Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
1. "Hlavní principy"
1.1 "Cíle a aktivity"

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009-2015 [akt. 2013]

GesceSpolugesceSpolupráce
1. SYSTÉM ŘÍZENÍ VaVaI
1.1 ZAVÉST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VaVaI NA VŠECH ÚROVNÍCH
1.1.1 Zřídit jeden koordinační orgán na ústřední úrovni státní správy s odpovědností za VaVaI
1.1.2 Zahájit činnost Technologické agentury ČR v souladu s novelou zákona č. 130/2002 Sb.
1.1.3 Z prostředků státního rozpočtu průběžně podporovat realizaci a aktualizaci NP VaVaI
1.1.4 Posílit roli manažerského řízení vysokých škol a ostatních výzkumných organizací
2. PRIORITY PODPORY VaVaI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
2.1 ZACÍLIT VEŘEJNOU PODPORU VaVaI NA POTŘEBY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
2.1.1 Přehodnotit priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR
2.1.2 Veřejnou podporu přednostně směřovat na VaVaI v prioritách odpovídajících potřebám společnosti a znalostní ekonomiky ČR
3. POSÍLENÍ ZÁVISLOSTI VÝŠE PODPORY NA DOSAHOVANÝCH VÝSLEDCÍCH
3.1 ZVÝŠIT EFEKTIVITU SYSTÉMU VĚŘEJNÉ PODPORY VaVaI
3.1.1 Institucionální podporu VaV rozdělovat podle hodnocení výsledků VaV výzkumných organizací
3.1.2 Zvyšovat podíl finančních prostředků na VaV poskytovaných formou účelové podpory
3.1.3 Důsledně evaluovat všechny programy účelové podpory, nové programy vyhlašovat na základě vyhodnocení dopadů předchozích programů a ve vazbě na výsledky průběžných evaluací tyto programy usměrňovat a modifikovat
3.1.4 Podporovat vznik a rozvoj velké infrastruktury pro VaVaI při současném nastavení udržitelného mechanismu financování provozu
3.1.5 Rozšířit současný informační systém VaVaI za účelem zlepšení managementu znalostí státní správy i soukromé sféry
4. VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ VaV V INOVACÍCH JAKO UKAZATEL EFEKTIVITY VEŘEJNÉ PODPORY
4.1 VYUŽÍVAT VÝSLEDKY VaV V INOVACÍCH A ZLEPŠIT SPOLUPRÁCI VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU VE VaVaI
4.1.1 Ve výzkumných organizacích podporovat vytváření strategií zaměřených na realizaci výsledků VaV v praxi a ochranu duševního vlastnictví
4.1.2 Stimulovat pracovníky výzkumných organizací k tvorbě poznatků využitelných v inovacích a ke spolupráci s podniky
4.1.3 Vyhlásit program na podporu komercializace výsledků VaV vznikajících na vysokých školách a ve veřejných výzkumných institucích
4.1.4 Podporovat výstavbu a rozvoj infrastruktury pro VaVaI na regionální úrovni s vazbou na velké infrastruktury na straně jedné a aplikační sféru (inovace) na straně druhé
4.1.5 Vyhlásit program podpory rozsáhlejších projektů pokrývajících celý cyklus výzkum – vývoj – inovace, ve kterých budou společně působit výzkumné organizace a podniky
4.1.6 Vyhlásit program na podporu zavádění inovací malými a středními podniky s důrazem na podporu fáze testování funkčnosti prototypu
MPO
4.1.7 Podporovat spolupráci MSP s výzkumnými organizacemi poskytováním poukázek (voucherů) na realizaci společného VaVaI
4.1.8 Vyhodnotit možnosti zakládání fondů rizikového kapitálu s účastí soukromých a veřejných finančních prostředků
4.1.9 Podporovat rozvoj kvalitních poradenských služeb, které směřují k posílení VaV a inovačních aktivit v podnicích a využívání výsledků VaV praxi
MPO
4.1.10 Podporovat vznik technologických platforem na národní i mezinárodní úrovni
5. INTERNACIONALIZACE VaVaI
5.1 ZLEPŠIT ZAPOJENÍ ČR DO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VaVaI
5.1.1 Nadále podporovat činnost organizací, které budou zajišťovat informační zázemí o možnostech účasti v evropských programech a poskytovat komplexní služby, jež budou napomáhat v zapojení českých týmů v mezinárodních programech
5.1.2 Ve výzkumných organizacích vytvářet podmínky pro lepší zapojení výzkumných týmů do mezinárodních programů
5.1.3 Aktivně se účastnit na rozvoji ERA a činnostech významných mezinárodních výzkumných institucí
6. ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VaVaI
6.1 ZAJISTIT KVALITNÍ LIDSKÉ ZDROJE PRO VaVaI
6.1.1 Vytvořit systém postdoktorandských míst obsazovaných prostřednictvím veřejných soutěží
6.1.2 Vyhlašovat programy na podporu výzkumných pracovníků (zejména doktorandů a mladých výzkumných pracovníků) k absolvování stáží na významných evropských i světových pracovištích
6.1.3 Podporovat uplatnění absolventů vysokých škol v oblastech souvisejících s aplikovaným VaV a zaváděním inovací či v oborech náročných na znalosti
7. VZTAH VaVaI A SPOLEČNOSTI
7.1 VYTVOŘIT V ČR PROSTŘEDÍ STIMULUJÍCÍ VaVaI
7.1.1 Zlepšit kvalitu medializace VaVaI
7.1.2 Podporovat aktivity zaměřené na popularizaci VaVaI a jejich přínosu pro společnost
7.1.3 Prezentovat výsledky českého VaVaI v zahraničí
8. NÁVAZNOST NA POLITIKY (KONCEPCE) PRO JINÉ OBLASTI
8.1 ZAJISTIT ÚČINNÉ VAZBY NA POLITIKY V JINÝCH OBLASTECH
8.1.1 Posílit roli koordinačního orgánu při přípravě a naplňování politik a koncepcí zaměřených na oblast VaVaI
8.1.2 Posílit tvorbu a využívání analýz a podkladových studií pro přípravu koncepčních dokumentů i v navazujících politikách
9. PERIODICKÁ HODNOCENÍ PRŮBĚHU REFORMY, PLNĚNÍ NP VaVaI A SYSTÉMU VEŘEJNÉ PODPORY
9.1 DŮSLEDNĚ HODNOTIT SYSTÉM VaVaI
9.1.1 Průběžně vyhodnocovat plnění Reformy systému VaVaI a NP VaVaI a dopady jejich dílčích opatření na stanovené cíle
9.1.2 Dopracovat metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a zavést systém periodického a objektivního hodnocení systému podpory VaVaI na všech úrovních
9.1.3 Systém VaVaI na národní úrovni zhodnotit se zapojením renomované zahraniční organizace