Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Názvy hierarchických úrovní
1.1 "Návrh opatření"

Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Počáteční (všeobecné a odborné) vzdělávání
1.1 Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků
1.1.1 poskytovat materiální a technickou pomoc školám a učitelům zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí a funkční gramotnosti žáků;
1.1.2 poskytovat materiální a metodickou pomoc školám a učitelům při tvorbě a realizaci nových školních vzdělávacích programů zaměřenou zejména na šíření inovativních výukových strategií
1.1.3 podporovat vznik a rozvoj efektivního systému monitorování a metod zjišťování výsledků vzdělávání se zaměřením na klíčové kompetence, které by učitelům i žákům umožnily získávat zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce
1.1.4 zajistit učitelům podpůrné služby usnadňující přípravu tohoto typu výuky a asistenci při její realizaci (např. učební pomůcky)
1.1.5 reformovat počáteční a podporovat další vzdělávání učitelů, které by pomohlo změnit výukové stereotypy učitelů ve prospěch výše uvedených výukových strategií a tak, aby uměli pracovat s různě motivovanými i nadanými skupinami mladých i dospělých studentů
1.1.6 podporovat politicky i mediálně prosazení kurikulární reformy
1.1.7 podporovat vzdělávání žáků i pedagogů v ICT, cizích jazycích a otázkách udržitelného rozvoje, v souladu s konceptem klíčových kompetencí, tedy s akcentem na jejich praktické využívání, včetně podpory budování potřebné infrastruktury
1.2 Snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělání
1.2.1 podporovat účast na předškolním vzdělávání v motivujícím prostředí, zejména pro děti ze sociálně a etnicky znevýhodněného prostředí
1.2.2 podporovat koncept inkluzivní školy a školského zařízení po celou dobu plnění povinné školní docházky zlepšováním připravenosti škol na rozsah heterogenity populace, kterou jsou schopny efektivně vzdělávat ve společných třídách
1.2.3 v souvislosti s rozšiřováním kapacit terciárního vzdělávání rozšířit možnosti všeobecného vzdělávání na vyšším sekundárním stupni, zejména podporou rozvoje obecně odborného vzdělávání (technická, ekonomická lycea apod.)
1.2.4 přijmout opatření v rovině sociální i vzdělávací pro prevenci předčasných odchodů žáků a studentů ze vzdělávání
1.2.5 vytvářet různé podoby finanční a materiální podpory mimořádně nadaných a/nebo znevýhodněných jedinců (stipendia ke studiu na tuzemských i zahraničních středních i vysokých školách, pobídky pro nábor a setrvání talentů v oblasti vědy a výzkumu apod.)
1.3 Rozvíjet mimoškolní aktivity a zájmové činnosti žáků
1.3.1 podporovat rozšíření funkce škol a školských zařízení i do oblasti naplňování volného času a zájmové činnosti žáků, jejich rodičů a celých komunit tak, aby se škola stala zejména v místech s nízkou kulturní vybaveností centrem kultury a vzdělanosti obce
1.3.2 podporovat spolupráci škol a školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi organizujícími výchovu ve volném čase a pečovat o další rozšíření jejich nabídky včetně volně přístupných aktivit
1.3.3 chápat péči o zájmovou činnost dětí a mládeže jako příležitost pro projevení nadání a talentu; organizovat celostátní i mezinárodní soutěže a projekty v rozmanitých zájmových činnostech jako motivaci pro co nejširší spektrum populace
1.3.4 podporovat participaci škol a vzdělávacích institucí na udržitelném rozvoji lokálního prostředí (zejm. na komunitním životě)
1.4 Podporovat otevřenost a prostupnost mezi vzdělávacími programy středoškolského studia i mezi programy středoškolského a terciárního studia a jejich propojení na další vzdělávání
1.4.1 podporovat vytváření vzdělávacích center (center odborné přípravy apod.), tj. škol nebo sítě škol, které nabízejí všeobecné i odborné vzdělávací programy různého stupně a náročnosti i kurzy dalšího vzdělávání
1.4.2 podporovat rozmanitost vzdělávacích cest odpovídajících různému typu nadání a motivace středoškolské mládeže (od teorie k praxi, ale i od praxe k teorii) se specifickým zřetelem ke skupině ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání
1.4.3 podporovat modulový systém organizace vzdělávacích programů odborného vzdělávání umožňující snadnější vertikální i horizontální prostupnost i propojení na další vzdělávání, a to včetně uznávání dílčích kvalifikací111 a kreditního systému
1.5 Usnadnit přechod a uplatnění absolventů v praxi
1.5.1 podporovat zavedení a fungování Národní soustavy kvalifikací vytvořené na základě Národní soustavy povolání jako prostředku komunikace mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery o požadavcích na kvalifikace použitelné na trhu práce
1.5.2 podporovat využívání NSK při tvorbě školních vzdělávacích programů a požadavků k závěrečným zkouškám a profilové části maturitních zkoušek tak, aby absolventi středoškolského studia byli vybaveni adekvátní vstupní kvalifikací
1.5.3 podporovat praxe studentů a odborné stáže učitelů v podnicích, a to i zahraničních v rámci EU
1.5.4 podporovat dostupnost individualizovaného kariérového poradenství pro každého žáka a absolventa střední školy, které bude poskytovat informační a poradenskou podporu v oblasti možností zaměstnání a navazujícího vzdělávání
2. Terciární vzdělávání
2.1 Posílit rozvoj nabídky zejména bakalářských studijních programů, zaměřených do praxe a úzce propojených s aktuálním vývojem poznání a měnícími se potřebami zaměstnavatelů.
2.1.1 umožnit kvalitní odborné praxe studentů v průběhu studia
2.1.2 posilovat možnosti působení odborníků z praxe ve výuce a v řídicích orgánech škol
2.1.3 podporovat spolupráci potenciálních zaměstnavatelů absolventů při přípravě studijních programů
2.1.4 podporovat spolupráci vysokých škol s praxí (zaměstnavateli, firmami, profesními organizacemi apod.) při přípravě krátkodobých i dlouhodobých kurzů dalšího odborného vzdělávání, tzv. kurzy šité na míru
2.2 Cíleně a systémově podpořit rozvoj kvalitních a efektivních forem vzdělávání, alternativních k prezenčnímu studiu, které zajistí dospělým jedincům reálnou možnost studovat při plné ekonomické, společenské a rodinné aktivitě
2.2.1 podporovat rozvoj distančního vzdělávání s využitím informačních a komunikačních technologií pro zajištění kvality a efektivity tohoto studia
2.2.2 podporovat vznik a fungování vzdělávacího zařízení typu „distanční univerzity“
2.2.3 hledat cesty zvýšení možnosti přístupu obyvatel k ICT, zejména přístup k vysokorychlostnímu internetu
2.3 Podporovat pomocí účinných opatření překonávání bariér v přístupu k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělání v průběhu celého života
2.3.1 trvale sledovat a účinnými nástroji pomáhat překonávat bariéry v přístupu ke studiu na VŠ, zejména podporou studentů ze sociálně slabých vrstev a účinnou podporou jedinců studujících při zaměstnání
2.3.2 stimulovat úspěšnost studentů při studiu (např. cestou motivačních prospěchových stipendií pro dobré studenty, oceněním dodržení standardní doby studia, účinnou podporou zahraničních stáží apod.)
2.4 Zvyšovat kvalitu vysokých škol a jejich pedagogické činnosti
2.4.1 podporovat další vzdělávání akademických pracovníků, zejména mladých perspektivních pedagogů, zvyšováním jejich pedagogických kompetencí, dovedností využívání ICT pro výuku, jazykových a environmentálních kompetencí
2.4.2 klást důraz na odbornou pedagogickou přípravu akademických pracovníků pro oblast vzdělávání dospělých
2.4.3 v rámci rozvoje pedagogických a výzkumných kvalit akademických pracovníků důrazně podporovat jejich mezinárodní mobilitu
2.5 Posílit možnosti prostupnosti terciárního sektoru vzdělávání a uznávání předchozího dosaženého vzdělání
2.5.1 ke zvýšení prostupnosti důsledně uplatňovat modularizaci studia, kreditní systém ECTS, Národní rámec kvalifikací a při uznávání důsledně dodržovat zákon o vysokých školách a principy tzv. Lisabonské úmluvy113, nejen pro zahr., ale i pro domácí kvalifikace
2.5.2 uznávat znalosti a dovednosti získané mimo formální vzdělávací systém a zpracovat metodiku pro takový postup.
2.5.3 podporovat rozvoj vysokoškolského poradenského systému; psychologické a studijní poradenství rozšířit o problematiku kariérového poradenství.
2.6 Podporovat spolupráci institucí působících v sektoru terciárního vzdělávání, zejména efektivní propojování VOŠ s VŠ a tvorbu společných studijních programů vysokých škol obdobného zaměření, zejména programů a kurzů dalšího vzdělávání dospělých.
2.7 Posílit výukové kapacity vysokých škol pro vzdělávání dospělých z praxe.
2.8 Podpořit vícezdrojové financování terciárního sektoru vzdělávání, včetně trvalého tlaku na zvyšování veřejných prostředků, alespoň na úroveň průměru v evropských zemích.
3. Další vzdělávání
3.1 Stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšíření účasti na dalším vzdělávání a ke zvýšení investic do dalšího vzdělávání, provázat systémovou a programovou složku finanční podpory dalšího vzdělávání
3.1.1 navrhnout na základě zkušeností zemí EU ucelený systém finančních nástrojů zaměřených na jednotlivce a působících na zvýšení účasti na vzdělávání obecně a specificky stimulujících znevýhodněné skupiny
3.1.2 posílit pozitivní i negativní stimulaci nezaměstnaných k vyššímu zapojování do rekvalifikací, zvýšit účinnost rekvalifikací
3.1.3 vyhodnotit efektivitu stávajících finančních nástrojů zaměřených na zaměstnavatele a na základě zkušeností zemí EU navrhnout jejich ucelený systém
3.2 Zajistit uznávání různých vzdělávacích cest k získání kvalifikace
3.2.1 podpořit vytvoření nezbytných předpokladů pro uvedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání do praxe a zajistit informační kampaň zaměřenou na jednotlivce i instituce
3.2.2 zajistit průchodnost mezi dalším a počátečním vzděláváním získáváním a uznáváním kreditů