*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Ústí nad Labem

Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Tomáš Vlach
Telefon
+420 475 271 436
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Hana Slawischová
Telefon
+420 475 271 128
E-mail
 

Ústí nad Labem

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Pilíř"
1.1 "Cíl"

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

1. Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy

1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, eliminovat asanační plochy a pásma)

1.2 Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci

1.3 Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města

1.4 Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi

1.5 Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů

1.6 Odvrátit rizikové ekonomické trendy

2. Doprava

2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu

2.2 Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu

2.3 Zkvalitnit a více ekologizovat MHD

2.4 Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem

3. Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti

3.1 Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání)

3.2 Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání

3.3 Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního plánování

3.4 Vytvářet podmínky pro sociální bydlení

3.5 Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality

3.6 Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami

4. Životní prostředí

4.1 Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi

4.2 Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod

4.3 Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování environmentálních limitů a hodnot

4.4 Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields)

4.5 Zlepšit nakládání s odpady

4.6 Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

5. Kultura, sport a cestovní ruch

5.1 Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě

5.2 Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity

5.3 Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot

5.4 Oživení řeky Labe

5.5 Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi

*