» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 09/2015 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Jihočeského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejnéhozdravíProgram rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020Akční plán protihlukových opatření pro hlavní komunikace ve vlastnictví JČK (2015)Strategie rozvoješkolství v JČK vhorizontu do roku 2020Regionální inovační strategieJihočeského kraje 2007 - 2015Krajský plánvyrovnávánípříležitostí proosoby sezdravotnímpostižením 2013 - 2016Strategiebezpečnostisilničního provozu2010 - 2013Koncepceoptimalizacedopravní sítě naúzemí JČK(2011 - 2026)Plán dopravníobslužnostiúzemí JČK naléta 2012 - 2016Koncepce ochranypřírody a krajiny (2008)Koncepce EVVO 2012-2020Koncepce v oblasti rodinné politiky a sociálně-právníochrany dětí na území JČK 2010-2015Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2014-2016Strategie rozvoje cestovního ruchu2007 - 2013Koncepce rozvojezřizovanýchorganizací v oblasti kultury na roky 2015-2020Koncepce podporypamátkové péče,JČK na období 2015-2020Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., onávykovýchlátkáchKrajská příloha k národní RIS 3 strategii 2014-2020KoncepcezdravotnictvíJČK 2015 - 2020Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015-2017: Strategie protidrogovépolitiky, Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování, Koncepce sociálníhozačleňování osob ohrožených sociálním vyloučením, Koncepce integrace romské menšiny, Koncepce prevence kriminalityPlán odpadovéhohospodářství 2004-2016Program snižováníemisí (2005)Program ke zlepšováníkvality ovzduší JČK (2010)Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2013Plán oblasti povodí Dyje a Dolní Vltavy (2009)Plán oblasti povodí Horní Vltavy (2009)Koncepce proti-povodňové ochrany na území JČK (2007)VzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduÚzemní energetickákoncepce2013-2033Zákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.406/2000 Sb.,o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZásady územního rozvoje (2015)Územně analyticképodklady 2013-2015Dlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojvzdělávací soustavy (2012)Zákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny
zobrazit legendu