Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1.1. "Prioritní oblast"
1.1.1 "Cíl"
1.1.1.1 "Opatření"

Státní program ochrany přírody a krajiny (2020)

GesceSpolugesceSpolupráce
1.1. Druhy
1.1.1 Zavést nové pojetí systému druhové ochrany beroucí ohled na ochranu biotopů druhů
1.1.1.1 Příprava návrhu legislativní úpravy obecné a zvláštní druhové ochrany, včetně zavedení nové kategorizace zvláště chráněných druhů do zákona č. 114/1992 Sb.
1.1.1.2 Projednání návrhu na zařazení zvláště chráněných druhů do nových kategorií (návrh prováděcího předpisu)
1.1.1.3 Příprava, projednání návrhu a zavedení systému vyhodnocování účinnosti druhové ochrany na biologickou rozmanitost
1.1.2 Zajistit komplexní přístup k ochraně vybraných zvláště chráněných druhů živočichů s konfliktním potenciálem včetně řešení socioekonomických aspektů spojených s jejich rozšířením
1.1.2.1 Novelizace zákona č. 115/2000 Sb. a prováděcích předpisů za účelem optimalizace procesu administrace náhrad za újmy způsobené vybranými druhy živočichů (včetně případných změn výčtu zvláště chráněných druhů, za něž jsou náhrady poskytovány)
1.1.2.2 Adekvátní zajištění prostředků k předcházení konfliktů v oblasti výskytu velkých šelem (rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý), případně dalších konfliktních druhů, pro vlastníky a hospodařící subjekty
1.1.2.3 Příprava a schválení managementových plánů (programů péče) pro velké šelmy (rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý)
1.1.3 Realizovat a rozvinout záchranné programy, programy péče a navazující opatření
1.1.3.1 Průběžná realizace schválených záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro zvláště chráněné druhy
1.1.3.2 Příprava a schválení nových záchranných programů, případně regionálních akčních plánů pro zvláště chráněné druhy
1.1.3.3 Revize Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice
1.1.4 Omezit negativní vliv fragmentace krajiny a dalších významných antropogenních příčin úhynu, zraňování a dalších ohrožujících faktorů působících na živočichy
1.1.4.1 Posílení metodické podpory ve vztahu k ochraně migrační prostupnosti krajiny pro živočichy (uplatňování podkladu – biotopy vybraných ZCHD a zajištění systematického přístupu k ochraně migrační prostupnosti krajiny v rámci územního plánování)
1.1.4.2 Zpracování metodik a zavedení příkladů dobré praxe v případě prosklených ploch, zajištění odborného a metodického sjednocení přístupu k ochraně ptáků před nárazy do elektrických vodičů aj.)
1.1.4.3 Informování veřejnosti o možnostech prevence úhynu a zraňování živočichů a zapojení veřejného i soukromého a neziskového sektoru (záchranných stanic aj.) do prevence a eliminace příčin ohrožení živočichů (vč. tvorby a zajištění distribuce metodických materiálů o příčinách vzniku handicapů u živočichů a začleňování tématu EVVO a osnov vzdělávání na jednotlivých úrovních)
1.1.5 Zohledňovat informace o genetické variabilitě a struktuře při ochraně jednotlivých druhů a společenstev
1.1.5.1 Zpracování metodického přístupu k ochraně vnitrodruhové genetické diverzity rostlin a její zohledňování v praxi
1.1.5.2 Vyhodnocení míry ovlivnění genetické variability běžných, hospodářsky využívaných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a přijetí opatření k podpoře přirozené reprodukce a obnovy genofondu (např. v rámci programu ochrany genofondu lesních dřevin, prostřednictvím podpory přirozené reprodukce ryb aj.)
1.1.6 Stabilizovat systém záchrany volně žijících živočichů
1.1.6.1 V návaznosti na zpracovanou analýzu přístupu k handicapovaným živočichům a činnosti záchranných stanic zajistit stabilní právní prostředí v oblasti záchranných stanic a péče o handicapované živočichy
1.1.6.2 V návaznosti na zpracovanou analýzu přístupu k handicapovaným živočichům a činnosti záchranných stanic zajistit stabilní finanční podpory v oblasti záchranných stanic a péče o handicapované živočichy
1.2. Přírodně cenná území
1.2.1 Zajistit ochranu nebo obnovu přirozených ekosystémů na plošně významných územích formovaných převážně působením přírodních sil
1.2.1.1 Zpracování odborné studie zabývající se sjednocením terminologie a charakteristik typů ploch a definování odborných východisek (vizí) a potřeb s ohledem na ochranu biodiverzity, adaptaci na změnu klimatu, výzkum
1.2.1.2 Analýza právních limitů a socioekonomických aspektů pro území s ekosystémy ponechanými primárně působení přírodních sil
1.2.1.3 Vyhodnocení stávající soustavy ZCHÚ a soustavy Natura 2000 z hlediska vhodnosti a účelnosti ponechání vybraných ekosystémů primárně působení přírodních sil i s ohledem na změnu klimatu pro naplnění předmětů a cílů ochrany těchto území
1.2.1.4 Vyhodnocení dalších území (zejména území dotčených těžbou nerostných surovin atp.) z hlediska vhodnosti a účelnosti ponechání území primárně působení přírodních sil i s ohledem na změnu klimatu
1.2.2 Zajistit reprezentativní podchycení nejcennějších částí přírody a krajiny v rámci soustavy ZCHÚ a dokončit reprezentativní soustavu Natura 2000, jejich efektivní ochranu a kvalitu
1.2.2.1 Vyhodnocení stávajícího stavu soustavy VZCHÚ a vyhodnocení potenciálu krajiny ČR z hlediska jejího možného doplnění a úprav
1.2.2.2 Kompletace a optimalizace soustavy Natura 2000 s ohledem na její cíle
1.2.2.3 Zajištění adekvátní ochrany lokalit soustavy Natura 2000
1.2.2.4 Obnova zřizovací dokumentace již existujících ZCHÚ z důvodu zastaralosti zřizovacích předpisů a uvedení do souladu s platným právním řádem a s ohledem na aktuální potřeby ochrany přírody a krajiny
1.2.2.5 Zajištění potřebné péče o předměty ochrany ZCHÚ a soustavy Natura 2000, zejm. prostřednictvím posílení spolupráce s vlastníky a nájemci pozemků
1.2.2.6 Zajištění finančních potřeb pravidelné péče o ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000 ve státním rozpočtu
1.2.2.7 Přispění ke sjednocení výkonu státní správy v oblasti posuzování vlivů koncepcí a záměrů na předměty ochrany a celistvost území soustavy Natura 2000 a metodická podpora autorizovaných osob
1.2.3 Pokračovat ve scelování státního vlastnictví pozemků v ZCHÚ se zaměřením zejména na národní kategorie (NP, NPR a NPP) a optimalizace správy pozemků
1.2.3.1 Výkupy a převody pozemků
1.2.3.2 Dokončit převody pozemků z příslušnosti hospodaření SPÚ do příslušnosti hospodaření AOPK ČR a správ NP na základě usnesení vlády ČR ze dne 17. 3. 2008 č. 257
2.1. Krajina
2.1.1 Zajistit legislativní a metodickou podporu výkonu státní správy v ochraně krajiny a ekosystémů zaměřenou na ochranu a vytváření ÚSES, ochranu významných krajinných prvků a ochranu krajinného rázu, a to zejména ve vztahu k územnímu plánování a k pozemkovým úpravám
2.1.1.1 Revize podrobností vymezování a hodnocení ÚSES stanovené vyhláškou č. 395/1992 Sb.
2.1.1.2 Vytvoření koncepčního metodického rámce pro efektivní vytváření a ochranu územního systému ekologické stability
2.1.1.3 Definice významných krajinných prvků ze zákona a zpracování metodiky jejich hodnocení vč. identifikace jejich ekostabilizačních funkcí
2.1.1.4 Analýza stavu ochrany krajinného rázu v přírodních parcích za účelem následné stabilizace a posílení ochrany soustředěných estetických a přírodních hodnot těchto území
2.1.1.5 Metodika pro identifikaci hodnot krajinného rázu, jejich vymezování a stanovení podmínek jejich ochrany
2.1.1.6 Formou vyhlášky stanovit obsah, rozsah a formální náležitosti údajů o zájmech, které jsou chráněny v rámci obecné ochrany přírody a krajiny podle části druhé ZOPK (zejména o ÚSES, významných krajinných prvcích a krajinném rázu), poskytovaných orgány ochrany přírody do informačních systémů ochrany přírody a krajiny a do ÚAP
2.1.1.7 Revize oborových podkladů MŽP pro vymezování nadregionálního územního systému ekologické stability a jejich doplnění o údaje potřebné pro navazující činnost orgánů ochrany přírody
2.1.1.8 Podpora pořizování vybraných oborových podkladů orgánů ochrany přírody pro výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny a spoluúčast v procesu územního plánování
2.1.2 Zkvalitnit činnost odborně způsobilých (autorizovaných) osob působících v ochraně přírody a krajiny
2.1.2.1 Metodika hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny
2.1.2.2 Stanovení požadavků na odbornou způsobilost osob oprávněných k vymezování a hodnocení územních systémů ekologické stability (jako podklad pro udělování autorizace k této činnosti)
2.1.2.3 Realizace specificky zaměřených cyklů vzdělávacích akcí (seminářů a workshopů) pro držitele autorizace k vymezování územního systému ekologické stability a pro držitele autorizace k hodnocení vlivu zásahů na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny a k posouzení vlivů záměrů nebo koncepcí na předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (jako příspěvek k jejich celoživotnímu vzdělávání)
2.1.3 Posílit koncepční mezioborový přístup k plánování krajiny v zájmu ochrany a rozvoje jejích přirozených funkcí
2.1.3.1 Zajistit dotační podporu zpracování územních studií krajiny
2.1.3.2 Metodická podpora orgánů státní správy při uplatňování požadavků na zpracování územních studií krajiny a využití jejich výstupů
2.1.3.3 Zajistit vazbu mezi územními studiemi krajiny a realizací podporovaných opatření
2.2. Agroekosystémy a půda
2.2.1 Zvýšit informovanost a aktivní zapojení zemědělců v oblasti ochrany biodiverzity včetně biodiverzity půdy
2.2.1.1 Začlenění problematiky ochrany biodiverzity, přírody a krajiny a ochrany mimoprodukčních funkcí půdy včetně biodiverzity půdy do systému vzdělávání zemědělců
2.2.1.2 Zavedení oboru akreditace pro komplexní zemědělské poradenství související s ochranou biodiverzity, přírody a krajiny
2.2.2 Rozšířit extenzivní a k přírodě šetrné hospodaření na zemědělské půdě
2.2.2.1 Revize podmínek podpor extenzivního a k přírodě šetrného hospodaření na zemědělské půdě a zajištění potřebné finanční alokace pro tyto podpory
2.2.3 Omezit negativní dopad konvenčního zemědělského hospodaření na biodiverzitu včetně biodiverzity půdy
2.2.3.1 Zpřísnit podmínky pro používání hnojiv a pesticidů
2.2.3.2 Vytvoření podmínek pro diverzifikaci krajiny v zájmu zachování a rozšíření běžných volně žijících druhů rostlin a živočichů zemědělské krajiny (zejména ptáků a opylovačů) prostřednictvím ekonomických nástrojů v rámci konvenčního hospodaření
2.2.3.3 Zajištění odborných podkladů k hodnocení půdní biodiverzity jako významné složky biologických vlastností půdy
2.2.4 Zpomalit úbytek zemědělského půdního fondu a omezit degradaci půdy
2.2.4.1 Posílení dozorové činnosti zaměřené na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
2.2.4.2 Rozšíření nástroje pro podporu protierozních opatření
2.2.4.3 Zajištění odborných podkladů pro vyhodnocení schopnosti zadržování vody v půdě v souvislosti s bojem proti suchu a dalšími mimoprodukčními funkcemi půd
2.2.4.4 Realizace opatření zvyšujících retenční kapacitu půdy včetně zvýšení podílu organické hmoty
2.2.4.5 Vytvoření podmínek pro uplatnění agrolesnictví jako způsobu využití zemědělské půdy podporujícího přirozené funkce zemědělské krajiny
2.3. Lesní ekosystémy
2.3.1 Posílit ekologickou stabilitu lesů jako základní podmínku dlouhodobého plnění všech jejich funkcí
2.3.1.1 Podpora přechodu na výběrný způsob lesního hospodaření formou příspěvku na opakované zjištění stavu lesa prostřednictvím inventarizace lesních porostů
2.3.1.2 Podpora přenosu informací o možnostech ochrany a zlepšení ekologického stavu lesa přechodem na podrostní, případně výběrný způsob hospodaření
2.3.1.3 Podpora zřizování demonstračních objektů podrostního a výběrného lesního hospodaření
2.3.1.4 Zvýšit druhovou pestrost skladby lesních porostů, podporovat přirozenou obnovu porostů, zajistit ochranu významných stromů a ponechávat přiměřené množství dřevní hmoty k rozpadu ve státních lesích
2.3.1.5 Zajistit úpravu početních stavů spárkaté zvěře k zajištění obnovy lesních porostů při plnění všech funkcí lesa
2.3.1.6 Zavedení podmínky posouzení stavu lesního ekosystému při stanovení plánu chovu a lovu spárkaté zvěře do právního předpisu
2.3.2 Zlepšit biologický a biochemický stav a vodní režim lesních půd
2.3.2.1 Podpora zvýšení podílu ponechaného dříví (dřevní hmoty) k zetlení v lesních porostech a stromů k dožití a samovolnému rozpadu
2.3.2.2 Podpora opatření pro zvýšení retence vody v lesích (omezení negativních vlivů staveb pro plnění funkcí lesa)
2.3.2.3 Podpora realizace opatření k obnově vodního režimu v lesích spočívajících v rušení nevhodných melioračních opatření, v omezení soustředěného odtoku na lesní cestní síti a v revitalizaci rašelinišť, mokřadů a slatinišť budováním přehrážek a hloubením tůní v lesích
2.3.2.4 Podpora revitalizace vodních toků, mokřadů a melioračních sítí, a budování protierozních opatření, malých vodních nádrží, tůní a prohlubní
2.4. Vodní a mokřadní ekosystémy
2.4.1 Účinně chránit a zlepšit ekostabilizační funkce vodních toků a niv
2.4.1.1 Vymezení prioritních úseků vodních toků k revitalizaci a renaturaci (samovolné obnově)
2.4.1.2 Realizace projektů zaměřených na zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních nivách, na obnovu a vytváření přírodních a přírodě blízkých biotopů a na podporu přirozených ekologických procesů s cílem udržet a systematicky zvyšovat biologickou rozmanitost
2.4.1.3 Zavedení motivace pro správce vodních toků ke zvýšení úsilí při realizaci opatření ke zlepšení hydromorfologických ukazatelů v korytech vodních toků a v údolních nivách
2.4.1.4 Zajištění podmínek a finančních zdrojů pro praktické uplatňování působnosti k odškodnění vlastníků nebo k vykoupení pozemků pod korytem vodního toku změněného po povodni ve smyslu ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a v zájmu dosažení dobrého stavu vod
2.4.1.5 Nařízením vlády určit postupy stanovení minimálních zůstatkových průtoků zajišťujících zachování ekologických funkcí vodních toků
2.4.1.6 Metodické vedení vodoprávních úřadů k využívání zákonné možnosti změny nebo úplného zrušení stávajícího povolení k nakládání s vodami podle § 12 vodního zákona v zájmu plnění cílů plánování v oblasti vod s ohledem na předpokládané dopady změny klimatu
2.4.1.7 Doplnění a pravidelná aktualizace Databáze migračních bariér na vodních tocích
2.4.1.8 Realizace opatření k zajištění migrační průchodnosti vodních toků
2.4.1.9 Zajištění monitoringu a hodnocení stavu chráněných území vymezených dle Rámcové směrnice o vodách k ochraně stanovišť a druhů
2.4.2 Zajistit ochranu a udržitelné využívání ekosystémů stojatých vod a mokřadů
2.4.2.1 Doplnění, aktualizace a rozvoj Databáze mokřadů ČR a ve vazbě na obsah a strukturu informací zajištění její mnohostranné využitelnosti jak pro orgány státní správy, tak pro vlastníky a uživatele mokřadů
2.4.2.2 Revitalizace rašelinišť a dalších mokřadů v krajině
2.5. Sídelní krajina a urbánní ekosystémy
2.5.1 Zajistit ochranu urbánních ekosystémů, jejich funkcí a služeb ve specifických podmínkách sídel
2.5.1.1 Formulace zásad (metodický rámec) ochrany a obnovy ekosystémů a stanovišť druhů ve specifických podmínkách sídel
2.5.1.2 Podpora realizace systémů sídelní zeleně
2.5.1.3 Formulace doporučení k uplatňování přírodě blízkých přístupů a účinné podpory biodiverzity v sídlech při zakládání a obnově sídelní zeleně a při péči o ni
3.1. Monitoring a výzkum
3.1.1 Zajistit dostatek reprezentativních dat o přírodě a krajině ČR pro potřeby rozhodování veřejné správy
3.1.1.1 Zajištění financování pravidelného a specializovaného monitoringu biodiverzity a sledování stavu z dotačních programů a rozpočtu
3.1.1.2 Stanovení, finanční zajištění a sledování vývoje indikátorů druhové rozmanitosti založených na vybraných skupinách organismů a zajištění trvalého plošného sběru dat pro tyto indikátory
3.1.1.3 Vývoj, finanční zajištění a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR
3.1.1.4 Aktualizace Informačního systému ochrany přírody umožňující efektivní vyhodnocení informací z různých datových zdrojů a tvorba interaktivního interpretačního portálu
3.1.2 Zavést systematický monitoring stavu předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území
3.1.2.1 Revize předmětů ochrany maloplošných chráněných území
3.1.2.2 Zavedení systému monitoringu a hodnocení stavu předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území
3.1.3 Pravidelně aktualizovat červené seznamy založené na cíleném průzkumu vybraných skupin
3.1.3.1 Zavedení sběru dat pro účely aktualizace červených seznamů
3.1.3.2 Tvorba červených seznamů na základě vyhodnocování kritérií IUCN
3.1.4 Podporovat výzkum zaměřený na ochranu přírody a krajiny
3.1.4.1 Vytvoření databáze a platformy pro výzkumné projekty v ochraně přírody a jejich koordinace
3.1.5 Monitoring invazních druhů
3.1.5.1 Zavést systematický monitoring invazních druhů
3.2. Ekosystémové služby
3.2.1 Zavést hodnocení ekosystémových služeb a začlenit jej do rozhodování o hospodaření s ekosystémy
3.2.1.1 Hodnocení ekosystémových služeb na národní úrovni
3.2.1.2 Identifikace stávajících procesů rozhodování o hospodaření s ekosystémy a popis vhodných způsobů využití výstupů hodnocení ekosystémových služeb
3.2.1.3 Zvýšení povědomí o ekosystémových službách formou vzdělávání pro subjekty v oblasti plánování, rozhodování, veřejné správy a hospodaření v krajině
3.2.1.4 Rozšíření využívání výstupů hodnocení ekosystémových služeb při rozhodování o ekosystémech na další resorty (zemědělství, místní rozvoj)
3.3. Práce s veřejností a komunikace
3.3.1 Posílit kladný postoj veřejnosti k přírodě a krajině a zlepšit porozumění veřejnosti o potřebnosti ochrany přírody a krajiny
3.3.1.1 Aplikace zásad interpretace přírodního dědictví při prezentaci chráněných území a zajistit osvojení těchto zásad klíčovými pracovníky národních parků a AOPK ČR
3.3.1.2 Aktivní spolupráce a komunikace s potenciálními podporovateli (místní komunita, vlastníci, dobrovolníci – stráž přírody atp., lokální producenti) a podporovat lokální produkty/produkci
3.3.1.3 Tematické publikace a tiskoviny, (spolu)vytváření audiovizuálních dokumentárních cyklů, rozhlasových pořadů, provoz internetové stránky o ochraně přírody, krajiny a biologické rozmanitosti (nejen) ČR
3.3.1.4 Tematické propagační kampaně s využitím reklamních prostředků a médií se zaměřením na zvýšení povědomí o principech ochrany přírody a krajiny či o vybrané oblasti ochrany přírody (monitorování, záchranné programy, státní správa, finanční nástroje aj.)
3.3.2 Zvýšit množství příležitostí a zlepšit podmínky pro kontakt lidí s přírodou a krajinou
3.3.2.1 Osvětové akce pro veřejnost (přednášky, výstavy, semináře, exkurze do přírody)
3.3.2.2 Podpora a proškolování / zvyšování znalostí průvodců přírodou a průvodců divočinou
3.3.2.3 Identifikace a nalezení zdroje určeného na podporu projektů „občanské vědy“ zaměřené na přírodu a krajinu a její ochranu
3.3.2.4 Podpora vzniku vzdělávacích programů pro širokou veřejnost (včetně škol) s tématy zaměřenými na přírodu a krajinu (návrat velkých šelem, zadržení vody v krajině, změna klimatu a změny v krajině, příroda a zdraví apod.)
3.3.2.5 Podpora návštěvnosti vybraných území veřejností a usměrnění jejího pohybu a výběr turistických přírodních cílů
3.3.2.6 Zřizování a provozování návštěvnických středisek, a to zejména ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti), expozic a navazující návštěvnické infrastruktury, vytváření atraktivní programové nabídky pro návštěvníky, která umožní prezentovat důvody ochrany území, zlepšení vztahu návštěvníků k území a usměrnění jejich chování a pohybu
3.3.3 Získat podporu vlastníků a uživatelů pozemků pro ochranu přírody a krajiny
3.3.3.1 Zajištění včasné informovanosti vlastníků pozemků a hospodářů v chráněných územích o možnostech využití dotačních titulů
3.3.3.2 Zpřístupnění a zprostředkování informací o benefitech, které vlastníkům pozemků a hospodářům přináší ochrana přírody a krajiny
3.4. Financování
3.4.1 Zlepšit účinnost a vzájemnou návaznost intervencí dotačních programů, eliminovat environmentálně škodlivé dotace
3.4.1.1 Vytvoření systému sledování a hodnocení dopadu dotačních programů na biodiverzitu
3.4.1.2 Příprava podmínek pro vytvoření systému koordinace dotačních programů na národní úrovni
3.4.1.3 Zpřístupnění aktualizovaného Informačního systému ochrany přírody gestorům/administrátorům mimo resort MŽP
3.4.2 Zajistit optimalizovanou nabídku národních dotačních programů zejména v souvislosti s probíhajícími a očekávanými dopady změny klimatu a připravit je na další plánovací období vč. zajištění nových zdrojů finančních prostředků
3.4.2.1 Zajištění pokračování národních dotačních programů v OPK komplementárně k připravovaným evropským programům vč. dostatečné finanční alokace
3.4.2.2 Identifikace vhodných území pro pilotní zavedení nových zdrojů finančních prostředků do praxe
3.4.3 Optimalizovat náhrady újmy podle zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
3.4.3.1 Realizace analýzy účinnosti stávajícího náhradového systému ve vztahu k naplňování cílů ochrany přírody
3.4.3.2 Revize náhradového systému z hlediska jeho funkčnosti a administrativní náročnosti
3.4.4 Nastavit dlouhodobě vhodné a udržitelné financování zajišťující plnění cílů a poslání chráněných území
3.4.4.1 Analýza potřeb a úprava dosavadního způsobu financování chodu a činností prováděných AOPK ČR a správami NP ve smyslu dostatečného příspěvku ze státního rozpočtu
3.5. Další cíle
3.5.1 Právní předpisy nejsou v rozporu s politikou ochrany přírody a krajiny
3.5.1.1 Analýza právních předpisů z hlediska jejich souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a identifikace zásadních vazeb ve vztahu k hájení veřejného zájmu v této oblasti
3.5.1.2 Analýza efektivity sankčního mechanismu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho případná aktualizace
3.5.2 Sjednocení výkonu státní správy a zefektivnění systému podpory a kontroly v rámci ochrany přírody a krajiny
3.5.2.1 Analýza rozdělení kompetencí státní správy a samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí a úprava personálních kapacit státní správy v ochraně přírody a krajiny
3.5.2.2 Pravidelné zveřejňování výkladů pojmů ze ZOPK a metodických pokynů vedoucí ke sladění právního názoru resortu
3.5.2.3 Zavedení systému evidence porad s orgány ochrany přírody a metodických materiálů a jejich průběžná realizace
3.5.2.4 Zavedení spolupráce na poradách orgánů ochrany přírody s orgány územního plánování, ochrany vod, lesního hospodářství aj.
3.5.2.5 Analýza agend souvisejících s ochranou přírody a krajiny z hlediska vhodnosti jejich digitalizace v souladu s nařízením vlády k zákonu č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby