*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

Znak MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
www stránky

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Názvy hierarchických úrovní
1. "Pilíř"
1.1 "Oblast/Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Aktualizace Exportní strategie ČR 2012-2020

1. Finanční nástroje

1.1 Exportní financování a pojišťováníCíl: Zajištění udržitelnosti systému exportního pojišťování a financování ve prospěch účinné podpory vývozu

- Stabilizace obou institucí, návrh funkčního modelu exportního financování a pojištění z hlediska udržitelnosti, nároků na státní rozpočet a zajištění podpory exportu s využitím zkušeností podobných institucí v zahraničí.
- Vytvoření odpovídajících legislativních podmínek a pravidel, institucionální zabezpečení a rozpočtové zajištění finančních prostředků pro poskytování tzv. „vázané pomoci“.

1.2 Rozvojová spolupráceCíl: Účinná rozvojová spolupráce s vytvářením příležitostí pro další působení podnikatelských subjektů na daném trhu

- Zajistit větší propojení a koordinaci vládního, nevládního a soukromého sektoru při realizaci zahraniční rozvojové spolupráce.

2. Informace a rozvoj služeb exportérům

2.1 InformaceCíl: Zajistit kvalitní a dostupné informace pro rozhodování exportérů

- Koncepční rozvoj portálu BusinessInfo.cz s cílem vybudovat informační one-stop-shop založený na závěrech z analýz i informačních potřeb exportérů.
- Implementace upgrade informačního systému SINPRO a jeho další rozvoj

2.2 Asistenční a konzultační službyCíl: Zvyšování počtu obchodních případů prostřednictvím asistenčních a konzultačních služeb se závazným standardem kvality

- Vyhodnocování činnosti sítě (vytíženost) a optimalizace (rozšiřování, relokace) dle exportních příležitostí a poptávky po kapacitách.
- Rozvíjení služeb Klientského centra pro export podle potřeb exportérů.
- Nabídka služeb pro oblast VaVaI směřující k systematické podpoře internacionalizace pro výrazně inovativní MSP. Aktivní nabídka služeb pro firmy zapojené do projektů podpory VaVaI.

2.3 Rozvoj služeb v regionechCíl: Zvyšování počtu začínajících exportérů z regionů

- Zajištění regionálního působení CzechTrade a Klientského centra pro export, realizace konferencí a seminářů v regionech.

2.4 Vzdělávání pro exportCíl: Zvýšení exportních kompetencí firem

- Pokračovat v organizaci exportního vzdělávání CzechTrade pro podnikatele, v seminářích, exportních konferencích a dalších formách dle zájmu podnikatelské veřejnosti. Využívat zkušeností úspěšných vysoce inovativních firem jako vzorů pro další firmy.

3. Rozvoj obchodních příležitostí

3.1 Propagace a rozšiřování poptávky po českém exportuCíl: Usnadnění expanze exportujících na nové trhy, udržení stávajících

- Vyhodnocování proexportních dopadů jednotlivých akcí a souhrnně celých programů. Sjednocení metodiky zjišťování spokojenosti a měření dopadů.
- Posouzení současného způsobu přípravy a hodnocení podnikatelských misí a příprava standardizovaného postupu jejich vyhodnocování.

3.2 Obchodní politikaCíl: Vytváření nových obchodních příležitostí pro české firmy zlepšováním prostředí mezinárodního obchodu

- Pravidelné jednání expertního týmu pro TTIP a obchodní politiku obecně za účelem diskuse se sociálními partnery, akademickou sférou a neziskovými organizacemi o postojích ČR pro jednání v rámci společné obchodní politiky EU.
- Trvalé vyhodnocování proexportního přínosu jednání smíšených orgánů a jeho využití k případným následným korekcím jak teritoriálního, tak i oborového zaměření těchto komisí.

3.3 Vnitřní trhCíl: Odstraňování překážek na vnitřním trhu

3.4 Projekty ekonomické migraceCíl: Zajištění kvalifikované pracovní síly pro české firmy ze zahraničí v případě jejich nedostatku na českém trhu práce, zejména pro firmy s exportním zaměřením

- Realizace stávajících migračních projektů, jejich průběžné vyhodnocení a úpravy v případě potřeby, reflexe aktuálních potřeb.

3.5 Investice pro export

- Zajištění spolupráce CzechInvest a CzechTrade v oblasti podpory inovativních podniků a jejich exportní orientace.
*