» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 09/2021 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaAkční plán ke Koncepcistátní politiky cestovníhoruchu 2014-2020na období 2019-2020Akční plán Strategieregionálního rozvoje ČR2021-2022Nařízení EPa Rady (ES)č.1303/2013o společnýchustanoveních oEFRR, ESF, FS,EZFRV a ENRRKoheznípolitikaDohodao partnerstvípro programovéobdobí2014-2020(rev. 6/2020)Zákon č.183/2006 Sb.,o územnímplánovánía stavebnímřáduÚzemníplánováníPolitikaúzemníhorozvoje ČR,ve zněníAktualizace č.5(2015)InvestičnípolitikaZákon č.134/2016 Sb.o zadáváníveřejnýchzakázekZákon č.311/2013Sb., o převoduvlastnického právaZákon č. 183/2006Sb., o územnímplánování astavebním řáduZákon č. 360/1992Sb., o výkonupovolání autorizovanýcharchitektů, inženýrůa technikůStavební řádVyvlastněníZákon č. 26/2000Sb., o veřejnýchdražbáchVeřejné dražbya realitní činnostZákon č.184/2006Sb., ovyvlastněníZákon č.256/2001Sb.,opohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaPolitikabydleníPolitikaarchitektury astavební kulturyČR (2014-2020)Zákon č. 211/2000Sb., o Státním fondurozvoje bydleníCestovní ruchKoncepce státní politikycestovního ruchu v ČR2014-2020Zákon č.159/1999 Sb.,o některých podmínkáchpodnikánív oblasticestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb.,o státní pomoci přiobnově území postiže-ného živelní nebo jinoupohromouZákon č. 378/2005Sb., o podpořevýstavbydružstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpořeregionálního rozvojeRozvoj domovníhoa bytového fonduNájmy bytů anebytovýchprostorZákon č. 67/2013Sb., užívání bytů anebytových prostorův domě s bytyAktualizace Strategickéhorámce hospodářskérestrukturalizaceÚsteckého,Moravskoslezského a Karlovarského kraje(2020) [akt. 2020]Zákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Zásady urbánní politikyAktualizace 2017Dohodao partnerstvípro programovéobdobí2021-2027Národníkoncepcerealizacepolitiky sou-držnosti v ČRpo roce 2020Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekČR 2016-2020Souhrnný akční plánStrategie restrukturali-zace Ústeckého,Moravskoslezskéhoa Karlovarskéhokraje 2021 [akt. 2019]Koncepce rozvojevenkova 2021-2027Koncepce SMART Cities -odolnost prostřednictvímSMART řešení pro obce,města a regionyKoncepce bydleníČeské republiky2021+Strategie rozvojecestovního ruchu ČR2021-2030Krizový akční pláncestovního ruchu ČR2020-2021Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekČR 2021+Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadůepidemie koronaviruSARS CoV-2 na nájemceprostor sloužícíchk uspokojování bytovépotřeby, na příjemceúvěru poskytnutéhoStátním fondem rozvojebydlení a v souvislostis poskytováním plněníspojených s užívánímbytů a nebytovýchprostorů v domě s bytyZákon č. 39/2020Sb., o realitnímzprostředkovánía o změněsouvisejícíchzákonů (zákono realitnímzprostředkování)
zobrazit legendu