Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Opatření"
1.1.1 "Aktivity"

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
1.1 Zkvalitňování podnikatelského prostředí v cestovním ruchu
1.1.1 Vytvoření Kompetenčních center pro podporu MSP v cestovním ruchu
1.1.2 Informační portál o vývoji a tendencích domácí a zahraniční turistické poptávky
1.1.3 Stanovení míst soustředěného turistického ruchu v dikci zákona č. 565/1990 Sb.
1.1.4 Kultivace prostředí v oblasti průvodcovské činnosti
1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
1.2.1 Zvyšování standardu ubytovacích zařízení
1.2.2 Dovybavení středisek cestovního ruchu vybranou doprovodnou turistickou infrastrukturou (sportovně-rekreační, kulturně-rekreační, zdravotně-rekreační)
1.2.3 Budování středisek venkovské turistiky
1.2.4 Zkvalitňování dopravní dostupnosti turistických destinací
1.2.5 Podpora infrastruktury pro rozvoj nemotorové dopravy
1.3 Zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu
1.3.1 Tvorba a další rozvoj oborových technických standardů včetně tvorby českých technických norem ve vybraných segmentech cestovního ruchu s cílem postupného zavedení povinné celostátní kategorizace a klasifikace v různých segmentech cestovního ruchu
1.3.2 Další rozvoj Českého systému kvality služeb jako systémového nástroje zvyšování kvality služeb pro subjekty cestovního ruchu
1.3.3 Podpora a rozvoj specifických produktových certifikačních systémů
1.3.4 Podpora a rozvoj dopravních naváděcích a informačních systémů v turistických destinacích
1.4 Zkvalitnění nabídky primárního potenciálu cestovního ruchu (zkvalitnění využívání přírodních a kulturně-historických atraktivit pro cestovní ruch)
1.4.1 Podpora rekonstrukce nejvýznamnějších kulturně-historických a technických památek využívaných pro cestovní ruch
1.4.2 Zpřístupňování a interpretace atraktivního přírodního a kulturních dědictví ČR pro rozvoj cestovního ruchu
1.4.3 Podpora národních geoparků, resp. geoparků UNESCO
2. Management cestovního ruchu
2.1 Podpora činnosti destinačních společností
2.1.1 Posílení organizace (uspořádání) cestovního ruchu
2.1.2 Podpora spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu
2.2 Posílení a inovace řízení destinace
2.2.1 Zavádění a realizace managementu kvality
2.2.2 Zavádění a realizace návštěvnického managementu
2.2.3 Vytvoření manuálu udržitelného rozvoje cestovního ruchu
2.2.4 Monitoring a šetření udržitelného rozvoje cestovního ruchu
2.2.5 Zavádění nových technologií (inovací) do řízení destinace
2.3 Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu
2.3.1 Zvyšování kvality vzdělávacích programů v cestovním ruchu
2.3.2 Realizace (tvorba) vzdělávacích a školících programů (kurzů)
2.3.3 Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu
2.3.4 Projekty na podporu výměny zkušeností
3. Destinační marketing
3.1 Marketingová podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu
3.1.1 Tvorba střednědobých marketingových strategií
3.1.2 Branding destinací cestovního ruchu
3.1.3 Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní
3.1.4 Monitoring efektů marketingových aktivit na domácích a zahraničních trzích
3.1.5 Spolupráce agentury CzechTourism a regionálních sdružení cestovního ruchu
3.2 Tvorba a marketing národních a regionálních produktů cestovního ruchu
3.2.1 Vytvoření systémové podpory tvorby produktů CR
3.2.2 Tvorba národních produktů cestovního ruchu
3.2.3 Tvorba regionální produktů cestovního ruchu
3.2.4 Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní
3.2.5 Posílení kvality marketingových aktivit destinací cestovního ruchu
3.3 Marketingové informace
3.3.1 Vytváření marketingových a řídících informačních systémů destinací CR
3.3.2 Monitoring návštěvníků destinací cestovního ruchu
3.3.3 Benchmarking marketingových aktivit konkurenčních destinací
3.3.4 Tvorba databází návštěvníků/klientů prostřednictvím Customer Relationship Management (CRM)
4. Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj
4.1 Politika cestovního ruchu jako součást hospodářské a regionální politiky
4.1.1 Koordinace sektorových a regionálních politik ve vazbě na cestovní ruch
4.1.2 Založení a činnost Fóra cestovního ruchu jako komunikační platformy cestovního ruchu
4.1.3 Zkvalitnění spolupráce a dělba aktivit meziMMR a CzechTourism
4.1.4 Mezinárodní spolupráce a společné projekty cestovního ruchu v rámci UNWTO, OECD a EU
4.1.5 Vytvoření systému motivačních nástrojů s cílem zvyšování kvality cestovního ruchu ČR
4.2 Statistika a výzkum v cestovním ruchu
4.2.1 Organizace sběru a poskytování informací o kapacitách a výkonech ubytovacích zařízení
4.2.2 Další rozvoj Satelitního účtu cestovního ruchu včetně jeho regionalizace
4.2.3 Základní a aplikovaný výzkum v oblasti cestovního ruchu
4.2.4 Mezinárodní konference o cestovním ruchu
4.3 Krizové řízení a bezpečnost
4.3.1 Komplexní zajištění pohybu návštěvníků na území ČR, včetně jejich bezpečnosti (zajištění větší bezpečnosti turistů pohybujících se v místech cestovního ruchu)
4.3.2 Podpora činnosti Horské služby ČR
4.3.3 Vytvoření krizového scénáře pro případ ohrožení cestovního ruchu v České republice
4.3.4 Spolupráce na projektech a aktivitách v oblasti bezpečnosti v cestovním ruchu