» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 07/2021 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Kraje Vysočina

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DMKSUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíZákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny OstatníZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Krizový plán KVZásady územního rozvoje KV 2017+Územně analytické podklady KV 2017+Regionální inovační strategie KV 2013–2020Koncepce prevence kriminalityKV 2017–2020Koncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty KV 2018–2025Územní energetická koncepce KV 2017–2042Krajská příloha k národní RIS3 KV 2014–2020 (akt. 2018)Plány dílčích povodí 2016–2022Povodňový plán KV 2005+ (akt. 2019)Strategie rozvoje KV 2021–2027Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KV2016–2020Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb KV 2016–2020Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit KV 2016–2020Strategie protidrogové politiky KV 2016–2019Plán odpadovéhohospodářství KV 2016–2025Strategie zvláštní územní ochrany přírody KV 2015+Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KV 2004+ (akt. 2015)Strategický plán rozvoje zdravotnictví KV2019+Koncepce bezpečnosti silničního provozu KV 2011–2020 Plán dopravní obslužnosti KV 2017–2021Koncepce rozvoje silniční sítě KV 2017+Program Zdraví 2030 pro KV 2021–2025 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy KV 2014–2020Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ062016–2020Akční plánprotihlukových opatření KV 2016+Plán rozvoje sportu KV 2018–2025Havarijní plán KVPožární poplachový plán KVDílčí plán obrany KVPandemický plán KV*1*3*4*8*7*2Strategie rozvojecestovního ruchuKV 2017-2025
zobrazit legendu