Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategická oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY

1.1 – EVVO oslovuje širokou vrstvu obyvatel a institucí, včetně těch s nižší environmentální senzitivitou

1.1.2 Realizace osvětových aktivit zapojujících různé přístupy a partnery, např. alternativní sociální projekty, neformální vzdělavatele, mezigenerační propojení
1.1.4 Realizace aktivit zaměřených na návštěvníky přírody

1.2 – Zaměření EVVO na praxi, terén, místo

1.2.2 Využívání principů místně zakotveného učení a učení venku v aktivitách EVVO

1.3 – Využití veřejného sektoru jako příkladu dobré praxe

1.3.3 Propagace a sdílení environmentálních opatření veřejného sektoru

1.4 – Podpora integrace principů EVVO do výuky ve školách

1.4.1 Podpora škol ze strany SEV při realizaci EVVO v praxi poskytováním metodických materiálů, poradenstvím, publikací příkladů dobré praxe
1.4.3 Příprava modelových projektů dlouhodobé spolupráce SEV a škol, včetně víceletých vzdělávacích cyklů
1.4.6 Postupné snižování podílu denních programů EVVO v realizaci EVVO na školách, omezení denních programů EVVO na vybraná témata vyžadující speciální prostředí, pomůcky, kompetence lektorů

SO 2 – KVALITA A AKTUÁLNOST

2.1 – Kvalitní služby využívající aktuální metody

2.1.1 Zavedení sdíleného systému vzdělávání v oblasti lektorských i osobnostních kompetencí a posílení komunikace mezi aktéry EVVO

2.2 – Využívání aktuálních a ověřených dat o stavu životního prostředí a environmentálních problémech v LK, ČR i globálních

2.2.2 Zajištění/zprostředkování přístupu veřejnosti k aktuálním pravdivým informacím o stavu ŽP

2.3 – Zvyšování kvality vzdělávacích aktivit prostřednictvím evaluace a propagace příkladů dobré praxe

2.3.2 Cílená propagace a oceňování příkladů dobré praxe ze strany veřejné správy, SEV, sítí atd.
2.3.3 Podpora evaluací účinnosti aktivit environmentální výchovy a následné implementace výsledků

SO 3 – INFRASTRUKTURA

3.1 – EVVO je dostupná na celém území Libereckého kraje

3.1.1 Zohledňování vazby na lokální souvislosti při podpoře akcí
3.1.2 Vyhledávání strategických partnerů a podpora jejich klíčových personálních kapacit na celém území LK, zejména v oblastech s podprůměrnou nabídkou EVVO

3.2 – Kapacita služeb EVVO odpovídá potřebám obyvatel a institucí

3.2.2 Podpora prezentace široce uplatnitelných příkladů dobré praxe v oblasti ŽP
3.2.3 Zvyšování podílu zapojení pedagogů na realizaci EVVO ve školách, a tím zvyšování efektivity poskytovatelů služeb, modifikace práce se školami směrem k vyššímu zapojení pedagogů, podpora jejich
samostatné činnosti a vzájemné spolupráce

3.3 – Rozvoj zázemí nezbytného pro realizaci kvalitních vzdělávacích aktivit

3.3.2 Podpora realizace pobytových vzdělávacích programů
3.3.4 Podpora kofinancování národních a evropských projektů EVVO
z Dotačního fondu Libereckého kraje

3.4 – Propojování jednotlivých aktérů v oblasti EVVO do funkčního
systému

3.4.1 Inovace internetového portálu Ekovychovalk.cz pro splnění účelu komunikace mezi poskytovateli EVVO navzájem a směrem k vnějším subjektům a zajištění jeho rozvoje a aktuálnosti

SO 4 – SPOLUPRÁCE

4.1 – Rozvoj regionálních sítí a spolupráce

4.1.1 Rozvoj činnosti poradní skupiny pro EVVO v Libereckém kraji
4.1.2 Podpora a propagace spolupráce mezi školami, obcemi a místní komunitou
4.1.5 Mezioborová spolupráce mezi EVVO a hospodářskou sférou (zemědělství, lesnictví, cestovní ruch, podnikatelé) spočívající v zavádění proenvi opatření a jejich propojení s EVVO aktivitami
4.1.6 Spolupráce mezi poskytovateli EVVO a pedagogickým školstvím (zejména TUL) v rámci přípravy studentů pedagogických oborů i zvyšování kvalifikace poskytovatelů EVVO

4.2 – Rozvoj nadregionálních a mezinárodních sítí a spolupráce

4.2.2 Zapojení organizací do nadregionálních a mezinárodních projektů a programů

4.3 – Zapojení veřejného sektoru do EVVO

4.3.3 Zapojení dalších veřejných subjektů do EVVO (muzea, galerie, knihovny a další)
4.3.5 Veřejná správa podporuje a využívá kapacitu neziskového sektoru