*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Priorita"
1.1.1 "Cíl"

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)

1. PRIORITNÍ OSA: SPOLEČNOST, ČLOVĚK A ZDRAVÍ

1.1 Priorita: Zlepšování podmínek pro zdravý život

1.1.1 Cíl 1: Prostřednictvím etické výchovy podporovat stabilitu společnosti
1.1.2 Cíl 2: Rozvíjet sociální služby a jejich dosažitelnost v rámci sociální infrastruktury
1.1.3 Cíl 3: Podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel a snižování výskytu chudoby
1.1.4 Cíl 4: Snižovat zdravotní rizika související s negativními faktory životního prostředí a s bezpečností potravin

1.2 Priorita: Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace

1.2.1 Cíl 1: Zlepšit životní styl a zdravotní stav populace
1.2.2 Cíl 2: Snížit dopady spotřeby obyvatel ČR na ekonomickou, sociální a environmentální oblast

1.3 Priorita: Přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou soudržnost

1.3.1 Cíl 1: Zlepšit zdravotní stav seniorů a zvýšit kvalitu života ve stáří
1.3.2 Cíl 2: Podporovat rodiny a usnadnit realizaci rodičovství

2. PRIORITNÍ OSA: EKONOMIKA A INOVACE

2.1 Priorita: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a podnikání, zemědělství, služeb)

2.1.1 Cíl 1: Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou iniciativu
2.1.2 Cíl 2: Podpořit podnikání a konkurenceschopnost
2.1.3 Cíl 3: Zefektivnit podporu malých a středních podniků
2.1.4 Cíl 4: Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost

2.2 Priorita: Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a surovinové efektivity hospodářství

2.2.1 Cíl 1: Dosáhnout maximální nezávislosti
2.2.2 Cíl 2: Dosáhnout maximální bezpečnosti
2.2.3 Cíl 3: Podporovat udržitelnou energetiku
2.2.4 Cíl 4: Podporovat udržitelné materiálové hospodářství

2.3 Priorita: Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje

2.3.1 Cíl 1: Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
2.3.2 Cíl 2: Podpořit výzkum, vývoj a inovace

3. PRIORITNÍ OSA: ROZVOJ ÚZEMÍ

3.1 Priorita: Upevňování územní soudržnosti

3.1.1 Cíl 1: Zvýšit ekonomický a environmentální potenciál, konkurenceschopnost a sociální úroveň regionů ČR na srovnatelnou úroveň s vyspělými regiony Evropy, stabilizovat kulturně-historický potenciál a postupně snižovat nepřiměřené regionální disparity
3.1.2 Cíl 2: Posílit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů
3.1.3 Cíl 3: Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci vztahů mezi městem a venkovem

3.2 Priorita: Zvyšování kvality života obyvatel území

3.2.1 Cíl 1: Zabezpečit zvyšování kvality života v území prostřednictvím systému vícezdrojového financování obcí a krajů
3.2.2 Cíl 2: Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, energetickou a znalostní úroveň sídel, a tím dosáhnout i zlepšení životního prostředí v sídlech
3.2.3 Cíl 3: Zvýšit a zkvalitnit dostupnost služeb (včetně kultury), především pak bydlení
3.2.4 Cíl 4: Posílit zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky

3.3 Priorita: Účinněji prosazovat strategické a územní plánování

3.3.1 Cíl 1: Vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území
3.3.2 Cíl 2: Hospodárně využívat zastavěné území a chránit území nezastavěné a nezastavitelné pozemky

4. PRIORITNÍ OSA: KRAJINA, EKOSYSTÉMY A BIODIVERZITA

4.1 Priorita: Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity

4.1.1 Cíl 1: Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména udržitelným hospodařením v krajině
4.1.2 Cíl 2: Chránit volnou krajinu
4.1.3 Cíl 3: Zastavit pokles biologické rozmanitosti

4.2 Priorita: Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví

4.2.1 Cíl 1: Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby zemědělského hospodaření a rozvíjet jeho mimoprodukční funkce
4.2.2 Cíl 2: Zachovat a zlepšit biologickou rozmanitost v lesích podporou šetrných, přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesích a posílením mimoprodukčních funkcí lesních ekosystémů

4.3 Priorita: Adaptace na změny klimatu

4.3.1 Cíl 1: Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených se změnami klimatu
4.3.2 Cíl 2: Zjistit dostatečné množství a kvalitu povrchových a podzemních vod
4.3.3 Cíl 3: Zlepšit vodní režim krajiny
4.3.4 Cíl 4: Snižovat dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů na lesní a zemědělské ekosystémy

5. PRIORITNÍ OSA: STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

5.1 Priorita: Posilování sociální stability a soudržnosti

5.1.1 Cíl 1: Specifikovat a realizovat klíčové principy připravenosti společnosti a státu z hlediska podpory integrace cizinců
5.1.2 Cíl 2: Posílit prevenci sociálně-patologických jevů, kriminality, korupce

5.2 Priorita: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru

5.2.1 Cíl 1: Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí
5.2.2 Cíl 2: Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. eGovernment a cíleným vzděláváním přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu s požadavky udržitelného rozvoje
5.2.3 Cíl 3: Docílit institucionálního uspořádání neziskového sektoru s vlastní organizační strukturou vedoucí k efektivnější spolupráci s veřejnou správou a větší formalizované spolupráce veřejného a neziskového sektoru
5.2.4 Cíl 4: Posílit osvětové a vzdělávací aktivity související s rozvojem spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru

5.3 Priorita: Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik a posilování mezinárodních vazeb

5.3.1 Cíl 1: Prohlubováním mezinárodní spolupráce zvýšit připravenost na teroristické hrozby, včetně nových forem těchto hrozeb, a přijmout nástroje k potlačení organizovaného zločinu
5.3.2 Cíl 2: Zvýšit připravenost obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného záchranného systému k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik.
5.3.3 Cíl 3: Rozvíjet spolupráci v rámci regionu a EU, posílit aktivní účast v mezinárodních organizacích a prosazovat principy udržitelného rozvoje na všech úrovních mnohostranných a bilaterálních vztahů
5.3.4 Cíl 4: Podílet se na plnění mezinárodních závazků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů
*