Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
1. "Pilíř"
1.1 "Komponenta"
1.1.1 "Opatření (Reforma/Investice)"

Národní plán obnovy (2020)

1. Digitální transformace

1.1 Digitální služby občanům a firmám

Reforma č. 1: Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům
Reforma č. 2: Služby elektronického zdravotnictví
Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele
Investice č. 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu
Investice č. 3: Digitální služby v resortu justice

1.2 Digitální systémy veřejné správy

Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví
Reforma č. 2: Budování a rozvoj systémů podporujících digitalizaci zdravotnictví
Investice č. 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů
Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment
Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost
Investice č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě

Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací
Reforma č. 2: Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G
Investice č. 1: Vybudování vysokokapacitního připojení
Investice č. 2: Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G
Investice č. 3: Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově
Investice č. 4: Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Reforma č. 1: Institucionální reforma systému koordinace a podpory digitální agendy a digitální transformace, vč. strategie RIS 3
Reforma č. 2: Skupina pro podporu a certifikaci společných strategických technologií s Radou pro strategické technologie
Investice č. 1: Zahájení činnosti Evropského centra excelence v AI „pro bezpečnější
společnost“
Investice č. 2: Evropské středisko pro sledování digitálních médií (EDMO)
Investice č. 3: Přenos zahraniční nejlepší praxe a know-how pro digitální transformaci, monitoring a výzkum socio-ekonomických dopadů krize (Samuel Neaman Institute)
Investice č. 4: Platforma pro vzdělávání managementu SME pro post-COVID-19 digitální transformaci
Investice č. 5: Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (evropská infrastruktura blockchainových služeb – EBSI)
Investice č. 6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)
Investice č. 7: Programy Czech Rise-Up
Investice č. 8: Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem
Investice č. 9: Pilotní fondy společného investování pro rozvoj pre-seedových investic, strategických technologií a univerzitních spin-offů v rámci evropských středisek excelence
Investice č. 10: Internacionalizace začínajících podniků
Investice č. 11: Regulační pískoviště (sandboxy) v souladu s prioritami EU
Investice č. 12: Vybudování kvantové komunikační infrastruktury
Investice č. 13: Podpora výzkumu a inovací v leteckém průmyslu

1.5 Digitální transformace podniků

Reforma č. 1: Vytvoření platformy pro digitalizaci hospodářství
Investice č. 1: Vytvoření evropských a národních center digitálních inovací (e/DIH)
Investice č. 2: Vytvoření evropského referenčního testovacího a experimentálního zařízení
Investice č. 3: Přímá podpora digitální transformace podniků

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Reforma č. 1: Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe
Investice č. 1: Agendový informační systému („AIS“)
Investice č. 2: Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování
Investice č. 3: Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

2.1 Udržitelná doprava

Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě
Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře
Investice č. 2: Elektrizace železnic
Investice č. 3: Podpora železniční infrastruktury
Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru

Investice č. 1: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu
Investice č. 2: Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
Investice č. 3: Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

2.3 Přechod na čistší zdroje energie

Reforma č. 1: Příprava posouzení dekarbonizace dálkového vytápění v Česku
Reforma č. 2: Příprava posouzení trajektorií udržitelného využívání bioenergie a dodávek biomasy v Česku a jeho dopadů na využití půdy, změny ve využití půdy, lesní propady uhlíku a biologickou rozmanitost, jakož i vliv na kvalitu ovzduší pro období 2020–2030
Investice č. 1: Zvýšení instalovaného výkonu zdrojů fotovoltaické energie
Investice č. 2: Dosažení úspor primární energie z modernizace distribuce tepla

2.4 Rozvoj čisté mobility

Investice č. 1: Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu (Praha)
Investice č. 2: Budování neveřejné infrastruktury – dobíjecí body pro soukromé společnosti
Investice č. 3: Budování infrastruktury – dobíjecí stanice pro obytné budovy
Investice č. 4: Podpora nákupu vozidel – vozidla (elektrická, H2, e-cargokola) pro podnikatelské subjekty
Investice č. 5: Podpora nákupu vozidel (elektrických, H2) a infrastruktury pro obce, kraje, státní správu a další veřejné subjekty a jiné organizace
Investice č. 6: Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou hromadnou dopravu v hl. m. Praha

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší

Reforma č. 1: Renovační vlna v rezidenčním sektoru
Reforma č. 2: Podpora energetických společenství
Investice č. 1: Podpora renovace a revitalizace budov sektoru bydlení
Investice č. 2: Podpora výměny nevyhovujících zdrojů tepla a samostatné instalace
obnovitelných zdrojů energie
Investice č. 3: Předprojektová příprava a osvěta

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Investice č. 1: Protipovodňová ochrana
Investice č. 2: Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Závlahy (mimo financování z RRF)
Investice č. 3: Provádění pozemkových úprav
Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně
Investice č. 5: Zadržování vody v lese

2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Reforma č. 1: Provádění nové legislativy odpadového hospodářství ČR
Reforma č. 2: Dopracování a provádění strategie Cirkulární Česko 2040
Investice č. 1: Budování recyklační infrastruktury
Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů (mimo financování z RRF)
Investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích
Investice č. 3: Úspora vody v průmyslu

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží

Investice č. 1: Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů
Investice č. 2: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
Investice č. 3: Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem

Reforma č. 1: Novela vodního zákona
Investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna
Investice č. 2: Hospodaření se srážkovými vodami v městských aglomeracích
Investice č. 3: Péče o území soustavy Natura 2000 a péče o chráněné druhy rostlin a živočichů
Investice č. 4: Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

3. Vzdělávání a trh práce

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Reforma č. 1: Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání
Investice č. 1: Implementace revidovaného kurikula a digitálních dovedností učitelů
Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů

Reforma č. 1: Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce
Investice č. 1: Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť
Reforma č. 2: Podpora znevýhodněných škol
Investice č. 2: Doučování žáků

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Reforma č. 1: Rozvoj politik zaměstnanosti
Reforma č. 2: Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti
Reforma č. 3: Reforma v oblasti dlouhodobé péče
Investice č. 1: Rozvoj politik zaměstnanosti
Investice č. 2: Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
Investice č. 3: Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19

4.1 Systémová podpora veřejných investic

Podpora přípravy projektů (mimo financování z RRF)
Analyticko-metodická podpora (mimo financování z RRF)
Analytický software pro podporu rozhodování (mimo financování z RRF)

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Reforma č. 1: Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky
Investice č. 1: Vývoj nové řady kvazikapitálových nástrojů na podporu podnikání

4.3 Protikorupční reformy

Reforma č. 1: Ochrana oznamovatelů korupce
Reforma č. 2: Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
Reforma č. 3: Sběr a analýza dat o korupci
Reforma č. 4: Stanovení pravidel pro lobbování
Reforma č. 5: Kontrola a audit

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

Reforma č. 1: Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využití principů „evidenceinformed“ při rozhodování ve veřejné správě.

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Reforma č. 1: Status umělce/umělkyně
Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize (mimo financování z RRF)
Reforma č. 2: Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí
Investice č. 1: Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru
Investice č. 2: Digitalizace kulturního a kreativního sektoru
Modernizace kulturních institucí (mimo financování z RRF)
Investice č. 3: Kreativní vouchery
Podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd (mimo financování z RRF)

5. Výzkum, vývoj a inovace

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

Investice č. 1: Veřejná podpora výzkumu a vývoje pro prioritní oblasti lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

Reforma č. 1: Ustavení Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu
Podpora výzkumu a vývoje v podnicích (v souladu s Národní RIS3 strategií) (mimo financování z RRF)
Investice č. 1: Podpora zavádění inovací do podnikové praxe
Investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu s Národní RIS3 strategií)
Investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí
Podpora výzkumu a vývoje v oblasti dopravy (mimo financování z RRF)
Investice č. 4: Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace

6. Zdraví a odolnost obyvatel

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

Reforma č. 1: Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků
Investice č. 1: Vznik simulačního centra intenzivní medicíny
Investice č. 2: Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech
Investice č. 3: Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče

Reforma č. 1: Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030
Reforma č. 2: Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů
Investice č. 1: Vybudování Českého onkologického institutu
Investice č. 2: Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče
Investice č. 3: Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu