» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva spravedlnosti

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčníhozákona)STRATEGICKÉDOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍVZNIKSTRATEGIEStátnísprávasoudůCivilní, trestní, procesní aprofesní právoStátnísprávastátníchzastupitestvíZákon č.555/1992 Sb.o Vězeňské ajustiční strážiČeskérepublikyVězeňstvíProbaceamediaceStřetzájmůZastupováníČR přivyřizovánístížnostív oblastilidskýchprávPrávníposudkyk úvěrovýmagarančnímdohodámČRMezinárodníjustičníspolupráceStrategický rámec eJustice 2023+Zákon č.6/2002 Sb.,o soudecha soudcíchZákon č.7/2002 Sb.,o řízení vevěcechsoudců,státníchzástupcůa soudníchexekutorůZákon č.121/2008Sb., o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.283/1993Sb.,o státnímzastupitelstvíZákon č.121/2008Sb., o vyššíchsoudníchúřednících avyššíchúřednícíchstátníhozastupitelstvíZákon č.169/1999Sb., o výkonutrestu odnětísvobodyZákon č.129/2008 Sb.,o výkonuzabezpečo-vací detenceZákon č.257/2000Sb.,o Probačnía mediačníslužběZákon č.89/2012 Sb.,občanskýzákoníkZákon č.99/1963Sb., občanskýsoudní řádZákon č.182/2006 Sb., insolvenční zákonZákon č.159/2006Sb., o střetuzájmůZákon č.90/2012 Sb. o obchodních společnostechZákon č.292/2013 Sb.,o zvláštníchřízeníchsoudníchZákon č.120/2001 Sb.,exekuční řádZákon č.91/2012 Sb, o mezinárod. právu soukromémZákon č.104/2013 Sb., o mezinárod. justiční spolupráci ve věcech trestníchZákon č.91/2012 Sb, omezinárodnímprávusoukromémZákon č.150/2002 Sb.,soudní řádsprávníZákon č.629/2004 Sb.o zajištěníprávnípomoci vpřeshranič-ních sporechv rámci EUZákon č.40/2009Sb., trestnízákoníkZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestnýchčinůZákon č.141/1961 Sb., o trestním řízením soudnímZákon č.358/1992 Sb.,notářský řádZákon č.218/2003 Sb.,o soudnictvíve věcechmládežeZákon č.216/1994 Sb.,o rozhodčímřízení a ovýkonurozhodčíchnálezůZákon č.202/2012Sb., o mediaciZákon č.85/1996 Sb.,o advokaciiZákon č.312/2006Sb., oinsolvenčníchsprávcíchBoj s korupcí, otevřené vládnutíVládní koncepce bojeproti korupci 2023-2026 Strategie prevence kriminality Ministerstva spravedlnosti (2023)Zákon č.257/2000 Sb.o Probační amediačníslužběRámcovýrezortní interníprotikorupčníprogram 2013[akt.2018]Akční plánboje proti korupci2023-2024Akční plánČeské republikyPartnerství prootevřené vládnutína období let2023 až 2024 Zákon č.293/1993 Sb.,o výkonuvazbyZákon č.254/2019 Sb.,o znalcích,znaleckýchkancelářícha znaleckýchústavechZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.418/2011 Sb.,o trestníodpovědnostiprávnickýchosob a řízeníproti nimZákon č.279/2003 Sb.,o výkonuzajištěnímajetku a věcív trestnímžízeníZákon č.354/2019 Sb.,o soudníchtlumočnícícha soudníchpřekladatelíchZákon č.125/2008 Sb.,o přeměnáchobchodníchspolečnostía družstevZákon č.360/2004 Sb.,o EvropskémhospodářskémzájmovémsdruženíZákon č.627/2004 Sb.,o evropskéspolečnostiZákon č.307/2006 Sb.,o evropskédružstevníspolečnostiOdškodňovánía peněžitápomocobětemtrestnýchčinůZákon č.82/1998 Sb., oodpovědnostiza škoduzpůsobenoupři výkonuveřejné mocirozhodnutímnebonesprávnýmúřednímpostupemZákon č.45/2013 Sb.,o obětechtrestných činůZákon č.59/2017 Sb.o použitípeněžníchprostředků zmajetkovýchtrestních sankcíuložených vtrestním řízeníZákon č.119/1990 Sb.o soudnírehabilitaciRejstříky a evidenceZákon č.269/1994 Sb,.o Rejstříku trestůZákon č.159/2006 Sb.,o střetu zájmůZákon č.304/2013 Sb.,o veřejných rejstřících právnických a fyzických osobZákon č.182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešeníZákon č.45/2013 Sb.,o obětech trestných činů a o změně některých zákonůZákon č.254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavechZákon č.354/2019 Sb.,o soudních tlumočnících a soudních překladatelíchZákon č.120/2001 Sb.,o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonůZákon č.312/2006 Sb.,o insolvenčních správcíchZákon č.216/1994 Sb.,o rozhodčím řízenía o výkonu rozhodčích nálezůZákon č.202/2012 Sb.,o mediacia o změně některých zákonůZákon č.59/2017 Sb.,o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízeníZákon č.121/2008 Sb.,o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelstvíZákon č.37/2021 Sb.,o evidenci skutečných majitelůZákon č.37/2021 Sb.,o evidenciskutečnýchmajitelůKoncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025(2023-2024)Akční plán Koncepce rozvoje probace a mediace doroku 2025(2023-2024) Koncepce vězeňství do roku 2025[akt. 2023]Informační koncepce Ministerstva spravedlnosti 2023-2028
zobrazit legendu