Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Dílčí cíl"

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Jádrová oblast

J.1 Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu

J.1.1 Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem do regionu, eliminovaný obchod s chudobou)
J.1.2 Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)
J.1.3 Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované množství zanedbaných částí měst)
J.1.4 Potlačené sociálně patologické jevy (eliminovaný počet sociálně vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva, zvýšená úroveň kupní síly, stabilizovaný podíl populace nezatížený exekucemi a dluhy, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená kompetencemi pro trh práce, eliminovaná mezigenerační reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové orientace žáků, snížená míra předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně vybavené měkkými kompetencemi, zvýšená hospodářské konkurenceschopnosti regionu)

J.2 Zlepšit kvalitu životního prostředí

J.2.1 Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší (vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení ekologického povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou, využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace emisí z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
J.2.2 Revitalizace zanedbaných částí měst (zajištění optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)*
J.2.3 Minimalizace počtu rizikových a okolí zatěžujících průmyslových provozů*
J.2.4 Revitalizované brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů zajištění optimálních finančních zdrojů na revitalizaci)*
J.2.5 Zajištění požadované jakosti povrchových vod (dostatečná technická infrastruktura, sanace starých ekologických zátěží)
J.2.6 Zlepšená kvalita půd (sanace starých ekologických zátěží, rozvolnění toků v krajině, vyšší rezistenční schopnost krajiny, přísné dodržování omezování další výstavby v oblastech rozlivu vodních toků, renesance tradičního hospodářského využívání zemědělské krajiny)

J.3 Zajistit ekonomický růst region

J.3.1 Rozvoj ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou (vyšší míra podnikatelské aktivity, zvýšená míra podpory podnikavosti, snížená zaměstnanecká mentalita, zvýšený objem a struktura přímých zahraničních investic, vyšší inovativnost, vyšší poptávka po kreativitě, vyšší míra výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, dostatečné administrativní kapacity pro rozvojové projekty, zlepšující se spolupráce aktérů v regionu)
J.3.2 Využitý potenciál lidských zdrojů (dostatek špičkových odborníků a lídrů pro změnu, lepší konkurenceschopnost místních vysokých škol, zlepšená práce s talenty v regionu, zvýšená nabídka pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované, nižší podíl populace zatížený exekucemi a dluhy, vyšší příliv kvalifikované pracovní síly, populace s potenciálem pro trh práce, kompetence odpovídající potřebám trhu práce, zlepšená image kraje, vyšší regionální identita obyvatel, příznivější sociální skladba obyvatelstva, eliminace odlivu mozků, dostatečně odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu práce, obyvatelstvo vybavené měkkými kompetencemi, dostatečné celoživotní vzdělávání, vyšší podíl absolventů s vyšší kvalifikací, preference žáků vycházejících ze základních škol (zvýšený zájem o méně poptávané studijní obory), zlepšené kariérní poradenství, dostatek kompetencí pro krajský úřad na regulaci škol, eliminace mezigenerační reprodukce vzdělání, vyšší kvalita pedagogů oproti jiným regionům, zajištění adekvátní náhrady pedagogů odcházejících do důchodu, vyšší konkurenceschopnost firem)

J.4 Revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využit

J.4.1 Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými firmami)
J.4.2 Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory, optimalizovaná infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých ekologických zátěží)
J.4.3 Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů, zvýšení kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel, rozvoj atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý technický stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace většinové společnosti)
J.4.4 Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj sociálního statusu a kompetencí obyvatel)

Pánevní oblast

P.1 Zvýšit sociální kapitál území

P.1.1 Emancipace elit jako jednoho z faktorů rozvoje území (setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel s nižším sociálním a vzdělanostním statusem do regionu, minimalizovaná imigrace obyvatel převážně bez vazby k území, eliminovaný obchod s chudobou
P.1.2 Vyšší míra občanské a politické participace obyvatel (vyšší regionální identita a sounáležitost obyvatel s územím)
P.1.3 Kvalitativní rozvoj bytového a domovního fondu (eliminované množství zanedbaných částí měst)
P.1.4 Potlačené sociálně patologické jevy (minimalizace sociálně vyloučených lokalit, nižší podíl sociálně vyloučeného obyvatelstva, zvýšená úroveň kupní síly, nižší míra nezaměstnanosti, mzdová úroveň srovnatelná s ostatními regiony, velká část obyvatel vybavená kompetencemi pro trh práce, zlepšený životní styl obyvatelstva, eliminovaná mezigenerační reprodukce vzdělanosti, rozvoj morálních hodnot společnosti, hodnotové orientace žáků, eliminace předčasných odchodů ze vzdělávání, obyvatelstvo dostatečně vybavené měkkými kompetencemi, zvýšení prestiže profesí, vyšší míra hospodářské konkurenceschopnosti regionu)

P.2 Zlepšit životní prostor

P.2.1 Zlepšená kvalita ovzduší (environmentálně šetrné vytápění domácností, důsledné využívání nástrojů legislativy ochrany ovzduší (vymáhání povinnosti obměny kotlů, kontroly apod.), podpora šetrných topných médií a ekologizace vytápění domácností, zvýšení ekologického povědomí obyvatel, snížení zatížení území intenzivní silniční dopravou, využití potenciálu pro omezování automobilové dopravy, eliminace prašnosti z dolů a emise z velkých zdrojů znečišťování ovzduší)
P.2.2 Minimalizace negativních vlivů průmyslové výroby na okolí (hluková zátěž, světelný smog, …) a minimalizace rizik průmyslových havárií*
P.2.3 Minimalizace znečišťování vodních toků a zajištění dostatečných zásob vody (sanace starých ekologických zátěží)
P.2.4 Revitalizace zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)*
P.2.5 Revitalizace brownfields (vyřešení majetkoprávních vztahů, nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)*
P.2.6 Postup při obnově krajiny dle schválené koncepce5 (vč. resocializace) (nalezení vhodných zdrojů na revitalizaci území)

P.3 Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost

P.3.1 Vyšší inovační, vědecká a výzkumná aktivita (dostatečné administrativní kapacity pro rozvojové projekty, vyšší úroveň spolupráce subjektů, zlepšující se podmínky firem pro růst/rozvoj, vyšší poptávka po kreativitě, rostoucí zaměření ekonomiky na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, vyšší vliv odvětví s vyšší přidanou hodnotou pro zaměstnanost, emancipace ekonomických elit)
P.3.2 Zlepšující se endogenní faktory rozvoje ekonomických subjektů (zvýšený počet investic orientovaných na činnosti vyžadující specializaci, zvyšující se míra podnikatelské aktivity, zavedený systém podpory rozvoje podnikání, vyšší podnikavost, zlepšená kvalita lidských zdrojů, dostatečné odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu práce, přizpůsobení oborového zaměření škol v návaznosti na místní ekonomiku, zvýšení zájmu o studium oborů stěžejních pro místní ekonomiku (technické obory), dostatečná vybavenost obyvatelstva měkkými kompetencemi, zvýšená kvalita škol a absolventů, rostoucí sociální status obyvatel, rostoucí imigrace kvalifikované pracovní síly, setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva, zlepšená image kraje, vyšší míra regionální identity obyvatelstva, vyšší kompetence a kvalifikace obyvatelstva)
P.3.3 Zvýšená atraktivita pro investory s vyšší přidanou hodnotou (vyvážená oborová struktura ekonomických subjektů, dokončená transformace hospodářství, rozvoj odvětvové diverzifikace podniků a regionálního inovačního systému, odstraněné nejvýraznější deficity v dopravní infrastruktuře, zavedené ekonomické kompenzace externalit těžebního a energetického průmyslu, vyšší míra profitu regionu z místní produkce, udržení kapitálu v území (dividendy), vyřešené majetkoprávní poměry v hospodářství, revitalizovaná a resocializovaná krajina, revitalizované brownfields)

P.4 Dokončit obnovu krajiny a revitalizovat fyzicky deprivované objekty a areály a zajistit jejich efektivní využití

P.4.1 Eliminace rizik a zátěží z průmyslových podniků (zvýšení společenské odpovědnosti firem, spolupráce veřejného sektoru s velkými firmami)
P.4.2 Revitalizované brownfields (minimalizace počtu nevyužitých bývalých průmyslových areálů, vyšší atraktivita pro investory, optimalizovaná infrastruktura co do rozsahu kvality, sanace starých ekologických zátěží)
P.4.3 Eliminace počtu a rozsahu zanedbaných částí měst (vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění odpovídajících finančních zdrojů, zvýšení kvality občanské vybavenosti odpovídající potřebám obyvatel, rozvoj atraktivních lokalit a veřejných prostranství, uspokojivý technický stav obytných sídlišť, v určitých případech prioritizovat také investice bez přímého ekonomického dopadu, vyšší míra aktivace většinové společnosti)
P.4.4 Minimalizace počtu a rozsahu sociálně vyloučených lokalit (rozvoj sociálního statusu a kompetencí obyvatel)

Rekreační oblasti

R.1 Eliminovat dopady periferní geografické polohy a zvýšit sociální a ekonomickou životaschopnost územ

R.1.1 Zlepšená dopravní dostupnost území (zachovaný stávající rozsah dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou, zrekonstruovaná dopravní síť s odstraněnými závadami)
R.1.2 Stabilizovaná vybavenost území (odstraněné nejvýraznější deficity ve vybavenosti sídel technickou infrastrukturou, odstraněné nejvýraznější deficity a stabilizace občanské vybavenosti, rozšířená a koordinovaná nabídka společenského vyžití)
R.1.3 Zlepšené předpoklady pro ekonomický rozvoj (systém podpory rozvoje podnikání v periferních územích, rovnoměrnější časová a prostorová distribuce cestovního ruchu, vyšší kvalita služeb v cestovním ruchu, intenzifikace a přesnější zacílení marketingových aktivit cestovního ruchu, zvýšená prostupnost hranice pro pěší turisty)

R.2 Zlepšit stav životního prostředí

R.2.1 Zlepšení fyzického stavu sídel a odstranění ekologických zátěží (revitalizace ploch brownfields, revitalizace upadajících ploch v sídlech, odstranění následků někdejších problematických výrobních činností)
R.2.2 Zlepšení stavu a ekologické stability krajiny (obnova lesů, přiblížení původní, přirozené/přírodě blízké druhové skladbě, eliminace nevhodných forem hospodaření v krajině, regulace zástavby ve volné krajině)
R.2.3 Snížení/nezvýšení emisí do ovzduší (pokles emisí z lokálního vytápění, modernizace vytápění domů, vyšší povědomí obyvatel o správném způsobu vytápění, modernizace spotřebičů na pevná paliva, snížení dopadů emisní zátěže z pánevní oblasti, částečně i ze Saska, eliminace dopadů emisí z velkých stacionárních zdrojů znečištění z průmyslu, energetiky a těžby, snížení emisí z automobilové dopravy, úpravy silnic uvnitř sídel, realizace silničních obchvatů, snížení objemu automobilové dopravy v sídlech, rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury)
R.2.4 Snížení extrémní zátěže části území cestovním ruchem (rovnoměrnější prostorová distribuce cestovního ruchu, menší tlak na rozšiřování turistické infrastruktury v nejatraktivnějších lokalitách, zlepšená organizace a provázanost turistické veřejné dopravy, rozvoj nových atraktivit pro návštěvníky zejména v turisticky méně exponovaných lokalitách)

R.3 Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území

R.3.1 Zintenzivnění komunitních, společenských a zájmových aktivit v obcích a mikroregionech (pořádání společenských, osvětových a komunitních akcí
R.3.2 Intenzivní společenská diskuse nad rozvojem jednotlivých obcí a jejich částí (důsledné projednání rozvojových záměrů obcí a dalších subjektů s veřejností, zpracování a projednání rozvojových dokumentů obcí a mikroregionů)

Poohří

O.1 Zajistit optimální vybavenost, zlepšená dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu

O.1.1 Zlepšená kvalita dopravní infrastruktury včetně moderní a kompletní páteřní dopravní sítě (dobudovaná páteřní silniční infrastruktura, modernizovaná železniční síť, rozvinutá infrastruktura cyklodopravy, zlepšený stav místních komunikací)
O.1.2 Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou (nižší podíl domů bez napojení na veřejný vodovod a kanalizaci, environmentálně šetrnější vytápění domácností, optimální pokrytí území komunikačními i datovými sítěmi)

O.2 Rozvinout potenciál ekonomiky

O.2.1 Příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva (příznivější sociální skladba obyvatelstva, rozvoj nosných oborů SŠ a VOŠ v návaznosti na místní ekonomiku)
O.2.2 Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty regionální ekonomiky
O 2.3: Využití potenciálu cestovního ruchu
O 2.4: Zlepšené podmínky pro rozvoj podnikání a místního trhu v periferních částech regionu

O.3 Zkvalitnit životní prostředí v regionu

O.3.1 Zlepšení kvality ovzduší v regionu (nižší produkce škodlivin v území, nižší produkce škodlivin v pánevní oblasti, environmentálně šetrné vytápění domácností, minimalizace emisí velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, minimalizace emisí v silniční dopravě)
O.3.2 Vysoká jakost povrchových i podpovrchových vod (Minimální znečišťování vodních recipientů splaškovými vodami, nízká míra znečišťování vodních útvarů hnojivy, vysoká samočisticí schopnost toků)
O.3.3 Minimální ohrožení sídel záplavami (optimální protipovodňová ochrana sídel, zvýšená retenční kapacita krajiny, přírodě blízká krajinotvorná opatření)
O 3.4: Zachování kvalitní zemědělské půdy a krajinných hodnot (vyšší odolnost zemědělské krajiny vůči vodní a větrné erozi, vysoká ekologická stabilita krajiny, šetrné využívání ploch volné krajiny, přírodě blízká krajinotvorná opatření, rozvoj pastevectví, preference výstavby na brownfieldech a intravilánech sídel před výstavbou na „zelené louce“)
O 3.5: Minimální negativní vlivy a pozůstatky průmyslové činnosti, připravenost na krizové situace a environmentální rizika (malé množství brownfieldů, sanace lokalit starých ekologických zátěží, minimalizace rizik průmyslových havárií a jejich důsledků na okolí)

Šluknovsko

S.1 Optimalizovat vybavenost a dopravní dostupnost regionu

S.1.1 Zlepšená dopravní poloha regionu (Lepší dopravní spojení s nadřazenými obslužnými centry – Děčín, Ústí nad Labem, Liberec)
S.1.2 Lepší dostupnost veřejných služeb (Využití přeshraničního potenciálu pro efektivní zajištění dostupnosti veřejných služeb)
S.1.3 Vysoká úroveň vybavenosti území technickou infrastrukturou a ekologická šetrnost sídel (Optimální, kapacitní a spolehlivé zásobování Šluknovska elektrickou energií, vyšší podíl domácností napojených na veřejný vodovod a kanalizaci, Vyšší podíl domácností napojených na veřejný vodovod a kanalizaci)

S.2 Zvýšit sociální vitalitu a stabilitu území

S.2.1 Emancipace ekonomických i profesních elit jako faktor rozvoje území (setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu, identifikace obyvatelstva s územím)
S.2.2 Příznivější sociální skladba obyvatel a migrační stabilizace obyvatel (nižší podíl obyvatel s nízkým sociálním statusem, nižší podíl sociálně vyloučených obyvatel, vyšší mzdová úroveň, dlouhodobě zlepšená situace na trhu práce, stabilizace sociálně vyloučeného obyvatelstva, setrvání mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva v regionu)

S.3 Rozvinout ekonomický potenciál

S.3.1 Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (zlepšení sociální skladby obyvatelstva, zvýšení kupní síly obyvatel, zkvalitnění vzdělávání v regionu)
S.3.2 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání (zlepšení dopravní polohy regionu, udržení kvalifikované pracovní síly v regionu)
S.3.3 Využití potenciálu cestovního ruchu (zvýšení významu CR v místní ekonomice)