Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ LIBERECKÝ
KRAJ LIBERECKÝ
www stránky

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický směr"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020

1. Předškolní vzdělávání

1.1 Zajistit kapacitní dostupnost předškolního vzdělávání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
1.1.1 Navyšování kapacit povolit v individuálních případech s ohledem na demografický vývoj a další faktory v lokalitě
1.1.2 Volné kapacity využít k reorganizaci především počtu dětí na třídu

1.2 Zlepšit organizaci provozu mateřské školy k zajištění možnosti individuálnějšího přístupu k dětem v souladu s bezpečnostním zajištěním výuky

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
1.2.1 Metodicky pomáhat při zavedení povinného posledního ročníku před nástupem do základní školy
1.2.1 Vytvořit koncept systematické logopedické péče v kraji s propojením předškolního vzdělávání a prvního stupně základního vzdělávání

2. Základní vzdělávání

2.1 Zajistit dostupnost povinného vzdělávání spádovým žákům

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání

2.2 Podpořit první stupeň základních škol v možnostech individuálního přístupu k žákům

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
2.2.1 Vytvořit kritéria pro účelnou síť přípravných tříd základních škol v Libereckém kraji
2.2.2 Využívat kapacity mateřských škol pro děti s odkladem povinné školní docházky formou oddělené třídy s intenzivní přípravou
2.2.3 Zvýšení kapacit základních škol posuzovat individuálně z pohledu dostupnosti základního vzdělávání spádovým žákům, na základě demografického vývoje a dalších faktorů
2.2.4 V konceptu systémové logopedické péče v kraji navázat cíleně na péči v předškolním vzdělávání
2.2.5 Zvýšit počet asistentů pedagoga na prvním stupni základních škol Rozvinout síť škol umožňující kurzy pro žáky cizince v kraji, popřípadě rozšířit síť v kraji dle individuálních potřeb vzdělávání žáků cizinců.

2.3 Podpořit kvalitu druhého stupně základního vzdělávání

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
2.3.1 Zaměřit další vzdělávání pedagogů základních škol na přístupy k žákům v prostředí společného vzdělávání
2.3.2 Snižovat kapacity víceletých gymnázií k podílu 5 % odchodu žáků na víceletá gymnázia a zajistit jejich rovnoměrnou dostupnost v kraji
2.3.3 Kariérové poradenství a prevenci sociálně patologických jevů na druhém stupni zaměřit na péči o žáky ohrožené předčasnými odchody ze vzdělávání

3. Střední vzdělávání

3.1 Upravovat síť oborů středních škol dle demografického vývoje a požadavků trhu práce

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
3.1.1 Zabezpečit vertikální i horizontální prostupnost oborů
3.1.2 Vytvořit metodiku pro posuzování sítě oborů v návaznosti na předpokládané potřeby trhu práce
3.1.3 Podporovat technické a přírodovědné vzdělávání
3.1.4 U oborů s předpokladem nižšího počtu uplatnitelných absolventů na trhu práce podporovat víceoborové třídy

3.2 Pokračovat v systému společného přijímacího řízení

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
3.2.1 Stanovovat odpovídající limity úspěšnosti ve vybraných kategoriích vzdělávání při přijímacím řízení na střední školy

3.3 Zvyšovat uplatnitelnost a flexibilitu absolventů na trhu práce

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
3.3.1 V rámci ŠVP podporovat měkké dovednosti jako komunikativnost, znalost cizích jazyků, přístup k moderním technologiím
3.3.2 Rozšířit pravidelnou spolupráci s partnery při tvorbě oborové nabídky ve vztahu k aktuálním požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce
3.3.3 Pokračovat ve stipendijním programu Libereckého kraje pro vybrané obory středních škol a zvyšovat podíl zaměstnavatelů na jeho finančním zabezpečení
3.3.4 Spolupracovat se zaměstnavateli na realizaci odborného výcviku a odborné praxe
3.3.5 Podporovat možnosti získávání kvalifikovaných odborníků z praxe pro praktickou výuku na školách, popřípadě realizace DVPP a stáží pedagogů odborného výcviku v reálném prostředí zaměstnavatelů

3.4 Snižovat předčasné odchody ze vzdělávání

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
3.4.1 Činnosti kariérového poradce a školního metodika prevence na středních školách více zacílit na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání

3.5 Zvyšovat znalosti, schopnosti a dovednosti žáků a pedagogů odpovídající potřebám trhu práce

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání

3.6 Zlepšit efektivitu a kvalitu vzdělávání v oborech nástavbového studia

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
3.6.1 Nezvyšovat stávající kapacity oborů nástavbového studia
3.6.2 Zaměřit se na přijímání žáků do oborů nástavbového studia, průběžné hodnocení a motivaci k dokončení vzdělávání

4. Vyšší odborné vzdělávání

4.1 Zachování sítě vyšších odborných škol v kraji

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
4.1.1 Podporovat obory vyšších odborných škol, které umožňují oboustrannou prostupnost na vysoké školy
4.1.2 V síti vyšších odborných škol upřednostňovat obory technicky zaměřené, obory ojedinělé a prakticky zaměřené
4.1.3 V rámci praktické přípravy studentů vyšších odborných škol podporovat úzkou spolupráci se zaměstnavateli s možnostmi uplatnění po absolvování vyšších odborných škol

5. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

5.1 Zavést do praxe škol legislativní změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
5.1.1 Zajistit komplexní další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislostech nové legislativy

5.2 Vytvářet ve školách všech stupňů i typů podmínky pro individuální přístup a rozvoj všech dětí, žáků a studentů

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
5.2.1 Uvést do praxe podpůrná opatření pro zajištění rovného přístupu k dětem, žákům a studentům
5.2.2 Podporovat speciální školy pro zdravotně postižené děti a žáky, případně formy skupinové integrace pro žáky, jejichž individuální integrace vzhledem k míře postižení, socializaci a dalším faktorům není prospěšná rozvoji dítěte
5.2.3 Podpořit rovnoměrné a efektivní využívání sítě tříd s upraveným vzdělávacím programem s důrazem na skutečné potřeby a dostupnost

5.3 Rozšířit a zkvalitnit péči o nadané žáky

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
5.3.1 Rozvinout systém identifikace nadaných žáků a možností jejich vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu

6. Poradenské služby

6.1 Zavést do školské poradenské praxe legislativní změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
6.1.1 Podporovat vzdělávání poradenských pracovníků při zavádění legislativních změn vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

6.2 Nastavit rovnoměrně dostupný poradenský systém

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
6.2.1 Posílit poradenský systém až na úroveň obcí s rozšířenou působností
6.2.2 Přizpůsobit poradenská pracoviště a profilaci odborníků školských poradenských zařízení aktuálním potřebám společného vzdělávání
6.2.3 Podporovat možnosti systematického a dlouhodobého působení pracovníků školních poradenských pracovišť ve všech jeho funkcích

6.3 Snížit předčasné odchody ze vzdělávání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
6.3.1 Z úrovně školních poradenských pracovišť se zaměřit na problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání

7. Základní umělecké vzdělávání

7.1 Zajistit dostupnost základního uměleckého vzdělávání v celém kraji

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
7.1.1 Využít stávající kapacity základních uměleckých škol pro rovnoměrnou dostupnost základního uměleckého vzdělávání
7.1.2 Ověřovat systém výběrového řízení základních uměleckých škol při přijímání žáků do oborů ZUŠ

7.2 Zachovat, popřípadě zvyšovat kvalitu uměleckého vzdělávání

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
7.2.1 Zabezpečit, zejména však koordinovat vysoce specifické vzdělávání pedagogů ZUŠ

8. Zájmové vzdělávání

8.1 Zajistit možnost docházky do školních družin pro 50 % žáků prvního stupně základní školy

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
8.1.1 Při žádostech o zápis kapacit do rejstříku škol a školských zařízení zohledňovat potřeby ředitelů škol v nerovnoměrném rozložení procentního podílu žáků jednotlivých tříd zapsaných ve školní družině

8.2 Zachovat stávající síť středisek volného času

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
8.2.1 Nezvyšovat kapacity středisek volného času

8.3 Obsahové zaměření zájmových útvarů a dalších činností provázat na priority vzdělávání

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
8.3.1 Podporovat aktivity vedoucí k nadaným dětem, žákům a studentům
8.3.2 Vytvářet podmínky pro činnosti zájmového vzdělávání pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
8.3.3 Podporovat materiální a personální zabezpečení středisek volného času k zajištění kvalitních zájmových útvarů v souladu s aktuální poptávkou v oblasti volnočasových aktivit

9. Ústavní a ochranná výchova

9.1 Přizpůsobit organizaci dětských domovů požadavkům nové legislativy s důrazem na oblast zavádění standardů kvality

Deskriptory:
VI.g ústavní a ochranná výchova
9.1.1 Se sociálními partnery systému ústavní výchovy podporovat aktivity vedoucí k funkční pěstounské péči
9.1.2 Činnost středisek výchovné péče bude podporována s ohledem na aktuální potřeby a dostupnost v jednotlivých částech kraje
9.1.3 Pokračovat v koncepci rodinného prostředí organizace dětských domovů
9.1.4 V dětských domovech podporovat kvalifikované zaměstnance pro práci s dětmi, které jsou obtížně umístitelné do pěstounské péče

9.2 Připravovat děti na odchod z dětských domovů

Deskriptory:
VI.g ústavní a ochranná výchova

10a. Domovy mládeže

10a.1 Zajistit dostupnost domovů mládeže

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
10a.1.1 Optimalizovat kapacity domovů mládeže s ohledem na demografický vývoj a dostupnost

10a.2 Zajistit kvalitu materiálního a kulturního zázemí domovů mládeže

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
10a.2.1 Stanovit standardy pro materiální vybavení domovů mládeže
10a.2.2 Podporovat kulturní a volnočasové aktivity domovů mládeže

10b. Zařízení školního stravování

10b.1 Podporovat školy a školská zařízení v aktivitách vedoucích ke zdravému školnímu stravování

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
10b.1.1 Navyšování kapacit zařízení školního stravování v návaznosti na kritéria a zásady rozvoje vzdělávací soustavy v daném segmentu vzdělávání
10b.1.2 Aplikovat nové poznatky pro zajištění pestré a výživově hodnotné stravy
10b.1.3 Podporovat školy zapojené do projektu „Zdravá školní jídelna“

10b.2 Podporovat začlenění dětí, žáků, studentů, kteří se nemohou účastnit z finančních důvodů školního stravování

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
10b.2.1 Zabezpečit školní stravování dětem, žákům a studentům, kteří se jej z finančních důvodů nemohou účastnit

11. Další vzdělávání

11.1 Přiblížit možnosti dalšího vzdělávání ve školách široké veřejnosti

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
11.1.1 Propagovat školy jako centra celoživotního vzdělávání
11.1.2 Rozšiřovat počet škol, které jsou autorizovanou osobou pro ověřování profesních kvalifikací
11.1.3 Koordinovat poskytování dalšího vzdělávání školami

11.2 Posílit koordinační funkce Centra vzdělanosti Libereckého kraje

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení

12. Postavení pedagogických pracovníků

12.1 Zvyšovat prestiž pedagogických pracovníků ve společnosti

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
12.1.1 Metodicky podporovat zavedení kariérního systému

12.2 Posilovat odbornost pedagogických pracovníků

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
12.2.1 V rámci DVPP se zaměřit na společné vzdělávání
12.2.2 V rámci DVPP středních škol se zaměřit na vzdělávání pedagogů odborného výcviku v moderních postupech a technologiích v prostředí zaměstnavatelů
12.2.3 Na všech úrovních využívat výměny zkušeností mezi školami, vzájemných stáží a příkladů dobré praxe

13. Řízení školství

13.1 Zvýšit kompetence ředitelů škol v oblastech řízení školy

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
13.1.1 Podporovat cílené vzdělávání ředitelů škol v oblastech řízení školy a manažerských dovednostech

13.2 Zlepšit spolupráci a metodické vedení na všech úrovních regionálního školství

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
13.2.1 Podporovat pravidelnou spolupráci správních orgánů na všech úrovních s důrazem na spolupráci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu se zástupci zřizovatelů obcí s rozšířenou působností
13.2.2 Na všech úrovních správy efektivně analyzovat data za účelem nastavení optimální sítě škol a školských zařízení
13.2.3 Vypracovat systém sběru dat pro ověření uplatnitelnosti absolventů oborů středních škol na trhu práce s dopadem do sítě oborů v Libereckém kraji

14a. Průřezová témata - Jazykové vzdělávání

14a.1 Dostupnými prostředky zkvalitňovat jazykovou výuku na všech stupních vzdělávání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14a.1.1 Nezvyšovat kapacity jazykových škol v kraji
14a.1.2 Zaměřit se na podporu dlouhodobého vzdělávání pedagogů cizích jazyků
14a.1.3 Podporovat výjezdy pedagogů, žáků a studentů do zemí vyučovaného jazyka
14a.1.4 Při výuce jazyků využívat nových metod a technologií
14a.1.5 Vzhledem k regionální poloze kraje podpořit výuku německého jazyka na základních a středních školách

14b. Průřezová témata - Informační a komunikační technologie

14b.1 Pro řízení škol i vzdělávání zajistit účelné a moderní informační a komunikační technologie ve školách

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14b.1.1 Podporovat obnovu a modernizaci stávajících informačních a komunikačních technologií ve školách

14b.2 Zvýšit efektivitu využívání informačních a komunikačních technologií ve školách

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14b.2.1 Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti praktického využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce
14b.2.2 Podporovat spolupráci škol za účelem výměny zkušeností v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií

14c. Průřezová témata - Zdravý životní styl

14c.1 Podporovat změnu pohledu na činnost školy a její aktivity v důsledcích působení na zdravý životní styl žáků

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14c.1.1 Podporovat aktivity ve výuce i v mimoškolních činnostech směřující ke zdravému životnímu stylu i případných dopadů negativního přístupu ke zdravému životnímu stylu
14c.1.2 Zvýšit spolupráci škol a poradenských služeb na všech úrovních k prevenci v oblasti zdravého tělesného a psychického vývoje dětí, žáků a studentů
14c.1.3 Podporovat všestrannou nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro širokou základnu žáků bez ohledu na výkonovou složku aktivit
14c.1.4 Podporovat školy zapojené do projektu „Škola podporující zdraví“
14c.1.5 Změny provozních a organizačních podmínek škol přizpůsobovat pozitivnímu dopadu na vytváření příznivého klimatu ve škole, režimu života a vztahů mezi žáky

14d. Průřezová témata - Tělesná výchova

14d.1 Zvýšit účast žáků na výuce tělesné výchovy

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
14d.1.1 Podporovat metodické vedení vyučujících tělesné výchovy
14d.1.2 Vyhodnocovat stav výuky tělesné výchovy a vztah k pohybu dětí, žáků a studentů

14d.2 Zlepšit vztah k pohybu dětí, žáků a studentů

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14d.2.1 Zlepšit materiální podmínky pro výuku tělesné výchovy

14e. Průřezová témata - Environmentální výchova a výchova k udržitelnému rozvoji

14e.1 Udržet stabilní krajský systém EVVO a VUR pokrývající všechny oblasti a stupně vzdělávání a celoživotní vzdělávání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14e.1.1 Popularizovat oblast EVVO a VUR
14e.1.2 Podporovat vzájemnou spolupráci škol a spolupráci škol s dalšími organizacemi v oblasti EVVO a VUR
14e.1.3 Oceňovat školy, školská zařízení, neziskové a další vzdělávací organizace s kvalitními programy EVVO a VUR
14e.1.4 Podporovat ekologicky šetrné provozy škol a školských zařízení Libereckého kraje

14f. Průřezová témata - Prevence společensky nežádoucího chování

14f.1 Zlepšit spolupráci mezi jednotlivými úrovněmi pracovišť primární prevence

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14f.1.1 Zmapovat minimální preventivní programy na školách
14f.1.2 Podpořit spolupráci škol s externími subjekty v oblasti primární prevence, zejména s certifikovanými poskytovateli

14f.2 Motivovat pracoviště primární prevence k aktivitám v souladu s aktuálními hrozbami

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání
14f.2.1 Podpořit činnost okresních metodiků prevence
14f.2.2 Podporovat specializační studium školních metodiků prevence