Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Rozbalit detaily

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015

1. Bezpečnost

1.1 Zadlužování, lichva a další organizovaná kriminalita v sociálně vyloučených lokalitách

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
1.1.1 Zřízení pozic specialistů pro řešení případů lichvy
1.1.2 Výzkum o současné podobě lichvy v sociálně vyloučených lokalitách

1.2 Pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.a sociální poradenství
IX.c sociální prevence
XX.b kriminalita a prevence kriminality
1.2.1 Ochrana obětí trestné činnosti
1.2.2 Bezplatná právní pomoc pro vymezenou skupinu obětí trestných činů či oběti, které jsou nemajetné

1.3 Primární prevence

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality
1.3.1 Vznik dotačního titulu na preventivní programy v sociálně vyloučených lokalitách

1.4 Mediální zobrazování sociálně vyloučených lokalit a života v nich

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
1.4.1 Kampaň proti násilí z nenávisti

1.5 Plnění úkolů v rámci reformy Policie ČR s důrazem na to, že policisté budou odměňováni za nadstandardní výkony ve všech vykonávaných činnostech, z čehož lze dovodit, že budou odměňováni i za svoji činnost v prostředí sociálně vyloučených lokalit

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality

1.6 Bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality
1.6.1 Podpora vzniku komunikačních pracovních skupin pro řešení oblasti bezpečnosti v obcích s výskytem sociálně vyloučených lokalit

2. Bydlení

2.1 Standardizace státní podpory sociálního bydlení

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
X.d služby pro rodiny a děti
XVI.d dostupné bydlení
2.1.1 Zohlednění potřeb cílové skupiny v rámci komplexního řešení sociálního bydlení
2.1.2 Zajištění programů podpory pořízení, rekonstrukce nebo výstavby a provozování sociálního bydlení všech forem - krizové, tréninkové a dlouhodobé (zejména pro neziskové a obecní sociální bydlení)
2.1.3 Realizace Pilotního projektu garantovaného bydlení

3. Sociální služby, rodina a zdraví

3.1 Vytvořit metodiku pro plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí a krajů

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
3.1.1 Definovat povinnost plánovat rozvoj sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodě

3.2 Vytvořit funkční síť sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, síť sociálních služeb pro rodinu

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
3.2.1 Podpora vzniku, rozšíření a inovací sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách
3.2.2 Vytvořit parametry k nastavení sítě sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách
3.2.3 Propojit plánování rozvoje sociálních služeb a jejich financování, vytvoření metodiky k tomuto procesu
3.2.4 Revidovat stávající definice sociálních služeb - raná péče, podpora samostatného bydlení, domy na půl cesty, azylové domy v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, ve vztahu k potřebám obyvatel sociálně vyloučených lokalit

3.3 Zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb a orgánů sociálně právní ochrany dítěte ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti
3.3.1 Zohlednit specifické podmínky sociálně vyloučených lokalit v metodice stanovení počtu pracovních míst OSPOD a kurátorů pro mládež

3.4 Vytvořit multidisciplinární přístup v rámci SPOD a sociálních služeb a stanovit kompetence veřejné správy a ostatních subjektů

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
IX.c sociální prevence
XVII.a legislativní a regulační prostředí
3.4.1 Vypracovat specifický multidisciplinární standard práce s osobami ze sociálně vyloučených lokalit
3.4.2 Zavést metodu „case management“ jako základ přímé práce se sociálně vyloučenými klienty na multidisciplinární úrovni, která je zákonem vyžadována
3.4.3 Zřídit koordinační tým služeb subjektů pracujících s lidmi v SVL. Vytvořit jeho prováděcí metodiku
3.4.4 Zavést specifické požadavky pro práci OSPOD v souvislosti se sociálně vyloučenými lokalitami

3.5 Předcházet umístění dítěte mimo rodinu, podporovat vhodné formy náhradní rodinné péče a návrat dítěte do rodiny

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
X.c ohrožené děti
3.5.1 Aktivizačně působit na rodinu, jejíž dítě je umístěné v zařízení ústavní výchovy
3.5.2 Legislativně zamezit nařízení ústavní péče nad dítětem z ekonomických či bytových důvodů
3.5.3 Optimalizovat síť Středisek výchovné péče (SVP) alespoň v regionech se SVL
3.5.4 Stanovení povinnosti rodičům ohroženého dítěte využívat sociální či jiné podpůrné služby
3.5.5 Vytvořit metodiku depistáže dětí předškolního věku, jejichž školní úspěšnost je ohrožena sociálním vyloučením a zajistit předškolní vzdělávání pro určené děti

3.6 Vytvořit vzdělávání pro subjekty zainteresované do problematiky sociálně vyloučených lokalit

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
VIII.b ohrožené skupiny
3.6.1 Zavést předmět „Specifika práce v sociálně vyloučených lokalitách“ do agendy metodického vedení pracovníků OSPOD

3.7 Zlepšit dostupnost zdravotní péče a prevence

Deskriptory:
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
3.7.1 Zavedení pozice zdravotně-sociálního pomocníka v rámci terénních programů

4. Vzdělávání

4.1 Změna financování mateřských, základních a středních škol

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí
4.1.1 Navázání zvýšení normativu na žáka se sociálním znevýhodněním
4.1.2 Přechod od systému speciálních vzdělávacích potřeb k systému podpůrných opatření na všech úrovních vzdělávání
4.1.3 Začlenit školní poradenská pracoviště do standardního financování škol v rozsahu závisejícím na počtu žáků školy
4.1.4 Vytvořit specifickou nárokovou podporu pro žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí

4.2 Posílení dostupnosti, kvality a využívání předškolní péče

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VIII.b ohrožené skupiny
X.c ohrožené děti
4.2.1 Systém úhrady poplatků za MŠ pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
4.2.2 Zajištění včasné péče zejména prostřednictvím docházky dětí do mateřských škol
4.2.3 Pilotáž metod zaměřených na posílení kognitivních funkcí a jazykovou přípravu
4.2.4 Zpřísnění kritérií pro zřizování přípravných tříd a zařazování dětí do přípravných tříd
4.2.5 Odstranění diskriminačních kritérií pro přijímání dětí do veřejných mateřských školek
4.2.6 Novelizace zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách tak, aby bylo možné ranou péči poskytovat dětem ze sociálně vyloučeného prostředí
4.2.7 Zavedení možnosti nařídit docházku do mateřské školy v případě identifikace ohrožení školní úspěšnosti dítěte ze strany OSPOD

4.3 Posílení otevřenosti a kvality základního vzdělávání

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
4.3.1 Standardizace práce, metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagoga
4.3.2 Posílení dodržování školského zákona v oblasti nárokovosti místa ve spádové základní škole a dodržování zákona v oblasti odmítnutí přijetí do ZŠ
4.3.3 Krátkodobá opatření transformace systému škol zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením
4.3.4 Střednědobá opatření transformace systému škol zřízených pro žáky s lehkým mentálním postižením
4.3.5 Zavedení a realizace "strategií obcí" pro vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného prostředí
4.3.6 Zavedení standardního systému prevence a řešení záškoláctví

4.4 Posílení kvality profesní přípravy a podpora středního školství

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
4.4.1 Prodloužit povinnou školní docházku až po získání minimálně výučního listu
4.4.2 Systematizovat kvalitní a metodicky ošetřenou profesní přípravu na ZŠ a alokovat na ni odpovídající finanční prostředky
4.4.3 Vytvořit systém minimální závazné podpory studentům středních škol
4.4.4 Revidovat rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání

4.5 Transformace péče o ohrožené děti

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
4.5.1 Vybudování systému a metodiky včasné identifikace ohrožení dítěte a případové spolupráce všech zainteresovaných subjektů orientovaného na prevenci ohrožení dítěte a prevenci zařazení dítěte do ústavní či ochranné výchovy
4.5.2 Transformace školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy v souladu s Koncepcí transformace systému náhradní výchovné péče

4.6 Transformace a posílení kvality poradenského systému

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
4.6.1 Posílení kapacity poradenských zařízení
4.6.2 Posílení kvality a standardizace služeb poradenských zařízení
4.6.3 Standardizovat školní poradenská pracoviště při základních a středních školách

4.7 Posílení metodické připravenosti budoucích i stávajících pedagogických pracovníků

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.i celoživotní učení
VIII.b ohrožené skupiny
4.7.1 Vytvoření zavazujícího pro-inkluzivního standardu pedagogického pracovníka
4.7.2 Zajištění připravenosti budoucích pedagogických pracovníků k výkonu pro-inkluzivní praxe
4.7.3 Zajištění dostatečné nabídky kvalitního vzdělávání stávajících pracovníků v rámci DVPP v obl. aplikace vyrovnávacích a podpůrných opatření, v práci s dětmi/žáky/studenty ze soc. vyloučeného či kult. odlišného prostředí a nastavování inkluz. metod výuky
4.7.4 Standardizace a obsahové vymezení práce sociálního pedagoga při základních a středních školách

4.8 Posílení kvality a navýšení grantové podpory opatření v oblasti vzdělávání sociálně vyloučených dětí

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence
X.c ohrožené děti
4.8.1 Efektivizace dotační podpory nevládních neziskových organizací v oblasti podpory vzdělávání
4.8.2 Zapracování potřebných opatření pro podporu úspěšného vzdělávání sociálně vyloučených dětí mezi priority čerpání Evropského sociálního fondu na období 2014+

5. Zaměstnanost a dávkové systémy

5.1 Prohloubení motivace dávkových systémů k práci, soběstačnosti a aktivnímu přístupu k řešení sociální situace

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.b nezaměstnanost
VII.c služby zaměstnanosti
VIII.b ohrožené skupiny
5.1.1 Efektivní využití dávkových systémů při aktivizaci obyvatel k zaměstnanosti a při podpoře bydlení

5.2 Komplexní programy na podporu zaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VII.c služby zaměstnanosti
VIII.b ohrožené skupiny
5.2.1 Zavádění zónového zprostředkování práce
5.2.2 Vypracovat společnou metodiku pro zavedení systému prostupného zaměstnávání
5.2.3 Posílení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb při tvorbě individuálních akčních plánů
5.2.4 Zavádění nástrojů flexibilního zaměstnávání a odměňování
5.2.5 Metodická podpora zavádění lokálních sítí zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách

5.3 Podpora podnikatelských aktivit v sociálně vyloučených lokalitách

Deskriptory:
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
5.3.1 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek v sociálně vyloučených lokalitách - uplatňování institutu zvláštní podmínky

5.4 Prevence zadlužování a řešení předluženosti v sociálně vyloučených lokalitách

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XX.b kriminalita a prevence kriminality
5.4.1 Vytvoření mezioborové platformy k předluženosti a pravidelný monitoring ochrany spotřebitele ve věci finančních půjček a spotřebitelských úvěrů

6. Regionální rozvoj

6.1 Rozvoj komunitní práce

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
6.1.1 Metodika komunitní práce

6.2 Spolufinancování projektů sociální ekonomiky soukromoprávními subjekty

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
VII.a aktivní politika zaměstnanosti
VIII.a aktivní začleňování
6.2.1 Úvěry na sociální ekonomiku a postup pro přidělování těchto úvěrů

6.3 Příprava globálního grantu, fondu malých projektů na podporu sociální inkluze

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.b ohrožené skupiny
6.3.1 Fond malých projektů

6.4 Studie o migraci se zvláštním zřetelem na migraci za prací a z důvodu bytové krize

Deskriptory:
VII.e mobilita pracovní síly
6.4.1 Tvorba analýzy migrace se zvláštním zřetelem na migraci z bytových důvodů a za prací