Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl"
1 "Specifický cíl"
1.1 "Opatření"

Aktualizace národního programu snižování emisí (2019)

GesceSpolugesceSpolupráce
Co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví a snížení negativního vlivu na ekosystémy a veretaci a na materiály cestou dodržení národních závazků snížení emisí a dodržení platných imisních limitů
Plnění národních závazků ke snížení emisí stanovených pro roky 2020, 2025 a 2030 v souladu se směrnicí 2016/2284 (EU) o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší
Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru veřejná energetika a výroba tepla
Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápení domácností
Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW
Dodatečné snížení emisí k roku 2030 ze sektoru silniční doprava
Zpřísnění povinností při skladování a aplikaci hnojiv
Podpora pastevního chovu
Zavedení povinnosti ohlašovat vybrané provozní údaje o chovu hospodářských zvířat a revize podmínek provozu vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhlášky.
Vytvoření nového národního kodexu správné zemědělské praxe
Informační podpora v oblasti vytápění domácností
Změna výpočtu příspěvku na bydlení
Zefektivnění legislativy v ochraně ovzduší
Podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou osobní dopravu
Podpora výstavby čerpací a dobíjecí infrastruktury pro alternativní pohony v dopravě
Zdokonalení postupů k odhalování manipulací se systémy ke snížení emisí znečišťujících látek u vozidel v provozu
Přesun přepravních výkonů nákladní dopravy ze silnic na železnici
Podpora prioritní realizace opatření ke snižování emisí ze stacionárních zdrojů v sektoru energetika, průmysl a zemědělství
Mezistátní spolupráce (zejména s Polskou republikou) s cílem omezit přenos znečišťujících látek ze zahraničí
Analýza reálně využitelného potenciálu geotermální energie
Rozvoj Státní sítě imisního monitoringu
Metodika pro umísťování záměrů do území
Snižování podílu pevných fosilních paliv v prvotních zdrojích energie
Zvyšování účinnosti konverze (zejména u velkých zdrojů na pevná paliva)
Omezování ztrát elektrické energie a tepla během přenosu a při distribuci
Prioritní využívání odpadního tepla
Zvýšení energetické účinnosti na straně spotřeby
Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury - Rozšiřování sítí zemního plynu, SZTE
Rozšíření využití nespalovacích OZE
Dosažení národního cíle snížení expozice pro suspendované částice PM2,5
Vytvořit na národní úrovni podmínky k dosažení a udržení platných imisních limitů stanovených v příloze I zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Vytvořit na národní úrovni podmínky pro dosažení a udržení snížení výměry ekosystémů s nadkritickou depozicí dusíku z hlediska eutrofizace do roku 2030 o 28 % oproti roku 2005
Vytvořit na národní úrovni podmínky k dosažení a udržení snížení výměry lesů s nadkritickou kyselou depozicí do roku 2030 o 77% oproti roku 2005
Vytvořit na národní úrovni podmínky k dosažení směrných cílových hodnot zátěže ozónem pro ochranu lidského zdraví a pro ochranu úrody a vegetace