Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Rozbalit detaily

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 [akt. 2014]

D. Dostupnost

D.1 Vyváženost podpor

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
D.1.1 Navrhnout úpravu stávajícícch podpor poskytovaných státem, případně jejich úplné zrušení, nahrazení či doplnění podporami novými.
D.1.2 Předložit vládě legislativní úpravu pilotního programu - návrh nařízení upravující podmínky poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů, případně rekonstrukci, s výší úrokové sazby diferencované podle cílové skupiny nájemců.
D.1.3 Vyhodnotit pilotní program úvěrové podpory nájemního bydlení z pohledu zájmu investorů a rozhodnout o dalším pokračování.

D.2 Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu

Deskriptory:
I.g stavebnictví
IX.a sociální poradenství
IX.f transformace sociálních služeb
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XIX.k sociální dávky
D.2.1 Návrh nařízení upravující podmínky poskytování podpory na vznik bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, prostřednictvím výstavby a odstraňováním bariér ve stávajících bytech.
D.2.2 Revize stavebních předpisů z pohledu ekonomické přiměřenosti požadovaných vlastností budov a na jejím základě příprava novely příslušných právních úprav.
D.2.3 Analýza stávajícího legislativního prostředí v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny obyvatel s vyšším prahem dostupnosti kvalitního bydlení a návrh jeho úpravy s cílem zvýšení dostupnosti podpory bydlení v této oblasti (především pro neziskové organizace), která bude předložena vládě.
D.2.4 V návrhu komplexního řešení sociálního bydlení předložit metodiku funkčního modelu sociální práce na obecních úřadech a v zařízeních vybraných sociálních služeb se zaměřením na osoby ohrožené ztrátor bydlení a osoby bez domova.
D.2.5 Analýza a případná revize sociálních dávek v oblasti bydlení, analýza možného převodu finančních prostředků určených na příspěvek a doplatek na bydlení spolu se zakotvením komplexní kompetence obcí v otázkách bydlení, která bude předložena vládě.
D.2.6 a) Návrh legislativní úpravy "osob v bytové nouzi". b) Návrh komplexního řešení sociálního bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze. Bytovou nouzi je nutno definovat prostřednictvím sociální situace, resp. událostí, ve které se oprávněné osoby nacházejí, a to ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. c) S ohledem na návrh konkrétních opatření (nástrojů) k řešení sociálního bydlení zvážit legislativní úpravu institutu osoby v bytové nouzi jako kriteria, které stanoví, kdy se fyzická osoba nachází v bytové nouzi proto, že nemá možnost užívat žádné obydlí, nebo užívá nevhodné obydlí nebo je ohrožena jeho ztrátou a má právo na pomoc zakotvenou ve zvláštních předpisech.
Popis / Komentář:
Je rovněž třeba předložit návrh legislativní úpravy „osob v bytové nouzi“ a vytvořit nástroje pro prevenci a řešení sociálního a prostorového vyloučení.

D.3 Snižování nákladů spojených s bydlením

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
D.3.1 Vytvoření jednotného stabilního nástroje podpory snižování energetické náročnosti bydlení.
D.3.2 Zakotvení motivačního prvku, který povede k dosahování vyššího energetického standardu do všech programů podpory výstavby a rekonstrukcí.

D.4 Pomoc státu při živelních pohromách a předcházení vzniku škod způsobených živelními pohromami

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
D.4.1 Revize stávajícího portfolia programů na pomoc postiženým živelní pohromou s důrazem na prevenci. a) Připravit sjednocený nástroj na poskytování následné podpory bydlení při postižení živelní pohromou.
D.4.2 Realizace pilotního projektu programu přemístění zástavby z ohrožených území. Na jeho základě je třeba formulovat doporučení pro projekt Motivačního programu na zlepšení urbanizace v území s významným povodňovým rizikem.
D.4.3 Připravit a předložit vládě Motivační program na zlepšení urbanizace v území s významným povodňovým rizikem. Bude připraven v návaznosti na úkoly z "Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření", kterou přijala vláda ČR usnesením č. 799 ze dne 10. listopadu 2010.

S. Stabilita

S.1 Stabilní portfolio zdrojů financování

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
S.1.1 Metodická pomoc územním samosprávám při přípravě společných projektů veřejného a soukromého sektoru.
S.1.2 Je nutno „zahrnout podporu bydlení mezi intervence v rámci přípravy rozvojových priorit ČR pro budoucí programové období 2014-2020“.
S.1.3 Pilotní prověření možného využití nástroje JESSICA v oblasti bydlení, kde SFRB bude vystupovat jako fond rozvoje měst nebo holdingový fond na národní úrovni.
S.1.4 Navrhnout a předložit vládě ke schválení nezbytné legislativní úpravy spojené se zapojením SFRB do implementačního systému evropských fondů a nástrojů finančního inženýrství.
S.1.5 Návrh na využití finančních prostředků získaných z prodeje emisních povolenek na podporu revitalizace zanedbaného bytového fondu.

S.2 Snížení finančního zatížení systému

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
S.2.1 Revize stávající podpory poskytované MMR a SFRB z pohledu jejich udržitelnosti a z pohledu předpokládaného vývoje veřejných financí a předložit návrhy úprav s důrazem na upřednostnění revolvingových nástrojů, zachování dotačních nástrojů ponechat pouze tam, kde je to nezbytné.

S.3 Stabilní právní úprava ve veřejnoprávní oblasti (specificky upravující procesy ve výstavbě)

Deskriptory:
I.g stavebnictví
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
S.3.1 Zahájit diskusi o budoucí podobě úpravy oblasti stavebního práva za účelem dosažení přehlednosti a maximální bezkoliznosti práva.

S.4 Stabilní právní úprava v soukromoprávní oblasti (nájem, vlastnictví bytu)

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
S.4.1 Předložit vládě prováděcí předpisy v oblasti vlastnictví a nájmu bytu, které předpokládá nový kodex občanského práva.
S.4.2 Pokračování deregulace nájemného a nájemních vztahů.
S.4.3 Předložit vládě zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.
S.4.4 Revize vyhlášky o rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu.
S.4.5 Rozbor právních aspektů institutu trvalého pobytu, formulace doporučení úprav.
S.4.6 Analyzovat stávající úpravu družstevního vlastnictví bytů a případně předložit návrhy legislativních úprav.

S.5 Respektování principu ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti veřejných rozpočtů při aplikaci práva EU

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
S.5.1 Respektovat kompetenci a odpovědnost ministerstva pro místní rozvoj při realizaci státní bytové politiky.

S.6 Zvyšování transparentnosti trhu bydlení poskytováním nezávislých a spolehlivých informací

Deskriptory:
I.g stavebnictví
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
S.6.1 Posílení informační báze týkající se trhu bydlení, volně přístupné pro veřejnost.

S.7 Důsledné vymezení odpovědností a koordinace aktivit státu v oblasti politiky bydlení

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
S.7.1 Analýza a případně návrh možných způsobů jednoznačného vymezení kompetence a odpovědnosti ministerstva pro místní rozvoj v rámci bytové politiky státu.
S.7.2 Koncipovat SFRB jako stabilní nástroj pro naplňování části investiční podpory státu v oblasti bydlení a pro poskytování servisu v rámci bytové politiky státu.
S.7.3 Vytvoření systému sběru aktuálních informací v oblasti bydlení.
S.7.4 Naplňování cílů koncepce státu v oblasti bydlení - předkládání zpráv vládě.

S.8 Posílení úlohy obcí v bytové politice

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
XVII.a legislativní a regulační prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
S.8.1 Návrh legislativních změn směřujících k vyššímu zapojení obcí do zajišťování bytových potřeb.

K. Kvalita

K.1 Snižování investičního dluhu

Deskriptory:
I.g stavebnictví
XVI.a bytový fond
XVI.b energetická náročnost bydlení
XVI.c bydlení pro mobilitu
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba
K.1.1 Revize stávajících programů na podporu revitalizace bytového fondu, a návrh jednotného programu v oblasti bydlení s cílem zvýšit komplexnost rekonstrukcí a maximálně snižovat energetickou náročnost.

K.2 Kvalita vystavěného prostředí, specificky s ohledem na bydlení

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.e bytová výstavba
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
K.2.1 Připravit návrh politiky rozvoje stavební kultury (architektury) a předložit vládě ke schválení.

K.3 Podpora zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.e bytová výstavba
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
K.3.1 Revidovat stávající programy na podporu revitalizace rezidenčních oblastí a navrhnout jejich případné úpravy či rozšíření s cílem snižování dluhu v rezidenčním prostředí starší bytové zástavby.