Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
1. "Hlavní principy"
1.1 "Cíle a aktivity"

Rozbalit detaily

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009-2015 [akt. 2013]

1. SYSTÉM ŘÍZENÍ VaVaI

1.1 ZAVÉST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VaVaI NA VŠECH ÚROVNÍCH

Popis / Komentář:
Cílem je zavést strategické řízení VaVaI na ústřední úrovni založené na důsledném soustavném vyhodnocování dopadů Národní politiky VaVaI a systematické analytické činnosti v této oblasti. Všechny tyto součásti strategického řízení budou efektivně využívány k pružnému reagování politiky VaVaI na měnící se podmínky rozvoje znalostní společnosti.... »

1.1.1 Zřídit jeden koordinační orgán na ústřední úrovni státní správy s odpovědností za VaVaI
Popis / Komentář:
Za účelem zavedení strategického řízení VaVaI a zefektivnění systému veřejné podpory VaVaI bude vytvořen koordinační orgán, jemuž bude svěřena odpovědnost za strategické řízení VaVaI, včetně koordinace veřejné podpory VaVaI. Koordinační orgán vznikne v r. 2013 transformací současné RVV, která značnou část těchto aktivit již plní.... »

1.1.2 Zahájit činnost Technologické agentury ČR v souladu s novelou zákona č. 130/2002 Sb.
Popis / Komentář:
Důležitou součástí efektivního systému veřejné podpory VaVaI je také efektivní implementační struktura. Zatímco účelová podpora základního výzkumu je v ČR dostatečně koncentrována (s dominantním postavením Grantové agentury ČR), účelová podpora aplikovaného výzkumu je značně fragmentována. Za účelem koncentrace (a tím zefektivnění) podpory aplikovaného výzkumu je v novelizovaném zákoně č. 130/2002 Sb. upravena působnost Technologické agentury ČR (TA ČR).... »

1.1.3 Z prostředků státního rozpočtu průběžně podporovat realizaci a aktualizaci NP VaVaI
Popis / Komentář:
Nedílnou součástí strategického řízení politiky VaVaI je soustavné sledování a vyhodnocování systému VaVaI a poskytování odborného analyticko-koncepčního zázemí pro politiku VaVaI (think-tank pro politiku VaVaI). Tvorba analýz a podkladových studií a jejich účelné využívání decisní sférou je žádoucí nejen ve fázi přípravy politiky VaVaI, ale také v průběhu její realizace, kdy na jejich základě mohou být implementována případná korekční opatření.... »

1.1.4 Posílit roli manažerského řízení vysokých škol a ostatních výzkumných organizací
Popis / Komentář:
Kromě ústřední úrovně státní správy systému VaVaI je potřebné zlepšit manažerské řízení také na vysokých školách i v ostatních veřejných výzkumných organizacích s cílem posílení třetí role vysokých škol a výzkumných institucí. K posílení manažerského řízení vysokých škol a ostatních výzkumných organizací přispěje vhodná forma zapojení zástupců dalších sektorů do řízení těchto institucí.... »

2. PRIORITY PODPORY VaVaI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

2.1 ZACÍLIT VEŘEJNOU PODPORU VaVaI NA POTŘEBY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Popis / Komentář:
Za účelem koncentrace kapacit a zdrojů pro dosahování v praxi uplatitelných výsledků výzkumu budou náročným a odborným způsobem identifikovány potřeby společnosti a výzkumné směry, které napomohou tyto potřeby naplňovat. Těmto výzkumným směrům bude věnována mimořádná pozornost při formulaci politiky VaVaI a rozdělování veřejných prostředků na aplikovaný výzkum a vývoj.

2.1.1 Přehodnotit priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR
Popis / Komentář:
Veřejná podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací bude nadále poskytována především ve vazbě na potřeby aplikační sféry zakotvené v prioritních směrech aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.... »

2.1.2 Veřejnou podporu přednostně směřovat na VaVaI v prioritách odpovídajících potřebám společnosti a znalostní ekonomiky ČR
Popis / Komentář:
Identifikované priority budou transformovány do programů účelové podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, které budou vyhlašovány Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli veřejné podpory. Při stanovení priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (viz aktivita A 2-1) bude zároveň odborným způsobem kvantifikováno, jaký podíl veřejných finančních prostředků bude vyčleněn na účelovou podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v identifikovaných prioritách.... »

3. POSÍLENÍ ZÁVISLOSTI VÝŠE PODPORY NA DOSAHOVANÝCH VÝSLEDCÍCH

3.1 ZVÝŠIT EFEKTIVITU SYSTÉMU VĚŘEJNÉ PODPORY VaVaI

Popis / Komentář:
Jedním ze základních předpokladů pro vyvážený rozvoj národního inovačního systému je efektivní systém veřejné podpory výzkumu a vývoje. Cílem je nastavit mechanismy pro poskytování, využití a evaluaci veřejné podpory VaVaI tak, aby tato podpora přispívala k excelenci českého výzkumu a využitelnosti výsledků VaV v inovacích.

3.1.1 Institucionální podporu VaV rozdělovat podle hodnocení výsledků VaV výzkumných organizací
Popis / Komentář:
Institucionální podpora tvoří a bude tvořit v budoucnosti (i přes posílení důrazu na účelovou podporu) významnou část veřejných prostředků na VaV. Důležitým předpokladem pro zajištění efektivity veřejných prostředků investovaných do VaV formou institucionální podpory je důsledné a pravidelné vyhodnocování výzkumných výsledků podpořených institucí. Systém hodnocení dopadů institucionální podpory bude transparentní a z hlediska vazby objemu podpory na dosahované výsledky dostatečně motivační.... »

3.1.2 Zvyšovat podíl finančních prostředků na VaV poskytovaných formou účelové podpory
Popis / Komentář:
Veřejné výdaje na VaV musí odpovídat potřebám znalostní společnosti nejen dynamikou růstu, ale především svou strukturou. Ve veřejných výdajích na VaV bude nadále zvyšován význam účelové podpory, přičemž nárůst finančních prostředků na VaV, který lze očekávat v letech 2012 až 2015, bude přednostně směřovat na účelovou podporu.... »

3.1.3 Důsledně evaluovat všechny programy účelové podpory, nové programy vyhlašovat na základě vyhodnocení dopadů předchozích programů a ve vazbě na výsledky průběžných evaluací tyto programy usměrňovat a modifikovat
Popis / Komentář:
Veřejné soutěže a zakázky ve VaV jsou (resp. budou) vyhlašovány a administrativně zajišťovány prostřednictvím Grantové agentury ČR (základní výzkum), Technologické agentury ČR (aplikovaný výzkum, vývoj a inovace s výjimkou zemědělského, bezpečnostního, obranného a zdravotnického VaV) a dalšími poskytovateli veřejné podpory (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví a... »

3.1.4 Podporovat vznik a rozvoj velké infrastruktury pro VaVaI při současném nastavení udržitelného mechanismu financování provozu
Popis / Komentář:
Podpora vzniku a rozvoje velké infrastruktury pro VaVaI patří mezi významné cíle Reformy a legislativně je upravena v novele zákona č. 130/2002 Sb.... »

3.1.5 Rozšířit současný informační systém VaVaI za účelem zlepšení managementu znalostí státní správy i soukromé sféry
Popis / Komentář:
Informace o projektech VaV financovaných z veřejných zdrojů a jejich výstupech jsou v současné době dostupné v Informačním systému výzkumu a vývoje (dále jen „IS VaV“). V souladu s Reformou a novelou zákona č. 130/2002 Sb. bude IS VaV rozšířen o monitorování projektů z oblasti inovací. Rejstřík informací o výsledcích, který obsahuje údaje popisující dosažené výsledky (jako jsou např.... »

4. VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ VaV V INOVACÍCH JAKO UKAZATEL EFEKTIVITY VEŘEJNÉ PODPORY

4.1 VYUŽÍVAT VÝSLEDKY VaV V INOVACÍCH A ZLEPŠIT SPOLUPRÁCI VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU VE VaVaI

Popis / Komentář:
Kromě dosažení excelence výzkumu a vývoje bude v ČR zlepšeno i využívání výsledků VaV v inovacích, které povede k růstu konkurenceschopnosti podnikové sféry, zdraví obyvatel a kvality života v ČR. Cílem je proto zajištění dostatečného množství poznatků využitelných v praxi, vytvoření mechanismů pro snadný a rychlý přenos těchto poznatků do praktických aplikací a zvýšení absorpční kapacity aplikační sféry pro využívání nových poznatků VaV v inovacích.... »

4.1.1 Ve výzkumných organizacích podporovat vytváření strategií zaměřených na realizaci výsledků VaV v praxi a ochranu duševního vlastnictví
Popis / Komentář:
Základním předpokladem pro úspěšnou komercializaci nových poznatků VaVaI vznikajících ve výzkumných organizacích jsou účinné strategie pro transfer znalostí, jejichž vytvoření bude finančně podporováno v rámci 3. prioritní osy OP VaVpI.... »

4.1.2 Stimulovat pracovníky výzkumných organizací k tvorbě poznatků využitelných v inovacích a ke spolupráci s podniky
Popis / Komentář:
Na úrovni výzkumných organizací je také důležité vytvořit motivující systém hodnocení práce výzkumných pracovníků, který kromě kvality výzkumné práce bude u aplikovaného výzkumu dostatečně zohledňovat i praktickou uplatnitelnost dosažených výsledků. Do systému odměňování pracovníků VO proto budou zapracovány účinné mechanismy (tj.... »

4.1.3 Vyhlásit program na podporu komercializace výsledků VaV vznikajících na vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích
Popis / Komentář:
Na vysokých školách, výzkumných ústavech a ve sdruženích více výzkumných institucí je podporováno z OP VaVpI (v Praze z OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha- Adaptabilita) vytvoření center transferu technologií (znalostí), jejichž cílem je napomáhat pracovníkům těchto institucí při komercializaci nových poznatků VaV.... »

4.1.4 Podporovat výstavbu a rozvoj infrastruktury pro VaVaI na regionální úrovni s vazbou na velké infrastruktury na straně jedné a aplikační sféru (inovace) na straně druhé
Popis / Komentář:
Prostřednictvím investic do infrastruktury pro VaVaI realizovaných na národní i regionální úrovni bude vytvořena hustá síť efektivně fungujících subjektů, které zajistí dostatečnou kapacitu pro vlastní výzkumné aktivity a uspokojení poptávky inovačních podniků.... »

4.1.5 Vyhlásit program podpory rozsáhlejších projektů pokrývajících celý cyklus výzkum – vývoj – inovace, ve kterých budou společně působit výzkumné organizace a podniky
Popis / Komentář:
Pro intenzivnější využívání výsledků VaV z veřejného sektoru a lepší spolupráci výzkumných týmů z vysokých škol a ústavů s podniky budou Technologickou agenturou ČR vytvořeny a vyhlašovány multidisciplinární a problémově orientované programy umožňující podporu technologicky zaměřených projektů většího rozsahu pokrývajících celý inovační cyklus (tj. projekty zahrnující složky základního i aplikovaného výzkumu, vývoje i následné testování pro uplatnění v praktických aplikacích).... »

4.1.6 Vyhlásit program na podporu zavádění inovací malými a středními podniky s důrazem na podporu fáze testování funkčnosti prototypu
Popis / Komentář:
Vzhledem k tomu, že v podnikovém sektoru jsou dopadům tržních selhání v oblasti VaVaI vystaveny především malé a střední podniky (dále jen „MSP“), bude veřejná podpora stimulovat MSP k realizaci výzkumných a inovačních aktivit. Do roku 2014 bude pro tyto účely využíváno stávajících programů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje (TIP) a OP PI (program Inovace).... »

4.1.7 Podporovat spolupráci MSP s výzkumnými organizacemi poskytováním poukázek (voucherů) na realizaci společného VaVaI
Popis / Komentář:
TA ČR vyhlásí program tzv. inovačních poukázek (voucherů) pro MSP, které budou určeny na úhradu nákladů spojených s inovací produktu nebo služby. Poukázky budou uplatnitelné u výzkumných organizací a umožní MSP jednoduchým a rychlým způsobem navázat kontakt s těmito organizacemi a realizovat zakázku menšího rozsahu, zaměřenou na získání externího know-how (např. realizaci externího VaV, transferu znalostí apod.).... »

4.1.8 Vyhodnotit možnosti zakládání fondů rizikového kapitálu s účastí soukromých a veřejných finančních prostředků
Popis / Komentář:
Kromě příznivého daňového prostředí a přiměřených regulací je účelné stimulovat investice rizikového kapitálu do začínajících inovačních podniků s vysokým růstovým potenciálem vytvářením specializované finanční infrastruktury (i v návaznosti na „pre-seed“ fondy vytvářené v rámci OP VaVpI).... »

4.1.9 Podporovat rozvoj kvalitních poradenských služeb, které směřují k posílení VaV a inovačních aktivit v podnicích a využívání výsledků VaV praxi
Popis / Komentář:
Současně s rozvojem inovační infrastruktury bude také zlepšována dostupnost a kvalita podpůrných poradenských služeb pro MSP souvisejících s realizací VaV a zaváděním inovací, řízením VaVaI a transferem poznatků z veřejného výzkumu do praxe. Rozvoj této „soft“ infrastruktury je v současnosti podporován v rámci OP PI (program Poradenství).... »

4.1.10 Podporovat vznik technologických platforem na národní i mezinárodní úrovni
Popis / Komentář:
V souladu s otevřeným přístupem k inovacím (open innovation approach), který se s postupující globalizací VaV a inovací začíná prosazovat, je významným hybatelem inovací, především z hlediska efektivity investic do VaVaI a zrychlení přenosu znalostí mezi jednotlivými subjekty inovačního procesu, také vzájemná spolupráce všech aktérů národního inovačního systému na regionální, národní i nadnárodní úrovni.... »

5. INTERNACIONALIZACE VaVaI

5.1 ZLEPŠIT ZAPOJENÍ ČR DO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VaVaI

Popis / Komentář:
Nezbytným požadavkem pro udržení konkurenceschopnosti a kroku se světovým technologickým vývojem ve všech oblastech je spolupráce ve VaVaI na mezinárodní úrovni. Cílem proto je lepší zapojení českých výzkumných týmů do mezinárodního výzkumu a aktivnější účast ČR při vytváření evropského výzkumného prostoru, které povede k posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky a rozvoji znalostní společnosti ČR.

5.1.1 Nadále podporovat činnost organizací, které budou zajišťovat informační zázemí o možnostech účasti v evropských programech a poskytovat komplexní služby, jež budou napomáhat v zapojení českých týmů v mezinárodních programech
Popis / Komentář:
Činnost organizace, která napomáhá výzkumným týmům při zapojování do rámcových programů Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a poskytuje příslušné informace poradenské zázemí, je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již řadu let. Obdobným způsobem je z prostředků EK a MPO podporována činnost sítě, která poskytuje podpůrné služby a informace pro rozvoj inovačního podnikání.... »

5.1.2 Ve výzkumných organizacích vytvářet podmínky pro lepší zapojení výzkumných týmů do mezinárodních programů
Popis / Komentář:
Současně s poskytováním poradenských služeb napomáhajících výzkumným týmům v účasti v mezinárodních programech bude ve výzkumných organizacích vytvářeno odpovídající zázemí pro výzkumné týmy zapojené v mezinárodní spolupráci, které bude zajišťovat nezbytnou administrativu, účetnictví, napomáhat řešení finančních a právních otázek, zajišťovat kofinancování schválených projektů apod.... »

5.1.3 Aktivně se účastnit na rozvoji ERA a činnostech významných mezinárodních výzkumných institucí
Popis / Komentář:
Vytvoření informačního systému, který umožní zpřístupnit informace o výsledcích jednání na evropské úrovni, včetně stanovisek a pozic ČR, a zlepší koordinaci příslušných aktivit, je stanoveno v Reformě. Zapojení ČR do vytváření evropského výzkumného prostoru (ERA) bude dále posilováno v souvislosti s aktivnějším zapojením ve tvorbě koncepčních dokumentů a přípravě a realizaci evropských strategií v oblasti VaVaI (např.... »

6. ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VaVaI

6.1 ZAJISTIT KVALITNÍ LIDSKÉ ZDROJE PRO VaVaI

Popis / Komentář:
Tvorba nových poznatků výzkumu a schopnost tyto nové poznatky absorbovat a efektivně využívat je klíčovou podmínkou rozvoje znalostní společnosti. Cílem politiky VaVaI je proto zajistit dostatek kvalitních výzkumných pracovníků a zvýšit počet absolventů vysokých škol, jejichž profil a znalosti budou odpovídat stále náročnějším požadavkům kladeným na schopnosti v souvislosti s rozvojem znalostní společnosti.

6.1.1 Vytvořit systém postdoktorandských míst obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží
Popis / Komentář:
Pro zlepšení výchovy a zajištění rozvoje mladých výzkumných pracovníků bude vytvořen program postdoktorandských míst, která budou obsazována na základě veřejných soutěží. Tato místa budou nabízet vynikající příležitosti k dalšímu pokračování vědecké kariéry pro nadané a kvalitní absolventy doktorského studia na předních českých výzkumných pracovištích a budou tak představovat alternativu zahraničním pozicím, na které tito absolventi často po ukončení doktorandského studia v ČR odcházejí.... »

6.1.2 Vyhlašovat programy na podporu výzkumných pracovníků (zejména doktorandů a mladých výzkumných pracovníků) k absolvování stáží na významných evropských i světových pracovištích
Popis / Komentář:
Získání zkušeností ve výzkumu v zahraničí, zapojení se do mezinárodní výzkumné spolupráce a navázání mezinárodních kontaktů je důležitým předpokladem pro další rozvoj vědecké kariéry mladých výzkumných pracovníků i udržení bezprostředního kontaktu se světovými trendy v daném oboru. MŠMT za tímto účelem vyhlásí program, který bude mladé výzkumné pracovníky a doktorandy účinným způsobem stimulovat k absolvování zahraničních stáží a následnému návratu do ČR (tzv. návratový grant).... »

6.1.3 Podporovat uplatnění absolventů vysokých škol v oblastech souvisejících s aplikovaným VaV a zaváděním inovací či v oborech náročných na znalosti
Popis / Komentář:
Významným faktorem pro rozvoj kariéry absolventů vysokých škol je jejich první pracovní uplatnění. Za tímto účelem MŠMT připraví program pro projekty MSP, ve kterých bude finančně podpořeno uplatnění (tj. zaměstnání po jistou dobu) čerstvých absolventů vysokých škol a doktorandů ve znalostně náročných oborech (zejména v aktivitách souvisejících s VaVaI), během něhož bude tento pracovník zapojen do řešení specifického projektu, který je významný pro strategický rozvoj daného MSP.... »

7. VZTAH VaVaI A SPOLEČNOSTI

7.1 VYTVOŘIT V ČR PROSTŘEDÍ STIMULUJÍCÍ VaVaI

Popis / Komentář:
Důležitým cílem pro rozvoj VaVaI je vytvořit proinovační prostředí, které bude nejen stimulovat podnikatelské a výzkumné aktivity, ale i vytvářet příznivé podmínky pro kultivaci zájmu o výsledky VaVaI (tj. z hlediska nabídky nových produktů i poptávky ze strany uživatelské sféry) a působit pozitivně na všechny aktéry inovačního procesu i jejich spolupráci.

7.1.1 Zlepšit kvalitu medializace VaVaI
Popis / Komentář:
Kromě zlepšení inovačního prostředí na nabídkové straně je důležité také posilovat všeobecné vnímání inovací ve společnosti, přičemž důležitou roli v tomto procesu hraje publicita VaVaI.... »

7.1.2 Podporovat aktivity zaměřené na popularizaci VaVaI a jejich přínosu pro společnost
Popis / Komentář:
Důležité je také podporovat aktivity (programy, projekty), které umožňují veřejnosti názorně ukázat využití vědy, její aplikace a přínos pro společnost. I když řada aktivit tohoto typu probíhá již řadu let v ČR (např. „Noc vědců“, „Věda na scéně“, „Muzejní noc“, „Týden vědy a techniky“, „INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, „Cena inovace roku“ aj.), významnou příležitostí je zlepšení jejich publicity a cílené zaměření na význačné slabiny národního inovačního systému v ČR – např.... »

7.1.3 Prezentovat výsledky českého VaVaI v zahraničí
Popis / Komentář:
Důležité je také směřovat činnost médií k vytváření obrazu ČR jako technologicky vyspělé země. Z tohoto důvodu budou finančně podpořeny z prostředků MŠMT aktivity, které budou vhodným způsobem prezentovat výsledky českého VaVaI v zahraničí. Při přípravě a realizaci těchto propagačních akcí se bude spolupracovat se zahraničními zastoupeními ČR i organizacemi, které reprezentují ČR v zahraničí, jako je např. CZELO a CzechInvest.... »

8. NÁVAZNOST NA POLITIKY (KONCEPCE) PRO JINÉ OBLASTI

8.1 ZAJISTIT ÚČINNÉ VAZBY NA POLITIKY V JINÝCH OBLASTECH

Popis / Komentář:
Vzhledem k tomu, že kromě NP VaVaI jsou strategie a koncepce se vztahem k rozvoji znalostní společnosti vytvářeny také na úrovni jednotlivých resortů, je důležité posilovat synergie vyplývající z realizace těchto koncepcí.... »

8.1.1 Posílit roli koordinačního orgánu při přípravě a naplňování politik a koncepcí zaměřených na oblast VaVaI
Popis / Komentář:
Koordinace v oblasti tvorby a realizace politik se vztahem k rozvoji znalostní společnosti bude založena především na vytvoření institucionálních a metodických vazeb. Klíčová je přitom úzká vazba politiky VaVaI a vzdělávací politiky založená na intenzivní spolupráci odpovědných orgánů na ústřední úrovni státní správy. Důležité je však také zajistit koordinaci aktivit realizovaných v rámci NP VaVaI s průmyslovou, regionální a sociální politikou a koncepcemi zaměřenými na oblast VaVaI (např.... »

8.1.2 Posílit tvorbu a využívání analýz a podkladových studií pro přípravu koncepčních dokumentů i v navazujících politikách
Popis / Komentář:
Při vytváření všech strategických a koncepčních dokumentů v navazujících oblastech budou důsledně využívány jak výsledky hodnocení (viz též kap. III.9), analýzy a další podkladové studie charakterizující stávající stav, tak i výhledové studie využívající moderních metod (např. foresight). Dále bude podporován výzkum zaměřený na vzájemné působení sociální, hospodářské a environmentální problematiky se zvláštním zřetelem na průběžnou podporu rozhodování veřejné správy.... »

9. PERIODICKÁ HODNOCENÍ PRŮBĚHU REFORMY, PLNĚNÍ NP VaVaI A SYSTÉMU VEŘEJNÉ PODPORY

9.1 DŮSLEDNĚ HODNOTIT SYSTÉM VaVaI

Popis / Komentář:
Cílem je zavést systém pro kontinuální hodnocení VaVaI v ČR na všech úrovních, který bude zajišťovat dostatečnou efektivitu veřejných prostředků investovaných do VaVaI. Současně bude pro toto hodnocení vytvořeno institucionální zázemí obsahující jasné vymezení odpovědností.

9.1.1 Průběžně vyhodnocovat plnění Reformy systému VaVaI a NP VaVaI a dopady jejich dílčích opatření na stanovené cíle
Popis / Komentář:
Prvním krokem v zavedení systému kontinuálního hodnocení VaVaI je vyhodnocení průběhu a dopadu Reformy, která byla schválena vládou v březnu 2008 a jejíž splnění je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci NP VaVaI. Nezbytné je systematicky monitorovat a hodnotit jednotlivá realizovaná opatření, jejich vzájemné vazby a dopady na zabezpečení cílů stanovených v Reformě (tj. nikoli pouze administrativní hodnocení).... »

9.1.2 Dopracovat metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a zavést systém periodického a objektivního hodnocení systému podpory VaVaI na všech úrovních
Popis / Komentář:
Konečným cílem je zavedení periodického, systematického a objektivního hodnocení systému podpory VaVaI v ČR na všech úrovních. Kromě hodnocení systému podpory VaVaI na úrovni poskytovatelů, které je stanoveno v usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644, bude prováděno také komplexní hodnocení celého systému podpory VaVaI v ČR na národní úrovni (komplexní audit systému veřejné podpory VaVaI v ČR).... »

9.1.3 Systém VaVaI na národní úrovni zhodnotit se zapojením renomované zahraniční organizace
Popis / Komentář:
Pro zvýšení objektivity bude do komplexního hodnocení (auditu) celého systému veřejné podpory VaVaI na národní úrovni popsaného v aktivitě A 9-2 zapojeno renomované zahraniční pracoviště, které má s prováděním hodnocení tohoto typu dostatečné zkušenosti. Výběr zahraničního pracoviště bude prováděn na základě výběrového řízení, ve kterém bude osloveno více potenciálních zahraničních partnerů.... »