*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
www stránky
web ke strategiím
Logo ZM Valašské Klobouky
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Eliška Olšáková
Telefon +420 577 311 112
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Hana Slabiková
Telefon +420 577 311 158
E-mail

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Plán odpadového hospodářství Valašské Klobouky 2017-2022

1. Komunální odpad

1.1 Podporovat oddělený sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů

1.2 Zajistit zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů pocházejících z domácností z materiálů papír, plast, sklo a kovy

2. Směsný komunální odpad

2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou

3. Živnostenské odpady

3.1 Zpoplatnit zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do městského systému nakládání s komunálními odpady, včetně odděleného sběru

4. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelný komunální odpad

4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky

5. Stavební a demoliční odpady

5.1 Zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru přípravy k opětovnému použití, míru recyklace, případně jiných druhů jejich materiálového využití

6. Obaly a obalové odpady

6.1 Zvýšit celkovou recyklaci obalů - papírových a lepenkových, plastových, skleněných, kovových a dřevěných

6.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů

7. Nebezpečné odpady

7.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů

7.2 Zvyšovat podíl materiálového využití nebezpečných odpadů

7.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí

8. Elektrická a elektronická zařízení

8.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

9. Baterie a akumulátory

9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů

10. Odpadní pneumatiky

10.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik

11. Odpadní oleje

11.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů

*