Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018

GesceSpolugesceSpolupráce
1. MEDIALIZACE, OSVĚTA, KOMUNIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ
1.1 Zajistit osvětu a šíření informací o MA21
1.1.1 Realizovat specifické informační a osvětové aktivity pro významné cílové skupiny i veřejnost
1.1.1.1 Projednat zařazení vzdělávacího modulu UR včetně MA21 do vzdělávání zaměstnanců služebních úřadů
1.1.1.2 Zajistit osvětu o udržitelném rozvoji pro školy, včetně MA 21
1.1.1.3 Zajistit seznam kvalifikovaných lektorů pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále jen VUR, včetně MA21) v municipalitách
1.1.1.4 Začlenit informace o MA21 do materiálů pro pracovníky hygienické služby
1.1.1.5 Propagovat dobrou praxi
1.2 Zajistit výměnu informací mezi partnery a realizátory MA21 v rámci ČR i v mezinárodním měřítku
1.2.1 Podporovat síťovou spolupráci mezi realizátory MA21 k přenosu zkušeností a dobré praxe a k dalšímu rozvoji MA21 v ČR
1.2.1.1 Sdílet zahraniční dobrou praxi v oblasti udržitelného rozvoje municipalit
1.2.2 Rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi k tématu udržitelného rozvoje municipalit
1.2.2.1 Zajistit propagaci aktivit a postupů MA21 v ČR na mezinárodní úrovni
1.2.2.2 Zajistit propagaci aktivit a postupů v oblasti implementace mitigačních a adaptačních opatření do politik municipalit
1.3 Zajistit dostatečné možnosti vzdělávání
1.3.1 Rozvíjet vzdělávání a osvětu k MA21 pro důležité cílové skupiny, a to ve veřejné správě, školství, hospodářském sektoru i napříč občanskou společností
1.3.1.1 Napomáhat šíření osvěty k tématu MA21 pro podnikatelské subjekty
1.3.1.2 Zařadit problematiku MA21 a udržitelného rozvoje do příruček pro zastupitele a do dalších podobných publikací
1.4 Kvalitně zpracovanými informacemi a podklady motivovat média k medializaci témat souvisejících s MA21 a udržitelným rozvojem a přispět tak ke vnímání MA21 jako veřejného tématu
1.4.1 Propagovat udržitelný rozvoj a MA21 za využití médií na celostátní úrovni
1.4.1.1 Využití internetových nástrojů pro propagaci a medializaci udržitelného rozvoje a MA21
2. FINANCOVÁNÍ
2.1 Zvýšit dostupnost finančních zdrojů a spojit jejich čerpání s kvalitou místního rozvoje. Koordinovat zaměření finančních zdrojů zejména na národní úrovni
2.1.1 Financování z národních fondů, ze zahraničních fondů, včetně fondů EU na podporu systémového zavádění a realizace MA21.
2.1.1.1 Zařadit realizaci metody MA21 do výzev OP Zaměstnanost (OP Z)
2.1.1.2 Zajistit financování profesního vzdělávání realizátorů MA21 v územní veřejné správě (zejména koordinátorů a politiků zodpovědných za MA21)
2.1.1.3 Zajistit financování síťové spolupráce realizátorů pro zvyšování kvality MA21 z OP Z
2.1.1.4 Připravit analýzu systému hodnocení projektů municipalit při čerpání národních i evropských dotačních zdrojů k prověření možností podpory MA21 nastavením pravidel dotační politiky
2.1.1.5 Finančně zajistit pravidelné roční hodnocení kategorie „A“ a „B“ MA21
2.1.1.6 Zajistit financování projektů k realizaci MA21 v rámci Národního programu životní prostředí (NPŽP)
3. POLITICKÁ PODPORA, STÁTNÍ A ÚZEMNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
3.1 Dosáhnout efektivní meziresortní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými úrovněmi (stát – kraj – obec)
3.1.1 Posilovat efektivní spolupráci na podporu realizace MA21 (horizontální, tj. mezi resorty a vertikální, tj. mezi jednotlivými úrovněmi stát – kraj – obec)
3.1.1.1 Zohlednit MA 21 v rámci aktualizace relevantních koncepčních dokumentů a metodik na národní úrovni
ÚV
3.1.1.2 Podpora municipalit při realizaci MA21 v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí obyvatel a tvorbě zdravotní politiky
3.2 Posílit politickou poptávku po MA21 na regionální a místní úrovni
3.2.1 Zvýšit prestiž MA21 Opatření je zaměřeno na motivaci k zájmu o realizaci MA21 prostřednictvím společenského ocenění úspěšných a aktivních realizátorů MA21 i důležitých partnerů. Bude pokračovat oceňování realizátorů MA21
3.2.1.1 Zařadit ocenění pro realizátory MA21 do Cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
3.2.1.2 Oceňování subjektů podnikatelského sektoru za spolupráci při implementaci MA 21, oceňování realizátorů MA 21
4. KVALITA PROCESŮ MA21
4.1 Systematicky sledovat a vyhodnocovat kvalitu realizace MA21 v jednotlivých municipalitách a dopady na udržitelný rozvoj
4.1.1 Zajišťovat kvalitní odborné a administrativní zázemí pro MA21 na všech úrovních
4.1.1.1 Zajistit aktivní účast zástupců / členů na činnosti Pracovní skupiny MA21 RVUR
4.1.1.2 Zajistit řízení, koordinaci a administraci Pracovní skupiny MA21 RVUR
4.1.1.3 Zajistit koordinaci a supervizi hodnocení municipalit, realizujících MA21
4.1.1.4 Zajistit správu a provoz národního informačního a kontrolního systému pro potřeby řízení procesu MA21 – Databáze MA21
4.1.1.5 Zajistit formální a věcnou kontrolu údajů, které municipality dokládají pro potřeby hodnocení procesu MA21
4.1.1.6 Zajistit pravidelnou aktualizaci údajů zveřejňovaných na webu MA21