Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO DOPRAVY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ
1.1 Vytváření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury
1.1.1 Rozpracovat a vytvořit metodické příručky, pokyny a případně normy pro budování cyklistických komunikací pro potřeby investorů a prováděcích firem
1.1.2 Vytvoření databáze aktualizované sítě cyklotras a cyklostezek (GIS) a metodiky z hlediska územně plánovací dokumentace
1.1.3 Vytvoření metodického materiálu pro parkovací infrastrukturu
1.2 Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu
1.2.1 Podpora projektové přípravy a realizace stavebních opatření směřujících k ochraně zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích a k odstraňování častých nehod cyklistů
1.2.2 Finanční podpora ze SFDI k problematice cyklistických stezek
1.2.3 Rozpracování programu BESIP zaměřeného na zvyšování bezpečnosti cyklistů, včetně zaměření pozornosti na vývoj pravidel chování dětí a mládeže na cyklostezkách a na výchovu k tomuto chování
1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
1.3.1 Vytvoření metodické příručky k začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
1.3.2 Metodická podpora projektům integrujícím kolo do jednotlivých druhů veřejné hromadné dopravy (městská, autobusová linková, železniční, vodní)
1.4 Posílení výzkumu, výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře cyklistiky
1.4.1 Aktualizace základního výzkumu prostřednictvím projektů VaV „CYCLE 21“, „ALARM“, výzkumného záměru „UDRŽITELNÁ DOPRAVA – ŠANCE PRO BUDOUCNOST“
1.4.2 Realizace projektu EU “BYPAD” (Bicycle Policy Audit) jako jedné ze zvýhodňujících podmínek pro čerpání státních dotačních prostředků
1.4.3 Podpora společného programu Doprava pro 21. století
2. ROZVOJ CYKLISTIKY PRO POSÍLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
2.1 Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky
2.1.1 Podpora propagace, prezentace a informačních technologií v oblasti cykloturistiky
2.1.2 Podpora programu Greenways
2.1.3 Vytvoření podmínek pro zajištění kvalitního projektování a údržby informativního značení cykloturistických tras. Vydání technických podmínek upravujících značení cyklotras v ČR
2.2 Využití cykloturistiky pro obnovu venkova
2.2.1 Podpora realizace produktů a služeb (tur. balíček sl.)
2.2.2 Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury a zařízení
2.2.3 Podpora propagačních akcí a kampaní s cílem oživit venkovský prostor prostřednictvím cykloturistiky
2.3 Zajištění přípravy čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU
2.3.1 Čerpání finančních prostředků z Evropské unie na budování cyklistických stezek
2.3.2 Integrace probíhajících aktivit různých organizací na místní, regionální a státní úrovni. Vytvoření dohody o tzv. „Synergickém efektu 2006”, tj. maximální využívání státních fondů a krajských a městských rozpočtů pro daný rok k podpoře cyklistické dopravy
3. ROZVOJ CYKLISTIKY PRO POSÍLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
3.1 Regulace a podpora cyklistiky z pohledu ochrany území vyžadujících zvláštní ochranu (zvláště chráněná území, lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin)
3.1.1 Zpracování metodického materiálu pro budování cyklistických komunikací se zaměřením na zvýraznění ekologického působení v procesu obnovy cest a stezek, podél toků v kombinovaném působení na ráz krajiny
3.1.2 Usměrnění vedení cyklistických tras v území se zvláštní ochranou
3.1.3 Metodické vedení k vhodné volbě materiálů pro výstavbu cyklistické komunikace v území se zvláštní ochranou
3.1.4 Vytvoření pravidel pro chování na cyklotrasách v území se zvláštní ochranou. Usměrňování pořádání cyklistických akcí
3.2 Rozvoj cyklistiky v sídelních územích
3.2.1 Využití všech stupňů územního plánování k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy
3.2.2 Vypracování metodiky využitelnosti drážních těles po rušených železničních tratích pro vedení cyklotras z hlediska životní prostředí
3.3 Zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a dalších osvětových programů k podpoře cyklistiky a zdravého životního stylu
3.3.1 Poskytnutí informací odborné i laické veřejnosti na téma pozitivní vliv cyklistiky a chůze na zdraví jedinců a na životní prostředí, ukázat na příležitosti k jízdě na kole a dávat podněty k uvážlivé volbě dopravního prostředku...
3.3.2 Vytvoření podmínek pro financování osvětových programů zaměřených na podporu šetrných způsobů dopravy
3.3.3 Realizace vzdělávacího programu pro města zaměřeného na důvody a na doporučené postupy podpory cyklistické dopravy (podle osnovy publikace DG ENV „Cyklistika – řešení pro města“ a projektu BYPAD)
3.3.4 Osvětovou činností eliminovat negativní jevy, které cykloturistika přináší, a to jak ve sféře bezpečnosti pěších, tak ve sféře šetrného chování k přírodě
3.3.5 Budování cyklostezek a cyklotras koncipovat pro víceúčelové užití všech skupin obyvatelstva (děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení)
4. ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE S DALŠÍMI RESORTY A SUBJEKTY
4.1 Zajištění a koordinace vědy a výzkumu
4.1.1 Monitorování dopravních nehod cyklistů a zpracování získaných dat za využití centrální evidence dopravních nehod
4.1.2 Zapojení vysokých škol do problematiky výzkumu cyklistiky (fakulty architektury, stavební a dopravní fakulty, fakulty životního prostředí, rekreologie, tělovýchovy a sportu apod.)
4.1.3 Příprava a vyhodnocování přímých i nepřímých nákladů spojených s úrazy vzniklými v důsledku dopravních nehod cyklistů. Vyhodnotit více náklady civilizačních chorob způsobené nedostatkem pohybu
4.1.4 Poskytování komplexních informací široké veřejnosti v oblasti cyklistiky pomocí dostupných prostředků a forem (aktuální info., publikace, přehledy, překlady atd.)
4.2 Zajištění koordinace monitoringu a aktualizace této strategie
4.2.1 Rozpracování jednotlivých kvantifikovaných úkolů Cyklostrategie. Aktualizovat CYKLOSTRATEGII na základě postupu ostatních států EU a monitoringu vývoje v ČR
CDV
4.2.2 Informace o postupu realizace CYKLOSTRATEGIE Radě pro zdraví a životní prostředí; Panevropskému programu pro dopravu, životní prostředí a zdraví; Společné pracovní skupině pro dopravu, životní prostředí a zdraví při Evropské komisi
4.2.3 Rozšíření spolupráce při realizaci všech opatření CYKLOSTRATEGIE se zainteresovanými subjekty
4.2.4 Zapojení veřejnosti do realizace a aktualizace Cyklostrategie a souvisejících aktivit
4.2.5 Definování finanční podpory Cyklostrategie, při zpracování návrhu státního rozpočtu na jednotlivá léta spolupracovat s ostatními ministerstvy, v souladu s finančními možnostmi České republiky
4.3 Zajištění a koordinace propagace
4.3.1 Podpora produktů a opatření zaměřených na doprovodnou cyklistickou infrastrukturu a zařízení
4.3.2 Zapojení malého a středního podnikání a programů podpory regionálního rozvoje do realizace Cyklostrategie
4.3.3 Vytváření podmínek pro aktivity obyvatelstva ve volném čase prostřednictvím cyklistiky
4.3.4 Podpora aktivit vycházejících z Národního programu podpory zdraví se zaměřením na cyklistiku
4.3.5 Podpora při pořádání odborné mezinárodní cyklistické konference
MD
4.4 Zajištění a koordinace vzdělávání a osvěty
4.4.1 Rozvíjení individuálního a skupinového přístupu k cyklis-tice v celostátním programu školní dopravní výchovy s větším důrazem na výcvik v reálné situaci, začlenit environmentální prvky výhod cyklistické dopravy...
4.4.2 Využití nových vědeckých poznatků v oblasti cyklistiky do výuky, využití diplomových a bakalářských a doktorandských prací se zaměřením na cyklistiku
4.4.3 Kontrola dodržování technických požadavků na jízdní kola provozovaná na pozemních komunikacích. Podpora preventivních programů proti krádežím kol
MV
4.4.4 Spolupráce s Národní sítí zdravých měst ČR na programu podpory cyklistiky
4.5 Zajištění aktualizace legislativy a její koordinovaná aplikace
4.5.1 Prověření možnosti vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků a protipovodňových hrází
4.5.2 Příprava legislativního rámce ve vztahu k jednotnému výkladu v souvislosti s bezpečností cyklistů
4.5.3 Zohlednit problematiku cyklodopravy v rámci přípravy nového stavebního zákona
4.5.4 Zohlednit problematiku cyklodopravy v rámci lesního zákona (problematika lesních cest a majetkoprávních vztahů)