Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Priorita"
1.1.1 "Cíl"

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)

1. PRIORITNÍ OSA: SPOLEČNOST, ČLOVĚK A ZDRAVÍ

1.1 Priorita: Zlepšování podmínek pro zdravý život

1.1.1 Cíl 1: Prostřednictvím etické výchovy podporovat stabilitu společnosti
1.1.2 Cíl 2: Rozvíjet sociální služby a jejich dosažitelnost v rámci sociální infrastruktury
1.1.3 Cíl 3: Podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel a snižování výskytu chudoby
1.1.4 Cíl 4: Snižovat zdravotní rizika související s negativními faktory životního prostředí a s bezpečností potravin

1.2 Priorita: Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace

1.2.1 Cíl 1: Zlepšit životní styl a zdravotní stav populace
1.2.2 Cíl 2: Snížit dopady spotřeby obyvatel ČR na ekonomickou, sociální a environmentální oblast

1.3 Priorita: Přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou soudržnost

1.3.1 Cíl 1: Zlepšit zdravotní stav seniorů a zvýšit kvalitu života ve stáří
1.3.2 Cíl 2: Podporovat rodiny a usnadnit realizaci rodičovství

2. PRIORITNÍ OSA: EKONOMIKA A INOVACE

2.1 Priorita: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a podnikání, zemědělství, služeb)

2.1.1 Cíl 1: Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou iniciativu
2.1.2 Cíl 2: Podpořit podnikání a konkurenceschopnost
2.1.3 Cíl 3: Zefektivnit podporu malých a středních podniků
2.1.4 Cíl 4: Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost

2.2 Priorita: Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a surovinové efektivity hospodářství

2.2.1 Cíl 1: Dosáhnout maximální nezávislosti
2.2.2 Cíl 2: Dosáhnout maximální bezpečnosti
2.2.3 Cíl 3: Podporovat udržitelnou energetiku
2.2.4 Cíl 4: Podporovat udržitelné materiálové hospodářství

2.3 Priorita: Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje

2.3.1 Cíl 1: Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
2.3.2 Cíl 2: Podpořit výzkum, vývoj a inovace

3. PRIORITNÍ OSA: ROZVOJ ÚZEMÍ

3.1 Priorita: Upevňování územní soudržnosti

3.1.1 Cíl 1: Zvýšit ekonomický a environmentální potenciál, konkurenceschopnost a sociální úroveň regionů ČR na srovnatelnou úroveň s vyspělými regiony Evropy, stabilizovat kulturně-historický potenciál a postupně snižovat nepřiměřené regionální disparity
3.1.2 Cíl 2: Posílit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů
3.1.3 Cíl 3: Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci vztahů mezi městem a venkovem

3.2 Priorita: Zvyšování kvality života obyvatel území

3.2.1 Cíl 1: Zabezpečit zvyšování kvality života v území prostřednictvím systému vícezdrojového financování obcí a krajů
3.2.2 Cíl 2: Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, energetickou a znalostní úroveň sídel, a tím dosáhnout i zlepšení životního prostředí v sídlech
3.2.3 Cíl 3: Zvýšit a zkvalitnit dostupnost služeb (včetně kultury), především pak bydlení
3.2.4 Cíl 4: Posílit zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky

3.3 Priorita: Účinněji prosazovat strategické a územní plánování

3.3.1 Cíl 1: Vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území
3.3.2 Cíl 2: Hospodárně využívat zastavěné území a chránit území nezastavěné a nezastavitelné pozemky

4. PRIORITNÍ OSA: KRAJINA, EKOSYSTÉMY A BIODIVERZITA

4.1 Priorita: Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity

4.1.1 Cíl 1: Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména udržitelným hospodařením v krajině
4.1.2 Cíl 2: Chránit volnou krajinu
4.1.3 Cíl 3: Zastavit pokles biologické rozmanitosti

4.2 Priorita: Odpovědné hospodaření v zemědělství a lesnictví

4.2.1 Cíl 1: Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby zemědělského hospodaření a rozvíjet jeho mimoprodukční funkce
4.2.2 Cíl 2: Zachovat a zlepšit biologickou rozmanitost v lesích podporou šetrných, přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesích a posílením mimoprodukčních funkcí lesních ekosystémů

4.3 Priorita: Adaptace na změny klimatu

4.3.1 Cíl 1: Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených se změnami klimatu
4.3.2 Cíl 2: Zjistit dostatečné množství a kvalitu povrchových a podzemních vod
4.3.3 Cíl 3: Zlepšit vodní režim krajiny
4.3.4 Cíl 4: Snižovat dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů na lesní a zemědělské ekosystémy

5. PRIORITNÍ OSA: STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

5.1 Priorita: Posilování sociální stability a soudržnosti

5.1.1 Cíl 1: Specifikovat a realizovat klíčové principy připravenosti společnosti a státu z hlediska podpory integrace cizinců
5.1.2 Cíl 2: Posílit prevenci sociálně-patologických jevů, kriminality, korupce

5.2 Priorita: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru

5.2.1 Cíl 1: Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí
5.2.2 Cíl 2: Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. eGovernment a cíleným vzděláváním přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu s požadavky udržitelného rozvoje
5.2.3 Cíl 3: Docílit institucionálního uspořádání neziskového sektoru s vlastní organizační strukturou vedoucí k efektivnější spolupráci s veřejnou správou a větší formalizované spolupráce veřejného a neziskového sektoru
5.2.4 Cíl 4: Posílit osvětové a vzdělávací aktivity související s rozvojem spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru

5.3 Priorita: Zvyšování připravenosti ke zvládání dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik a posilování mezinárodních vazeb

5.3.1 Cíl 1: Prohlubováním mezinárodní spolupráce zvýšit připravenost na teroristické hrozby, včetně nových forem těchto hrozeb, a přijmout nástroje k potlačení organizovaného zločinu
5.3.2 Cíl 2: Zvýšit připravenost obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného záchranného systému k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik.
5.3.3 Cíl 3: Rozvíjet spolupráci v rámci regionu a EU, posílit aktivní účast v mezinárodních organizacích a prosazovat principy udržitelného rozvoje na všech úrovních mnohostranných a bilaterálních vztahů
5.3.4 Cíl 4: Podílet se na plnění mezinárodních závazků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů