» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 04/2020 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaAkční plán ke Koncepcistátní politiky cestovníhoruchu 2014-2020 naobdobí 2017-2018Akční plán Strategieregionálního rozvoje ČR2019-2020Nařízení EPa Rady (ES)č.1303/2013o společnýchustanoveních oEFRR, ESF, FS,EZFRV a ENRRKoheznípolitikaDohodao partnerstvípro programovéobdobí2014-2020(rev. 3/2018)Zákon č.183/2006 Sb.,o územnímplánovánía stavebnímřáduÚzemníplánováníPolitikaúzemníhorozvoje ČR,ve zněníAktualizace č.1(2015)InvestičnípolitikaZákon č.134/2016 Sb.o zadáváníveřejnýchzakázekZákon č.311/2013Sb., o převoduvlastnického právaZákon č. 183/2006Sb., o územnímplánování astavebním řáduZákon č. 360/1992Sb., o výkonupovolání autorizovanýcharchitektů, inženýrůa technikůStavební řádVyvlastněníZákon č.26/2000Sb., oveřejnýchdražbáchVeřejnédražbyarealitníčinnostZákon č.184/2006Sb., ovyvlastněníZákon č.256/2001Sb.,opohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaStrategie regionálníhorozvoje České republiky2014-2020BytovápolitikaKoncepce bydleníČeské republiky do roku2020 (revidovaná)Politikaarchitektury astavební kulturyČR (2014-2020)Zákon č. 211/2000Sb., o Státním fondurozvoje bydleníCestovní ruchKoncepce státní politikycestovního ruchu v ČRobdobí 2014-2020Zákon č.159/1999 Sb.,o některých podmínkáchpodnikánív oblasticestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb.,o státní pomoci přiobnově území postiže-ného živelní nebo jinoupohromouZákon č. 378/2005Sb., o podpořevýstavbydružstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpořeregionálního rozvojeRozvoj domovníhoa bytového fonduNájmy bytů anebytovýchprostorZákon č. 67/2013Sb., užívání bytů anebytových prostorův domě s bytyZákon orealitnímzprostřed-kování(v přípravě)Strategický rámec hospo-dářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského krajeZákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Zásady urbánní politikyAktualizace 2017Dohodao partnerstvípro programovéobdobí2021-2027Národníkoncepcerealizacepolitiky sou-držnosti v ČRpo roce 2020Akční plán plně-ní Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekpro období2016-2020Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekČR 2016-2020Souhrnný akční plánStrategie restrukturali-zace Ústeckého,Moravskoslezskéhoa Karlovarskéhokraje 2019-2020[akt. 2019]Koncepce rozvojevenkova 2021-2027
zobrazit legendu