» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2021 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadující vznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaAkční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 na období 2019-2020Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022Nařízení EP a Rady (ES) č.1303/2013 o společných ustanoveních o EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRRKohezní politikaDohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 5/2019)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduÚzemní plánováníPolitika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.5 (2015)Investiční politikaZákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázekZákon č.311/2013 Sb., o převodu vlastnického právaZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řáduZákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a technikůStavební řádVyvlastněníZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbáchVeřejné dražby a realitní činnostZákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastněníZákon č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaBytová politikaKoncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)Politika architektury a stavební kultury ČR (2014-2020)Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydleníCestovní ruchKoncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020Zákon č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikánív oblasti cestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiže- ného živelní nebo jinou pohromouZákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvojeRozvoj domovního a bytového fondu Nájmy bytů a nebytových prostorZákon č. 67/2013 Sb., užívání bytů a nebytových prostorů v domě s bytyZákon o realitním zprostřed- kování (v přípravě)Strategický rámec hospo-dářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského krajeZákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Zásady urbánní politikyAktualizace 2017Dohoda o partnerství pro programové období 2021-2027Národní koncepce realizace politiky sou- držnosti v ČR po roce 2020Strategie elektronizace zadávání veřej- ných zakázek ČR 2016-2020Souhrnný akční plán Strategie restrukturali- zace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020 [akt. 2019]Koncepce rozvoje venkova 2021-2027Koncepce SMART Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regionyKoncepce bydlení České republiky 2021+Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2021+Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020-2021Strategie elektronizace zadávání veřej- ných zakázek ČR 2021+
zobrazit legendu