» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2019 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Kraje Vysočina

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DMKSUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZásady územního rozvoje KV (akt. 2016)Územně analytické podklady KV (2017)Regionální inovační strategie KV (2013-2020)Koncepce prevence kriminality KV na léta 2017 až 2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KV (2011)Plány dílčích povodí (2015–2021)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeÚzemní energetická koncepce KV (2008)Krajská příloha k národní RIS 3 za KV (2014-2020)Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyStrategie rozvoje Kraje Vysočina 2015-2020Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KV(2016)Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb KV na roky 2016-2018Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v KV aktualizace pro období 2016 - 2020Strategie protidrogové politiky KV 2016 - 2019Plán odpadovéhohospodářství KV 2016–2025Strategie zvláštní územní ochrany přírody KV (2015)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KV (akt. 2015)Strategický plán rozvoje zdravotnictví do roku 2020OstatníZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportuNařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Koncepce bezpečnosti silničního provozu v KV na období 2011 - 2020Plán dopravní obslužnosti území KV (2017 - 2021)Koncepce rozvoje silniční sítě na území KV (2017)Program Zdraví 2020 pro KV 2016-2020Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v KV na období 2014 - 2020Koncepce památkové péče v KV na období 2013-2016Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Jihovýchod (akt. 2016)Strategie ICT KV
zobrazit legendu