Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)

Cyklostrategie usiluje o vytvoření podmínek pro přeměnu „populární, neregulované“ cyklistiky směrem ke „kultivované a systematicky podporované cyklistice“.

1. ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ

Popis / Komentář:
Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Cílem je vybudovat hustou síť bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině po celém území České republiky včetně související infrastruktury (zeleň apod.). Zlepšit tak dopravní obsluhu na venkově i ve městech, rozšířit volbu občanům ve způsobu denní osobní dopravy a vytvořit... »

1.1 Vytváření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury

1.1.1 Rozpracovat a vytvořit metodické příručky, pokyny a případně normy pro budování cyklistických komunikací pro potřeby investorů a prováděcích firem
1.1.2 Vytvoření databáze aktualizované sítě cyklotras a cyklostezek (GIS) a metodiky z hlediska územně plánovací dokumentace
1.1.3 Vytvoření metodického materiálu pro parkovací infrastrukturu

1.2 Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu

1.2.1 Podpora projektové přípravy a realizace stavebních opatření směřujících k ochraně zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích a k odstraňování častých nehod cyklistů
1.2.2 Finanční podpora ze SFDI k problematice cyklistických stezek
1.2.3 Rozpracování programu BESIP zaměřeného na zvyšování bezpečnosti cyklistů, včetně zaměření pozornosti na vývoj pravidel chování dětí a mládeže na cyklostezkách a na výchovu k tomuto chování

1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému

1.3.1 Vytvoření metodické příručky k začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
1.3.2 Metodická podpora projektům integrujícím kolo do jednotlivých druhů veřejné hromadné dopravy (městská, autobusová linková, železniční, vodní)

1.4 Posílení výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře cyklistiky

1.4.1 Aktualizace základního výzkumu prostřednictvím projektů VaV „CYCLE 21“, „ALARM“, výzkumného záměru „UDRŽITELNÁ DOPRAVA – ŠANCE PRO BUDOUCNOST“
1.4.2 Realizace projektu EU “BYPAD” (Bicycle Policy Audit) jako jedné ze zvýhodňujících podmínek pro čerpání státních dotačních prostředků
1.4.3 Podpora společného programu Doprava pro 21. století

2. ROZVOJ CYKLISTIKY PRO POSÍLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Popis / Komentář:
Cyklistika je v České republice celonárodně oblíbena, je zábavou a častou fyzickou aktivní náplní volného času. Výběrem vhodných produktů můžeme upozornit na širší využití kola, a to jako běžného dopravního prostředku i pro požitek z jízdy v daleko hlubším smyslovém kontaktu s přírodou, než při pohybu v autě či prostředcích hromadné dopravy. Využitím současného zájmu o cyklistiku u nás a vůbec v celé Evropě můžeme rozšířit cestovní ruch i do doposud málo známých oblastí České republiky.... »

2.1 Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky

Popis / Komentář:
Trh cykloturistiky přináší tolik potřebnou alternativu a udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který umožňuje člověku nové poznávání a zvyšuje kvalitu jeho života. Cykloturistika je druhem cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické zážitky návštěvníků a současně nezatěžovat životní prostředí a přináší užitek zúčastněným obcím.

2.1.1 Podpora propagace, prezentace a informačních technologií v oblasti cykloturistiky
2.1.2 Podpora programu Greenways
2.1.3 Vytvoření podmínek pro zajištění kvalitního projektování a údržby informativního značení cykloturistických tras. Vydání technických podmínek upravujících značení cyklotras v ČR

2.2 Využití cykloturistiky pro obnovu venkova

Popis / Komentář:
Atraktivní cyklistická nabídka pomáhá turistickým místům v České republice, a to i v méně rozvinutých a turisticky zatím nedoceněných oblastech. Podpora cyklistiky zajišťuje pracovní místa při rozvoji infrastruktury v různých oblastech služeb, a tím vytváří podporu malého a středního podnikání.

2.2.1 Podpora realizace produktů a služeb (tur. balíček sl.)
2.2.2 Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury a zařízení
2.2.3 Podpora propagačních akcí a kampaní s cílem oživit venkovský prostor prostřednictvím cykloturistiky

2.3 Zajištění přípravy čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU

Popis / Komentář:
Cílem je získávat a sdružovat finanční prostředky na realizaci projektů, postupně a aktivně využít každé příležitosti k získání různých finančních zdrojů, a to jak v podobě programů EU, tak finanční podpory státu poskytované prostřednictvím jednotlivých ministerstev, krajských samospráv, rozpočtů obcí a měst i podnikatelské sféry. Je nezbytné uvést, že téměř všechny dotace a příspěvky budou předpokládat součinnost a podílnictví žadatele. Jde o tzv.... »

2.3.1 Čerpání finančních prostředků z Evropské unie na budování cyklistických stezek
2.3.2 Integrace probíhajících aktivit různých organizací na místní, regionální a státní úrovni. Vytvoření dohody o tzv. „Synergickém efektu 2006”, tj. maximální využívání státních fondů a krajských a městských rozpočtů pro daný rok k podpoře cyklistické dopravy

3. ROZVOJ CYKLISTIKY PRO POSÍLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

Popis / Komentář:
Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému, avšak je bezemisní, nehlučná, nespotřebovává neobnovitelné zdroje energie, neovlivňuje klima Země, nezpůsobuje kyselé deště, neemituje toxické látky, není náročná na prostor, nepřispívá k obchodnímu saldu za dovoz uhlovodíků a prakticky téměř nevytváří externí náklady za škody na přírodě, majetku a zdraví tak, jako jiné druhy zejména motorové dopravy.... »

3.1 Regulace a podpora cyklistiky z pohledu ochrany území vyžadujících zvláštní ochranu (zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin)

Popis / Komentář:
Cílem je rozvinout cyklistiku na celé území ČR, a tím zároveň rozptýlit cykloturistiku z území vyžadujících zvláštní ochranu do méně rozvinutých oblastí. Budování cyklistické infrastruktury či pořádání cyklistických akcí je nutné provádět ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody. Cílem je také přinést informace o lokalizaci přírodovědecky či esteticky významných nebo jedinečných území v hlavním předmětu ochrany a ochranném režimu.... »

3.1.1 Zpracování metodického materiálu pro budování cyklistických komunikací se zaměřením na zvýraznění ekologického působení v procesu obnovy cest a stezek, podél toků v kombinovaném působení na ráz krajiny
3.1.2 Usměrnění vedení cyklistických tras v území se zvláštní ochranou
3.1.3 Metodické vedení k vhodné volbě materiálů pro výstavbu cyklistické komunikace v území se zvláštní ochranou
3.1.4 Vytvoření pravidel pro chování na cyklotrasách v území se zvláštní ochranou. Usměrňování pořádání cyklistických akcí

3.2 Rozvoj cyklistiky v sídelních územích

Popis / Komentář:
Cílem územního plánování v krajích, obcích i městech a dopravního plánování musí být systematická podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí, tedy cyklodopravy a pěší. Zásadní součástí je budování cyklistických komunikací, které přispějí k celkové bezpečnosti občanů. Při jakýchkoliv stavebních záměrech a projektech je potřebné hledat možnost realizace cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Využívat veškerých pozemních prací, kde budou prováděny... »

3.2.1 Využití všech stupňů územního plánování k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy
3.2.2 Vypracování metodiky využitelnosti drážních těles po rušených železničních tratích pro vedení cyklotras z hlediska životní prostředí

3.3 Zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a dalších osvětových programů k podpoře cyklistiky a zdravého životního stylu

Popis / Komentář:
Vzhledem ke značným environmentálním vlivům dopravy, zejména v obcích, je potřebné komplexně rozvinout program ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání o další zaměření na podporu cyklodopravy a její žádoucí společenské zdravotní, dopravní a ekologické efekty. Cílem je také změna životního stylu, který by přinesl značné individuální i společenské přínosy.... »

3.3.1 Poskytnutí informací odborné i laické veřejnosti na téma pozitivní vliv cyklistiky a chůze na zdraví jedinců a na životní prostředí, ukázat na příležitosti k jízdě na kole a dávat podněty k uvážlivé volbě dopravního prostředku...
Popis / Komentář:
Poskytnutí informací odborné i laické veřejnosti na téma pozitivní vliv cyklistiky a chůze na zdraví jedinců a na životní prostředí, ukázat na příležitosti k jízdě na kole a dávat podněty k uvážlivé volbě dopravního prostředku, šetřícího životní prostředí. K prezentaci problematiky využít akce s větším soustředěním veřejnosti

3.3.2 Vytvoření podmínek pro financování osvětových programů zaměřených na podporu šetrných způsobů dopravy
3.3.3 Realizace vzdělávacího programu pro města zaměřeného na důvody a na doporučené postupy podpory cyklistické dopravy (podle osnovy publikace DG ENV „Cyklistika – řešení pro města“ a projektu BYPAD)
3.3.4 Osvětovou činností eliminovat negativní jevy, které cykloturistika přináší, a to jak ve sféře bezpečnosti pěších, tak ve sféře šetrného chování k přírodě
3.3.5 Budování cyklostezek a cyklotras koncipovat pro víceúčelové užití všech skupin obyvatelstva (děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení)

4. ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE S DALŠÍMI RESORTY A SUBJEKTY

4.1 Zajištění a koordinace vědy a výzkumu

Popis / Komentář:
Cílem je začlenit výzkum do celého procesu, provádět transfer zahraničních poznatků, zavést vhodná opatření do praxe. Průběžně informovat o výsledcích výzkumu a podporovat vzdělávací a výchovné programy.

4.1.1 Monitorování dopravních nehod cyklistů a zpracování získaných dat za využití centrální evidence dopravních nehod
4.1.2 Zapojení vysokých škol do problematiky výzkumu cyklistiky (fakulty architektury, stavební a dopravní fakulty, fakulty životního prostředí, rekreologie, tělovýchovy a sportu apod.)
4.1.3 Příprava a vyhodnocování přímých i nepřímých nákladů spojených s úrazy vzniklými v důsledku dopravních nehod cyklistů. Vyhodnotit více náklady civilizačních chorob způsobené nedostatkem pohybu
4.1.4 Poskytování komplexních informací široké veřejnosti v oblasti cyklistiky pomocí dostupných prostředků a forem (aktuální info., publikace, přehledy, překlady atd.)

4.2 Zajištění koordinace monitoringu a aktualizace této strategie

Popis / Komentář:
Cílem je integrovat péči o cyklodopravu do územně plánovací a další koncepční činnosti státních orgánů, územních samospráv krajů a obcí či jejich sdružení (mikroregionů), destinací cestovního ruchu, nevládních neziskových organizací, veřejnosti, ale i podnikatelské sféry.

4.2.1 Rozpracování jednotlivých kvantifikovaných úkolů Cyklostrategie. Aktualizovat CYKLOSTRATEGII na základě postupu ostatních států EU a monitoringu vývoje v ČR
4.2.2 Informace o postupu realizace CYKLOSTRATEGIE Radě pro zdraví a životní prostředí; Panevropskému programu pro dopravu, životní prostředí a zdraví; Společné pracovní skupině pro dopravu, životní prostředí a zdraví při Evropské komisi
4.2.3 Rozšíření spolupráce při realizaci všech opatření CYKLOSTRATEGIE se zainteresovanými subjekty
4.2.4 Zapojení veřejnosti do realizace a aktualizace Cyklostrategie a souvisejících aktivit
4.2.5 Definování finanční podpory Cyklostrategie, při zpracování návrhu státního rozpočtu na jednotlivá léta spolupracovat s ostatními ministerstvy, v souladu s finančními možnostmi České republiky

4.3 Zajištění a koordinace propagace

Popis / Komentář:
Cílem je pokračovat prostřednictvím stávajícího programu při podpoře produktů a opatření zaměřených na doprovodnou cyklistickou infrastrukturu a zařízení, seznámit podnikatelskou veřejnost s CYKLOSTRATEGIÍ. Cílem je rovněž pokračovat ve vytváření podmínek pro sportovní aktivity obyvatelstva ve volném čase. Součástí cíle je i podpora aktivit vycházejících z Národního programu zdraví se zaměřením na cyklistiku a podpora při pořádání odborné mezinárodní konference.... »

4.3.1 Podpora produktů a opatření zaměřených na doprovodnou cyklistickou infrastrukturu a zařízení
4.3.2 Zapojení malého a středního podnikání a programů podpory regionálního rozvoje do realizace Cyklostrategie
4.3.3 Vytváření podmínek pro aktivity obyvatelstva ve volném čase prostřednictvím cyklistiky
4.3.4 Podpora aktivit vycházejících z Národního programu podpory zdraví se zaměřením na cyklistiku
4.3.5 Podpora při pořádání odborné mezinárodní cyklistické konference

4.4 Zajištění a koordinace vzdělávání a osvěty

Popis / Komentář:
Cílem je zavést do našich škol program „Bezpečné cesty do škol“, na vysokých školách rozšířit výuku o problematiku cyklistiky. Dále podporovat pravidelné kontroly technické způsobilosti jízdního kola a preventivních programů proti krádežím kol, podporovat projekt Bezpečná komunita a spolupracovat s Národní sítí zdravých měst ČR na programu podpory cyklistiky.

4.4.1 Rozvíjení individuálního a skupinového přístupu k cyklis-tice v celostátním programu školní dopravní výchovy s větším důrazem na výcvik v reálné situaci, začlenit environmentální prvky výhod cyklistické dopravy...
Popis / Komentář:
Rozvíjení individuálního a skupinového přístupu k cyklistice v celostátním programu školní dopravní výchovy s větším důrazem na výcvik v reálné situaci, začlenit environmentální prvky výhod cyklistické dopravy. Rozpracování programu ”Bezpečné cesty do škol”

4.4.2 Využití nových vědeckých poznatků v oblasti cyklistiky do výuky, využití diplomových a bakalářských a doktorandských prací se zaměřením na cyklistiku
4.4.3 Kontrola dodržování technických požadavků na jízdní kola provozovaná na pozemních komunikacích. Podpora preventivních programů proti krádežím kol
4.4.4 Spolupráce s Národní sítí zdravých měst ČR na programu podpory cyklistiky

4.5 Zajištění aktualizace legislativy a její koordinovaná aplikace

Popis / Komentář:
Cílem je novelizovat základní i relevantní předpisy k podpoře cyklistické dopravy, a zvláště pro potřebu budování cyklistických stezek a odstranění bariér společného užívání ve spolupráci s ostatními resorty.

4.5.1 Prověření možnosti vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků a protipovodňových hrází
4.5.2 Příprava legislativního rámce ve vztahu k jednotnému výkladu v souvislosti s bezpečností cyklistů
4.5.3 Zohlednit problematiku cyklodopravy v rámci přípravy nového stavebního zákona
4.5.4 Zohlednit problematiku cyklodopravy v rámci lesního zákona (problematika lesních cest a majetkoprávních vztahů)