelný charakter. Tyto indikátory by vstupovaly do „hodnocení“ (přerozdělování prostředků) destinačních společnosti.
2.2.4 Monitoring a šetření udržitelného rozvoje cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Podpora činností souvisejících s prováděním monitoringu udržitelnosti cestovního ruchu v destinaci.
Jedná se o podporu sběru a zpracování informací o návštěvnosti turisticky exponovaných lokalit a
podpora vyhodnocování negativních dopadů této návštěvnosti na kvalitu prostředí a veřejné zdraví.
2.2.5 Zavádění nových technologií (inovací) do řízení destinace
Náměty / Záměry:
Podpora při zavádění nových technologií zvyšujících efektivnost řízení destinace v podobě systému řízení destinace (DMS). Tato aktivita nemá podporovat budování webových portálů (informačních a rezervačních systémů), ale skutečného integrovaného systému s širším funkčním využitím zejména pro samotné aktéry cestovního ruchu.

2.3 Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Lidské zdroje představují klíčový potenciál při řízení destinace. Znalosti, vědomosti a zkušenosti pracovníků v cestovním ruchu se přímo odrážejí na efektivitě řízení destinace. V současné době existuje v České republice na desítky vysokých, vyšších odborných a středních škol, které se zabývají počátečním vzděláváním v oblasti cestovního ruchu s rozdílnou úrovní kvality pedagogů, vzdělávacích programů a rámcových vzdělávacích programů, samotného procesu vzdělávání a úrovně absolventů.... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Zvyšování kvality vzdělávacích programů v cestovním ruchu
- Realizace (tvorba) vzdělávacích a školících programů (kurzů)
- Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu
- Projekty na podporu výměny zkušeností

Cílové skupiny opatření:
- zaměstnanci a zaměstnavatelé v cestovním ruchu

Využitelné nástroje:
- Ekonomické (účelová dotace)
- Vzdělávací programy
- Metodické (manuály)
2.3.1 Zvyšování kvality vzdělávacích programů v cestovním ruchu
Náměty / Záměry:
Aktivita má posílit pozici oboru cestovní ruch ve vzdělávacím systému na úrovni středního, vyššího odborného a vysokého školství. To znamená ve středním, vyšším odborném a vysokém školství zvýšit kvalitu stávajících vzdělávacích programů se specializací na cestovní ruch zejména cestou aktualizace
těchto programů tak, aby odrážely vývoj v oboru cestovního ruchu, jeho trendy a dynamiku, poznatky z praxe a požadavky trhu práce.
2.3.2 Realizace (tvorba) vzdělávacích a školících programů (kurzů)
Náměty / Záměry:
Aktivita má posílit kvalitu nabízeného dalšího vzdělávání v cestovním ruchu pro pracovníky
v cestovním ruchu (veřejný i soukromý sektor). Témata programů (kurzů) by měla pokrývat
manažerské schopnosti, specializace dle profesí, informační a jazykovou gramotnost, krizové řízení v cestovním ruchu. Klíčovým kritériem přidělení účelové dotace je kvalifikace subjektu zajišťujícího
realizaci vzdělávacích/školících programů, tj. realizátorem programů může být subjekt, který má
vzdělávání (nikoli poradenství) jako hlavní předmět své činnosti. Dalším kritériem je prokázání dlouhodobého působení v oboru.
2.3.3 Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Cílem aktivity je zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků v cestovním ruchu, a to jak pracovníků destinačních společností (OCR), pracovníků TIC, pracovníků veřejné správy, tak i osob z podnikatelského a neziskového (zájmového) sektoru. Aktivita zajišťuje podporu účasti na školení a vzdělávacích programech.
2.3.4 Projekty na podporu výměny zkušeností
Náměty / Záměry:
Smyslem aktivity je zkvalitnit odbornou úroveň řízení destinace pomocí získaných poznatků a
zkušeností přímo z praxe. Jednat se může o domácí a zahraniční praxe, stáže či konference, které mají napomoci vzájemné výměně zkušeností. Podporovány by měly být projekty, které vytvářejí partnerství mezi oblastí vzdělávání či odborné přípravy a trhem práce.

3. Destinační marketing

Popis / Komentář:
Východiska Priorita se soustřeďuje na řešení problémů spojených s destinačním marketingem a společnou tvorbou produktů. Destinační marketing je jakousi nadstavbou individuálních marketingových aktivit jednotlivých subjektů cestovního ruchu (podnikatelé, provozovatelé turistických cílů, obce, správy CHKO a NP, atd.). Je založen na síťování těchto aktérů, tvorbě produktů cestovního ruchu (jakožto souboru turistických služeb a statků) a budování image destinace.... »

Náměty / Záměry:
Hlavní cíle a záměry priority:
-Zlepšit image České republiky jako destinace cestovního ruchu a jednotlivých turistických regionů a oblastí
- Inspirovat vybrané segmenty poptávky k návštěvě a objevování ČR
- Prohloubit kooperaci aktérů cestovního ruchu při tvorbě produktů cestovního ruchu a jejich marketingu
- Vytvářet konkurenceschopné produkty cestovního ruchu
- Shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat informace o domácí i zahraniční poptávce
- Budovat dlouhodobé vztahy s návštěvníky destinace (CRM)

3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Opatření se soustředí na upevňování pozice na současných zdrojových trzích a otevření nových trhů v segmentu příjezdového cestovního ruchu a podpoře domácího cestovního ruchu. Situace na trhu mezinárodního cestovního ruchu je v posledních letech velmi turbulentní, ovlivňovaná celou řadou těžko předvídatelných faktorů. Navíc stále roste marketingová aktivita konkurenčních destinací, která prostřednictvím výjezdů rezidentů do zahraniční ovlivňuje domácí cestovní ruch. ... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Tvorba střednědobých marketingových strategií
- Branding destinací cestovního ruchu
- Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní
- Monitoring efektů marketingových aktivit na domácích a zahraničních trzích
- Spolupráce agentury CzechTourism a regionálních sdružení cestovního ruchu

Cílové skupiny opatření:
- Účastníci cestovního ruchu

Využitelné nástroje:
- Účelové dotace
3.1.1 Tvorba střednědobých marketingových strategií
Náměty / Záměry:
Činnost CzechTourism a regionálních organizací cestovního ruchu musí být založena na definované
střednědobé marketingové strategii, která je zpřesňována každoročními marketingovými plány.
Marketingová strategie definuje klíčová témata destinace (produktový mix), která vychází
z marketingových konkurenčních výhod destinací (USP – unique selling proposition či UMP – unique marketing proposition). Dále stanovuje hlavní a vedlejší segmenty poptávky, navrhuje strategii positioningu na zdrojových trzích a definuje soubor komunikačních nástrojů. Je tedy založena na diferencovaném přístupu k cílovým trhům. Zároveň jsou platformou pro vzájemnou spolupráci mezi agenturou CzechTourism a regionálními sdruženími cestovního ruchu.
3.1.2 Branding destinací cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Branding jako základní nástroj tvorby image destinací cestovního ruchu je základní činností
destinačního marketingu. Cílem je posilování hodnoty značky destinace na jejich cílových trzích. Branding nelze spojovat pouze s tvorbou loga a motta destinace, ale s celkovou strategií a implementací hodnotového rámce značky, a to jak České republiky jako destinace, tak jednotlivých regionů. Zde je nutné uplatňovat principy tzv. brand managementu, který prováže jednotlivé aktivity
národních a regionálních aktérů (kooperace CzT a DS na implementaci strategie značky, tvorba
metodických příruček pro partnery a aktéry v CR, atd.). V rámci brandingu destinací cestovního ruchu je také nutné hledat potenciální synergie v partnerství se subjekty (firmami, institucemi) mimo odvětví cestovního ruchu, které však nepřímo ovlivňují image destinace (Brand Partnerships).
3.1.3 Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní
Náměty / Záměry:
V souladu s marketingovou strategií a marketingovými plány realizovat na cílových zahraničních a domácích trzích sofistikované marketingové kampaně. Ty musí mít jasné a měřitelné cíle. Komunikační mix kampaní sestavovat na základě nejnovějších poznatků a pozitivních zkušeností s úspěšností jednotlivých nástrojů. V souladu s charakterem cílových segmentů klást důraz hlavně na
nástroje e-marketingu a PR aktivity, kriticky posoudit přínosy veletržních prezentací.
3.1.4 Monitoring efektů marketingových aktivit na domácích a zahraničních trzích
Náměty / Záměry:
Důsledně vyhodnocovat efektivitu realizovaných aktivit. To znamená nalezení vhodných metrik a jejich sledování. Každá komunikační kampaň musí být vyhodnocena ve vazbě na splnění předem definovaných cílů.
3.1.5 Spolupráce agentury CzechTourism a regionálních sdružení cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Hlavním obsahem aktivity je příprava mediálních balíčků pro turistické regiony a jejich realizace na hlavních zdrojových trzích.

3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních produktů cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Opatření se orientuje na základní prvek nabídky cestovního ruchu všech destinací. Konkurenceschopné produkty cestovního ruchu představují klíč k úspěšnosti destinace na trhu. Opatření propojuje samotnou tvorbu produktů cestovního ruchu s jejich marketingem. Bez efektivní marketingové podpory mají jakékoliv produkty pouze velmi malou šanci se uplatnit na trhu. ... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Vytvoření systémové podpory tvorby produktů CR
- Tvorba národních produktů cestovního ruchu
- Tvorba regionální produktů cestovního ruchu
- Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní
- Posílení kvality marketingových aktivit destinací cestovního ruchu

Cílové skupiny opatření:
- Účastníci cestovního ruchu

Využitelné nástroje:
- Systém podpory tvorby produktů cestovního ruchu a jejich marketing (kombinace účelových
dotací z externích zdrojů a vnitřních zdrojů jednotlivých destinací – většina produktů
cestovního ruchu musí být realizovatelná na trhu a tudíž přinášet zdroje)
- Účelové dotace pro netržní produkty cestovního ruchu – vazba na veřejnou službu
3.2.1 Vytvoření systémové podpory tvorby produktů CR
Náměty / Záměry:
Definování pravidel a procesů vzájemné spolupráce mezi jednotlivými subjekty a aktéry v cestovním
ruchu. Implementace manuálu tvorby produktů cestovního ruchu (bude vytvořen v roce 2012).
3.2.2 Tvorba národních produktů cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Podstatou by měly být produkty postavené na síťování nosných prvků regionální nabídky. Nejde
pouze o formální propojování turistických cílů, ale komplexní projekty zahrnující transfer zkušeností a poznatků mezi jednotlivými aktéry (projekty typu: síť národních geoparků, oživlé památky – NPÚ, atd.)
3.2.3 Tvorba regionální produktů cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Je dnes velkou slabinou činnosti nově vzniklých destinačních společností. Pozornost musí být
věnována na jedné straně tržně orientovaným produktům (tvorba package ve spolupráci s CK), na straně druhé produktům ve formě veřejné služby (tematické a regionální produkty cestovního ruchu založené na distribuci selektovaných informací o turistické nabídce destinace – např. Moravské vinařské stezky – propojení služeb vinařů, cyklostezek a kulturních institucí).
3.2.4 Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní
Náměty / Záměry:
Jde především o podporu realizace e-marketingových aktivit. V souladu s marketingovou strategií a
marketingovými plány realizovat na domácím a zahraničních trzích sofistikované marketingové
kampaně. Ty musí mít jasné a měřitelné cíle. Komunikační mix kampaní sestavovat na základě
nejnovějších poznatků z destinačního marketingu a pozitivních zkušeností s úspěšností jednotlivých nástrojů. Klást důraz hlavně na nástroje e-marketingu a PR aktivity, kriticky posoudit přínosy veletržních prezentací.
3.2.5 Posílení kvality marketingových aktivit destinací cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Aktivita je komplementární s aktivitami v opatření č. 2: Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu.

Podstatou aktivity je vytvoření nástroje (na národní úrovni), který zajistí transfer poznatků o destinačním marketingu do praktických marketingových aktivit. Měl by mít podobu informačního systému, který zprostředkuje informace o příkladech dobré praxe ze zahraničí (tvorba produktů, volba marketingového mixu, apod.) a umožní šíření poznatků z akademické sféry.

3.3 Marketingové informace

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Znalost trhu je hlavním faktorem efektivní marketingové činnosti destinací. Vytváří předpoklady pro kontinuální inovaci produktů cestovního ruchu. Všechny tyto činnosti musí být orientovány na stále se měnící požadavky návštěvníků. Smyslem opatření je vytvoření komplexního a kontinuálního systému sběru informací o: - spotřebním chování návštěvníků, - vývoji hlavních zdrojových trhů (vč. faktorů, jež tento vývoj ovlivňují), - zkušenostech a spokojenosti návštěvníků.... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Vytváření marketingových a řídících informačních systémů destinací CR
- Monitoring návštěvníků destinací cestovního ruchu
- Benchmarking marketingových aktivit konkurenčních destinací
- Tvorba databází návštěvníků/klientů prostřednictvím Customer Relationship Management (CRM)

Cílové skupiny opatření:
- MSP, destinační společnosti,
- ostatní subjekty veřejné správy,
- odborná veřejnost, NNO

Využitelné nástroje:
- účelové dotace
3.3.1 Vytváření marketingových a řídících informačních systémů destinací CR
Náměty / Záměry:
Aktivita se soustřeďuje na zavádění marketingových informačních systémů do řídících procesů
destinací cestovního ruchu. Marketingové informační systémy shromažďují, třídí a vyhodnocují data
o poptávce a nabídce cestovního ruchu a přispívají tak ke zvyšování efektivity rozhodování. Podstatou
systému je také zautomatizování základních procesů zpracování dat (analýzy) a zajištění aktuálnosti
informací. Součástí systému je monitoring a hodnocení cílových trhů destinací cestovního ruchu.
3.3.2 Monitoring návštěvníků destinací cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Smyslem aktivity je zintenzivnění činnosti CzT na poli monitoringu a analýzy hlavních geografických segmentů návštěvnosti ČR. Součástí aktivity je i vyhledávání nových, perspektivních trhů. Aktivita je založena na realizaci kontinuálních průzkumů zahraniční a domácí poptávky zaměřených na změny ve
spotřebním chování návštěvníků a jejich rozhodovací proces. Prostřednictvím zahraničních
zastoupení CzT posilovat kvalitu reportingu aktuální situace na trzích (vývoj makroekonomických agregátů, demografické změny, změny životního stylu, aktivity konkurence, apod.). Samozřejmostí je sdílení těchto informací s partnery a aktéry CR.
3.3.3 Benchmarking marketingových aktivit konkurenčních destinací
Náměty / Záměry:
Důležitou oblastí v marketingu využitelných informací jsou data o konkurenci. Tato oblast není v současnosti nijak dlouhodobě a systematicky sledována. Přitom aktivity konkurentů zásadně ovlivňují postavení jednotlivých destinací na trhu. Krátkodobě mohou ovlivnit jejich plánování i vlastní marketingovou činnost.
3.3.4 Tvorba databází návštěvníků/klientů prostřednictvím Customer Relationship Management (CRM)
Náměty / Záměry:
Opakovaná návštěvnost je velkým problémem všech regionů ČR. V této souvislosti je cestou k úspěchu budování dlouhodobých pozitivních vztahů s návštěvníky destinace na bázi nástrojů CRM. Aktivita zároveň reaguje na stále rostoucí význam sociálních sítí a jejich vliv na způsob a rychlost
šíření informací o destinacích cestovního ruchu. Propojení nástrojů sociálních sítí a CRM může posilovat důvěru současných i potenciálních návštěvníků k destinaci. Aktivita zahrnuje i realizaci systémů uživatelského ratingu turistických služeb.

4. Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj

Popis / Komentář:
Východiska Cestovní ruch jako složité a průřezové odvětví je zájmem více sektorových politik (např. regionální, dopravní, environmentální, průmyslové a obchodní, kulturní, zemědělské, vzdělávací atd.). Důsledkem je různé „zařazování“ cestovního ruchu do prioritních os a priorit v programových dokumentech, např. v NRP, Strategii regionálního rozvoje, resp. ROP.... »

Náměty / Záměry:
Cíle a záměry priority:
- výrazně zlepšit koordinaci aktivit v cestovním ruchu na národní úrovni v rámci jednotlivých sektorových politik
- výrazně zlepšit koordinaci aktivit v cestovním ruchu na regionální úrovni veřejného sektoru
- zkvalitnit statistiku cestovního ruchu, zejména na regionální a lokální úrovni
- zkvalitnit základní a aplikovaný výzkum v cestovním ruchu

4.1 Politika cestovního ruchu jako součást hospodářské a regionální politiky

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné podpory rozvoje cestovního ruchu jako průřezového odvětví je provázanost a kvalitní spolupráce a koordinace všech aktérů veřejné správy. Stěžejní úlohou MMR, jako kompetenčního ministerstva pro cestovní ruch, bude v nové Koncepci koordinovat s jednotlivými ministerstvy v rámci jejich dílčích politik (např.... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na cestovní ruch
- Založení a činnost Fóra cestovního ruchu jako komunikační platformy cestovního ruchu
- Zkvalitnění spolupráce a dělba aktivit meziMMR a CzechTourism
- Mezinárodní spolupráce a společné projekty cestovního ruchu v rámci UNWTO, OECD a EU
- Vytvoření systému motivačních nástrojů s cílem zvyšování kvality cestovního ruchu ČR

Cílové skupiny opatření:
- Veřejný, podnikatelský a neziskový sektor

Využitelné nástroje:
- Účelové dotace
- Pracovní skupiny a komunikační platformy
4.1.1 Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na cestovní ruch
Náměty / Záměry:
Podpora vytváření a realizace koordinace sektorových a regionálních politik pro odvětví cestovního
ruchu. V rámci této aktivity MMR ve spolupráci s kraji zajistí vznik prováděcích dokumentů této
Koncepce a metodickou podporu pro zpracování strategických dokumentu v cestovním ruchu. Jejich
seznam je uveden v kapitole 8.2. Nezbytnou podmínkou pro efektivní koordinaci sektorových a
regionálních politik je vybudování monitorovacího systému Koncepce.
4.1.2 Založení a činnost Fóra cestovního ruchu jako komunikační platformy cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Cílem této aktivity je národní koordinace odvětví cestovního ruchu. Fórum cestovního ruchu bude formulovat aktuální problémy odvětví cestovního ruchu, navrhovat zpracovávání odborných studií a spolupracovat na vypracování a vyhodnocení ročních Akčních plánů Koncepce. Další jeho důležitou funkcí bude vnější komunikace s institucemi veřejné správy.
4.1.3 Zkvalitnění spolupráce a dělba aktivit meziMMR a CzechTourism
Náměty / Záměry:
Hlavní náplní aktivity je zkvalitnění spolupráce mezi MMR a její příspěvkovou organizací, agenturou
CzechTourism, včetně jasného vymezení odpovědností za plnění dílčích aktivit vyplývajících
z implementace Koncepce.
4.1.4 Mezinárodní spolupráce a společné projekty cestovního ruchu v rámci UNWTO, OECD a EU
Náměty / Záměry:
Podpora návrhů, spolupráce a realizace mezinárodních projektů v cestovním ruchu v gesci MMR formou účelových dotací.
4.1.5 Vytvoření systému motivačních nástrojů s cílem zvyšování kvality cestovního ruchu ČR
Náměty / Záměry:
Aktualizace a tvorba dobrovolných nástrojů, vedoucích ke zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu, mj. i s vazbou ke zlepšování ochrany a tvorby životního prostředí a veřejného zdraví. Podpora tvorby a uplatňování motivačního systému k implementaci těchto dobrovolných nástrojů poskytovateli a provozovateli těchto služeb. Vytvoření webového komunikačně
interaktivního portálu věnovaného problematice zvyšování kvality služeb cestovního ruchu, včetně každoroční medializace poskytovatelů a provozovatelů služeb CR, kteří v daném roce dosáhli největších či nejzajímavějších kvalitativních pokroků. Aktivita bude v gesci MMR, ve spolupráci s odbornými institucemi a CzechTourism.

4.2 Statistika a výzkum v cestovním ruchu

Deskriptory:
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
XIV.b služby cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Jedním z nejdůležitějších indikátorů rozvoje cestovního ruchu jsou informace o výkonech domácího a příjezdového cestovního ruchu. Údaje o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení jsou českou statistikou sledovány v územní podrobnosti obcí a regionů nepřetržitě více než 70 let, nicméně je potřebné výrazně zkvalitnit sběr těchto informací od poskytovatelů ubytovacích služeb. Informace o výkonech odvětví cestovního ruchu poskytuje Satelitní účet cestovního ruchu od roku 2003, pouze... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Organizace sběru a poskytování informací o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení
- Další rozvoj Satelitního účtu cestovního ruchu včetně jeho regionalizace
- Základní a aplikovaný výzkum v oblasti cestovního ruchu
- Mezinárodní konference o cestovním ruchu

Cílové skupiny opatření:
- Veřejný, podnikatelský a neziskový sektor

Využitelné nástroje:
- Účelové dotace
4.2.1 Organizace sběru a poskytování informací o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení
Náměty / Záměry:
Podpora systému sběru a zpracování informací o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení v gesci ČSÚ ve spolupráci s MMR.
4.2.2 Další rozvoj Satelitního účtu cestovního ruchu včetně jeho regionalizace
Náměty / Záměry:
Podpora vypracování regionálních satelitních účtů cestovního ruchu v gesci ČSÚ ve spolupráci s MMR
a výzkumnými organizacemi.
4.2.3 Základní a aplikovaný výzkum v oblasti cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
Úkolem MMR je aktivně komunikovat potřeby výzkumu v cestovním ruch s agenturou TAČR a
dlouhodobě tak zajišťovat výzkum pro potřeby veřejné správy z prostředků této agentury. Další
možností je řešení vybraných problémů (souvisejících přímo z činností MMR) formou zadávání odborných studií výzkumným institucím. Výzvou je koordinace výzkumu s ostatními resorty (např. Ministerstvem životního prostředí v oblasti uplatňování principů udržitelného rozvoje s důrazem na možnosti monitoringu a vyhodnocování dopadů cestovního ruchu na okolní prostředí). Problematika marketingového výzkumu (šetření) je řešena v opatření 3.3 Marketingové informace.
4.2.4 Mezinárodní konference o cestovním ruchu
Náměty / Záměry:
Podpora realizace mezinárodních konferencí o cestovním ruchu o současných problémech a trendech
v odvětví cestovního ruchu v gesci MMR.

4.3 Krizové řízení a bezpečnost

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality
Popis / Komentář:
Mimořádné situace v podobě závažných dopravních nehod, zdravotních rizik, přírodních katastrof či teroristických útoků zásadně ovlivňují vnímání i chování návštěvníků destinací cestovního ruchu. Na druhou stranu krizové situace mohou způsobovat i samotní účastníci cestovního ruchu. Úkolem MMR je v rámci svých kompetencí a možností přispívat k pružné a rychlé reakci na tyto události. Jeho role je především v aktivním vyhledávání kritických míst systému krizového řízení ve vazbě na... »

Náměty / Záměry:
Aktivity naplňující opatření:
- Komplexní zajištění pohybu návštěvníků na území ČR, včetně jejich bezpečnosti (zajištění
větší bezpečnosti turistů pohybujících se v místech cestovního ruchu)
- Podpora činnosti Horské služby ČR
- Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního ruchu v České republice
- Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti bezpečnosti v cestovním ruchu

Cílové skupiny opatření:
- Účastníci cestovního ruchu

Využitelné nástroje:
- Účelové dotace
4.3.1 Komplexní zajištění pohybu návštěvníků na území ČR, včetně jejich bezpečnosti (zajištění větší bezpečnosti turistů pohybujících se v místech cestovního ruchu)
Náměty / Záměry:
Aktivita směřuje ke zlepšení služeb integrovaného záchranného systému (IZS) směrem k zahraničním
návštěvníkům. Hlavním cílem aktivity je vypracování metodických pokynů a návodů pro řešení krizových situací návštěvníků ČR ze strany IZS.
4.3.2 Podpora činnosti Horské služby ČR
Náměty / Záměry:
Horská služba je v horských oblastech zárukou bezpečnosti návštěvníků hor a podmínkou pro
uspořádání mezinárodních sportovních událostí. S přítomností Horské služby počítají nejen místní samosprávy a podnikatelé realizující v horských oblastech své podnikatelské aktivity, ale zejména zahraniční a domácí návštěvníci, kteří pomoc Horské služby v nouzi považují za zcela samozřejmou součást produktu cestovního ruchu. Podporou činnosti Horské služby prostřednictvím legislativních kroků, provozních a investičních dotací, dochází ke zkvalitnění nabídky horských destinací. Je nutné
udržet v rovnováze rozvoj Horské služby s vývojem cestovního ruchu v horských oblastech.
4.3.3 Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního ruchu v České republice
Náměty / Záměry:
Bude vytvořen Krizový scénář jako strategicko-metodický dokument, který řeší situace potenciálního ohrožení cestovního ruchu v ČR. Jednotlivé scénáře se zaměřují na jednotlivé segmenty návštěvníků, možné typy ohrožení (epidemie, povodně, terorismus atd.) a návrhy na zabezpečení jejich ochrany.
4.3.4 Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti bezpečnosti v cestovním ruchu
Náměty / Záměry:
Aktivita spočívá v účasti MMR na realizaci mezinárodních projektů UNWTO, OECD a dalších organizací v oblasti bezpečí a bezpečnosti při cestování a projektů, na kterých bude MMR spolupracovat s vybranými subjekty a partnery v České republice.