Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategické priority"
1.1 "Aktivita"
1.1.1 "Výstup"

Rozbalit detaily

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (2016)

1. Posílení důvěryhodnosti konceptu CSR prostřednictvím aktivní podpory rozvoje CSR (např. formou osvěty a prezentace příkladů dobré praxe), resp. šířením informací a propagací konceptu CSR a vytvářením prostředí pro organizace, aby mohly rozvíjet svůj koncept odpovědného a udržitelného podnikání

1.1 Vytvoření a správa Národního informačního portálu o CSR vč. jeho provázání s národními a mezinárodními dokumentyRealizátor: MPO, Rada kvality ČR

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
1.1.1 Existence portálu (ano/ne), zprávy a novinky, dokumenty, na které portál odkazuje, návštěvnost portálu

1.2 Vytvoření podpůrných informačních materiálů s tématikou CSR pro organizace (firmy, MSP, neziskové organizace, veřejnou správu) a veřejnostRealizátor: MPO, spolupracující ministerstva, Rada kvality ČR, příslušné rady Vlády, Platforma zainteresovaných stran CSR, ostatní relevantní organizace, spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
1.2.1 Vytvořené podpůrné materiály (pro jednotlivé cílové skupiny)

1.3 Realizace osvětových kampaní k tématu CSRRealizátor: MPO, spolupracující ministerstva, Rada kvality ČR, příslušné rady Vlády, Platforma zainteresovaných stran CSR, ostatní relevantní organizace, spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
1.3.1 Osvětové kampaně, ohlasy cílových skupin - průzkumy názorů (veřejnost, organizace)

1.4 Propagace národních dokumentů a politik souvisejících s CSR

Realizátor: MPO, Rada kvality ČR, spolupracující ministerstva

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
1.4.1 Vydané zprávy o národních dokumentech a jejich prezentace na veřejnosti

1.5 Informování o národních normách pro certifikaci systémů CSR a dalších metodách hodnocení CSR

Realizátor: Rada kvality ČR, ÚNMZ

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
1.5.1 Vydané zprávy o národních normách pro certifikaci a dalších metodách hodnocení (za rok), organizace přihlášené k certifikaci (za rok)

2. Podpora výměny dobrých praxí a informací z oblasti CSR

2.1 Pořádání odborných akcí (celostátní konference k CSR, kulaté stoly, semináře, workshopy aj.)

Realizátor: MPO, spolupracující ministerstva, Rada kvality ČR, příslušné rady Vlády, Platforma zainteresovaných stran CSR, ostatní relevantní organizace, spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
2.1.1 Odborné akce v rozdělení: konference, kulaté stoly, semináře (za rok), návštěvnost odborných akcí

3. Spolupráce se zastřešujícími podnikatelskými, zaměstnavatelskými a odborovými svazy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi spějící k vytvoření podmínek pro jejich společensky odpovědné chování

3.1 Pořádání odborných akcí (celostátní konference k CSR, kulaté stoly, semináře, workshopy, aj.) Realizátor: MPO, spolupracující ministerstva, Rada kvality ČR, příslušné rady Vlády, Platforma zainteresovaných stran CSR, ostatní relevantní organizace, spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
3.1.1 Odborné akce v rozdělení: konference, kulaté stoly, semináře (za rok), návštěvnost odborných akcí, výstupy z akce

3.2 Národní CSR konferenceRealizátor: MPO, Rada kvality ČR, Platforma zainteresovaných stran CSR

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
3.2.1 Návštěvnost akce, výstupy z akce

3.3 Koherentní přístup k NAP a koordinace meziresortní spolupráce

Realizátor: MPO

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
3.3.1 Aktualizovaný NAP

4. Cílená podpora CSR ze strany orgánů VS

4.1 Zmapování celostátních, regionálních a místních dobrovolných přístupů a aktivit (vč. MA 21)

Realizátor: MPO ve spolupráci s Radou kvality ČR a Platformou zainteresovaných stran CSR, MV

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
4.1.1 Studie zmapování s doporučeními pro další rozvoj (ano/ne)

4.2 Využít možnost CSR jako kritérium pro přidělování národních dotací Realizátor: Poskytovatelé národních dotací

Deskriptory:
III.c služby pro podnikání
4.2.1 Zjištění využití kritérií CSR při stanovování podmínek pro přidělování národních dotací na základě průzkumu Platformy zainteresovaných stran CSR

4.3 Napomáhání šíření osvěty k tématu MA 21 pro podnikatelské subjekty v kontextu CSR a zajišťování šíření informací o možnostech využití MA 21 v rámci společenské odpovědnosti úřadů

Realizátor: MPO ve spolupráci s Radou kvality ČR, MV, Hospodářskou komorou ČR, Národní sítí Zdravých měst ČR

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
4.3.1 Informace o uskutečněných aktivitách v této oblasti

4.4 Oceňování subjektů podnikatelského sektoru za spolupráci při implementaci MA 21 (možnost zapojit se do prestižních Národních cen ČR a Národní ceny za společenskou odpovědnost), oceňování realizátorů MA 21

Realizátor: MV, MPO ve spolupráci s Radou kvality ČR

Deskriptory:
III.c služby pro podnikání
4.4.1 Informace o zapojení subjektů do oceňování

5. Utváření prostředí jasných pravidel a důvěry

5.1 Koordinace nově připravovaných vládních strategických dokumentů upravujících CSR a jejich harmonizace

Realizátor: MPO ve spolupráci s MV, MMR, MPSV, Radou kvality ČR, případně další rady Vlády

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
5.1.1 Informace o provedené harmonizaci

5.2 Vytvoření Příručky CSR pro veřejnou správu

Realizátor: Rada kvality ČR ve spolupráci s MV

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
5.2.1 Dokument

5.3 Vytvoření metodických pokynů strategie společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle národních i regionálních potřeb

Realizátor: MMR ve spolupráci s MPO a s MV

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
5.3.1 Dokument

5.4 V rámci revize Pravidel uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy budou předloženy metodiky pro uplatnění environmentálních požadavků pro další produktové kategorie

Realizátor: MŽP, MMR, MV ve spolupráci s ostatními resorty

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
5.4.1 Dokument

6. Motivace a podpora organizací ve využívání CSR v nakupování a zadávání veřejných zakázek

6.1 Zjednodušení orientace zákazníka v označování výrobků splňujících kritéria a v udělování značek kvality

Realizátor: MPO, Rada kvality ČR, MV

Deskriptory:
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
6.1.1 Redukce počtu, provedení harmonizace

6.2 Zvážit možnost vytvoření programu vzdělávání a následně jeho využití

Realizátor: MMR, MPO, MV

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
6.2.1 Program vzdělávání (ano/ne)

7. Zvýšení informovanosti a vzdělávání podnikatelských subjektů i veřejnosti o mezinárodních standardech a deklaracích

7.1 Využití NKM (ustanoveného v rámci směrnice OECD pro nadnárodní podniky) pro sdílení informací. Spolupráce s Národní sítí Global Compact Česká republikaRealizátor: MPO, Rada kvality ČR, MZV, spolupracující ministerstva, odborové svazy, svazy podnikatelů a zaměstnavatelů, nevládní organizace

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
7.1.1 Spolupráce (ano/ne)

8. Zvýšení počtu firem, které dobrovolně reportují svoje nefinanční aktivity

8.1 Podpora firmám při zpracování nefinančního reportingu

Realizátor: MF, Rada kvality ČR, asociace, platformy a nevládní neziskové organizace rozvíjející koncept CSR, aj.

Deskriptory:
III.c služby pro podnikání
8.1.1 Zvýšení počtu firem, které dobrovolně reportují svoje nefinanční aktivity

8.2 Vytvoření a činnost Pracovní skupiny při MPO pro konzultaci při transpozici směrnice o nefinančním reportingu

Realizátor: Pracovní skupina při MPO

Deskriptory:
III.c služby pro podnikání
8.2.1 Participace na transpozici směrnice o nefinančním reportingu do českého právního řádu

9. Podpora zapojení českých podniků a relevantních organizací do mezinárodní spolupráce

9.1 Identifikace relevantních mezinárodních projektů pro zapojení ČR - prioritní témaRealizátor: MPO, Rada kvality ČR

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
9.1.1 Participace na projektech

10. Sledování vývoje problematiky CSR v rámci EU a následná komunikace výstupů

10.1 Pravidelná účast na setkáních Skupiny na vysoké úrovni při DG GROW EK

Realizátor: MPO, MPSV

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
10.1.1 ano/ne

10.2 Aktivní účast zástupců veřejné správy na případných projektech EK Peer review

Realizátor: MPO, MPSV

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
10.2.1 ano/ne

11. Ustavení Evropské ceny za CSR na bázi vítězů národních cen

11.1 Podpora vítězů Národní ceny za CSR ke vstupu do European CSR AwardRealizátor: CSR Europe, Rada kvality ČR, BpS, BLF

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
11.1.1 ano/ne

12. Zvýšení povědomí společnosti o národních a mezinárodních dokumentech a principech týkajících se dodržování lidských práv v souvislosti s podnikáním

12.1 Zveřejnění mezinárodních dokumentů v českém jazyce na národním portálu CSRRealizátor: MPO, Rada kvality ČR, Úřad vlády ČR, MZV, MPSV, spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
12.1.1 Dokumenty dostupné v českém jazyce, návštěvnost portálu

12.2 Tvorba a propagace národních odvětvových zásad a průvodců týkajících se dodržování lidských práv v souvislosti s podnikánímRealizátor: Úřad vlády ČR, MZV, MPO, Platforma zainteresovaných stran

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
12.2.1 Vydané průvodce

13. Prosazování diverzity a rovných příležitostí pro muže a ženy

13.1 Osvětové aktivity týkající se slaďování pracovního, soukromého a rodinného života zacílené mimo jiné na zaměstnavateleRealizátor: MPSV, Úřad vlády ČR, MV - sekce pro státní službu, Platforma zainteresovaných stran CSR a spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
X.a soulad soukromého a pracovního života
13.1.1 Kampaně a další aktivity

13.2 Příprava a aktualizace akčních plánů týkajících se vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a násilí na ženáchRealizátor: Úřad vlády ČR ve spolupráci s MPSV a spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
VIII.c rovné příležitosti
13.2.1 Aktualizace akčních plánů

14. Integrace a podpora zaměstnání zdravotně či sociálně znevýhodněných a vyloučených osob

14.1 Propagace konceptu Age Managementu, jeho využití jakožto nedílné součásti personálního řízení a společenské odpovědnosti firem a jakožto prostředku boje proti výskytu věkové diskriminaceRealizátor: MPSV ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
14.1.1 Kampaně, publikace a články

14.2 Plnění opatření Národního akčního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020Realizátor: MLP, MPSV, Úřad vlády ČR a spolupráce sociálních partnerů

Deskriptory:
VIII.c rovné příležitosti
14.2.1 Informace o plnění opatření

14.3 Vytvoření a naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020Realizátor: MPSV, MLP, Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
14.3.1 Vytvoření strategie, Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020

15. Zvýšení povědomí veřejnosti o konceptu sociálního podnikání

15.1 Správa a rozšiřování www.ceske-socialni-podnikani.cz a podpůrné PR aktivityRealizátor: MPSV

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
15.1.1 Webové zprávy k tématu, návštěvnost webových stránek

15.2 Šíření informací o tématu sociálního podnikání v tiskuRealizátor: MPSV

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
15.2.1 Novinové články

16. Vzdělávání odborné i široké veřejnosti

16.1 Vzdělávací programy na různých úrovních (vysoké školy, vzdělávací instituce) - předměty, kurzy, semináře

Realizátor: vysoké školy, vzdělávací instituce

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
16.1.1 Absolventi vzdělávacích kurzů, absolventské závěrečné práce na téma sociální podnikání

17. Výzkum sociálních podniků

17.1 Kvantitativní i kvalitativní výzkumRealizátor: VÚPSV

Deskriptory:
VI.f lidské zdroje VaV
17.1.1 Výzkumné zprávy

18. Legislativní úprava sociálního podnikání

18.1 Příprava a schválení zákona o sociálním podnikáníRealizátor: Úřad vlády ČR, MPSV

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
18.1.1 Zákon

19. Dosažení dohody hlavních zainteresovaných stran na směřování sociálního podnikání v ČR

19.1 Vytvoření strategie rozvoje sociálního podnikáníRealizátor: Rada sociálního podnikání ustavená zákonem, event. Úřad vlády ČR

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
19.1.1 Strategie

20. Propagace příkladů dobré praxe v ČR

20.1 Výběr a popis příkladů dobré praxe v ČRRealizátor: MPSV

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
20.1.1 Články o případech dobré praxe v ČR

21. Získání dobré praxe v oblasti sociálního podnikání ze zahraničí

21.1 Komunikace s partnery v zahraničí, členství ve skupině GECES

Realizátor: MPSV, TESSEA

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
21.1.1 Komunikace se zahraničními partnery, získané příklady ze zahraničí , účast zahraničních odborníků na akcích v ČR

22. Podpora rozvoje a vzniku podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

22.1 Finanční podpora pro start nových sociálně podnikatelských aktivitRealizátor: MPSV (neinvestiční podpora), MMR (investiční podpora)

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
22.1.1 Informace o vzniklých podnicích díky podpoře

22.2 Podpora vzdělávací a poradenské struktury pro sociální podnikatele a zájemce o sociální podnikáníRealizátor: MPSV

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
22.2.1 Poskytnutí poradenství zájemcům v oblasti sociálního podnikání

23. Zvýšené povědomí mladé generace o CSR

23.1 Celostátní soutěže o nejlepší žákovské a studentské práce s tématikou CSR (povídky, seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce, doktorské disertační práceRealizátor: Rada kvality ČR

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
23.1.1 Dokumenty dokladující spolupráci, případně zapojení příslušného subjektu do konkrétních akcí

24. Zvýšení kompetencí v oblasti CSR (studentů, pedagogů, podnikového managementu)

24.1 Iniciování začleňování tématu CSR do kurikulárních dokumentů ZŠ, SŠ a VOŠ.Další vzdělávání a podpora projektů, které se zabývají rozvojem CSR u nejmenších dětíRealizátor: MŠMT ve spolupráci se školami a Radou kvality ČR (+příslušné odborné sekce Rady kvality ČR) a s CSR platformami firem (A-CSR, BLF, BpS, aj.

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
24.1.1 Vzdělávací programy (příklady konkrétních Best practice

25. Rozvoj povědomí o problematice CSR a zkvalitnění českého podnikatelského a manažerského prostředí

25.1 Výzkum problematiky CSRRealizátor: MŠMT ve spolupráci se školami a Radou kvality ČR (+příslušné odborné sekce Rady kvality ČR) podnikatelské subjekty

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
25.1.1 Zpracování seminární práce, bakalářské práce, diplomové práce, doktorské disertační práce na téma CSR

25.2 Efektivní součinnost akademické sféry a podniková praxe (veřejná, soukromá)Realizátor: MŠMT ve spolupráci se školami a Radou kvality ČR (+příslušné odborné sekce Rady kvality ČR) podnikatelské subjekty

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
25.2.1 Uskutečněné praxe

25.3 Pravidelná výměna zkušeností mezi akademickou sférou a podniky v oblasti CSR prostřednictvím konferencí, kulatých stolů atp.Realizátor: MŠMT ve spolupráci se školami a Radou kvality ČR (+příslušné odborné sekce Rady kvality ČR) podnikatelské subjekty

Deskriptory:
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
25.3.1 Společně realizované projekty a konference

26. Prohloubit zájem o CSR na národní úrovni

26.1 Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj, cena Podnikáme odpovědněRealizátor: MPO, Rada kvality ČR, SOK, A-CSR, AMSP ČR, ČSJ

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
26.1.1 Počet přihlášených firem do cen (porovnání 2015 - 2017)

27. Prohloubit zájem o CSR v regionech

27.1 Cena hejtmana za CSRRealizátor: Rada kvality ČR, Krajské úřady a spolupracující organizace

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
27.1.1 Počet přihlášených organizací (porovnání 2015 - 2017), rozšíření Ceny do dalších krajů

28. Podpora programů udělování cen organizacím za realizaci konceptu a aktivit v oblasti CSR, společensky prospěšného podnikání a sociálních inovací

28.1 Ocenění CSR udělována dalšími neziskovými subjekty zabývajícími se CSRRealizátor: BpS, Nadace VIA, Hospodářské noviny, Ernst&Young, aj.

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
28.1.1 Realizace nových i stávajících ocenění

28.2 Oceňování sociálních inovací a společensky prospěšných projektů včetně podpory start-upůRealizátor: Social Impact Award, Sozial Marie, aj.

Deskriptory:
III.e sociální podnikání
28.2.1 Participace organizací v soutěži

29. Zvyšování ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele

29.1 Dotváření legislativního a normativního rámce tam, kde se ho dosud nedostává, zejména v oblasti služebRealizátor: MPO, případně další ministerstva

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí
29.1.1 Analýza možnosti legislativního řešení bezpečnosti služeb

29.2 Důsledná, v širokém měřítku prováděná kontrola bezpečnosti výrobků na trhu. - Zajištění fyzických odběrů vzorků spotřebního zboží a provádění jejich zkoušek ve vztahu k bezpečnostním požadavkům; - Kontrola bezpečnosti služeb nabízených a poskytovaných na trhuRealizátor: MPO, ČOI, případně další ministerstva a orgány dozoru nad trhem

Deskriptory:
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
29.2.1 Odpovídající počet kontrol založených na fyzickém odběru vzorků a jejich testování

29.3 Podpora vytváření a používání samo-regulativních nástrojů k posílení bezpečnosti výrobků na trhu- Podpora tvorby a používání technických norem, značek kvality, dobrovolné působení nezávislé třetí strany při posouzení shody s požadavky technických předpisů a norem, příruček správné praxe aj., včetně podpory zapojení spotřebitelských organizací do těchto procesůRealizátor: MPO, Rada kvality ČR, spolupracující ministerstva, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.b dozor nad trhem
29.3.1 Informace o zapojení spotřebitelů do normalizace (např. Kabinet pro standardizaci)

30. Zvyšování ochrany ekonomických zájmů spotřebitele (služby, nekalé praktiky, zákaznický servis, reklamace, mimosoudní urovnání sporů

30.1 Podpora zamezování nekalých obchodních praktik- Podpora vytváření a šíření příruček správné praxe pro zamezování nekalých obchodních praktikRealizátor: MPO ve spolupráci s dozorovými orgány, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.b dozor nad trhem
30.1.1 Např. vydání příruček správné praxe k těmto tématům

30.2 Podpora širokého využívání nově zaváděného systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.- Zpracování příruček správné praxe (nebo podobného výstupu)pro podávání a vyřizování žádostí o řešení sporu; doplňující akce - semináře, atp.- Zpracování specifických příruček správné praxe (nebo podobného výstupu) pro on-line řešení sporů; doplňující akce - semináře, atp.Realizátor:MPO, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.c práva spotřebitelů
30.2.1 Např. vydání příručky správné praxe (nebo podobného výstupu) k těmto tématům

31. Zvyšováním povědomí o kvalitě k vyšší kvalitě výrobků a služeb

31.1 Zvyšování povědomí o kvalitě ve společnosti jak mezi spotřebiteli, tak podnikajícími organizacemi.- Např. informační a vzdělávací kampaň o kvalitě - pojem kvalita, transparentní deklarace kvality, možnosti posouzení ceny odpovídající nakupované kvalitěRealizátor: MPO, spolupracující ministerstva, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
31.1.1 Doložení realizace kampaně:
- Tiskovina
- Konference, kulatý stůl atd.

31.2 Podporování značek kvality, podpora transparentnosti a důvěryhodnosti používaných značek na trhuRealizátor: MPO, Rada kvality ČR, spolupracující ministerstva, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.a bezpečnost výrobků a služeb
31.2.1 Informace o podporování značek kvality

32. Porozumění výhodám udržitelné spotřeby

32.1 Zvyšování povědomí o principech udržitelné spotřeby, vytváření a prosazování nástrojů k širšímu využívání těchto principů na trhu.- Kampaň, včetně seminářů, příruček správné praxe atd.s cílem porozumění a šíření principů udržitelné spotřeby. Realizace osvětové kampaně na téma environmentálního značení, aplikace chytrých měřidel a aplikace chytrých sítí, atd.- Vyvolání národní diskuse mezi zainteresovanými stranamiohledně životnosti spotřebitelských výrobků, jejího transparentního vyjádření v informacích pro spotřebitele, využití normalizace a dalších nástrojů k tomuRealizátor: MPO, MŽP, spolupracující ministerstva, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.c práva spotřebitelů
32.1.1 Informace např. o vydání publikace - příručky správné praxe apod. (- environmentální značení
- Aplikace chytrých měřidel a chytrých sítí) nebo realizace konference k tématu životnosti spotřebitelských výrobků

33. Ochrana osobních údajů a soukromí

33.1 Zvyšování povědomí o zásadách zajištění ochrany osobních údajů a soukromí. Vytváření a prosazování nástrojů k širšímu využívání těchto principů na trhu (včetně seminářů, příruček správné praxe atd.)Realizátor: MPO, spolupracující ministerstva, spotřebitelské organizace v ČR, profesní organizace a asociace

Deskriptory:
XXIII.c práva spotřebitelů
33.1.1 Informace o realizovaných aktivitách.