*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíl"
1.1 "Aktivita"

Rozbalit detaily

Národní strategie ochrany práv dětí (2012)

Průřezové priority:
A. Participace dítěte
B. Eliminace diskriminace a nerovného přístupu vůči dětem a mladým lidem
C. Právo na rodinnou péči
D. Zajištění kvality života pro děti a rodiny

1. ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ

2. ZVYŠOVÁNÍ VŠEOBECNÉHO POVĚDOMÍ O OTÁZCE PRÁV DĚTÍ U DOSPĚLÝCH I DĚTÍ

2.1 Podpora zapojování občanské společnosti

2.2 Vytváření vzdělávacích a osvětových materiálů

2.3 Národní iniciativa Právo na dětství

2.4 Realizace národní kampaně

2.5 Zavedení výuky o Úmluvě do školních osnov

3. VYTVÁŘENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI A MLADÉ LIDI ÚČASTNIT SE ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ SE JICH TÝKAJÍ A KTERÉ JE OVLIVŇUJÍ

3.1 Prosazování účasti dětí

3.2 Podpora systémů a opatření

3.3 Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků

3.4 Komplexní právní úprava dítěte být slyšeno

4. VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI A MLADÉ LIDI ZE ZNEVÝHODNĚNÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

4.1 Vznik a realizace plánu prevence diskriminace

4.2 Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků

4.3 Podpora a rozvoj služeb a sociální práce

5. VYROVNÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO DĚTI A MLADÉ LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

5.1 Vytvoření systému informací o dostupných službách

5.2 Definování a vytvoření sítě terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb

5.3 Legislativní úprava vycházející z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

5.4 Podpora náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním postižením

6. PODPORA POZITIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

6.1 Začlenění principu podpory rodin

6.2 Zajištění práva dítěte znát od narození své rodiče

6.3 Podpora vzniku a činnosti služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí

6.4 Opatření na podporu pozitivního rodičovství

7. PREVENCE CHUDOBY

7.1 Cílená pomoc a podpora mladým lidem při vstupu do samostatného života

7.2 Posilování finanční gramotnosti a souvisejících kompetencí

7.3 Specifikace opatření na podporu rodin, kde hrozí odejmutí dítěte z důvodu nouze

7.4 Revize sociálních dávek v oblasti rodiny

8. VYTVOŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB A PODPORY RODINÁM A DĚTEM

8.1 Podpora vzniku komunitních služeb

8.2 Vytvoření sítě komplexních služeb

8.3 Sjednocování podmínek činnosti služeb

8.4 Vytvoření mechanismů krizového a podporovaného bydlení

8.5 Revize sociálních dávek v oblasti bydlení

9. PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

9.1 Rozvoj a profesionalizace pěstounské péče

9.2 Aktivní vyhledávání náhradních rodičů

9.3 Rozvoj a specializace pěstounské péče

9.4 Omezování počtu dětí z ČR umisťovaných do mezinárodní adopce

9.5 Realizace opatření a legislativních úprav k zajištění práva dětí znát své rodiče

10. ROZVINUTÍ ALTERNATIV PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI A DEINSTITUCIONALIZACE PÉČE

10.1 Vytvoření systému služeb

10.2 Transformace pobytových zařízení

10.3 Ukotvení věkové hranice

10.4 Specializace péče, snižování maximálních kapacit, omezení doby ústavní péče

11. PROCESY OCHRANY A PODPORY PROSPERITY DĚTÍ

11.1 Optimalizace činnosti orgánů sociálně-právní ochrany

11.2 Zpracování postupů a mechanismů ochrany práv dětí ve specifických situacích

11.3 Zavedení speciálních přístupů a systémových opatření

11.4 Zavedení mechanismů („gatekeeping“)

11.5 Zvyšování kvalifikace soudců a soudkyň v tématech týkající se ochrany práv dětí.

11.6 Zavedení mechanismu nezávislého monitoringu implementace Úmluvy

12. SJEDNOCENÍ SYSTÉMU PÉČE O DĚTI

12.1 Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení systému

12.2 Legislativní vymezení role obcí a krajů

12.3 Posílení vertikální struktury orgánů sociálně-právní ochrany

12.4 Posílení mechanismů spolupráce

13. NASTAVENÍ LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POZITIVNÍCH PŘÍNOSŮ A ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ

13.1 Vytváření právního prostředí

13.2 Provedení analýzy právního řádu

13.3 Vytvoření a přijetí komplexní právní úpravy

13.4 Implementace nové právní normy

14. TRANSPARENTNÍ FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU

14.1 Stanovování priorit pro příslušný rok

14.2 Změna struktury financování

14.3 Zavedení systému sledování výdajů a vyhodnocování efektivity

14.4 Zahrnutí problematiky ochrany práv dětí do nového programového období EU a EHP

15. SBĚR DAT A JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

15.1 Vypracování ukazatelů pro sběr dat

15.2 Vybudování jednotného informačního systému ochrany práv dětí

15.3 Využívání dat pro tvorbu strategií, legislativy a dalších opatření

16. KVALITA PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ A STANDARDY

16.1 Vytvoření a realizace systematických vzdělávacích programů

16.2 Standardizace činnosti OSPOD a poskytovatelů služeb a zařízení

16.3 Rozvoj systému supervizí

*