Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Rozbalit detaily

Státní kulturní politika ČR 2009-2014

1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ DIMENZE

Popis / Komentář:
Využít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností.

1.1 Program zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transfer mezinárodních zkušeností

1.2 Využití metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí

1.3 Program vyhodnocování přínosů kultury pro jiné obory včetně evaluace ekonomické

1.4 Zavedení kritéria „přínos pro kreativitu a inovaci“ v podpůrných programech Ministerstva kultury

1.5 Systém využívání potenciálu nemovitých kulturních památek pro intenzivnější poskytování kulturních služeb a služeb pro cestovní ruch s vyšší přidanou hodnotou

1.6 Podpora rozvoje autorskoprávního systému, který bude v souladu s mezinárodními a komunitárními závazky založen na vyváženosti mezi legitimními zájmy nositelů práva, nejrůznějších uživatelů předmětů autorskoprávní ochrany

Popis / Komentář:
včetně podnikatelských subjektů i široké veřejnosti

1.7 Pilotní projekty Public Private Partnership

1.8 Efektivnější využití zbytného státního majetku

1.9 Posílení role kultury v politice vnějších vztahů a prosazování hospodářských zájmů v zahraničí

1.10 Umění a kultura na Světové výstavě EXPO 2010

1.11 Zlepšení přístupu kulturních statků a služeb ze zahraničí na tuzemský trh

1.12 Využití pozice českého fi lmu ve světě a možnosti koprodukce k rozšíření kulturní spolupráce

1.13 Uměleckou tvorbou napomoci řešit enviromentální problematiky

2. OBČANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI

Popis / Komentář:
Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty.

2.1 Mechanismus evaluace nabídky veřejných kulturních služeb

2.2 Podpora mezinárodní i regionální mobility jednotlivých aktérů v oblasti kultury

2.3 Vytváření mechanismů podpory trhu se současným výtvarným uměním

2.4 Posílení výuky znalostí o kultuře a kulturních dovedností ve vzdělávacích zařízeních

2.5 Podpora projektů usnadňujících přístup znevýhodněných občanů a minorit ke kulturním službám

2.6 Posílení dobrovolnických aktivit při ochraně, propagaci a péči o kulturní dědictví

2.7 Zvyšování povědomí veřejnosti a všech zainteresovaných subjektů o právech chráněných autorským zákonem

2.8 Zvýšení počtu zahraničních studentů na českých vysokých školách v uměleckých a kulturních oborech

2.9 Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti kultury

3. ROLE STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE ZACHOVÁNÍ A TVORBY KULTURNÍCH HODNOT

Popis / Komentář:
Poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových.

3.1 Vyšší motivace vlastníků památek ke kontinuální péči o památkový fond

3.2 Program na podporu uchování drobných památek v krajině

3.3 Podpora akviziční činnosti muzeí, galerií, knihoven a Národního fi lmového archivu

3.4 Podpora lepšího materiálního, prostorového a technického zázemí muzeí, galerií a knihoven

3.5 Program podpory modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou

3.6 Digitalizace kulturního obsahu

3.7 Vytváření podmínek pro trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví

3.8 Podpora vybraných projektů z programu IOP a součinnost s kraji při realizaci ROP

3.9 Podpora tvorby kinematografi ckých děl

3.10 Projekty kooperativního a dlouhodobého financování

3.11 Rozvoj mimorozpočtových zdrojů na podporu kultury

3.12 Posilování motivace k soukromé podpoře kultury

4. ROLE STÁTU PŘI TVORBĚ PRAVIDEL

Popis / Komentář:
Vytvářet transparentní a nediskriminační prostředí pro kulturní aktivity a jejich podporu z úrovně státu, krajů a obcí.

4.1 Návrh nového památkového zákona

4.2 Péče o nemateriální kulturní dědictví

4.3 Navracení nelegálně vyvezených kulturních statků v rámci EU a aplikace směrnice č. 7/93/ EHS

4.4 Návrh nového zákona o kinematografii

4.5 Aplikace pravidel EU pro audiovizuální tvorbu a pluralitu médií

4.6 Vytvoření krajských koordinačních orgánů pro lepší využití památkového fondu

4.7 Vyšší podíl veřejnosti na činnosti veřejnoprávních institucí v kultuře

4.8 Transformace kulturních institucí

4.9 Zlepšení odměňování zaměstnanců v kultuře

4.10 Nová úprava podmínek pro fungování neziskových organizací v kultuře