*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

ÚŘAD VLÁDY ČR

Rok:  2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Hlavní indikátor
0.A Ekologická stopa (0.A) globální ha na osobu UK
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Indikátory prioritní osy 1: Populace, člověk a zdraví
I.A Standardizovaná míra úmrtnosti podle skupin nemocí (I.A) počty zemřelých na 100 000 obyvatel ÚZIS
I.B Expozice obyvatel prašnému aerosolu (I.B) mikrogramy na m3 ČHMÚ
I.C Očekávaná délka života a očekávaná délka života prožitého ve zdraví (I.C) počet let SZÚ
I.D Emise, těžba surovin a produkce biomasy spojené se spotřebou domácností (I.D) mil. tun UK
I.E Zadlužení domácností (I.E) % ČSÚ
I.F Míra zaměstnanosti starších pracovníků (I.F) % MPSV
I.G Index stáří a index závislosti (I.G) index ČSÚ
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Indikátory prioritní osy 2: Ekonomika a inovace
II.A III.A HDP na osobu (II.A; III.A) mld. Kč, index ČSÚ
II.B Produktivita práce (II.B) tis. Kč na pracovníka, tis. Kč na odpracovanou hodinu, index ČSÚ
II.C III.B Obecná míra nezaměstnanosti (II.C, III.B) % ČSÚ
II.D Přepravní náročnost v dopravě (II.D) oskm na 1000 Kč, tkm na 1000 Kč ČSÚ
MD
II.E Energetická náročnost HDP (II.E) GJ/ tis. Kč ČSÚ
MPO
II.F Spotřeba primárních energetických zdrojů (II.F) PJ ČSÚ
MPO
II.G Podíl energie z obnovitelných zdrojů (II.G) % ČSÚ
MPO
II.H Materiálová spotřeba (II.H) mil. tun, index ČSÚ
UK
II.I Odběry povrchových a podzemních vod podle sektorů (II.I) mil. m3 Ministerstvo zemědělství
II.J Nakládání s odpady podle hlavních způsobů nakládání (II.J) % ČSÚ
MŽP
II.K Struktura vzdělanosti (II.K) % ČSÚ
II.L Výdaje na výzkum a vývoj (II.L) % ČSÚ
II.M Přístup k internetu (II.M) % ČSÚ
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Indikátory prioritní osy 3: Rozvoj území
II.A III.A HDP na osobu (II.A; III.A) mld. Kč, index ČSÚ
II.C III.B Obecná míra nezaměstnanosti (II.C, III.B) % ČSÚ
III.C Výdaje na výzkum a vývoj a počty zaměstnanců ve výzkumu a vývoji (III.C) % ČSÚ
III.D Podíl municipalit zapojených do realizace metody místní Agenda 21 (III.D) % CENIA
III.E Migrační saldo venkovských obcí (III.E) počet ČSÚ
III.F Celková výše příjmů na 1 obyvatele a dluhová služba (III.F) % MF
III.G Přeprava cestujících veřejnou silniční a železniční dopravou (III.G) poč. cest / 1 obyv. MD
III.I Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (III.I) počet ČSÚ
III.J Výdaje na kulturu z veřejných rozpočtů (III.J) tis. Kč na obyvatele ČSÚ
MK
III.K Pokrytí území ČR schválenou územně plánovací dokumentací obcí (III.K) % ÚÚR
III.L Podíl zastavěného území na celkové rozloze (III.L) %
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Indikátory prioritní osy 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita
IV.A Indikátor změn území a ekosystémů (IV.A) % / ha UK
IV.B Index běžných druhů volně žijících ptáků (IV.B) index ČSO
IV.C Výdaje na ochranu životního prostředí a veřejné výdaje na ochranu životního prostředí (IV.C) % ČSÚ
IV.D Spotřeba základních živin v minerálních hnojivech (IV.D) kg čistých živin na ha Ministerstvo zemědělství
IV.E Podíl ekologického zemědělství (IV.E) % Ministerstvo zemědělství
IV.F Defoliace (IV.F) % VÚLHM
IV.G Intenzita těžby dřeva (IV.G) % ÚHÚL
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2019 Skutečnost 2019 Vyhodnocení Zdroj
Indikátory prioritní osy 5: Stabilní a bezpečná společnost
V.A Index vnímání korupce (V.A) index 1-10 TI
V.B Účast ve volbách (V.B) % ČSÚ
V.C Populace žijící pod hranicí chudoby před a po sociálních transferech (V.C) % ČSÚ
V.D Saldo a dluh vládního sektoru (V.D) % ČSÚ
V.E Průměrná délka soudního řízení (V.E) dny MSP
V.F Celková zahraniční rozvojová spolupráce (V.F) % MZV
V.G Emise skleníkových plynů na obyvatele a na jednotku HDP (V.G) tuny CO2 ekv. na obyvatele, kg CO2 ekv. na 1000 Kč ČHMÚ
ČSÚ
V.H Přímé zahraniční investice (V.H) % ČSÚ
*