Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Názvy hierarchických úrovní
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015 [akt. 2011]

1. Předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání a přístup k terciárnímu vzdělávání

1.1 Předškolní vzdělávání

1.1.1 Při schvalování územních plánů, výstavby nových bytových kapacit, brát v úvahu předpokládané požadavky na umístění dětí do mateřských škol a učinit další opatření, která zajistí požadavek účasti 95 % dětí v raném věku na předškolním vzdělávání
1.1.2 Zákonem bude umožněno fungování tzv. firemních školek, které umožní rozšířit nedostatečné kapacity v oblasti předškolního vzdělávání (2012)
1.1.3 Pokračovat v metodické podpoře realizace reformy na MŠ (minimálně do roku 2013)
1.1.4 Zvýšit podporu mateřského jazyka ve vzdělávacích programech mateřských škol (průběžně)
1.1.5 Tam, kde jsou vhodné podmínky, zejména personální, seznamovat děti s cizím jazykem přiměřeným způsobem odpovídajícím jejich věku a možnostem (průběžně)
1.1.6 Začlenit jazykovou přípravu do programu přípravy pedagogů působících v předškolních zařízeních, aby jejich působení v oblasti jazykové propedeutiky nebo i přímo ve výuce konkrétního jazyka bylo co nejkvalitnější (od 2012)
1.1.7 Připravit opatření pro snížení počtu odkladů nástupu k povinné školní docházce s možností využití nových vzdělávacích programů (RVP PV) (od roku 2011)

1.2 Základní vzdělávání a povinná školní docházka

1.2.1 Podpořit realizaci a inovaci vzdělávacích programů (RVP a ŠVP) (2015)
1.2.2 Podpořit oblast oborových didaktik a zlepšit úroveň vzdělávání ve spolupráci s fakultami vzdělávajícími učitele a prostřednictvím systému DVPP (průběžně)
1.2.3 Doporučovat anglický jazyk jako první cizí jazyk od 3. ročníku základní školy a umožnit v případě volby jiného cizího jazyka jeho výuku jako druhého cizího jazyka nejpozději od 7. ročníku základní školy (do školního roku 2013/2014)
1.2.4 Zavést povinně pro všechny žáky anglický jazyk (resp. podpořit finančně, vzděláváním učitelů povinné zavedení anglického jazyka) od 3. ročníku a podporovat povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od...
Popis / Komentář:
Zavést povinně pro všechny žáky anglický jazyk (resp. podpořit finančně, vzděláváním učitelů povinné zavedení anglického jazyka) od 3. ročníku a podporovat povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od 7. ročníku základní školy (do školního roku 2013/2014)

1.2.5 Postupně zavést systém hodnocení výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ
1.2.6 Podpořit a zefektivnit proces vlastního hodnocení škol účelnou metodikou procesu a vhodnými autoevaluačními nástroji, tyto nástroje ověřit v pedagogické praxi a podpořit školy v komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami)...
Popis / Komentář:
Podpořit a zefektivnit proces vlastního hodnocení škol účelnou metodikou procesu a vhodnými autoevaluačními nástroji, tyto nástroje ověřit v pedagogické praxi a podpořit školy v komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami) sdílení zkušeností s hodnocením škol.

1.2.7 Propojit zpracování vlastního hodnocení školy s připravovaným testováním žáků v 5. a 9. ročnících ZŠ a dalšími nástroji externího hodnocení (např. výsledky maturitní a závěrečné zkoušky)
1.2.8 Uvést do praxe systém DVPP v oblasti vlastního hodnocení (do konce 2011)
1.2.9 Vytvořit konsenzuální návrh se zainteresovanými stranami (ČŠI, zřizovatelé aj.) žádoucích přístupů propojení autoevaluace a externí evaluace (do 2012)
1.2.10 Využívat výsledků projektů a mezinárodních výzkumů pro formování vzdělávací politiky a pro práci učitelů (průběžně)
1.2.11 Provést podrobný rozbor příčin zhoršujících se výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních a navrhnout opatření ke zlepšení tohoto stavu (2011)
1.2.12 Zapojovat se i nadále do mezinárodních výzkumů
1.2.13 Konfrontovat výsledky z mezinárodních výzkumů s výsledky zjištěnými ČŠI a provádět důkladnou analýzu (průběžně)

1.3 Střední vzdělávání

1.3.1 Poskytovat cílenou metodickou podporu při implementaci ŠVP do praxe (průběžně)
1.3.2 Podpořit střední školy prostřednictvím programu EU peníze školám (od 2011)
1.3.3 Poskytovat cílenou metodickou a didaktickou podporu (průběžně, od 2011)
1.3.4 Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu vzdělávání v programech odborného vzdělávání (od 2011)
1.3.5 Monitorovat podněty pro úpravu kurikula a vzdělávacích programů i pro podporu škol při jeho realizaci (od 2012)
1.3.6 Dokončit reformu maturitní zkoušky s důrazem na její efektivitu a propojení s přijímacím řízením na VŠ (do 2015)
1.3.7 Připravit opatření, která umožní státu a zřizovatelům efektivně využít objektivizovaných výsledků maturitní zkoušky k zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb...
Popis / Komentář:
Připravit opatření, která umožní státu a zřizovatelům efektivně využít objektivizovaných výsledků maturitní zkoušky k zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb a na zvýšení komplexní efektivity vynakládání prostředků státního rozpočtu na výuku ve středních školách (v návaznosti na přecházející opatření)

1.3.8 Diskutovat, případně zavést jednotné prvky v profilové části maturitní zkoušky (od 2011)
1.3.9 Ve vybraných oborech vzdělání (např., technické a přírodovědné obory vzdělání středních odborných škol, technická a přírodovědná lycea, gymnázia s výjimkami humanitního zaměření) bude zavedena povinná maturitní zkouška z matematiky
1.3.10 Dokončit reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a zavést ji jako standardní součást do systému odborného vzdělávání (do 2014)
1.3.11 Připravit legislativní úpravy související se zavedením nové závěrečné zkoušky ve všech oborech středního vzdělání s výučným listem (do 2014)
1.3.12 Zavést více prvků všeobecné přípravy v oborech vzdělání s výučním listem (zejména matematiky, mateřského jazyka a cizího jazyka) (průběžně)
1.3.13 Zavést větší míru standardizace v RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování (odborného výcviku, odborné nebo umělecké praxe) realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů ke zkvalitnění této přípravy...
Popis / Komentář:
Zavést větší míru standardizace v RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování (odborného výcviku, odborné nebo umělecké praxe) realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů ke zkvalitnění této přípravy a zvýšit podíl žáků, kteří se připravují na pracovištích zaměstnavatelů; současně s pomocí zřizovatelů škol zvýšit kontrolní činnost středních škol v této oblasti (při uzavírání smluv, metodikou kontrolní činnosti, apod.)

1.3.14 Podpořit vytváření podmínek pro daňovou stimulaci zaměstnavatelů v souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy (od 2012)
1.3.15 Stimulovat zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání s výučním listem, kteří mají uzavřenu smlouvu s budoucím zaměstnavatelem nejen v případě absolventů, kterých je na trhu práce nedostatek...
Popis / Komentář:
Stimulovat zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání s výučním listem, kteří mají uzavřenu smlouvu s budoucím zaměstnavatelem nejen v případě absolventů, kterých je na trhu práce nedostatek. V případě nedostatkových profesí také poskytováním různých stipendií pro žáky v těchto oborech, případně podpořit zvýšení odměn žákům za produktivní činnost (do roku 2015)

1.3.16 Vytvářet modely spolupráce typu škola-zaměstnavatelé-kraj mj. s ohledem na prognózování potřeby pracovních sil v hospodářském sektoru a podpořit v dalším vývoji ty školy, které prokazatelně splňují kritérium spolupráce se sociálními partnery (průběžně)
1.3.17 Usilovat o sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil prostřednictvím např. sektorových rad zřizovaných MPSV, popř. jiných sociálních a hospodářských partnerů...
Popis / Komentář:
Usilovat o sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil prostřednictvím např. sektorových rad zřizovaných MPSV, popř. jiných sociálních a hospodářských partnerů, v nichž bude zohledněna kvantitativní potřeba absolventů škol (průběžně)

1.3.18 Usilovat o přímou finanční podporu ze strany krajů i podnikatelského sektoru žákům těch oborů středního odborného vzdělání, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce...
Popis / Komentář:
Usilovat o přímou finanční podporu ze strany krajů i podnikatelského sektoru žákům těch oborů středního odborného vzdělání, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a které jsou ohroženy úplným zmizením z pracovního trhu (průběžně).

1.3.19 Podporovat spolupráci odborníků z praxe – zástupců zaměstnavatelů
1.3.20 V rámci aktualizace opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání zahrnout opatření, která budou obsahovat podporu technického vzdělávání (2011)
1.3.21 Podporovat vznik “inkubátorů“ podnikatelské činnosti žáků středních a vyšších odborných škol sloužících k transferu dosažených výsledků budoucím komerčním uplatněním do nově zakládaných firem např. zřízením pre-seed fondu (od 2011)
1.3.22 Pokračovat v činnosti Národního referenčního bodu (průběžně)
1.3.23 Aktivní spolupráce na evropských aktivitách sítě EQAVET (průběžně)
1.3.24 Postupná implementace vybraných nástrojů referenčního rámce EQAVET, zejména vybraných indikátorů, do systému hodnocení odborného vzdělávání a přípravy v ČR

1.4 Jazykové, umělecké, environmentální a speciální vzdělávání, informační a komunikační technologie

1.4.1 Zajistit podporu v oblasti metodiky a didaktiky výuky především pro učitele anglického jazyka a učitele dalších cizích jazyků v rámci DVVP a ve spolupráci s pedagogickými fakultami
1.4.2 Podpořit jazykové vzdělávání ve školách prostřednictvím programu EU peníze školám
1.4.3 Zvýšit podíl kvalifikovaných učitelů cizích jazyků zejména na základních školách
1.4.4 Zahájit výuku podle ŠVP na všech jazykových školách (2011)
1.4.5 Terminologicky sladit označení úrovní jazykových znalostí uváděných v RVP JŠ s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách...
Popis / Komentář:
Terminologicky sladit označení úrovní jazykových znalostí uváděných v RVP JŠ s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, tj. při novelizaci této vyhlášky navrhnout označení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

1.4.6 Zvyšovat úroveň dovedností žáků a učitelů v oblasti informační gramotnosti (od 2011)
1.4.7 Podporovat zdravé školní stravování, komunitní školy, zdravý fyzický rozvoj dětí, žáků a studentů prostřednictvím sportu a pobytu v přírodě (průběžně)
1.4.8 Podporovat ekologicky šetrné provozy školních budov a pozemků (průběžně)
1.4.9 Pokračovat v podpoře zavádění RVP do základních škol speciálních (od 2011)
1.4.10 Podpořit oblast oborových didaktik a zlepšit úroveň vzdělávání ve spolupráci s fakultami vzdělávajícími učitele a prostřednictvím systému DVPP (průběžně)
1.4.11 Pokračovat v podpoře zavádění RVP do základních uměleckých škol (od 2011)
1.4.12 S ohledem na dosavadní vývoj nezvyšovat (v místech demografického poklesu snižovat) kapacity ZUŠ (průběžně)
1.4.13 Vypracovat materiální standard pro ZUŠ jako závazný podklad pro zařazování do rejstříku škol a školských zařízení (2011)
1.4.14 Podpořit realizaci vzdělávacích programů konzervatoří (od 2011)
1.4.15 Systémově podporovat obsahové zkvalitňování zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání, především z legislativního a personálního hlediska, a jeho dostupnost (průběžně)
1.4.16 Podporovat příklady dobré praxe v oblasti zájmového vzdělávání s využitím výstupů projektů OP VK

1.5 Vyšší odborné vzdělávání

1.5.1 Umožnit v dalším vývoji sektoru vyššího odborného vzdělávání, aby školy mohly směřovat k vzájemně se doplňujícím typům vzdělávání na úrovni (do 2012)
1.5.2 Zavést oborové deskriptory, tj. rámcovou standardizací výsledků vzdělávání, pro zvýšení kvality vyššího odborného vzdělávání (2012)
1.5.3 Vytvořit opatření (úpravou legislativy), která zajistí přenositelnost kreditů ECTS mezi vyšším odborným a vysokoškolským vzděláváním (2013)
1.5.4 Změnit pravidla prodlužování akreditace programů (zejm. tak, aby došlo k zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a provázání jeho výstupů s uplatnitelností na trhu práce) (2013)

1.6 Přístup k terciárnímu vzdělávání

2. Podporované oblasti

2.1 Optimalizace nabídky vzdělávání

2.1.1 Při přípravě a při aplikaci strategie optimalizace v kraji je do roku 2014 při dodržení stanovených kritérií rozvoje regionálního školství uvedených v tabulce č. 3 a vývojových ukazatelů stanovených v tabulce č. 4 doporučeno...
Popis / Komentář:
- snížit do roku 2013/2014 celkový počet žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (a v oborech vyššího odborného vzdělávání) ve veřejných středních a vyšších odborných školách o 15-20% (resp. nezvyšovat kapacitu soukromých a církevních středních a vyšších odborných škol) - při změnách ve struktuře škol a struktuře jejich oborového portfolia podle místních podmínek přihlédnout k následujícím parametrům:... »

2.1.2 Tyto ukazatele aplikovat při procesu schvalování změn v krajích a rozhodování MŠMT při zápisech do rejstříku škol a školských zařízení včetně změnového řízení
2.1.3 V každém kraji provést analýzu struktury škol a školských zařízení a v případě středních a vyšších odborných škol také strukturu vyučovaných oborů vzdělání podle dostupných údajů o demografickém vývoji s výhledem nejméně do roku 2015
2.1.4 Na základě této analýzy připravit strategii optimalizace (pokud už není hotova) sítě středních škol a oborové skladby středních a vyšších odborných škol a kapacit oborů vzdělání škol (obdobně i kapacit školských zařízení)...
Popis / Komentář:
Na základě této analýzy připravit strategii optimalizace (pokud už není hotova) sítě středních škol a oborové skladby středních a vyšších odborných škol a kapacit oborů vzdělání škol (obdobně i kapacit školských zařízení) s ohledem na uplatnění budoucích absolventů těchto oborů a na případné místní specifické odlišnosti.

2.2 Podpora pedagogickým pracovníkům

2.2.1 Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání pedagogických pracovníků (průběžně)
2.2.2 Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (průběžně)
2.2.3 Kromě tradičních forem DVPP (2013)...
Popis / Komentář:
- podpořit další formy profesního rozvoje pedagogických pracovníků založené na individuálních potřebách pedagogických pracovníků, cílené metodické pomoci a vzájemném učení (mentoring, koučování, hospitace atp.) - podporovat různé formy spolupráce mezi školami ve sdílení dobré praxe - podporovat různé formy mobility učitelů a dalších pedagogických pracovníků a navazování kontaktů (networking)... »

2.2.4 V souladu s navrženými opatřeními novelizovat právní normy
2.2.5 Usilovat o zlepšení platového ohodnocení pedagogických pracovníků (průběžně)
2.2.6 Připravit samostatný platový systém odměňování pedagogických pracovníků, v němž bude propojen základní platový postup s kariérním systémem tak, aby kromě pozvolnějšího růstu platů byla lépe ohodnocena kvalitnější práce učitelů...
Popis / Komentář:
Připravit samostatný platový systém odměňování pedagogických pracovníků, v němž bude propojen základní platový postup s kariérním systémem tak, aby kromě pozvolnějšího růstu platů byla lépe ohodnocena kvalitnější práce učitelů (tzn. potlačení stávajícího principu věkového automatu) (2013)

2.2.7 Připravit a projednat s vybranými pedagogickými asociacemi kariérní systém (2013), který bude motivovat učitele k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci
2.2.8 Harmonizovat obsah stávajících právních předpisů s potřebami profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena pravidla pro všechny účastníky a nastavit postupy, které umožní rozeznat, ohodnotit a odměňovat kvalitní práci učitelů (2013)
2.2.9 Nastavit nový systém výběru, přípravy, hodnocení a rozvoje ředitelů mateřských, základních a středních škol (2013)

2.3 Rovné příležitosti ve vzdělávání

2.3.1 Zpracovat návrhy opatření a legislativních změn pro rozvoj inkluzivního vzdělávání na školách (2013)
2.3.2 Vytvořit materiální, finanční aj. podmínky pro činnost 2. stupně základních škol (ve srovnání s nižšími stupni 6 a 8letých gymnázií), aby postupně docházelo k přirozenému posílení prestiže tohoto stupně školy (průběžně)
2.3.3 Podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol v rámci DVPP zaměřené na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (průběžně)
2.3.4 Aktualizovat Národní akční plán inkluzivního vzdělávání tak, aby nahradil ostatní „národní plány“ a koncepce péče“ zaměřené na inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (2012)
2.3.5 Zabezpečovat personální a metodickou připravenost škol a školských zařízení k zajištění podmínek vzdělávání žáků se zdravotním postižením a jiným znevýhodněním (2014)
2.3.6 Podpořit činnost škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (2014)
2.3.7 Podpořit činnost krajských koordinátorů k zabezpečení logopedické péče a krajských koordinátorů pro oblast autismu (2014)
2.3.8 Podpořit opatření k zvýšení účasti dětí se sociálním znevýhodněním na předškolním vzdělávání (průběžně)
2.3.9 Podpořit základní školy při zřizování přípravných tříd, zavést systém hodnocení jejich přínosu pro podporu inkluzivního vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním...
Popis / Komentář:
Podpořit základní školy při zřizování přípravných tříd, zavést systém hodnocení jejich přínosu pro podporu inkluzivního vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a přijmout opatření (ve spolupráci s MPSV) k zabezpečení pravidelné docházky těchto dětí v průběhu školního roku (2014)

2.3.10 Základní školy hlavního proudu vzdělávání systematicky připravovat na vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (průběžně)
2.3.11 Zajistit kontrolu zařazování dětí do základní školy nebo třídy základní školy vzdělávající podle přílohy k RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením...
Popis / Komentář:
Zajistit kontrolu zařazování dětí do základní školy nebo třídy základní školy vzdělávající podle přílohy k RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením a vytvořit efektivní postup přeřazení těch žáků, kteří mají potenciál vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu, do běžné základní školy (průběžně)

2.3.12 Podporovat žáky se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání ve středních školách (průběžně)
2.3.13 Zpracovat analýzu rozvojových programů MŠMT a pokračovat v efektivních realizovaných rozvojových programech MŠMT (2012)
2.3.14 Uplatňovat systematickou podporu mimořádně nadaných žáků (poradenská podpora mimořádně nadaných, individualizovaná výuka, úpravy vzdělávacích programů, stipendia, soutěže, zahraniční výměna zkušeností atd.) (průběžně)
2.3.15 Podporovat (i finančně) školy, které dosahují výborných výsledků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT, popř. u maturitní zkoušky, jako Centra excelence (od 2011)
2.3.16 Podpořit (pro začlenění cizinců do vzdělávání) výuku českého jazyka jako cizího jazyka (2015)
2.3.17 Najít vhodný způsob monitorování sociálního klimatu ve školách a školských zařízeních a stanovit efektivní opatření (2012)
2.3.18 Metodicky a personálně podporovat školy v prevenci rizikového chování (průběžně)
2.3.19 Vytvořit mechanismus plošného systému primární prevence v kraji (2013)
2.3.20 Zjišťovat informace o předčasných odchodech ze vzdělávání a působit preventivně proti nim tak, aby se podíl žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávací systém, pohyboval pod 10% (průběžně)

2.4 Systém poradenství ve školství

2.4.1 Podpořit systém metodického vedení školských a školních poradenských služeb (2013)
2.4.2 Navýšit počet poradenských pracovníků ve školství v závislosti na potřebách žáků (2013)
2.4.3 Vytvořit koncepci systému kariérového poradenství (2011)
2.4.4 Rozvíjet systém dalšího vzdělávání poradenských pracovníků v oblasti kariérového poradenství, zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro stávající pracovníky (průběžně)
2.4.5 Zlepšit kvalitu kariérového poradenství (2014)
2.4.6 Rozvíjet informační systém na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese a k ní vedoucí vzdělávací dráhy...
Popis / Komentář:
Rozvíjet informační systém na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese a k ní vedoucí vzdělávací dráhy, naplnit koncept informačně poradenské podpory dalšího vzdělávání založené na propojení stávajících datových zdrojů a informačních systémů (průběžně).

2.5 Ústavní a ochranná výchova

2.5.1 Dopracovat standardy kvality práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost v rezortu MŠMT (2012)
2.5.2 V rámci pracovní skupiny spolupracovat s krajskými úřady v oblasti dětských domovů na vytvoření vzájemně se doplňující sítě dětských domovů (průběžně)
2.5.3 Pokračovat ve spolupráci s MPSV v transformaci systému náhradní výchovné péče (2013)
2.5.4 V souladu s navrženými opatřeními novelizovat právní normy (2012)

2.6 Další vzdělávání

2.6.1 Rozvíjet systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání (průběžně)
2.6.2 Podporovat kvalitu a nabídku dalšího vzdělávání (průběžně)
2.6.3 Stimulovat poptávku po dalším vzdělávání, tak aby se účast dospělých zvýšila na 15 % (2020)
2.6.4 Rozvíjet průřezové oblasti dalšího vzdělávání (od 2011)

2.7 Zefektivnění fungování státní správy a samosprávy ve školství

2.7.1 Postupně zavést vybrané dílčí prvky Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 (do roku 2013)
2.7.2 Vytvořit koncepci centrálního školského informačního systému
2.7.3 Snížení administrativního zatížení škol a školských zařízení
2.7.4 Omezit množství různých šetření, analýz a výzkumů na základě důslednějšího zvažování jejich cílů a potřebnosti a zamezením duplicit
2.7.5 Provést analýzu administrativní zátěže škol v kompetenci jiných resortů a navázat kontakt s příslušnými odpovědnými resorty za účelem možného snížení této zátěže...
Popis / Komentář:
Provést analýzu administrativní zátěže škol v kompetenci jiných resortů a navázat kontakt s příslušnými odpovědnými resorty za účelem možného snížení této zátěže v oblasti správního řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární prevence, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí, zpracování finančních plánů, apod

2.7.6 Podporovat další vzdělávání pracovníků ČŠI a rozvíjet jejich profesní zkušenosti
2.7.7 Posilovat evaluační mechanismy ve vzdělávání za účasti ČŠI - postupné kroky inspekční činnosti přijímat v dohodě s MŠMT a v souladu s Dlouhodobým záměrem ČR; ve spolupráci se skupinou II také stanovit vhodné monitorovací ukazatele