Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Státní kulturní politika ČR 2009-2014

GesceSpolugesceSpolupráce
1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ DIMENZE
1.1 Program zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transfer mezinárodních zkušeností
1.2 Využití metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí
MK
1.3 Program vyhodnocování přínosů kultury pro jiné obory včetně evaluace ekonomické
1.4 Zavedení kritéria „přínos pro kreativitu a inovaci“ v podpůrných programech Ministerstva kultury
MK
1.5 Systém využívání potenciálu nemovitých kulturních památek pro intenzivnější poskytování kulturních služeb a služeb pro cestovní ruch s vyšší přidanou hodnotou
1.6 Podpora rozvoje autorskoprávního systému, který bude v souladu s mezinárodními a komunitárními závazky založen na vyváženosti mezi legitimními zájmy nositelů práva, nejrůznějších uživatelů předmětů autorskoprávní ochrany
MK
1.7 Pilotní projekty Public Private Partnership
1.8 Efektivnější využití zbytného státního majetku
MK
1.9 Posílení role kultury v politice vnějších vztahů a prosazování hospodářských zájmů v zahraničí
1.10 Umění a kultura na Světové výstavě EXPO 2010
1.11 Zlepšení přístupu kulturních statků a služeb ze zahraničí na tuzemský trh
1.12 Využití pozice českého fi lmu ve světě a možnosti koprodukce k rozšíření kulturní spolupráce
1.13 Uměleckou tvorbou napomoci řešit enviromentální problematiky
2. OBČANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI
2.1 Mechanismus evaluace nabídky veřejných kulturních služeb
MK
2.2 Podpora mezinárodní i regionální mobility jednotlivých aktérů v oblasti kultury
2.3 Vytváření mechanismů podpory trhu se současným výtvarným uměním
2.4 Posílení výuky znalostí o kultuře a kulturních dovedností ve vzdělávacích zařízeních
2.5 Podpora projektů usnadňujících přístup znevýhodněných občanů a minorit ke kulturním službám
MK
2.6 Posílení dobrovolnických aktivit při ochraně, propagaci a péči o kulturní dědictví
MK
2.7 Zvyšování povědomí veřejnosti a všech zainteresovaných subjektů o právech chráněných autorským zákonem
2.8 Zvýšení počtu zahraničních studentů na českých vysokých školách v uměleckých a kulturních oborech
2.9 Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti kultury
3. ROLE STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE ZACHOVÁNÍ A TVORBY KULTURNÍCH HODNOT
3.1 Vyšší motivace vlastníků památek ke kontinuální péči o památkový fond
MK MF
3.2 Program na podporu uchování drobných památek v krajině
MK
3.3 Podpora akviziční činnosti muzeí, galerií, knihoven a Národního fi lmového archivu
MK
3.4 Podpora lepšího materiálního, prostorového a technického zázemí muzeí, galerií a knihoven
MK
3.5 Program podpory modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou
3.6 Digitalizace kulturního obsahu
MK MV
3.7 Vytváření podmínek pro trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví
MK
3.8 Podpora vybraných projektů z programu IOP a součinnost s kraji při realizaci ROP
3.9 Podpora tvorby kinematografi ckých děl
MK
3.10 Projekty kooperativního a dlouhodobého financování
MK
3.11 Rozvoj mimorozpočtových zdrojů na podporu kultury
MK MF
3.12 Posilování motivace k soukromé podpoře kultury
MK MF
4. ROLE STÁTU PŘI TVORBĚ PRAVIDEL
4.1 Návrh nového památkového zákona
MK
4.2 Péče o nemateriální kulturní dědictví
MK
4.3 Navracení nelegálně vyvezených kulturních statků v rámci EU a aplikace směrnice č. 7/93/ EHS
MK
4.4 Návrh nového zákona o kinematografii
4.5 Aplikace pravidel EU pro audiovizuální tvorbu a pluralitu médií
MK
4.6 Vytvoření krajských koordinačních orgánů pro lepší využití památkového fondu
4.7 Vyšší podíl veřejnosti na činnosti veřejnoprávních institucí v kultuře
MK
4.8 Transformace kulturních institucí
4.9 Zlepšení odměňování zaměstnanců v kultuře
4.10 Nová úprava podmínek pro fungování neziskových organizací v kultuře