Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíl"
1.1 "Aktivita"

Rozbalit detaily

Národní strategie ochrany práv dětí (2012)

Průřezové priority:
A. Participace dítěte
B. Eliminace diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem a mladým lidem
C. Právo na rodinnou péči
D. Zajištění kvality života pro děti a rodiny

1. ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ

2. ZVYŠOVÁNÍ VŠEOBECNÉHO POVĚDOMÍ O OTÁZCE PRÁV DĚTÍ U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ

2.1 Podpora zapojování občanské společnosti

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti

2.2 Vytváření vzdělávacích a osvětových materiálů

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte

2.3 Národní iniciativa Právo na dětství

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte

2.4 Realizace národní kampaně

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti

2.5 Zavedení výuky o Úmluvě do školních osnov

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
X.b péče a práva dítěte

3. VYTVÁŘENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI A MLADÉ LIDI ÚČASTNIT SE ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ SE JICH TÝKAJÍ A KTERÉ JE OVLIVŇUJÍ

3.1 Prosazování účasti dětí

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.b péče a práva dítěte

3.2 Podpora systémů a opatření

Deskriptory:
IX.b sociální péče

3.3 Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
IX.b sociální péče

3.4 Komplexní právní úprava dítěte být slyšeno

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte

4. VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI A MLADÉ LIDI ZE ZNEVÝHODNĚNÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Vznik a realizace plánu prevence diskriminace

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.c sociální prevence

4.2 Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
IX.a sociální poradenství
IX.b sociální péče

4.3 Podpora a rozvoj služeb a sociální práce

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče

5. VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI A MLADÉ LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

5.1 Vytvoření systému informací o dostupných službách

Deskriptory:
IX.b sociální péče

5.2 Definování a vytvoření sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

5.3 Legislativní úprava vycházející z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
X.b péče a práva dítěte

5.4 Podpora náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním postižením

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

6. PODPORA POZITIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

6.1 Začlenění principu podpory rodin

Deskriptory:
X.d služby pro rodiny a děti

6.2 Zajištění práva dítěte znát od narození své rodiče

Deskriptory:
X.b péče a práva dítěte
X.c ohrožené děti

6.3 Podpora vzniku a činnosti služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí

Deskriptory:
X.d služby pro rodiny a děti

6.4 Opatření na podporu pozitivního rodičovství

Deskriptory:
X.d služby pro rodiny a děti

7. PREVENCE CHUDOBY

7.1 Cílená pomoc a podpora mladým lidem při vstupu do samostatného života

Deskriptory:
X.d služby pro rodiny a děti

7.2 Posilování finanční gramotnosti a souvisejících kompetencí

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
IX.b sociální péče

7.3 Specifikace opatření na podporu rodin, kde hrozí odejmutí dítěte z důvodu nouze

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
X.c ohrožené děti

7.4 Revize sociálních dávek v oblasti rodiny

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.d služby pro rodiny a děti

8. VYTVOŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB A PODPORY RODINÁM A DĚTEM

8.1 Podpora vzniku komunitních služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.d služby pro rodiny a děti

8.2 Vytvoření sítě komplexních služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče

8.3 Sjednocování podmínek činnosti služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče

8.4 Vytvoření mechanismů krizového a podporovaného bydlení

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti
XVI.d dostupné bydlení

8.5 Revize sociálních dávek v oblasti bydlení

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

9. PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

9.1 Rozvoj a profesionalizace pěstounské péče

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti

9.2 Aktivní vyhledávání náhradních rodičů

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
X.d služby pro rodiny a děti

9.3 Rozvoj a specializace pěstounské péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

9.4 Omezování počtu dětí z ČR umisťovaných do mezinárodní adopce

Deskriptory:
X.c ohrožené děti

9.5 Realizace opatření a legislativních úprav k zajištění práva dětí znát své rodiče

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

10. ROZVINUTÍ ALTERNATIV PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A DEINSTITUCIONALIZACE PÉČE

10.1 Vytvoření systému služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

10.2 Transformace pobytových zařízení

Deskriptory:
IX.f transformace sociálních služeb
X.c ohrožené děti

10.3 Ukotvení věkové hranice

Deskriptory:
X.c ohrožené děti

10.4 Specializace péče, snižování maximálních kapacit, omezení doby ústavní péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

11. PROCESY OCHRANY A PODPORY PROSPERITY DĚTÍ

11.1 Optimalizace činnosti orgánů sociálně-právní ochrany

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

11.2 Zpracování postupů a mechanismů ochrany práv dětí ve specifických situacích

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

11.3 Zavedení speciálních přístupů a systémových opatření

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

11.4 Zavedení mechanismů („gatekeeping“)

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

11.5 Zvyšování kvalifikace soudců a soudkyň v tématech týkající se ochrany práv dětí.

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XX.c soudnictví

11.6 Zavedení mechanismu nezávislého monitoringu implementace Úmluvy

Deskriptory:
X.c ohrožené děti

12. SJEDNOCENÍ SYSTÉMU PÉČE O DĚTI

12.1 Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení systému

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

12.2 Legislativní vymezení role obcí a krajů

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

12.3 Posílení vertikální struktury orgánů sociálně-právní ochrany

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

12.4 Posílení mechanismů spolupráce

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

13. NASTAVENÍ LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POZITIVNÍCH PŘÍNOSŮ A ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ

13.1 Vytváření právního prostředí

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

13.2 Provedení analýzy právního řádu

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

13.3 Vytvoření a přijetí komplexní právní úpravy

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

13.4 Implementace nové právní normy

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

14. TRANSPARENTNÍ FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU

14.1 Stanovování priorit pro příslušný rok

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

14.2 Změna struktury financování

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

14.3 Zavedení systému sledování výdajů a vyhodnocování efektivity

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

14.4 Zahrnutí problematiky ochrany práv dětí do nového programového období EU a EHP

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XX.i Evropská unie

15. SBĚR DAT A JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

15.1 Vypracování ukazatelů pro sběr dat

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
X.c ohrožené děti

15.2 Vybudování jednotného informačního systému ochrany práv dětí

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
X.c ohrožené děti

15.3 Využívání dat pro tvorbu strategií, legislativy a dalších opatření

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí

16. KVALITA PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ A STANDARDY

16.1 Vytvoření a realizace systematických vzdělávacích programů

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

16.2 Standardizace činnosti OSPOD a poskytovatelů služeb a zařízení

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
IX.b sociální péče
X.c ohrožené děti

16.3 Rozvoj systému supervizí

Deskriptory:
X.c ohrožené děti
XVII.a legislativní a regulační prostředí